Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

HAMLET Sabahattin Eyüpoğlu'nun Emsalsiz Türkçesiyle yaymlanmıstır. Ryatı 5 T.L. Shakespeare'in her çağda yenl büyük dramı, SHAKESPEARE REMZt KİTABEVt İlâncılık: 136/15266 umhuriye 42. yı! soyı 14860 KTJRUCÜSU: FUNUS NADÎ ragna r» manap Mresi: Cumhurrret İstanbul Posta Kutustı: tstanbol No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 M 22 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 99 Pozor 12 Arolık 1965 228Oiira2Okuruştur» dün iddialara Görünen Köy ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genel Mudürü Ad • nan öztrak, dün yaptığı basın toplantısında, son günlerde bir kısım basında TRT aleyhine girişilen yayınlann ve iddialarm hepsine tek tek cevap vermiş ve «Türkiyenin ibtiyacı olan devlet nizamı, türlü zaaflar ve mesrni yet bazından mahrnm zjbniyet ve hislerin knrbanı edilmek yoluna gidildiği zaman, bundan, içinde kendilerinin ve yer alacağı millet zarar görür» demiştir. Çaglayangıl Emnvakılere razı olamayız, l rı nu r^ P y° "Andlaşmalar B. M. yasasına konuştular aykın jldn edjimeıidjrf djye cevap verdi! B.M. GENEL KURULUNDA M MAGOSADA MEVZİLER KARŞILIKLI YIKILIYOR (Dıj Haberler Servlsi) LEFKOŞE, agosa ftnlftyrnn<nnin uypı* lanmasma ve sürlar dışı iesimindeki Türk ve Rum mahallelerinde 2 Kasımdan sonra yapılan mevzilerin yıkılmasına başlanmıştır. Banş GUcü Komutanı General Timaya ve Birleşmiş Milletler özel gözlemcisi Bernardes'in çarpışmalardan sonra iki taraf arasında yaptıklan beş bafta süren temaslar sonucunda sağlanan ve sessizce tatbiki kararlaştınlan anlâşrnanın metoi henuz & KIBRIS 3. DEFA ÇAGLAYANGIL (Sağda) Ve B.M. BAŞDELEGEMIZ ERALP (Ortada), TÜRK PARLÂMENTO HEYETİ İLE GENEL KURUL MÜZAKERELERİNİ İZLİYORLAR. DIŞ HABERLER SERVtSİ yıl önce zamanın Mil1' Eğitim Bakanı rahmetli Yücel'ie gidip Hasanoğlan Köy Enstitüsünü gördüğümdenberi o taraflara yolum düşmemişti. 1945 lerde Ankara yeni yeni kentleşmeye çalışan orta halli bir kasaba sayılabilirdl. Şimdiki gökdclenlerden, heybetli yapılardan benüz hiç biri yerine oturmamıştı. Şehirden çıkar çıkmaz doğruca bozkıra dalıyordunuz. Mamak, Kayaş, Başkentten habersiz, kendi içlerine dönük, fakir Anadolunun bitmez tükenmeı çilcsini dolduruyorlardı. Köy Enstitülcri işte bu değişmez kadere bir son vermek amacı ile kurulmuştu. Enstitülerden yetişecek kız, erkek Anadolu çocuklan köylerine dönecekler ve çevrelerine çağdaş uygarlığm ışığını serpeceklcr, köyü, yanl memleketin öz varlığını nyandıracaklardı. Bugün burada köy enstitülerinin serüvenine yeniden değinmok nlyetinde değilim. Konuyu vaktiyle çok işledik. Yazık oloyor dedik, dokunmayın şu oknllara dedik, başka yoldan köye varamayız dedik. Ne dedikse sözümüzii dinletemedik ve bildiğiniz gibi olanlar oldn. Ben bugün başka bir gözlemden fcöz açaıak istiynrum. Yirmi yıllık bir aradan sonra, gcçen hafta ilk kez yolum gene o taraflara düştü. Ankaradan çıktım. Mamaktan geçerek, Kayaş ötelerine doğru uzandun. Hemen söyliyeyim. gözlerime inanamadım. Yirmi yıl önce Başkentin ötesinde, Başkentle ilgisiz, kendi kaderi ile başbaşa, kapalı bir hayat süren Mamak, bugün Ankaranm içine jrimıiştir. Ama nasıl bir giriş? Başkent nerede bitiyor, Mamak nerede başlıyor, anlayamazsuıız? Dağlan tepeleri, kayalan dereleri kaplayan bir gecekondu sefaleti arasında neresi köy, neresi kent, ayırdetmek imkânsız. Birbiri üstüne yığihr gibi duran barinaklar ordusunu görünce ilk duygum hayret oldu. Karşımda uzanan bu yolsuz, susuz, lâğımsız. ağaçsız, çiçeksiz kerpiç kalabahğına şaşa kaldım. Sonra bir suçluluk kompleksi yüreğimi dağladı. Bu korkunç başıboşluğun bütün sorumluluğunu olanca ağırlığı ile bir süre omuzlanmda taşıdım. Sanki Başkentin plânını ben yapmıştım ve bir üyesi bulunduğum mutlu azmlığu rahatı için çizdiğim bir iki mahallelik krokiyi yeter bularak büyük ve yoksul kütleyi azunsamış onlar mı? Ne halleri varsa görsünler!» demiştim. Ben suyu akan, ısığı yanaıı. kapısı asfalta açılan, sıcak bir evde oturuyordum. Sinemaya, tiyatroya. futbol, tenis maçlarına gidebiliyordum. Ve benimle beraber aynı imkânlardan yararlanan 5060 bin kişinin bulunduğu bir şebre göğsümü gere gere «Başkentimiz .'• derken Ankara nüfusunun milyona yaklaştığını. halkın ise yüzde altmış oranında gecekondularda yaşadığını hatınma getirmiyordum. Halkının büyük çoğunluğu öylesine ilkel koşullar altında geçinmeye çalışan bir şchre insan değil Başkent, doğrusu sadece kent bile diyemez. Çünkü bugün Ankara ile beraber bütün büyük şehirlerimiz. köyden gelen baskının etkisi altında hızlı bir nitelik değişimine kapılmışlardır. Bunlar şehir olmaktan çıkmakta. daha doğrusu şehirler mahalle haline gelerek ortaya sıkışmakta ve dört bir yandan köylerle kuşatilmaktadır. Böylece bir süre düşündüm. sonuııda da suçluluk duygusundan kurtulur gibi oldum. Şimdi kenılimi şöyle teselli ediyorum: biz ":öye gidemedik, köylüye ışık götiiremedik. Bunu yapamadığımız için de onun artik tahammülü kalmadı. İşte yerinden kalktı ve gittikçe artan bir hızla, her ç r> daha kalabalık bize doğru yüruyor, bize yaklaşıyor, dâvalannı çörmek amacı ile bizi kuşatıyor. Kimbilir, büyük kartoiuşumuzu feelki de gene ona borçlu olaca**• Oğretim üyelerinden sonra iim " EW YORK B.M. Genel Kurulu Siyasî Komisyonu, ülkelerin içislorine müdahale edilmemesi sorununun müzakeresine Salı gününe kadar ara vererek, Kıbrıs meselesini dün beklenmedik bir anda ele almıştır. Böylece Kıbns meselesi, 1958 den benye üçüncü defa Genel Kurul önüne gelmiştir. Siyasl Komisyon müzakerelere Türkiye saatiyle 18.34 de başlamıştır. İlk sözü Kıbns Bum Dışişleri Bakanı Kipriyanu almış, arkasından Nijerya (aleyhimize) ve İtalyan (lehimize) delegeleri konuşmuş • ve sonra da sıra Türkiye Dışışle N ri • B a k a m çagiayangne gemısur. Iddialar ve cevapları 2S ztrak'ın iddialara cevabı, ö" zetle şöyledir: Iddia TRT binası 1,800,000 liraya tutulmuştur. Bina sahibi, öztrak'ın ahbabıdır. Cevap Binanın kirası 550.000 liradır. Mal sahibiyle yakmlığım yoktnr. Yapılan tadilât mal sahibi tarafından ödenmistir. Iddia TRT sendıkalara baskı yapmaktadır. Cevap Bu iddiayı ortaya atan, sendikalardan birinin baskanı oldnğunu ifade eden ve taizmet kusurundan işine son verilen bir şahıstır. Bu sebeple sendikayı âlet etmektedir. Sendikanın kannnlan dairesinde çalışıp çalışmadıgı da adlî merciler tarafından tabkikat konnsu baline gelecektir, M Yorum ücretleri Iddıa Yorum ücretleri farladır. Bir gazeteciye 80.000 Ur« ödenmistir. Cevap Adı geçen öz«an Ergüder'e 11 ay içinde beher yorumu için 169 lira ödenmistir. Tntarı 38 bin liradır. Biz yazarlara daha yiiksek ücret ödemek isteriz. Ancak malî dnrnmumuz bizi bu sayçılı halden alıkoy maktadır. Dün sabah saat 11.30 da surlara giriş kapısı önünde vazifeli Türk; ve Rum pollsleri yerlerini terketmişlerdir. Yeni liman ile Fakirhane semtleri arasındaki dikenli teller Rumlar tarafından kaldınlmış, Türk yetküüer bunun üzerine surlar dışı ve surlar üstündeki bütün mevzüerin kaldjrılraasını emretmişlerdir. Namık Kemal Lisesi Adalet Bakanı Hasan Dincer Ankara Cezaerini gererken. Savunma amacı İle Sakarya, Baykal, Karakol ve Boğaziçi kesimlerinde kum torbalan yerleştirilmek suretiyle hazırlanan mev zilerin kaldırümasına devam edilmektedir. Her iki tarafça yapılan yıkım işine banş kuvveti ne zaret etmektedir. Rumların dün aksam Magosa kapısı dışındaki türbe ile Evkaf apartımanlarından çekildikleri Namık Kemal Lisesini ise bugün boşaltacakları haber verilmektedir. Bir Rum kaynağı Namık Kemal Lisesinin yalnız eğitim maksatları için kullanılmak şartı ile Türklere teslim edileceğini bildirmiştir. Bölgenin silâhsızlandırılacağı an laşılmaktadır. irleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kıbrıs meselesini 1958 den beriye üçüncü defa mUzakere etmektedir. Müracaatlann ilk olarak els alındığı Genel Kurul Siyasî Komisyonunda, B. M. in 117 üyesinin de temsilcileri buiunmaktadır. Siyasl Komisyonda üzerinde mutabakata varılan karar tasarüan, Genel Kurulda onaylanarak kesinleşir. Genel Kurul daha öncekl toplantıda iki defa, ilgili taraflarm araiarında müzakere yoluyla Kıbrıs meselesine bir çOzüm aramalannı tavsiye etmişti. B Genel Kurul önünde 3 korar tasarısı var KtPRtYANU 141 yazar ve sanatcı dün * bildiri yayınladı Üniversite öğretim üyelen ve İstanbul Barosu avukatlarından sonra, 141 yazar, gazeteci ve sanatçı da dün Türkiyenin Dış politikası ile ilgili ortak bir bil diri yayınlamıştır. Bildirinin metni şöyledir: «Ankars Üniversitesi ve Ankara Ort» Doğn Teknik Üniversitesi öfretim üyeleriyle İstanbul Üniversitesi öğretim Oyelerinin, dış politikamızda, Atatürk ilkelerine dönülerek, nlnsal çıkarlanmııa nygnn, bağımsız ve •nnrln bir tntnm takınılması r« reMrligi ve Vietnam'da Amerika'nın emperyalist amaçlarla gi riştigi kaniı baskılara son veril mesi hakkmdaki bildlrilerine biz de katılıyoruz. «Dış politikamızdaki bn uyduluk tutumu. toplamumuzun iç (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kıpnyanu, meseleyı Genel Kurul önüne getirmelerinin sebebini şöyle izah etmistir: « İstediğimiz, Genel Kurulun, 1959 Londra ve Zürich Andlaşmalarını B.M. Yasasına aykın ilân etmesidir.» Çaglayangil ise şu ikazda bulunmuştur: « Türkiyenin, Rumların ENO SİS'i gerçekleştirmek amacıyla Türk cemaatine karşı yeniden bir katliama girişmesini elleri, kollan bağlı seyretmesi beklenemez. Eğer, Genel Kuruldan Rumların lehlerine tefsir edebilecekleri bir karar çıkarsa, Türk katliamı yeniden başlayacaktır.» Gerçek Çehre Çaglayangil, B.M. ler den alınabilecek bir icazetle yaratılacak emrivaküere Türkiyenin asla razı olamıyacağını kesin bir dilla ifade ederek, 117 delegeyi meseleyi gerçek çehresi ile görmeye dâvet etmistir. Esas mesele Ortalc idare Genel Müdür maaşı Iddia Genel Müdürün maaşı 10.000 liradır ve aynldıŞı takdırde 200,000 lira tazminat alacaktır. Cevap Bu konn bir çok kere tekzip edilmiştir. Maaşım 3280 lira 20 kuruştur. Ne tazminat, ne de yıllık tazminatım vardır. îddıa Radyolar Allah adını ağzına almamaktadır. Cevap Gerekli programlarda Allahın adından gereken saygıyla söz edilmektedir. TRT, din istisman saygısızlığı ve günahını herhangi bir sekilde düsünmi • yecek kadar Allaha ve Ona inananlara ve kanunlara. saygılıdır. Dincer: Af tasarısı 1966 dan önce Mecliste A dalrt Bakar.' Hasan Dincer, dün, iş esasına göre kunjlmuş Ankara Yeni Cezaevini gezerken, mahkümlann üzerinde en fazla durdukları .19&3 alfmdan faydalananlarm hazırlanan, yenl aftan faydalanamıyacakları dedikoduları» hakkında, «Hükumet çalışıyor. Dcrtlerinizin halledilmesi için ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Hükumet o yolda çalışmalTa girmiştir. Adlî hatalarla birlikte bu konu üzerinde de durulmakta'iır • öeıniş, gerek af, geVekse seçım kanunu tâdil tasarıla• rının yılbaçmdan evvel Meclise mullaka sevkedilmiş olacaklaruu bildirmiştir. <? iyasi Komisyonun önünde üç karar tasarısı buiunmaktadır. «Ortak idare» yi öngören Türk karar tasarısı, ilgili taraflan, (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Kipriyanu konuşmasına, «Büttkm jaesele. herhangi b|r şart veya kayıt ileri sürülmeksizin B. M. e üye olarak kabul edilen bir ülkenin eşit üyelik haklannclan faydalanmasına müsaade edilip edilmiyeceğidir.» dıyerek başlamış ve B.M. i «Teşkilâtın en küçük üyelerinden birinin haklarım korumaya» dâvet etmistir. Kipriyanu, B.M. Yasasmın öncelikle küçük ülkelerin haklarını korumak için hazırlandığını ileri sürmüştür. Kipriyanu, Kıbrıs meselesini çapraşık bir problem haline getirmeye çalışanları da tenkid ede rek, aksine konunun gayet basıt bır mesele olduğunu söylemış ve Adamn siyasl tarihini teferrüata inerek anlatmaya başlamıştır. Rum Dışişleri Bakanı, Kıbrısın Osmanlı tmparatorluğu tarafından İngiliz İmparatorluğuna verilmesini «Bir gaynmenkul anlaşması» olarak nitelemiştir. Ankara'daki açık oturumda AP ve TiP li gençler çatıştı Grivas'ın iddiaiarı Açılan dâvalar tddia TRT de bazı vesika yakımı olmuştur. Cevap Maalesef dış haberlerde Vedat Uraz (iddia sahibi) tarafından, kimseye haber verilmeden teşebbüse geçildiği üğrenilmiş, geçen yılki bu olay dosyası, savcılığa verilmiştir, Biz bundan baska bütün vesika\ı ciltler halinde toplamaktayız. öztrak, bir soru U7erıne Devlet Şurasında TRT ıçın 3 dâva açıldığını, hepsının TRT lehıne bıttiğını, 76 maddelık oır soruşturma konusunun savcılıkça tahkıkı gereken bir husus bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandığını soj'lemıştır. Samsun'da 250 işçi yaralandı Samsun, (aj.) Tekel Başmüdürlüğü'nce satın alman tütünleri işleyen 898 işçinın çalıştığı bir işyerinde, dün saat 10 sıralarında bir işçinin «yangın var» diye bağırması panik yaraünış, 250 işçi çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Bu arada, işçüenien 19 u hâmile kadm panik sırasmda çocuklarını düşürmüşlerdir. Verilen biigiye göre, beş katlı binanın alt katında çalışan işçinin bağırraası üzerine, bütün işçi ler merdivenlere koşmuşlar, çıkış kapılannı zorlamışlardır. Işçiler dışan çıkmak için birbirlerini çiğnercesine hareket etmigler dir. Yaralanmaların çoğu bu sırada olmuştur. Yaralılar ve çocuk düşüren kadmlar, Sosyal Sigortalar hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Olay şehirde de heyecan yaratmış, ışyeri önünde büyük bir kalabalık binkmiştir. Uzun süre trafık durmuştur. Tahkikata devam edilmektedir. İlk haberlere göre, panik yaratan, işçinin bağırmasına bir elektrik kontağı sebep olmuştur. Hasan Dincer, sabah saat 9.45 te beraberinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Miıdurü ve diğer ilgıliler olduğu halde, yeni cezaevinde temaslara başlamış, marangozhane, terzihane, matbaa, ciltevi gibi iş bölümlerını gezmiş, yetkililerden ve mahkumlardan bilgi almış. mahkumla rın şahpi durumlariyle de ılgilenerek suçları, cezalan, hapıshane sonrası hayatlan hakkında kendileriyje sohbet etmistir. Cezaevi kantininden tanesi 5S0 kuruştan iki çıft çorap da satın alan Dincer, öğle yemğinde kendisine tabldot yemeğı yedırılmek istenmesini reddetmis, «Ben buraya bir kaç saat için dahi olsa sizlerin hayatınızı yasama • ya geldim. Hep beraber hapisfaane çorbası içeceğiz» demıstir. Atinadan bildirildiğine göre, Kıbrıs Rum kuvvetleri komutanı eski çeteci Grivas dün akşam Yu nan Başbakanı ile görüşmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, «Türkiyenin Adayı istilâ tehlikesi artık geçmişe mal oldu» demiştir. Bu arada Grivas, Kıbrıs savunmasının, Türkiyenin her türlü hücumunu püskürtecek kuvvette olduğunu iddia etmistir. Bir süreden beri Atinada bultınan Grivasın bugün ya da pazartesi günü Lefkoşeye döneceği sanılmaktadır. Öte yandan, bazı Atina gazetelerine göre, Yunan Donanmasına ait birlikler, dünden itibaren Platia adası civarında dört gün sürecek bir atış tatbikatma başlamışür. Diğer bazı birlikler de, Aigina adasının kuzeyinde 13, 14, 16 ve 17 aralıkta maym tarama tatbikatı yapacaktır. Çetin Altan'a tecavüz edilmek istendi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) «Türkiyede Sosyal Hizmet Politikası ne olmalıdır?» konulu açık oturumda konuşan TİP İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın salona gelişi ve aynlışı sırasmda bazı olaylar olmuş ve hatip muhafaza altında salondan güçlükle çıkanlabilmiştir. Sosyal Hizmetler Akademisi tarafından düzenlenen açık oturumda bulunan taraftarlann lehte tezahüratı arasında sahnede yerini alan Çetin Altan'a salonda bulunan AP li gençlerden bir kaçının «Moskovaya.. Moskovaya.j» diye bağırmaları havayı gerğinleştirmiştir. Altan'ın konuşması boyunca da devam eden bu aleyhte tezahürat sayıları 6 7 yi bulan A P rozetli gencin tahriki ile olmuştur. El işaretleri ile diğer arkadaşlarını da Altan aleyhinde tezahürata dâvet eden bu gençler arasında AP organı gazetelerden birinde çalışan ve AP İzmir milletvekillerinden birinin oğlu olduğu anlaşüan bir gencin diğerlerini tanrik ettiği bilhassa göze çarpmıştır. Konuşmasını tamamlayan Altan, TİP li gençler arasında salondan ayrüırken göğüslerinde AP rozeti bulunan gençlerin tecavüzüne mâruz kalmışlardır. «Moskovaya.. Vatan Hainleri.. Halk düşmanları..» gibi sözlerle tecavüzlerini artıran gençler, sahne kapısına gelindiği bir sırada kapı ve kapının camları kınlmıştır. Üç kişi cam kınklanndan (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) "Bir sürü gurültü,, Kipriyanu daha sonra Türlc propaganda organlarının «ENOStS hakkında bir sürü gürültii çıkardığını» ileri sürmüs, «Kıbrısın Yunanistan ile birleşmesinin bazı BJVI. üyelerinin hoşuna gitmiyeceğini gayet iyi bilen Türkiyenin, ENOSİS lâfını Kıbrısın (Arkası Sa. 7, S ü . 3 t e ) SANATÇI MANKENLER Tunatos için toplantı yapıldı Ankara, (Cumburıyet Bürosu) Devlet Bakanı Refet Sezgın, dün makamında grevleri erteleyen Tunatos (Turkıye Milli Savunma, Uluslararası ve Yabancı Işyerleri Sendikası) yönetıcıleri ve Amenkan ışyerlerinı tem sılen gelen yetkıhlerle birlikte bir «Arabulma» toplantısı yapmıştır. Toplantıda herhangi sonuca ulaşılamamıştır. Önümüzdeki çar şamba günü yeniden bir toplantı yapılacaktır. İzmir'de dün 3000 işçi sessiz yürüyüş yaptı tZMtK (Haluk Cansın bildiriyor) Türklş Bolge Temsilcisi Burhanettin Asutay, Kula ve Yun Mensucat Fabrikalarında devam eden greve önumuzdeki hafta içinde bir hal çaresi bulunmadığı takdirde perşembe günü saçlarını kazıttcağını ve ayakkabılannı da çıkararak Cumhuriyet Meydanındakı Atatürk heykeli önünde iki gün iki gece işverene insaf ve merhamet vermesi için Allaha dua edecegini söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) CHP'de ortanın solunun tartısması ANKARA, (Camhnriyet Büroro) CHP Grupunun öncekl gün öğleden sonra devam eden ve geç saatlere kadar süren toplantısında S MlUetveklll söz almıj. bunların 7 si «Ortanın sola» nun Ilerî, devrimcl ve «Gerçek Atatürkcüluk» karakteri taşıdığını belirterek, bu yoldan geri dönülmerDesinl istemi^lerdlr. Özellikle Mustafa Kemal Palaoğlu, Üya» Kılıç ve Nerroin Neftçi'nln konuşmaları bu yönleriyle, Ruhl Soyer"in konuşması ise «Ortanın aoln» nu tasvip etmediğinl bellrten yanı ile dikkaU çekmiştir. NAOIJl NADİ 17 yaşında bir genç lsveç gemisiyle kaçtı IZMtR 17 yaşında Yalçın Taşkent isimli bir genç, Amerikaya gıtmek isterken kaçak ola rak bmdıği «Tunderland» isimli îsveç gemisinin süvarisı tarafın dan görülmüş ve Yunan makamlarına teslım edılmıştır. Charles Aznavour Antalyaya geliyor AN'TALYA Ermeni asıll' Fransız şarkıcısı Charles Anzavour'un bir süre dinlenmek üzere bugün Antalyaya gelmesi bek lenmektedir. Yurdumuzda «La Mamma> ve cEsperanza» adlı şarkılan ile tanınan Ermeni asılh şarkıcı, Antalyada kaldığı süre içinde «Antalya» ile ilgili bır de şarkı besteleyecektır. Basbakan, Tulga ile görüştü GAYRİ StYASÎ KARİKATÜR Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral Refik Tulga, dün sabah. Başbakanlıkta Başbakan Süleyman Demirel'le bir görüşme Kadınları Koruma Deraeği tarafından tertiplenen defile dün öğleden sonra Kervansaray salonlannda yapılmış ve tstanbul sosyetesinin seçkin hanımlan tarafından ilgi ile izlenmiştir. Defilede sahnemizin iki tanınmıs yıldızı Aylâ Algan ve Yıldız Kenter de mankenlik yapmiflardır. Fotoğraflarımızda Kenter ve Algan tarafından teşhir olnnan iki kıyafet görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog