Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

JCUMHURİYET 14 Arabk 1965 AjANSLA* HADYO ÖZEL MUHABİRLERİMİZ SAHtFE ÜÇ DTŞ BASî¥Di\ Kürt ayaklanmasına çare aranıyor Irak Başbakam geziye TÜR.KİYE Kısaca.. • NEW YORK Amerikanın 260 ruhiyatçısınıri imzasmı tasıyan «Üniversite öğrencileri ve cinsî ilişkiler» adlı raporda üniversite gençlerinin cinsel hayatının müessese idarecileri tarafından kontrol edilmemesi hususu üzerinde durulmaktadır. 0 BİTBURG Almanyadaki B. Amerika Hava Kuvvetlerine ait bir C130 Hercule» nakliye uçağı kalktıktan hemen sonra düşmüş, içindeki altı mürettebattan kurtulan olmamıştır. • VENEZtlELA Bir dagın eteğinde bulunan bir binanın üzerine taş ve kayalann yuvarlanması sonucunda en az altı kişinin can verdiği bildiriimektedir. Hâdise ânında binada HıTistiyan Demokrat Partisi üyeleri toplantı halindeydı. % RAWALPÎNDÎ Pakistan basınının bildirdiğine gore, başkentin 320 kılometre guneyinde, Jhang şehrinde bir bankayı soyan dort haydutla yapılan silâhlı mucadele sonucunda beş kişi öldurulmuştür. • NEW YORK Amerikadaki Yahudi cemaati, gelecek yıl içinde 30 memleketteki 816.680 yahudiye yardım için Amerikada 73.420.000 dolar toplamaya karar vermistir. 0 LEOPOLDVILLE Kongoda bir hükumet darbesi ile iktidan almış olan Silâhlı Kuvvetler Başkomu.tanı General Mobutu Baudouin stadını dolduran elli bin kişi önünde yaptı.|ı konuşmada durumun çok vahim olduğunu ve kendüerini çok zor günlerin beklediğini söylemiştir. • MOSKOVA Sovyetler Birliğinin bir yorumcusu, ingilteredeki meşhur tren soygununun, Ingiliz casusluk teşkilâtı tarafından düzenlendifini bir defa daba iddia etmiştir. B.M. in temel toşı ^ ağımsızlık, Içislerm» Juınj ' •> J maraa, toprak bürünlügü • ve egemenlik kadar, ahd» | vefa da B. M. in ilkelerinden blridir. Nitekim B. M. Yasa I n, daha bağımsızlık, içişlerine ka | rışmama, toprak bütünlüğü ve ege menlik gibi ilkelerden sö» etme I den, dibaçesinde ahde veta mües | sesesini diizenlemekte ve demektedir ki: I «Bi* B. M. halkı.. andlaşmalarla | milletlerarası hukukun dlğer kay naklarmdan doğan vecibelere say I gı gösterilmesi içln gerekll jart | lan yaratma (uğrunda) gayretlerimizi beraberce sarfetmey» karar verdik.» Işte, Genel Kurul önündekl üç taneden en fazla taraftar topla I yan Kıbrısın geleceği ile ilgili I Asya Afrika Yugoslav karar tasarısının mantıksızlığı, içişleri I ne kanşmama, bağımsızlık, toprak | bütünlüğü ve egemenliği cansi . petâne savunurken, ahde vefa il I kesini ağzına almaması, hattâ eii I nemesinden ileri gelmektedlr. • 22 Asya Afrika ülkesi ve Yu I goslavya tarafından sunulan karar tasansına yedl üyenin daha katılmış olmasmı, bisler ve çıkarlann genellikle adalet ve akıla galebe çaldığı B. M. de nor mal karşılamak lâzımdır. Çağlayangil iyi hazırlanmış açık ve dü | rüst konuşmasında, B. M. den alı | nacak bir icazetle yaratılacak emrivâkilere Türkiyenin asla razı ota mıyacağını kesin bir dille ifade et miştir. Eğer siyasi rüştüne erişmemiş ülkeler kalabalıgı Çağla • yangilin ikazuıa kulak asmazsa, | B. M. gayesine zıt yönde hareketle banşa değil, savasa hizmet et I miş olacaktır. | Henüz iki dev, Amerika ile Rusya konuşmamış olmakla beraber, I 117 sandalyell siyasi komisyon ga | nel müzakerelerinde esen havadan, 23 ler karar tasarısının ge I rekll salt çoğunluğu (59 oy), belkl | de tâdile uğrayarak sağlayabilereği anlaşılmaktadır. Ortak Idare I yi öngören Türk katar tasansı salt | çojnınluğu toplayamıyacaktır. Zaten zikri geçen karar tasansı, • Siyasi Komisyondan geçeceği ' hülyasıyla değil, uyuşmazhğa ; bulunacak bir çözüme ışık tut | ması, Türk tezinin izahı amacıyla verilmiştir. Türk tezine yakın ve 1 sonradan Suııdî Arabistanm da I iltihak ettiği Afgan Irak karar tasarısının ise üzerinde hayll dnnıl I ması ve büyük devletlerce destek I lenmesi beklenmektedir. r Ancak Siyasi Komisyondan geç I mesi, bir karar tasansının kesin • leşmesi için yeterll değildir. Üçte . iki çoğunlukla onaylanmak üze I re Genel Kurula intikal ettirilmesi şarttır. Eğer Siyasi Komisyon » taraflardan birinin çıkarlanna çok I a>kırı bir karar tasansı sunarsa, o zaman Genel Kuruldaki müza » kereler hayll hararetli ve sert ge I çecektir. Böyle bir dunımda, 23 ' ler karar tasarısının Genel Ku r rulca aynen onaylanması guçtür. I Yepyeni karar tasanlannm ve | esaslı tâdil tekliflerinin ortaya çıkması mümkündür. î Simdi bütün mesele, Genel Ku * rulun dışarıdan mâsnm görünen ı isteklerine kanıp. B. M. in temel I taşı ahde vefa ilkesinl kendi iradesiyle söküp atma hatasmı Isle r yip işlemiycceğidir, I Kayhan SAĞLAMER I ŞAM, (A.P.) rak Başbakam Dr. Abdülrahman Bazzaz. Kuzey Irakta bir tetkik gerisine çıkmıştır. Irak hükümetinin, yedi yıldanberl devam eden Kürt ayaklanmasına karsı bir çare aradığma dair söylentiler vardır. Molla Mustafa Barzani'nin önderliğinde ayaklanan Kürtler Kuzey Irakta kendilerine muhtariyet verilmesinl istemekte ve bu gaye İçln senelerdenberl Bağdat rejimine karşı çarpışmaktadırlar. Bazzaz, ijd aylık mazisi olan kabinesinde büyük bir tadüftt yap tıktan sekiz saat sonra hareket etmiş, haberi Bağdat Radyosu vermistir. çtktu öldürüldü 3 de esir var Ayasofya Ayasofyanın caml haline getirilmesi akınunın yeniden eanlandınlması, Yunanistanda geniş tepkiler yaratmaktan geri kalrnamıstır. Aşağıda, sağcı ERE Partisinin organı «Kathimerini. gazeunan aleyhtan her gösteri dinden biri olan Ayasofyanın, Bttesinln •Ayasofya» başlıklı ca yorumunu sunuyoruz: umumiyetle Ayasofyanın bir zans Imparatorluğunun ihtişam va mi haline getirilmesi tale azametinin sembolünü teşkil ettibiyle sonuclanmaktadır. Bu talep ği için, daima Türklerin göziin* Türk Hükumeti Başkan Yardım bir çivi olduğu mâlumdur. Bn cılanndan biri tarafından da be kompleksten kurtulmuş olan Kenimsenmiştir. Halbuki Basbakan mal Atatürk, Küçük Asyada YuDcmirel bu konuda tereddüt eder nanhlara karşı zaferinden sonra. görünmektedir. Jüstinyenin mâbe mimarî bir şaheser olan bu mâbedi Türk topraklannda bulundu di müze haline getirmeyi kararğuna göre, bu komşu memleketin laştırmış ve Türk fanatizminin Id bir iç meselesini teşkil etmekte reçle örttüğü parlak mozaiklerlnin olup, üçüncü şahısların ve özellik yabancılar tarafından meydana çı le Yunanistanın teşebbüs veya karılmasına müsaade etmiştir. protestolarda bulunması bahis Boşa çıktı konusu olamaz. Fakat bu talep Türklerin Yunanlılara ve HıristiFakat Türk milleti, gerçekten yanlığa karşı marazî düşmanlıkla aydın ve büyük liderinin ümitlerıanı aksettirdiği için, mesele da rini boşa çıkardığını ispat etmişha geniş, yönden tetkik edilmeğe tir. Atatürk Inkilâplarından bu değer. yana 43 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin kültürel sosyal v« Çivi ekonomik seviyesi daima alçak Dünyanm en büyük iki mâbe kalmakta ve Asya güruhunun iptidai ve barbar insiyaklarının hâkimiyeti altında kalmaya devam etmektedir. Bize gelince, yok ettikleri medcniyetlerin yerine daha iyi medeniyetler kuramıyan dünyadaki az milletlerden biri olan Türklerin, medenileşme imkânlarma kavuşacaklarına hiçbir zaman inanmadık. I Y P Kürt Bakan Vietnamda savaştan kaçan balk... SAYGON (a.a. AP) Noel'in yaklaşması dolayısiyle, Vietkong'un saldınlarmdan korunmak Istiyen Amerikan devriyeleri nöbetlerini sıklaîtırmıştır. Geçen yılki Noel akşanımda Vietkonglar Amerikalılara ait çok katlı bir binayı havaya uçurarak iki Amerikalınm ölümüne, 100 kisinln de yaralanmas>na sebep olmuşlardı. öte yandan, Ingilizce yayın ya çeted genç kızın cumartesi aksamı Saygon'un kenar mahallelerinpan «Saigon Post»un bildirdiğine de bir polis karakoluna el bomgöre Vietkonglardan Noelde bir bası attıklannı yazmaktadu. Olay gün ateşi kesmek hususunda istek sırasında iki polis yaralanmıs, kıs li bulunan broşürler ele geçirillardan biri öldürülmüs, öbürü miştir. Broşürler Vietkongun sikaçnuştır. yasi kolunu teşkil eden Milli Kur tuluş Cephesinin damgasıru taşıBu arada Saygon'un güneyindemaktadır. Milli Kurtuluş Cephesi ki Mekong deltasında 24 saat südaha önce de Noel'de ateş kesilren şiddetli çarpışmalarda 300 den mesi içüi bir radyo yaymında bufazla Vietkong öldürülmüştür. lunmuştu. K1Z ÇETECİ Mahalli gazeteler iki Vietkong Noelde baskından korunmak için Amerikalılar Saygon'da devriye nöbetlerini arttırdı Cumartesi gecesi Bağdatta yayınlanan bir Başkanlık kararnamesinde, Kürt Tanm Bakanı Ekrem Cef'in istifa ettiği ve kabineye beş yeni Bakanın atandıgı açıklanmıştır. Kabineye yeni atanan Bakanlar arasında sabık Kürt Bakanlarından Misleh Nakşibendi vardır. Nakşibendinin, başansızlıkla sonuçlanan Kürt • Irak ateş kes anlaşmasının imzalanmasında mü him bir rol oynadığı sanılmaktadır. Geçen sene Barzani ile Reisicumhur Abdülselâm Arif arasm da imzalanan bu ateşkes anlaşması ömürlü olmamıştır. Nakşibendi kabinede Devlet Ba kanlığma getirilmiştir. Tokyo (A.P.) ekin'in Yeni Çin Haberler Ajansı tarafından bildirildigine göre, Sikkim • Tibet hududundaki bazı Hint askerlerinin Çin topraklanna girmeleri üzerine çıkan müsademede S Hint askeri öldürülmüş, üç Hintli de esir edilmiştir. Ajans, Tagi La'da vukubulan çarpışmada bir Çinlinin öldürüldüğünü bildirmiştir. Komünist Çin, çarpışmaya Hintlilerın sebep olduklarını ileri türmüştur. Ajans, tutuklanan üç Hint askerinden ikisinin yaralı olduğunu bildirmiştir. Görsünler Hıristiyan zihniyetiyle yetişea ve Yunan Hıristiyan zihniyeünin esaslariyle yaşıyan Batı devletleri himaye ettikleri milleti görsünler. Çünkü Ayasofya aleyhindeki Türk mânisi bir anlık gs leyanın işi değildir. Aksine bu, Türk milletinin karakterine tama men zıt olan modern Batı medeniyetinl hiç bir zaman benimsemiyeccğini ispat etmektedir^ Resimde görülen FB111 uçaklanndan 210 tane imâl edilerek A.B.D. hava kuvvetlerinde görev alacaktır. Hareketli kanatlara sahip olan bu uçaklar, 1,75 milyar dolara mal olacaktır. EYÜP HAN AMERIKA'DA New York (a.a.) akistan Cumhurbaşkanı Mareşai Eyüp Han Londra'dan New Yorka gelmiş ve Kennedy Milletlerarası Hava alanında Başkan Johnson adına Dışisleri Bakanlıfı Protokol Dairesi Müdür Yardımcısı Chester Carter tarafından karşılanmıştır. P Mahçup, almari \ kararlar tatbik edilmeli, dedi LONDRA, (a.a. A.P.) ağımsız İngiliz televizyonu» muhabirine bir mülâkat ve ren Rodezyanın asi beyas hükumeti başkanı İan Smith, memleketinin İngiltereyle yeniden muzakerelert girişmeye hazır olduğunu söylemiştir. HARTCM Sudan Başbakam Mahcup, bütün Afrika ülkelert Başbakanlarına birer mesaj göndererek 15 Arahk tarihine kadar Rodezyanın âsi beyazlar hükümetine karşı ciddl ve tesirli tedbirler almadığı takdirde, Ingiltereyle iütün siyasi münasebetlerin kesilmesi yolunda Afrika Birligt Teşkilâtı Bakanlar Kurulunca alınmış olan kararın kısmtısız tatbikini istemiştir. KAHİRE Arap BirUği tktisadî Konseyi son toplantısında Rodezyaya karşı tam bir iktisadl boykot uygulanması ve bu ülkey le bütün ticari ilişkilerin kesilmesi karannı ittifakla almıştır. İndependence uçak gemisinde yangın çıktı; 15 yaralı var İndependence uçak gemisi (A.P.) u devâsâ uçak gemisinin kalkış pistine dökülen jet yakıtının sebep olduğu yanguıda 11 kişi yanarak yaralanmıştır. Ya nanlar, Vietnamdan Amerikaya dönmekte olan askerl personeldi. îkinci bir infilakte de dört kişi daha yaralanmıştır. Yaralılann fena dunımda olmadıklan bildirü miştir. ' tnfilâlr, küçük bir ardiyeye sıran yakıtın ateş almasiyle olmuş tnr. Yangın çıktığı sırada, Oceana hava üssüne dönecek olan ve lndependence'de bulunan uçaklann bir kısmı havalanmış durıımdaydı. Yangından sonra bütün uçaklar da havalanmış ve 52 uçakla 90 mürettebat mensubu Oceana'ya dönmüştür. B B De Gaulle'ü yenilgi bekliyormuş Bumedyen'i Kosigin ve Podgorni karşılodı LONDRA, (aa..) he Sunday Telegraph» gazetesinin iddiasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle, gelecek pazar günü yapılacak Başkanlık seçiminde «mağlubiyet tehlikesi İle karşı karşıya bulunmaktadır.» Gazete, Fransız hükümetinin bundan bir süre önce «Fransız kamu oyu yoklaması enstitüsüne» gizli bir anket yaptırdığını ve ortaya «inanılmaz gibi görünen bir sonuç çıktığını» yazmaktadır. «The Sunday Telegraph'a göre» De Gaulle'ün ikinci tur seçimini kazanma şansı "o 54 den V 46 o Moskova (A.P.) ya inmiştir. Gazete, anketin bövezayir thtilâl Konseyi Başle bir sonuç vermesi üzerine, hükanı Albav Houari Bumedkümetin sonuçlann yaymlanmHsıyen Cezayire Sovyet yardını yasak ettiğîni de iddiasına ekmı sağlamak ve bu konuda eölemiştir. rüsmelerde bnlunmak üzere dün Gazetenin haberinin doğra olMoskovaya gelmistir. Bumedyen hazıranda Ben Bel ması halinde, De Gaulle'ün Rerçek bir tehlike karşısmda bulunla'yı devırdıkten sonra ilk defa duğu anlasılabilir. Zira, Fransız olarak resmî bir ziyarette bu kamu oyu yoklaması enstitüsü, lunmaktadır. Kendisine iktısat ilk tur seçimlerinîn sonucunj işleri uzmanlan refakat etmek•ı 2 ye yakın bir hata üe tabmin tedir. etmişti. Bumedyen Moskova hava alanında, yağmur altında, yenı Sovyet Reısicumhuru Podgorni ve Basbakan Kosigin tarafından karşılanmıştır. Cezayir» lider böylelikle bn WASHİNGTON (A.P.) yıl Moskovaya ikinci defa gelcntral Intelligence Agency miş bulunmaktadır. Mayısta, (Merkezl Istihbarat TeşkiUU) Basbakan Yardımcısı ve Savunnın sabık Müdüni John A. ma Bakanı iken Bumedyen KoMcCone'un otel odasına giren nıtmünist Partisi Baskanı Brej» Bizlar 16 parça ınücevherat çalmısnef, Kosigin ve Sovyet Savun lardır Polis, dunun sigorta taralınma Bakanı Maresal Malınovski dan tesbit edilmedikçe mücevhcrlerin kıymetl hakkında bir açık'ama ile görüşmek üzere Moskovaya yapamıyacağını bildirmiştir. cclmisti. Churchill Hitler'ie barış yapılacağını ümid ediyormuş New York (a.a.) nlü tngiliz devlet adamı Sir VVinston Churchill, tkinci Dünya Savaşının patlak ver mesinden sadece altı ay önce, Adolf Hitler ile «Dünyanın» barıs içinde bir arada yaşayabileceğinden ümitli bulunmaktaydı.. Churchill bu inancını, 1939 yılında kaleme aldığı cStep By Step (19361939)» adındaki bir kıtap için ifade etmişti. Ancak, bu göruşü ifade eden «beş sayfalık kısım» bazı sebeplerden dolayı kıtaba konmamıştı. Churchill'in Hitler ile ilgili fi, kirleri nihayet dün Columbia Üniversitesi tarafından açıklanmıştır. Churchill, beş sayfalık denemenın başlarında bir savaş tehlikesine karsı Hitler'i uyarmakta, fakat sonradan şöyle devam etmektedir: «Fakat kapıyı bngün açık tutuyoruz. Kuzey denizinden, Atlantik Okyanusundan ve Fransı^ Oumhuriyetinin çelik kaplı sınır larından uzanan eller, Hitler'in banş ve hoş görü tekliflerini sıkmaya hazırdır...» Churchill'e bu inancını, Alman ordularının askerden tecrit e^ dilmis Ren bölgesıne girmesınden üç yıl, Almanya'nın Avusturya'yı ilhak etmesinden bir yıl ve tarıhi Munih anlaşmasının ar dından Aiman ordularımn Çekoslovakya'yı işgal etmesinden altı ay sonra kaleme almıştır T C GNOME Beynelmilel Helikopter Motoru Halen beş tip helikopterde kullanılmaktadır. AGUSTA BELL 205 tipinde de kullanılacakttr. 20 İşletmede hizmet gormektedir. Beş tip helikopterde kullanılan ve 12 memleketin 20 Işletmesinde hizmet gören Bristol Siddeley GNOME, tam mânâsıyla beynelmilel bir motordur. 1CX)O ilâ 1750 h.p. arasında değişen motor gücüne sahip olan GNOME motorları bilhassa helikopterler için imâl edilmektedir. Bu hafif, turboşaft motor az yakıt sarfiyatı ile yüksek göç/ağırlık nisbetini birleştirmektedir. GNOME motoru muhtelif büyüklükdeki helikopterlerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla tek veya daha fazla üniteler halinde ve çeşitli tarzlarda tatbik edilebilecek şekilde imâl edilmiştir. Tatbikdeki bu kolaylık muhtelii tiplerden möteşekkil helikopter filoları işletenler için, motor standardizasyonundan azâmi istifade sağlamakda ve:»daha az yedek moter ve parça »daha az tamirtakımları» daha az iştetme ve Bakım personeline ihtiyaç göstermektedir. C.İ.A. eski mudurü soyuldu C Ara seçimi VViison'un karannı etkiliyecek GNOME motorları ile teçhiz edilmiş olan AGUSTA BELL 204 B ve V/ESTLAND WHIRLWIND helikopterleri dunyanın her taralında büyük rağbet gormektedir. Londra (AP Radyolar) nll bölgesinde yapılacak olan ara seçimi sonucunun, tngiliz Basbakanı YViIson'un, şenel seçimleri öne alma kararını büyük ölçüde etkiliyeceği anlasılmaktadır. 1964 seçimlerinde tşçi partisinin sadece 1.181 oyla kazanmış olduğu bu bölgede yapılacak ara. c eçimin netıcesı Wilson için iyi bir nabız yoklaması olacaktır. Bu arada başbakanın tsçi partisi Genel tdare kurnlunu 4 subatta toplantıva çafırmasının da seçimleri erkene almak konusu ile ilgili oldugn ileri sürülmektedir. Siyasi gözlemciler Başbakanın hükümetinin nisan ayında başlıyacak olan yenı mali yıl sırasında daha sıkı iktisadî tedbirlef almak zorunda kalabileceğini dü şünerek seçimleri erkene almayı tasarladığını ileri sürmektedirler Parlâmentodaki îşçi çoşu anda sadece ikidir. H Pürir, Sanat ve Politika Gazetesi YOI* YÖU YOL YOL Türkiye Mümessili: YAVUZ KİREÇ DÜRÜSTLÜĞÜN, AYDDÎLIĞIN HÜR DÜŞÜNMEYİ ARAYANLABIN Sümer Sokak 7/8, Ankara İLMİN GAZETESİDİB TÜRKİYEDE HÂDİSE OtACAK YEDİNCİ KOĞUŞ İLÂVESİYLE Y A R I N Ç I K I Y O B ! DAĞITEVI: İstanbul: Fuat BÜTE, TaSra: Hür Bristol Siddeley supply the power (Bym M021/15339)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog