Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

HÜSEYlN RAHMi Bugünün diliyle bütün eserlsri di«M İlk çıkan kitaplan L»r» NİMETŞİNA3 ,,, ,,, • ŞIPSEVDİ METBES .... 10 GULYABANİ f KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİB EVLENME • BEN DELÎ MİYİM? lt ATLAS KİTABEVİ İstanbol Üânalık: 196/15300 umhuriyel 42. yıt soyı 14861 KURÜCÜSU: TUNUS NADf Tt&gnî y% Btdrtvp mând: Cumhurryt* İstanbul Posta Kutusu: trtanbul No. 3411 T«lefonlaR 22 42 K 22 43 M 23 48 97 22 43 93 2 2 4 2 99 ŞOLOHOF"a 1965 NOBEL edebiyat ödülünü kazandıran, Durgun Don, lasız DON, Sakin Akardı Don, Ağır Ağa Afcardı Don, Don Nefari Sakin Âkar ve daha başka adlar altmda sözü edilen kitap: l llürıiıın llıiirılı llıııı,, II. CİLT ÇIKTI Bütün Kitapçılarda adi üe AĞAOĞLU YAYINEvt »aratadan yayınlandı. Rusca aslına nygun olarak çeviren: TEKTAŞ AĞAOĞLO AĞAOĞLU YAYINEVİ: Ankara Cad 37/7 (Vüâyet karşun) İstanbul Pazartesi 13 Aralık 1965 Sanayi Bakanlığına bağlı| MÜDURÜN DE&ŞTİRİLMESİ DÜŞÜHÜIÜYOR Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) n emirel Hukumeti tarafından görevlerinden alınmak istenen TPAO Genel Müdürü Topaloğlu, Petrol Ofisi Genel Mü durü Onat, Etibank Genel Müduru Yalabık ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Kitapçı'dan başka 4 genel için daha hazırlıklara girişilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu genel müdurler, başında Meh met Turgut'un bulunduğu Sanayı Bakanlığına bağlı Azot Sanayıi Genel Müdürü Burhan Alpagut, Şeker Şirketi Genel Müdurü Fahrettin Mutluay, Sümerbank Genel Müdürü Rahmi Tuncagil ile Karabük Demir Çelik Sanayii Genel Müdürü Ali Ulubay'dır. Mehmet Turgut'un, Anadolu Ajansı aracılığıyla önceki gün basma verdiği bir demeçte, bu şahıslann 1965 yatırımlarını gerçekleştirmediğine daır sözleri, ilgili çevrelerde, Turgut'un bu genel müdürleri görevden alabilmek için «zemın hazırlama» yoluna girdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu tutum, Başbakanın Meclıs'te program tenkitlerine verdiği cevaplarla ve gazetecilere söylediği bazı sözlerle de bağdaştınlmaktadır. Bilindiği üzere Demirel, o gün lerde «biçbir genel müdürün ttdirginlik içinde olmasını istemiyoruz. Yatınmlarını gerçekleş tirebilmiş, müesseselerini kâra gecirebilmiş genel tnfidürler için endişeyi mucip hiç bjr duTum yoktur. Fakat yatırımlannı gerçekleştiremeyen, müesselerinin zararda kalmasına ya da larara düsmesine sebebiyet veren genel müdürler elbette bizim çalısma tempomnza uyamayacaklar» demiş ve değiştirılecekleri söylenen dört genel müdür (Topaloğlu, Onat. Yalabık ve Kitapçı) hakkında gazetecilerin bır sorusuna cevaben de «Neden 4 genel müdür? Onlar da deŞişebiIir, başkalan da.. Bnnlann sayısı 10 da olabilir, 11 de..» şekhnde konuşmuştu. DORT GENEL Kamu kurumlarının! B. M. bugün d e stokları eritilecek Kıbrısı görüşüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «1966 malî yılı bütçe tasansına ait gerekçe» ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin 1966 yılı yaurım programlan mevcut finansman kaynaklan denkleştirilmek suretiyle 2 milyar 979 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. îktısadî devlet teşekküllerinin programlanan kaynaklannın gerçekleşttrilebilmesi için bütçe gerekçesine göre şu tedbirler alınacaktır : O tktisadî devlet teşekküllerinin çoğn halen kaynaklarmı büyük çapta stoklara bağlamıs bulunmaktadır. Bu itibarla 1966 yılında ham raadde ve malzeme stok ları ile mamul stoklannda artış olmaması. blrikmiş stokların normal seviyeye indirilmesi yöniinden teşekküllerce gerekli çaba gbsterilecektir. A 1966 yılı yatırım programında ıdame yatınmı, tamamlama yatırımı ve diğer adlarla programa ahnan projelerde esas prensibın verimlilik ve kârlılık olduğu, sos yal ve idari binaiara programda yer venkniyeceği; ancak zorunlu hallerde ve asgari ölçüde olmak üzere programa alınabileceği esas olarak kabul edilmiştir. O Teşekküller işlerme faaliyetlerinde daha fazla yatınm kaynağı yaratmak amacını güdecekler, iç ve dış piyasa şartlarına ve kapasitenin tam knllanılman pren sibine uygnn modern işletmecilik esaslanna göre faaliyette bulunacaklardır. IKT1SADÎ DEVLET TEŞEKKÖLLERİ1966 DA ÜÇ MİLYARLIK YATIRIM YAPACAKLAR f I YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI ÇİRIMOKOS ATİNANIN GÖRÜŞÜNÜ BUGÜN AÇIKLAYACAK Randevu geri kaldı AYBAR, Ankara TİP kongresinde konuştu: UFŞ HABERLER gZ nceki gece Kıbns'ı görüsen Birleşmis Milletler Genel Knrnhı 9 I I yasi Komitesi, oturumuna bugün (Türkiye saatiyle) 17J0 dan iti* baren devam edeoektir. Mehmet Turgnt Demirel ne demişti? AP İl Gençlik Kolu Başkanı: Turgut'un sözleri fcj ehmet Turgut'un demecine ^•göre, Alpagut, Mutluay. Tuncagil ve Ulubay'ın başlarında (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) A. P. îl Gençlik Kolu Başkanı Haluk Ayman, dun yaptığı basın toplantısında «Ferdi robotlaştıranların karşısındayu. Sağcıyız. AtatUrkçüyüz» demıştır. Ayman şunlan söylemıştir: « Atatürk, sola insafsızca Slet edilmek istenmektedir. Bfi tün varlığımızla bnna karsıyız. Atatürk milliyetçidir ve biz A. P. olarak bnnun savnnucusuyuz. Toplumun, mes'uliyetsiz ve materyalist bir dünya görüsü içinde yetişmesi, Türkiye için çıkarh yol değildir.» Gençlik Kolu Başkanı, bu arada öğrenci teşekküllerinin bu gün olduğu gibi siyasete âlet edilmelerinin karşısında olduklannı, TRT nin tarafsız yayın yapmadığını ve avukathk kanun tasansının, Anayasaya aykın olduğunu da sözlerine ilâve etmiştir. SAGCIYIZ VE ATATÜRKÇÜM Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Işçi Partisinin, dün yapılan, Ankara il kongresinde konuşan, Parti Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, AP iktidarmı iki ayda acza düşmüş bir iktidar olarak nitelemiş ve •Demirel hukumeti, Türkiye'nin sorunlanna bir çare bulamiyacağını ortaya koydu, baskı eyleıuleri göstermeye başladı. Bunun nedenlerini aramak, ülkemizin selâmeti bakımından fayda. lıdır. Fukara halkın oyiarıyla İ5başına gelen bir hükumet onun yolunda yürüyen, ona daha iyi hayat şartlan sağlamaya çalışan bir hükumet olmalıdır. Oysa Demirel hukumeti, fukara halkı ilel ebed fukara bırakacak eyletnde bir yol. tutuyor ve bunda israr ediyor» demiştir. "AP hukumeti boskı eylemi gösfermeye boslDdı,, Çağlayangil BUindiği gibi Çağlayangil, Kıbns'taki Rum idaresinto askerl, slyasl her bakımdan Yurjanistan tarafından desteklendiğini ve bunun da emperyalizm yüzünden olduğunu ortaya koyduktan sonra, Yunanistan'ın böylelikle ENOSÎS'ten vazgeçmek hususundaki andlaşmalarla tescil edılmiş taahhüdüne ıhanet ettiğini söylemiş ve «Bugün Yunanistan taahhüdlerini ihlâl ve Türkiye'nin emniyetini suüstimal etmekle büyük bir sorumluluk yüklenmektedirj» demiştir. Dışişleri Bakanı, Kıbns hususundaki Türk görüşünü belirterek bu buhrana Türkiye'nin sebep oUnadığını, Türkiye'nin Kıbrısla ilgili bütün andlaşma ve taahhütlere sâdık olduğunu, Ada'nın istiklâl ve hükümranlığına göz dikmedigtni hatırlattıktan sonra, «Türkiye bu meselenin kuvvetle, emrivakilerle ve zorla halledilmesine mukavemet etmekte kararlıdır ve asla emrivaki kabul etmiyecektir.» sözleriyle gorüşümüzü açıklamıştı. Kipriyanu Cumartesi gecesi Dışişleri Bakanımız Çağlayangil'den sonra yeniden konuşan Kıbns Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu, eskl iddialarmı tekrarlamış ve Kıbns sorununun Türk Yunan ilişkilerine bağlı ounadığını ileri sürmiiştür. Bu arada tngiliz delegesi Jackling de söz almış ve «Adadaki da rumun gerginleşmesinin önlenme •ini» istemiştir. 12 ölü, 15 yaralı var "Teklifi,, kabul etmeyen kadına kızıp barı yaktı Fikir hürriyeti Türkiye'de fikir hürriyetinin istendiğini ileri süren Aybar, c«ra kanununtm 141 ve 142 nci maddelerinin faşist ttalyan kanunlanndan alındığuıı belirterek şöyle demiştir: •Bir iktidar fikir hürriyetml engellemek istedi mi o iktidar iflâs etmiş demektir. Bugün Türkiye'de yasaklanmak istenen fikir nedir? Yasaklanmak istenen fikir, Türkiye'yi kurtaracak olan fıklrdir Hükumet, bugün, sosyalizml savunan fikirlerle karsı karşıya olan bir mevzuat içindedir. Ancak böyle fikirlere ne sopa, ne taş ne de faşist kanunlarla karjı konulamaz.» Aybar, daha sonra, AP nin seçim i kazanma sebepleri üzerinde durarak, şöyle bir inceleme yapmıştır: {Arkası Sa. 7, ü. * da) Finansman kaynaklan | Gene bütçe gerekçesine göre, iktisadi devlet teşekfcülleri 1966 yılı içinde yapacakları 2 milyar 979 milyon liralık yatınmın, yüzde 61'ini, yani 1 milyar 834 milyon lirasını kendi öz kaynaklarından, 435 milyon lirastnı dış proje kredilerinden, geri kalan 710 milyon liralık ihtiyacı ise bütçeden karşılanacaktır. Tasarlanan uzay buluşması Çirimokos Bakan: «zam yok» dedi Öte yandan dün kendisiyle görüştüğümüz Maliye Bakanı İhsan Gürsan, iktisadi devlet teşekkülleri ürethnlerine bir zam yapılmıyacağını, esasen bu teşekküilerin stoklannı eritmek bahis konusu iken zam yapılamıyacağını belirtmiş, «katiyyen zam düşünülmüyor.» demiştir. Uzay buluşması gerçekleşemedi CAPE KENNEDY (a.a. • A.P.) Uzayda «Gemini7» ile buluşacak olan «Gemini6» uzay aracı, dün deneme için tesbit edilen saatte fırlatılamamıştır. Fırlatmanın yapüacağı saatte, deneme alanını bilinmiyen bir sebepten gri ve portakal rengi dumanlar kaplamış, bu arada uçuş idarecileri denemenin dün için iptal edildiğini bildirmişlerdir. İkinci denemenin perşembeye yapılacağı açıklanmıştır. Deneme alanını bir anda dumanlar istilâ etmesi üzerine «Gemini6» kapsülü içinde bulunan astronotların hayatuıdan endişeye düşülmüş, fakat bir süre son ra, herhangi bir tehlikeye karşı otomatik kurtarma cinazınHi çalıştığının öğrenilmesi, yUrekleri ferahlatmıştır. Atılışm yapılacağı sırada astronot Frank Borman ve James Lovell'i taşımakta olan Gemini7 uzay aracı 185 mil yüksekt*n tam Kape Kennedy'nin üzerinden geçmekteydi. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Yer istasyonlan ile temasta as Devlet tstatistik Enstitüsünce tronot Borman Gemini6 nin ayapılan millî gelir hesaplaruıa gö teşlendiğini ve sonra ateşlemenin re 1965 yılında Türkiyede kişi badurduğunu gördüğünü söylemisşma düşen gelir 52 lira artmıştır. tir. 1965 yüı sonunda kişi başına ASTRONATLARIN HAYATINI düşen milll gelirin 1958 lira ola4 CtVATA KURTARDI cağı açıklanmıştır. 1964 te bu rakam 1906 liraydı. «Gemini 6» kapsülünü taşıyan Öte yandan, aynı kurum taraTitan füzesini Cape fından yapılan ve 1966 bütçesi geki platforma sıkı sıkıya tesbit erekçesine alınan tahminlerden an den dört büyuk cıvata, Kjpiui laşıldığına göre 1965 yılında kalde bulunan 2 astronotun hayatıkmma hıza yüzde 5.1 oranını bulnı kurtarmıştır. maktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) 1961 yılı istihsal âmilleri fiyat lan ile 1965 yılı gayri safi millî hasüâ 61 milyar 467 milyon lira olarak tesbi tedilmiştir. Geçicı tahminlere göre Sanayi Sektöründe 1964 yılının yüzde 8,6 oranındaki artış hızına karşılık, bu oran 1965'te yuzde 9,1 olmuştur. Daha sonra ise Yunan Dışişleri Bakanı Elias Çirimokos kısa bir konuşma yaparak pazartesi günkü oturumda gereklı ızahatı vereceğini fakat Türkiyenin Yunanistanın emperyalist amaçlar güttüğü yolundaki iddialanm reddettiğini şimdiden belirtmek istediğini söy lemişür. Müzakerelere bugün Türkiye saatiyle 17.30 da devam edilmesine karar verilmiştir. Rumlar destek arıyor Şikago (a.a.A.P.) Barda çalışan kadına yaptığı «beraber çıkmak» teklifinin reddedilmesine kızan 26 yaşındaki Robert Lassiter'in çıkardığı yangın sonunda, barda bulunan 60 kişiden 12 si ölmüf «• U i de afır yaralanmıştır. Bu şahıs, bardakı bir kadına. bırlikte çıkmalarını teklıf etmiş, teklifinin reddedılmesı üzerine de en yakın yakıt ıstasyonuna gıderek bır teneke b»nzin almıştır. Kulübe gırerken karşılaştığı ılk şahıstan kıbrıt istiyen adam, daha sonra henzının bır kısmını hemen oraya dökerek tutuşturmuştur. Az sonra bırakılan tenekedeki benzı(Arkası 8a. 7. Sü. 6 da) ÜnÜn Ûrnek Iran Şahı Muhammet Rıza Pehlevî'nin New York Times'te çıkan son demeci Türkiyenin dış politikasında bir tiirlü siniklikten, ezilnüşlikten, takipçilikten kurtulmak istemiyenler için de hem uyancı, hem de hüzün verici bir nitelik taşımaktadır. Uyarıcılığı, R.C.D. yo luyla sıkı ilişkiler kurduğumuz, işbirliği yaptığımız Pakistandan sonra İranın da bağımsız bir politika izlemeye karar vermesi ve Şahın bunu açıkça ilân etmesidir. Hüzün vericüiği ise, Türkiye gibi MUlî Knrtuluş Savaşından gelen ve Şahın babasına örnek olan bir ülkenin 40 yıl sonra, bir kırallık rejiminin izlediği dış politikadan hâlâ çekinebilmesi ve hâlâ kişiliğini bulamamış olmasından geliyor. İran Şahı Pehleri konuşmasında özetle diyor ki: «Biz Amerika ile dostuz, ama Sovyet Rusya ile de komşuyuı. O halde Sovyetlerle dostluk ilişkileri kurmakta işbirliği yapmakta ne gibi bir mahzur olabilir? İstiklâlimizi feda etmiyornz ve bu şekilde davranmakla Amerikanın da daha iyi dostu olabiliriz. Eğer bir ül kenin emirlerine itaat etmeye hazır olduğumuzu belirteeek olursak, yann öbür gün başka bir ülkenin emirlerine boyun eğmeye hazır olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaz mı?» Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han'ın bağımsız politikasını ilân ettiğindenberi söyledikleri başka değildir ve Eyüp Han hattâ Amerika • Rusya Kral Çin arasında üç yönlü bir politikayı yülardır sürdürebilmektedir. Yobaz kafalann Sovyet ya da Çin uyduluğu ile suçladıkları çoğu üçüncü dünya ülkelerinin tutumlarında arka hesaplar görmek için ancak MacCarty anlayışım benimsemiş olmak gerektir. Artık açıkça bilinmektedir ki Türkiyede Batıhlığı, sadece Batı uyduculuğu, Batı liderinin emrinde olmak şeklinde gören, daha çok öyle göstermck ve yutturmak istiyen, aslında çıkarlan doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Batı kapitalizmine bağlı hâkim bir zümre var. Bunlara göre biz Batının kalk dediği zaman kalkmalı, yat dediği zaman yatmalıyız. Hattâ öl dediği zaman öhneliyiz de .. Eğer Batı elimizi bırakırsa Sovyet Rasyanın kucağına düşeriz ve bir Sovyet peyki haline geliriz. Beri yandan bunun karşısındaki anlayış ise ya bütün suçun Batıda olduğtı, dolayısiyle Batı ile cümle iplerin ko parıhp bir otarşik düzen içine girmemiz şeklinde ya da Ooğu uyduluğuna özlem olarak biçimlcniyor. Daha doğrusu Batı uyduluğu karşısındaki birbirinden tamamen farklı görüşler, demagojik ortamdan yararlanılarak, bir potanın içinde eritilmek isteniyor. Esefle görülmektedir ki bugün bu çaba başarıya ulaşmaktadır. Ve Türkiye sanki çoğuniukta olan bir Amerikancı kampla azınlıktaki bir Moskofçu kampa aynlmıştır. İran Şahunn söylediklerini savunanlar Atatürk Tiirkiyesinde bolşeviktirler. Hele kardeş dediğimiz Pakistanın politikasını kendi ülkemizde de yürütebiliriz, iddiaları Kızıl Çin uşaklığının tâ kendisidir. Sırtımızı dönmüşüz dünyamn gerçeklerine, kulaklanmızı tıkamışız Batıdan Doğudan gelen seslere, gözlerimizi kapamışız hızla gelişen uluslararası değişiklikleri görmemek için, sa dece uşaklık üzerinde dönüp dolaşıyor, sonra da Batüı devletiz diye övünüp duruyoruz. öyle bir anlayıştır ki bu, yann aynı kafa kılı lnpırdamadan Doğulu devlet olmakla da övünebilir. Yann aynı kafa Sovyet uyduluğunu göklere çıkarıp. faraza Batı uygarlığını savunanları yerden yere vurabilir, sanki suç onlardaymış gibi, Amerikayı, İngiltereyi afaroz edebilir. Pek kaka gördüğümüz üçüncü dünya ülkelerini bırakıp, hiç olmazsa işbirliği yaptığımız ve kardeşliğimizi tekrarlayıp durduğumuz filkelere bakahm, hem de bizden çok daha Doğulu olması gereken ülkelere. Gerçekçilikte onlann arkasından gitmek belki acıdır ama, hiç değilse yakın geleceğin dünyasında yapayalmz kalmanm ıstırabı na tercih edilir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) YTP Merkez tlçe kongresinde dün bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Azizoğlu, «Hisleri kamçılamayı politika sayan AP ye millet, hiçbir iş göremeyeceğini, iktidarının çok kısa süreceğini bile büe oy vermiştir.» demiştir. Azizoğlu, milletin «CHP yi iktidara getirmemek inadının» AP ye seçim kazandırdığını ileri sürerek AP nin «Sağcı, muhafazakâr, gerici» karakterine değinmiş, «Sağcı yol kısa süre için oy sağlar ama memleketi ileriye götürmez.» diye eklemiştir. Azizoğlu, YTP nin AP ye iltihak edeceğlne dair söyletileri de «kesinlikle» yalanlamıştır. Kongrede çalışma raporunun okunmasından sonra Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Senatör Hasan Kangal ve bazı delegeler konuşmuşlar, 1965 seçimlerinin tahlilini yaparak başansızh ğın nedenleri üzerinde durmuşlardjr. Karahan, AP yi «Ahret vaadleriyle dünya sefaletini uyutma» gayretinde yürümekle suçlamış, Tural'ın mektubu üzerine de «Kaçacak delik aradıklarmı» söylemiştir. Azizoğlu'na göre AP iktidarı kısa sürecek 2965 yılında kisi basına düşen gelir 52 lira arttı Bu arada Kıbns Rum yönetimi nin Dışişleri Bakanı Spiro Kip riyanu, ana siyasi komisyondaki Kıbns müzakerelerine öğle yeme ği dolayısiyle bir buçuk saat ara verilmesinden istifade ederek B. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) İkinci devre Toplu Sözleşme / müzakereleri 1966 da başlıyor SENATODA 16 TASARI VE 9 TEKLİF VAR Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başkanlık divanı ve komıs yonlar seçiminı bitiren Cumhuriyet Senatosunda, geçen dönemden kalma 16 kanun tasarısı ve 9 kanun teklifı görüşülmek üzere beklemektedir. Salı günü toplanacak olan senatonun gündemine 3 kanun tasansı ve teklifi girmiştir Diğer tasan ve teklifler senato komisyonlarında görüşüldukten sonra Senato Genel Kuruluna geleceklerdir. işçiler ücretlerde oynak merdiven sistemi istiyorlar Doğan KEÇECIOĞLU f^ cak ayından itibaren şehri^ ^ mizdeki 10 sendika tarafından 125 bin işçi için yapılacak ikınci toplu iş sözleşmesinde en önemli konuyu, artan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin tes biti teşkil etmektedir. Grev ve Lokavt Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, işverenle işçi sendikalan srasında yapılan birinci toplu i» sözleşmesi ile işçilere sağlanan ücret fazlalıgı, fiat artısları karşısında değerini kaybetmiştir. Meselâ, yapılan yüzde 10 zam, fiyatlann iki yıl içinde o nisbette artması ile işçinin satın al ma giicünde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Şayet fiatlardaki artış yüzde 15 olsa idi, işçinin satın alma gücünde yüzde beş (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Gündemde olanlar Gündemde olan kanun tasan ve teklifkri şunlardır: O Nobetçi memnrlağn kurnlması ve olağanüstü hallerde memnrlann 24 saat mesai yapmalarını önçören kanun tasarısı. O Yeniden kurulacak vakıflar hakkında kannn teklifî. Bn kanun teklifi şahıslann vakıf knrabilmelerini öngörmektedir. f ) Tabip, diş tabibi ve ecıacılann tazminatlan hakkında kannn teklifi. Bu teklif geçen yıl Millet Meclisi ile Senato arasında bir kaç defa gidip gelmişti. Komisyonlara gidenler Komisyonlara giden önemli kanun tasarısı ve tekliflerı ıçin(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) İzmirde yağmıır yüzünden yüzlerce evi su bastı Jzmir îki gündür aralıksız devam eden yağış, bilhassa ön ceki gece hayatı felce uğratmış, şehrin bir çok semti ve yuzlerce ev sular altmda kalmıstır. Cumartesı günü saat 7 den dün saat 14 e kadar tzmir, metrekareye 70 kilog'am yağış almıştır. (Arkası Sa. 7, Sü, 4 te) Ecvet GÜRESİıN EDİRNE, (Rıza Ataktürk bildiriyor) Yıllık izinlerini geçirmek üzere Almanyanın Duisburg, Dortmund, Stutgart, Frankfurt, Darmsatd, TJlm ve Buchum şehirlerinde çalışmakta olan işçileri havi katar dün 3 saat 15 dakikalık bir rötarla saat 17 de Kırkağaç istasyonuna gehniştir. Almanyadan cuma günü saat 20 de hareket eden katar 353 işçimizi yurda getirmiştir. tşçilerin çoğunluğunu inşaat kolunda çalışan lar teşkil etmektedir ve yurda ilk defa gelmektedırler. İşçiler istasyonda Belediye Eandosunun çaldığı milll havalarla karşılanmıştır. Trenden inen işçiler toprağı öpmüşler ve seyahatleri hakkında, «Trenin Yugoslavjada 7 saatlik bir süre (Arkası Sa. 7, Su. 5 te) Tatil için 353 işçimiz yurda dondüler Türkiye'de aile plânlamasına A, B. D. yardım edecek WASHÎNGTON (a.a.) Baskan Johnson'un, doğum kontrolü için Amerikan yardunmdan faydalanmak istiyen ülkelere bu yardımı sağlamak konusunda yaptığı teklife ilk cevap Türkiyeden gelmiştir. Türkiyenin cevabını alan Amerikan Uluslararası Kalkınma Teşkilâtı (AÎD) yetkilileri, dün Türkiyenin halkın aile plânlamasına ilgisini arttırmak için uzmanlann köylere gidebilmesini sağlıyacak 1400 küçük otomobil istediğini bildirmiştir. «AİD» yetkilileri Türkiyenin isteğinin, 3 milyon dolar tutarında olduğunu belirtmişler, faka^ bütün isteklerin karşılanamıyacağını a$ıklamışlardır. Londranın finlü Thames nehri geçenlerde taşmış ve nehrin kıyıları tamamen su altmda kalmıstır. Resimde, nehin kıyıları, suda kalan otomobiller ve bu durumn seyreden Ingilizler (önilüyor. Thatnes nehri taştı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog