Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Çocuklarınıza YILBAŞI HEDİYESİ: JULESr VERNFDEN YÜZEN ŞEHİR 500 Kş. METEOR AVCILABI 500 Kş. KİP KARDEŞLER2 cüt 1000 Kş. Çocuğunuza hissettirmeden geniş bilgi veren, terbiyevî, muhayyelesini genişletecek nefis renkli kapaklarla çocuk romanlan. Bu seriden ayn ayrı mevzuda 50 kitap çıknuştır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ tâncıhk: 135/15345 umhuriyet 42. yıl scyı 14862 KURUCUSU: TUNUS NADÎ Telgraf T» mektup adreai: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 346 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 9 7 22 42 98 22 42 99 Solı 14 Aralık 1965 RAMAZAN BAYRAMI SONUNA KADAB HERKESE % 50 TENZİLÂTLA Türkçe KUR'ANI KERİM 5. Baskı tam tercüme (Bir heyet tarafından tercüme edilmiş.tir) Ciltli kuşe gömlekli 384 sahife, fiatı 20. tenzilâtlı 10. Ura. Aynca: Hz. MUHAMMED ve HADİSLEBI 3. Baskı (AbdülbâJd Gölpınarlı) Cfltli 214 sahife, FL 10. Tenzilâtlı 7.50 Ura. MEVLİD (İhsan Ilgar fiatı 5., tenzilâth 4 lira. Ödemeli gönderilir. OKAT YAYINEVİ Ankara Caddesi 45 P.K. 1017 İstanbuL Silâhlı Kuırvetlerin terfi ve tAyin esasları Maaş göstergesi 100 1000 arasında Çirımokos "B. M. Türk tehdit taktiklerine son vermelidir,, dedi Genel KıırmayBaşkanları bu görevde normal olarak 3 yıl kalabilecek olacak, terfi sâreleri kısahyor Ordu personel >m yonunda! tutmamasını istedi Isı dün 6 dereceye düştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Genel Kuruldan dün taraf DIŞ HABERLER SERVİSİ EW YORK Amerika dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu, şu veya bu taraiın lehine olacak bir karar tasarısı kabulüne karşı ikaz etmiş, «Zira» demiştir, «tek taraflı bir karar tasarısının kabulü, ilgililerin tutumlaruıı sertleştirmelerine yol açacaktır.» Daha ziyade Birleşmiş Milletlerdeki Türk tutumuna yakın bir tavır takman Amerika delegesi Büyükelçi Yost, Genel Kurul Siyasî Komisyonunda konuşmuş, Kıbrıs meselesinde «taraflar» deyimiyle, Kıbnslı Türklerle Rumlan ve Ankara ve Atina Hükü I metleri kasdettiğini açıkiamıştır. | Siyasî Komisyon, pazar tatilin , den sonra Kıbnsın geleceği sorununu dün Türkiye saatiyle 17.30 da müzakereye devam etmiş, Uk sözü Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çirimokos almıştır. Çirimckos cumartesi günü konuşan Çağlayangil'e cevap vermeye çalışmış ve Türkiye Dışişleri Bakanının «Emrivâkiler ve yeni bir Türk katliâmı karşısmda elimiz kolnmnz bağlı kalamayız» sözüne değinerek Genel Kuruldan, Türklerin «Tehdit ve yıldınna» taktikierine bir son vennesini istemistir. ' • ^^" G tstanbul'da sulu kar yağışı bekleniyor Marmara ve Ege bölgesine iki günden beri şiddetli şekilde yağmur yağmaktadır. Balkanlardan sarkan soğuk hava dalgasnıın tesiri ile ısı düşmüştür. Günlerden beri aralıklı devam eden yağıştan çiftçi yazlık mahsulünü ekememiş, endişeye kapılmıştır. Bir aydanberi devam eden ve ısıyı devamlı olarak 10 derecenin üstünde tutan lodostan sonra, dün hava yıldız poyraza dönmüştür. 6 dereceye kadar düşen ısının bugün daha da düşmesi ve bu arada sulu kar yağışı beklenmektedir. Fırtına yüzünden vapur seferlerinde büyük aksamalar olmuştur. Yıldız poyraz fırtınası bu arada iki balıkçınm hayatını kurtarmıştır. Lodosun tesiriyle cumartesi akşamı Karadenir açıklarına sürüklenen «Tokgöz» balıkçı teknesi '" moftırü de rjoztftunca" yan batık halde denizde dolaşmaya başlamıştır. Rüzgârın değişmesi balıkçılann talihini de döndürmüş, gömlekleri ile yelken yapan Hayri Tokgöz ve Esat Karakaş isimlerindeki balıkçılar saat 14 te Karaburun mevkiinde kayalıklara bindırmişlerdir. Burada da motörle birlikte parçalanma tehlikesi geçiren balıkçılar tahlisiye istasyonu mürettebatı tarafından kurtarılmışlardır. Motör ise kayalıklara vurarak parçalanmıştır. eçen dönem Millet Meclisi görev süresini bitirmeden Cumhuriyet Senatosuna sunulan ve böylece kadük olmaktan kurtulan «Tttrk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanun tasarısı» önümüzdekı günlerde Cumhuriyet Senatosu Milll Savunma Komisyonunda görüşülmeye başlanacaktır. Subay, astsubay ve askerl öğrencilerin özlük haklan, terfi, tâyin ve nakillerini düzenliyen kanun tasarısı en kısa zamanda Senato Genel Kuruluna gelecektir. KanuT asarı esas itibariyle «Devlet Memurları Silâhlı nuna» paralel olarak hazırlanmış ve N Barış tiücü görev süresının uzalılması bekleniyor Tasarının hazırlanış sebebi Kuvvetler personelinin özellikleri gözönünde tutulmuştur. Tasarı kanunlaştığı takdirde asker personel de devlet memurlannın yeni Personel Kannnuna göre olduğu şekilde göstergeler ve katsayı esası üzerinden aylık maaş alacaklardır. Devlet Personel Kanununda en az gösterge 70 den başlarken, silâhlı kuvvetler personel tasansında bn gösterge 100 dür. Silâhlı kuvvetlerin göstergeleri de 100 ilâ 1000 arasında değişecektir. Bütçeye konulacak katsayı, gösterge rakamı ile çarpılacak ve askerî personelin alacağı maaşın bürüt miktan ortaya çıkacaktır. T asanda esas olarak subaylann ve astsubaylann ' terfüeri bir oranda liyakat esasına göre yapılacak ve terfilerde yalnız son sicilleri değil, bekleme süresi içinde aldıkları sicülerin tümü dikkate alınacaktır. Aynca devlet memurlan kanununda olduğu gibi burada da değerlendirme kurullan subay ve astsubaylann terfilerinde son sözü söyliyeceklerdir. NATO Kıbrısı bugün ele alacak (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ^"> enel Kurulda müzakereler ^ * devam ederken, bugün Parıste NATO Bakanlar Konseyı, New Vork'ta da Bırleşmış Milletler Güvenlik Konseyı Kıbrıs konusu üzerine eğilecektir. Güvenlik Konseyı, Genel Sekreter UThant'ın Kıbrıstakı Birleşmiş Milletler Barış Gücünün 26 arahkta sona erecek görev süresının altı ay daha uzatüması teklifi hakkında bir karar ve recektir. UThant Gıivenlik Kon seyının 11 üyesine sunduğu raporda, 6.000 kişilik Barış Gücünün görev süresinin, mali kaynaklar bulunması şartıyla 26 ha zıran 1966 ya kadar uzatılmasını istemiştır. Birleşmtş Milletlerin Banş Gücü hesaplannda, hâlen 7,000,000 dolar kadar açık vardır. UThant şöyle devam etmektedir: «Banş Gücüne Kıbnsta ihtiyaç vardır. Hattâ Barış Gücünün şimdilik Adanın vazgeçilmez bir unsuru oldufunn söylemek mübalâğa sayılmazj» Güvenlik Konseyinin, Ankara ve Türkler ile Atına ve Rumlar muhalıf olmadığından, gorev suresini uzatması beklenmektedir. • | NATü uyesının Dışışle' rı ve Savunma Bakanlarının mutad aralık toplantısı da bugün Paris'te açılacak ve perşembeye kadar devam edecektır. Bakanlar Konseyinin bugün kü çalışma oturumunda. mılletlerarası durura gözden geçırilırken, Vietnam savaşı, Rodezya, Hınd Pakıstan uyuşmazlığı, Kongo ve Kıbns meselelenne 6zellikle önem vermelen beklenmektedir Ancak toplantılara başkanlık edecek olan Kanada Dışişleri Bakanı Martın, dün akşam Parıste düzenledjği' basın toplaritrsında, «NATO Bakanlmr Konseyi, Kıbns sorununn ancak ittifak üyesi iki ülkeyi ilgilendirdıgi ölçüde ele alacaktır ve nyusmazlıfın tamamen B.M. in yetkisi dahiline Rirdigini nnutmamak gerekir» demiştir. Hâlen New York'ta bulunan Türk DısısİPrı Bakanı Çağlayangıl ile Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çirımokos'un Parıs çalısmalarına katılmaları beklenmemektedır ^^ Bakanları aynca şu ^ ^ konuları ıncelıyeceklerdır: O NATO'nun istikbali karşısında Fransanın tutuma ve Paris'in ittifak dahilindeki rolü. Q Almanlara nükleer strateji hakkında daha tazla söz hak kı verecek olan birlesik bir NATO nükleer gücünün karısık me seleleri, Q Birlesik bir nükleer kuvvet meselesinin Sovyetlerle bir pazarhk konusu rapılıp yapılmaması bususu. Buna, Almanyanın birleştirilmesi, Batı Berline giris ve çıkış için daha iyi şartlann tesisi veya Vietnam hakkında bir banş konferansı(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Paris'te Tasarının esasları ,. İMormal bekleme süreleri Subaylann bir rütbede normal bekleme süreleri bu tasanyla aynca düzenlenmiştir. Buna göre astegmenin bekleme süresi 1 yıl, teğmenin 3 yıl, üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşının 6 yıl, yarbay ve albayın dört yıl. generallerin ise 3 yıldır. Subaylann ve astsubaylann bir rütbede normal bekleme süresınden daha fazla ne kadar süreyle bekliyebilecekleri aynca bu kanunla tesbit edılmiştir. Belli bir yaş haddi içinde muayyen rütbeye yükselemiyenlerin emekliye aynlmalan öngörülmüştür. Göbek bağları Akdenizde fırtına Barselon seferinden Istanbula dönmekte olan Karadeniz vapuru Napoli'den kalktıktan sonra fırtınaya yakalanmış, Pire'ye 9 saat rotarla girebilmiştir. Iskenderiye'ye gitmekte olan Akdeniz (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) General ve Amiral miktan Ordu üst kademelerinde tıkanhklığa engel olmak üzere, tasanyla general ve amiral miktan dondurulmaktadır. Bunlann sayısı, tasanya göre muvazzaf subay toplamının yüzde 1,5 unn geçemiyecektir. Amiral ve generaller içinde büyük kuvvetlerde ancak yüzs l ü n ü n MERDİVEN BAŞl\ GENEL KURMAY BAŞKANI Tasarı, Genel Kurmay BaşkanSOHBETLERİ lığına atanan orgeneral veya orSayın Süleyman Demirel, gazetecilerin haber alabilmeleri bakımmdan tercih ettikleri, fakat memleket çıkarlan bakımından çok defa körü sonuçlaı veren bir geleneği devam ettiriyor. Bu gelenek, ayak üstünde yapılan merdiven başı sohbetleridir. Gelenek 27 tnayıstan sonra sayın Cemal Gürsel tarafından kurulmuştur. Sayın Gürsel o günlerin heyecanlı havası içinde her gün gazetecilerle karşılaşıp bir şeyler söylemek isterdl. İlk zamanlarda bu sistem açık vermeden yürüyor gibi göründü. Ne var ki, yavaş yavaş, M. B K. nde, hükumette alınan kararlar ayak üstü cevaplann ters anlaşılması, ya dj acele ile ters lâflar edilmesi yüzünden yanlış yorumlara sebep oldu. Eğer yanlış hatırlamıyorsak M. B. K. sayın Gürsel'in bu sohbetlerini önlemek ve gazetecilerle görüşmeyi bir düzene sokmak için kararlar almıştı. Ama bu karar uygulanamadı. Sohbetler eski minval iure devam etti gitti. tnönü hükumetleri zamanında aynı geleneğin suikast ola>ına kadar sürdürüldüğünü görüyoruz. Bütün ustalığma rağmcn sayın İsmet İnönünün bn acaip sohbetler snrasmda söyledikleri çok defa bambaşka şekilde aksetmiş ve sözler) herkes ken'lj anlayışınj göre yorumlamıştır. Şimdi sayın Demirel de hem merdiven başı sohbetlerinden şekvâcıdır, hem de her gün soruları âdeta bekler gibi bir hâli vardır. Oysa gazetecilcre Batıdan örnekler veren, ve Batılılaşmayı tavsiye eden sayo Başbakanın bilmesi gerekir ki Batı ülkelerinin hlç birinde Hükumet Bvkanları gazetecilerle merdiven başlannda, kapı arkalarında konuşnıazlar. Önce hepsinin tam yetkili sözcüleri vardır. Gazeteciler belirli saatlcrde sözcülerle toplanıp istediklerini sorarlar ve tatmin edici cevaplan alabilirler. Şu var ki oralarda gazetecilerle sözcüler arasında tam bir güven kurulmuştur. Gazeteci, sözcünün söylemesi gerekeni korkmadan, çekinmeden söyleyebileceğini bilir. Sözcü de söylediklprinin hem doğru yazılacağından, hem de ertesi gün adına konuştuğu Başkan, ya da Başbakandan zılgıt yemiyeceğme emindir. Günluk sözcü, açıklamalarının yanında belirli, belirsiz zamanda yapılan basuı toplantıları, ocakbaşı sohbetleri, eve yemeğe giderkeıı ayaküstü yapılan merdiven başı sohbetlerine elbette benzemez ve bj sebeple basın toplantıları aym, ya da haftanın gazetecilik bakımından tn önemli olayıdır. Kamu oyu da merak ettiği başlıca konL'ları bu toplantılar sonunda öğrenir, aydmlanır. Bizde sözcü sistemi • dışişlerindeki hâriç bir türlü turunamadı. Zira idare edenlerimiz kamu oyunun basın kanaliyle aydınlatılması gerektiğincraaumaımşlardır.İdare edenlerimiz aslında basına bilgi vermcyi aydınlatıcı bir fonksiyon olarak değil de, ya gazetecilerle hoş geçinmek, onların haber vererek gönlünü almak, ya da kendi reklâmlarım yaptırmak şeklinde kabul ediyorlar. Bn yüzden kunılmuş olan sözcülüklete hiç bir yetki tanımamakta, ve adına konuşacağı insanm yanına bile giremiyen, dolayısiyle olaylann farkında olmayan sözrü kısa bir süre sonra gazetecinin güvenlnl kaybedivermektedir. Bugün basın bürosu bulunan Bakanlıklarda görevlendirilenlerln çoğunluğu, gazetenüı, gazeteciliğin farkında bile olmayan memurlardır. Kısacası işi başmdan Batıdaki uygulamalarla ilgisi bulunmayan gayri ciddi bir ölçü içinde ele almışız. Tabiîdir ki bn gayri ciddilik, bir Başbakanın merdiven başında, otomobil içinde basma bilgi vermeye çalışmasına kadar gidiyor ve sistemdeki aksaklık, konuşmalan da ciddlyetten uzaklaştmyor. Bunun tek çâıesi sohbetleri sokaktan alıp, toplantı odasına getlrmek Te sistemhıe bağlamaktır. Bir Başbakan her gün gazetecilerle konusamaz, işi vardır, gücü vardır. Ama Başbakan ayda, ya da İS günde. haftada bir, basuı toplantısı yoluyla kamu oyunu aydmlatabilir. Diğer günlerde tam yetkili bir sözcü, ama Başbakan adına konuşabilecek bir sözcü. basınm istcklerini karşüar. . Saym Süleyman Demirel, ayak üstü sorularla karşılaştığı zaman ginirlcneceğine ve Batı gazetecileriyle Türk gazetecileri arasında kıyaslamalara gideceğine önce bu konu üzerine cğilmell ve Batı ömeğini kendisl vermelidir. Görecektir ki gazeteciler böyle bir ciddi düzene kolayca intibak edeceklerdir. Demirel, Bilimsel ve Teknik Araştırma Knrumunun Danışma Kurulu toplantısında geri kalmış ülkelerde araştırmanın kalkınmada en önemli unsur olduğunu söylemiştir. AP Grup Yönetim Kurulu toplandı amirallerin yaş haddini 68 olarak (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) m DEMİREL: UFUKLARINIZI ÇOK GENİŞ TUTUNUZ Ankara, (Cnmhııriyet Bürosu) Devlet Su Işleri Bölge Müdürlerinın dünkü toplantısında konuşan Başbakan Süleyman Demirel, memleketin büyük bir kalkınma ihtiyacı içinde olduğunu belirtmiş, 1965 Türkıyesinin elektrik bakımından «Yedek enerji fıkdanı içinde bnlnnduğu» nu ifade ile «Bugün Trakya karanlıktır, bngün Karadeniz Bölgesi, Büyük Menderes havzası karanlıktır. Ufuklarınm çok geniş totnnnz. Yıllar sonra geriye bakıp da bu mahzun memleket için neden bn kadar az şeyler yaptık demcmek için ufuklarınızı çok geniş tntnnuz. Ve biliniz ki sizin göreviniz sadece mevcut kaynakları işletmek değil, yeni kaynaklar bulmak, yeni Keban'lar yaptırmaktırj» demiştir. Çirimokostan sonra Kenya (231er karar tasarısının imzalayıcılarından) Başdelegesi Nabwera konuşmuş, azınlık görüşünün de dikkate alınması kayıt ve şartıyla Kıbnsta çoğunluğun görüşünün hâkim kılınmasının esas olduğunu ileri sürmüş ve Kıbrıs işlerine dışandan hiçbir şekilde müdahalede bulunulmaması gerektiğini savunmuştur. Yost'un arkasuıdan kürsüye ge len Togo Başdelegesi Ajavon ise: «Kıbnsın yalnız ve yalnız Kıbrıs olarak kalabileceğini söylemiş, Yunanistan ve Türkiyenin bu ülkeyle olan göbek bağlarını kesmeleri gerektiğini» ileri sürmüş ve her iki ülkeden Kıbnstaki birliklertai çekmelerini istemiştir. Yabancı birlikler ve yabancı üs lerin hükümranhk anlayışı ile telif edilemiyecefini ileri süren Togolu, Güvenlik Konseyinin aracılığıyla yeni bir anayasa hazırlanabileceğini iddia etmiştir. «ALP» UÇAĞ1 ÂR1ZA YAPTl Türk Hava Yollanmn «Alp» yolcu uçağı dün sabah Bandırma sefennı yapmak üzer^ hava alanından hareket ettikten 7 dakika sonra. inış takımlarının kapanmaması sebebiyle gerı dönmek zorunda kalmış ve tekrar alana inmiştir. tlgililer; Alp uçağının iniş takımlarmda teknik ârıza olduğunu ve kısa zamanda gıderileceğini söylemişlerdir. Daha sonra tstanbul Bandırma uçak seferleri, hava muhalefeti dolayısiyle büsbütün iptâl edilmiştir. Diğer meseteler Türkiye'yi suçlama Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) AP Grup Yönetim Kurulu dün Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığmda saat 16 dan 19 a kadar süren bir toplantı yapmıştır. Öğrenildiğine göre, bu toplantıda, AP li bazı milletvekillerinin grupun tasvibini almak üzere verdikleri kanun teklifleri ve sorular üzerinde durulmuş, Demirel «Bütçeye yük olacak kanun tekliflerine müsaade etmemeliyiz. Mall külfet yükleyen tek lifler, hele AP grupundan gelir ve kabul edilirse bundan bütçe uygulaması tehlikeye girebilir» demiştir. Toplantıda daha çok grup yöneticüerinin grup çalışmalan ve 1966 bütçe müzakeresi hazırlıkları üzerinde durulmuştur. DEMİREL'İN SOZLERİ Toplantıdan sonra AP Genel Başkam ve Başbakan Süleyman Demirel basın mensuplanna, «Ben grupun tabiî başkaruyım. Mutad bir toplantı yaptık, grup meselelerini görüştük» demiştir. AP GRüPU BUGÜN Öte yandan, bugün yapüacak olan AP grupunda Başbakan Demirel'in Tural'ın mektubu haklonda yeniden izahat vermesi bek lenmemektedir. Org. Tural'ın mek tubunun «basına nasıl sızdığı hak kındaki tahkikat» m henüz sonuçlanmadığı hükumete yakın çevreler tarafından ifade edilmistir. Gerçek çareler nemirel. özetle sunlan eklemiştir: « Uzay çağına erişmiş ülkelere başka şekilde yetişemiyeceğimize göre memleketimizin fca.lkinTna hızını çok artırmalıyrz. (Arkası Sa. 7, Sü. S te) Cumartesi söz alanlardan Nijerya ve Siera leone Rum, Italya ve İngütere ise Türk tezine yakın konuşmuşlardır. Şimdiye kadar hiçbir komünist ülke söz almamıştır. Çirimokos, Türkiyeyi, Kıbns buhranı ile llgili karar tasanla(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) TURİZM KOMEDİSİ llıııiiiııııiii CcmiyefiDB 18 milyon 479 hin iira baiış yapıldı Türk Donanma Cemiyetinin Birinci Genel Kurulu toplantısı, dün saat 10 da Kasımpaşa Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Orduevi salonlannda başlamıştu. Cumhurbaşkam Cemal Gürsel' in, Genel Kurul toplantısına gönderdiği başan telgrafı okunduktan sonra, yönetim kurulunun ça lışma raporu ile denetçiler raporu okunmuş ve söz alan delegeler rapor üzerinde konuşmalar yapmışlardır. Raporda, illerin, ilçelerle beraber toplamış olduğu bağışlann toplammın 18 milyon 479 bin 168 Ura olduğu açıklanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerl, delegelerin tenkitlerine cevap verdikten sonra, dileklerin dinlenmesi ve yeni toplanü Yönetim Kurulu seçimi için saat 16.30 a bıraMmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı anketçileri, dün Beyruttan gelen ve Divan Oteline giden Mc. Dougal adındaki îngilize rastlasalardı, önceki gün Cumhuriyet'te çıkan «Turistlerin şikâyetçi oldnğn 62 maddeye» bir yenisini ekleyeceklerdi. Çünkü, Mc. Dougal kendilerine «Türkiyede otomobille otelin kapısına gitmek için 1 lira almak istediler. Ne oldnğnnn anlamadıgım için vermedim, ana caddede indim. 3 bavulnmn yüklendim ve otele girdinu» diyecekti. İstanbul Belediyesinin, Divan'ın önündeki yolu da içine alan sahayı oto park olarak yıllık 17 bin liraya kiraya vermesi, oynanmakta olan «Turizm komedisine» yeni bir tablo eklemişti. Otelin girişine konan «Dar» ve «Otopark sahasında dolaşmayınız» levhaları otelin yol ile irtibatını kesmişti. Tek çare ya lirayı verip otele girmek, ya da karşı kaldırıma sıkıp komediyi seyretmekti. (Fotograf: Selâhattin GtZ) Ferruh Bozbeyli gözlerini bağışladı Ankara, (Cnmhnriyet Bflrora) Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli dün, gözlerini Göz Bankasma bağışlamıştır. Göz Bankasına giden Bozbeyli burada gerekli evrakı imzalayarak ölümü halinde gözlerinin görmeyen bİT vatandaşa verilmesi içın bankaya bağışladığım bildirmıstir. Ücrctlerln hayat pahalıhğıoa göre ayarlanmasını sağhyacak «oynak merdiven» sistemi savunuluyor Cumhuriyet Kaçak inşaatı ön/eyemeyen Ankara Belediyecileri hakkında tahkikat açıldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Belediye Meclisi üyeleriyle Ankara Milletvekıllerının katıldığı bir toplantıda konuşan Ankara Beledıye Ba«!knnı Halıl Se/aı. Erkut getek ı.rlu problemıne değıumış ve «Ankdrada baııgı kuvvet gecekondu yapımına engel olabilir?» diye sorarak kaçak ınşaata göz yuman Belediye ügililerı hakkındn ışlem yapıldığını belirtmiştir. ürkut, çeşıtlı kanunlm arnındakl çelışikli(Arkası 6a. 1, Sü. 2 de) Ne demekmiş oynak merdiven; bal gibi asansör varken... Ecvet ÇÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog