Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçe diin Ankara'ya gitti GALATASARAY DA KAMPA GİRDİ azar günü Ankarada Gençlerbirliği ile oynayacak olan Fenerbahçe Futbol Takımı dün sabah otobusle başkente hareket etmıstır. Idare Heyetınden Necmi Kurtuluş'un başkanhk ettığı kafılede mene cer Necdet Erdera, antrenor Selâhattin Torkal ve 17 futbolcu bulunmaktadır. Hareketten once konuştuğumuz antrenor Selâhattin Torkal, «lki sene fistfiste sampiyon olan bu takımda bir yıpranma olduğn artık gözle görülür hale gelmiştir. Bunnn ne vakit geçeceğini kestirmek kebanet olur. Elbirliğiyle çalışıyoruz. Bu hafta 2 pnvan almak zorundayız» demıstır. Menecer Necdet Erdem ise: «Bütün ga yemiz Fenerbahçe'yi lâyık oldugu mevkJe çıkarmaktır. Muvaffak olamamamız için hiçbir sebep yok. Talnız göreve bir deplâsm«n ile çıkmak benim için sanssızlık» sek lınde konusmuştur. G.SARAT KAMPA GÎRDÎ Yarın Dolmabahçe Stadında Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray Futbol Takımı dun oŞleden sonra saat 14 30 da Dolmabahçe Stadında son antrenmanını yapmış ve sonra da Yenikoyde kampa girmiştır. Teknik Yonetici Gündüz KUıç Fenerbahçe mağlubıyetınden sonra oyunculann D Spor'u kuçumsemelerinden çekindiğini ifade etmıştir FERÎKÖY DE KAMPTA Nıhayet puvan cetvehnin en altından kurtulmağa muvaffak olan Ferikdy yarın Hacettepe ile yapacağı maç içın dun son antrenmanını yapmış ve kampa girmıştir. GENÇLERBÎRLİGİ KAMP YAPACAK Pazar gunu 19 Mayıs Stadında Fenerbahçe ile kirşılaşacak olan Gençlerbirhğı evli futbolculannı Cıhan Palasta kampa alacaktır Haşim İşcan Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a telgraf çekti Spor ve Sergi Sarayı konusunda Genel Müdürlükten beklenen yazı gelince P Altay ile oynayacağı karşılaşma için 4un bir antrenman yapan Beşiktaş futbol takımı, buyük önem verdıkleri bu maç için bugun 15 kişılik kadro halınde Yenıkoyde kampa gırecektir. Yönetım Kurulu Altay maçının galıbiyet primini 250 lıra olarak tesbit etmıştir. Halen Karabükte kampta bulunan Altay takımında Varol, Yılmaz ve Ayfer sakat buunmaktadır. BEŞİKTAŞTA PRİM 250 LİRAALTAYDA 3 SAKAT VAR! Meclisine veıilecek üyeleri salonun spora tahsis edileceğinden fazla ümitli elediye Başkanı Haşım Işcan oncekı gun yaptığı basın toplantısından sonra dun de Devlet Bakanı Kâmıl Ocak'a bır telgraf çekerek ıstekler hakkında bılgı vermıştır. Belediye Başkanı Haşim İşcan' ın telgrafı aynen şu şekıldedar: «Sayın Kâmil Ocak, Devlet Bakanı Ankara Yüksek huzurlarınızda Istanbul Belediyesinde yapılan toplantıda mutabakata vanldığı veçhile: 1 Spor ve Sergi Sarayı hakkında Beden Terbiyesi Umum Mü durlüğünden beklenen teklif Belediyemize gelir gelmez Meclise arzedilecektir. 2 Ali Sami Yen stadı hakkında ise aşağıdaki hususların Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesi gerekmektedir. a) Ali Sami Yen stadının işgal sahası içinde kalan Belediye malı arsanın bedeli ile kanunî re sim ve harçların tediyesi, b) Teknik L'niversite statik kür.süsünden stadın kullanılmasın da mahzur bulunmadığına dair fennî raporun Beledijeye ibrazı, Bu muamelelerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesini müteakip stadın ruh sat ve kullanma izni derhal verilecektir. Neticesine intizar olunmaktadır. Keyfiyeti 7/12/1965 tarihli telgrafınıza cevaben arzederim. Haşim Işcan Belediye Başkanı» Teklif Belediye B 2 PUVAN İÇİN Beşıktaşlüar dunku antrerunanda haftanm çetm Altay maçı ıçın hırslı bır çalışma yaptılar. Yıkılış uyanış olmalıdır Halit DERİNGÖR erkes Fenerbahçenin bugunku durumunu bır yıkılış olarak adlandırmaktadır. Ne garip tesaduftur Fenerbahçe takımının yıkılışı, Fenerbahçe stadınm yıkılış tarihıne raslamaktadır. Takımm ve stadın tepelerinde baykuşlar otmektedır. însan ıster istemez mıstik duşüncelere dalıyor. H Belediye Meclisi üyeleri ne diyorlar? Ertuğrul Adalı (B Meclısı Bşk.) « Bans çöre Spor Sarayıırm satılması yerine kiraya verilmesi uygundur. Belediyenin elinde bundan başka bina olarak Belediye Sarayı vardır. Spora tahsis edilen Bayrampasada modern salonlar yapılsa daha iyi olur.» Muzaffer Şahınoğlu (A.P. Grup Başkanı )• «Grupta, salonun gençliğe tahsis edilmesi fikri kuvvetli. Karann grnptan çıkması muhtemeldir.» Hılmı Atakul (A.P. Belediye Meclısı uyesı): «Spor ve Sergi Sarayının Beden Terbiyesine verilmesini isterim. Teklif Belediye Meclisine ge tirilirse kabul edilir kanaaündeyim.» Acaba stadın yıkılmasmdan sonra, blen Fenerbahçelılerın ruhlarmın gazabına mı uğradık. Bence bunu bir yıkılış değıl bir diriliş olarak yorumlamak yennde olur. Herkes Fenerbahçe Kulubunün nasıl idare edıldığıni oğrenmiştir. Kulubün geleceği 11 futbolcunun pabucuna bağlanmıştır. Bu pabuçlar vazıfesini lâyıkıyle yapmış olsalardı birtakım luzumsuz kahramanlar doğacaktı. Gerçekler bütün katılığı ile ortaya çıkmıştır. Yarım asırdan fazla bır zamandanberi sayısız insanlann emek ve başarıları bu 11 pabucun başarısı veya başarısızlığı ile değerlendirilmıstir. Bunun için de Fenerbahçenin kalkmabılmesı için kafadan çok ayaklara ihtiyacı olmuştur Sadece ayaklann, daha çok lâzım olduğunu gbren bazı kımseler, ıdare heyetlerine gırmış ve ucuz kahraman olmuşlardır. Bugun bu 11 pabuç başarı gosteremedıği için kulupte krız başlamıştır. îdare Heyeti ıyi temeller üzerine oturmadığı için en ufak bir depremde buyük sallantılar geçırmektedir. Bugünkü sallantıdan kurtulmak için de kendini sadece ayaklara bağlamıştır. Fakat bu ayaklar artık onlara dostluk yapamazlar. Birtakım çarelere başvurmak, antrenör değıştırmek, menajer değistirmek, hıçbirısı katî bır çare olamaz. Bır sual akla gelebilir : Antrenor veya menejer bu kriıı değıştiremez mı? Evet, hastahk başlangıçta teşhis edilseydı tedbır alımrdı. Fakat hastalık ılerlemış, tedavi imkânlan azalmışsa isi oluruna bırakmak ıcap eder. 12 BASKETÇİ VE 6 İDARECİ 15 19 Aralıkta Arnavutluğun Tıran şehnnde yapılacak Balkan Basketbol şampıyonasına katılacak mılli takımımız yarın trenle şehrımızden ayrılacaktır. Kafıle başkanlığını Basketbol Federasyonu Başkanı Faık Gokay'ın yapacağı kafılede yır.e Federasyondan Muammer Pamuk ile Osman Solakoğlu bulunmaktadır. Beynelmılel basketbol hakemlerınden Afıf Kayalı da c.ampıyonada hakemlık yapacaktır. Basketbol Federasyonundan 3 kışının kafılede bulunması haklı tenkıdl^re sebep olmaktadır. Bır çok ılgılıler «Bu kafileye taiç olmazsa antrenör yardımcısı konulmalıydı» şeklınde konuşmuşlardır Tırana, llker, Tunçer ve Bulent goturulmemekte ve Boğazıçı turnuvasındakı kadro muhafaza edılmektedır. Dığer taraftan Avusturya ma çında antrenor Samım Goreçın ısrarma rağmen oyuna gırmıyen 1. Teknik Ünıversıtesı Halıt'ın takıma alınıp sampıyonaya göturulmesı ve idarecıler tarafından cezalandırılmaması tasvıp edlımemıştır. Tırana gıdecek basketbolcular şunlardır: Şengun, Batur, Ferhan, Nur, Erdal, Hüseyın, Halıt. Kemal. Emın, Huseyin, Halil, Ibrahıın. BALKAN ŞAMPIYONASINA GİDECEK BASKETBOLCULARIMIZDAN BİR KISMI Sporda disiplin Sayın Samim Goreç; Boğaziçı Basketbol Turnuvası sırasmda Avusturyaya karşı maçm bitmesine 3.5 dakıka kala Halit'i oyuna sokmak istemıştın ve Halit, bütün israrma rağmen oyuna gir memişti. Spor salonunu dolduran binlerce kişinın önıinde ya pılan bu hareket cezasız kalma malıydı ama maalesef kaldı. Ondan sonraki Çekoslovakya maçında Haliti salona dahi çıkarmamak lâzımdı, maalesef çıkardın. Şimdi öğreniyoruz kı Balkan Sampiyonası için Tiran'a gidecek takımda yme Halit var. Bizım Halite karşı hıç bir düşmanhğımız yok. Bızım mü cadelemiz ve tenkidlerımiz prensipler içindir. Onun için de bu satırlan ya zıyor ve bir kere daha ikaz edi yoruz. 3,5 dakika için dahi olsa mil Ii formayı giymek istemiyen bır oyuncu neden Balkan Şam piyonası kadrosuna alındı. Sor duk, takımda kalmasını siz istemişsiniz. Simdi biz de soruyoruz. 9 Halit gibi bir ovuncunun kadroda olmasını neden istiyorsunuz? • Eğer takımı kurtaracak bir basketbolcu ise neden ona oynama imkânj vennıyorsunuz? • Öyle dahi olsa neden pren sipleri yıkıyor ve kendinizi bir kukla durumuna sokuyorsunuz? Şimdi siz zannediyor musunuz ki takımın antrenörü ve Coach'u olarak takımda bir disiplin kuracaksınız? öyle zannediyorsanız yanıhyorsunuz bay Göreç. Ve sizin tutumunuz karşısmda size yapılan bu hareketler az dahi olacak, ve bir gün gelecek siz, size dalkavukluk yapan bazı kalem leri seyahate götürmek vaadleriniz ile gümbür gümbür yı kılacaksınız. Tıpkı sizin spora lâubalıliği sokarak temel pren sipleri yıktığınız gibi .. Abdülkadir XÜCELMAN Fotoğraf: Tuncer ERSÖZLU ALTAYLJLAR Karabükte kamp yaparak Beşiktaş maçına hazırlanan Altayhlar «iddiah değilız ama topun yuvarlak olduğunu da unutmuyoruz» demektedirler. Resimde, Altaylılann antrenmanı ve antrenor Bülent Eken görülüyor. Gücüyener'in sözleri ANKARA Beden Terbiyesi Genel Mudurü Nurı Gucuyener, Haşim Işcan ile polemiğe gırmek ıstemediğinl belırterek, «Biz teşkilât olarak Belediyenin her arzusunu yerine getirdik» demişür. Gucuyener, A. Sami Yen Stadının ruhsatının derhal venlmesı gereküğını, Spor Sarayını 15 mılyon lıraya alamadıkları takdırde, 3 yü kiralayacaklarını soylemıştır. G. SARAY ISRAEL'DE HAMAPİL'E 31 MAĞLÛP Seyirci: 3500 Hakem: Mateysko (Rumen) (6), Floryan (îsrael) (3). Hamapıl: Safran (6), Alperıc (8), Barneser (3)., Avsays (5), Danıyel (5), Sedler (4). G. Saray: Erdal (7), B. Yalçın (6), Tevfık (4), Yavuz (4), K. Yalçın (5), Haldun (6). TelAviv (lıak Aavidor bildiriyor) Avrupa Şampıyon Kulupler Voleybol Turnuvasının ılk maçında Îsrael sampıyonu Hamapil, Turkiye şampiyonu Galatasarayı 31 yenerken goz doldurmadı. San kırmızılı takımın mağ lubıyetinı hakem ikılısi hazırladı. Açık sahayı yadırgayan G. Saray kanaütımce Istanbulda takıbını ezerHamapıl'ı taraftarların korkunç tezahuratı altında maçın ılk setıne moralı kırık bır vazıyette başlıyan G. Saray markede varhk gosteremeyınce ılk sette tutunamadı (156). Ikincı sette G. Saray 51 öne fırlamasına rağmen (158) yenüdı. G. Saray uçuncu setı Erdal'ın gayreti ile (1513) aldı ama son sette Israel hakeminm ters kararlarını kabul eden Romen hake minın de yardımı ile Hamapil'e 1510) mağlup olmaktan kurtulamadı. SAMİM GÖREÇ (Çanlar çalıyor) Kır koşulorında rakipsiz okul Kemal ENÖKTEM kullararası musabakalarda bazı okullar, bellı branşları âdeta tekellerıne almışlar. Erenkoyun voleybol, Beşiktaş Kız Lısesının basketboldakı devamlı başarıları gıbi. Uskudar Kız Lısesı de kır koşularında orta ve lıse kısımlarında olmak uzere ustuste uç yıl şampıyonluklar almakta. Okulun sayın muduru Alaettın Kısakurek, buna «Sporda başarı, tesis ve imkânlar isidir. Bizim imkânlarımız yalnız tabiattan ibaret. Oknl civarındaki kırlık bos sahalarda ögrencilerimizi kosturarak kroslarda iyi neticeler almağa çalısıyoruz. Diğer branslarda ise salon ve yer bulnnroaması yüzünden yazık ki sonnç alamıyornz. Gerçekte, oknl binası yapıhrken beden eğitimi salonn unntulmns. 1200 öğrenciyi barındıran okulnn, başlanmış bulnnnlan ek insaat plânına eğiliyornz. Plânda spor salonn da var. Seviniyornz. Amma.. yarıda kalıyor sevincimiz. Zira, evvelâ bina esas kısmı için ödenek ayrıl mış, salon için, sonradan düsünülecekmis..» Sayın Mudur akhmızdan geçenlerı anlamıs olacak kı, «Tüm insaatla birlikte salon için de bir seyler yapacajımızı iimit edi\orum» ÜSKUDAR KıZ ÜSESI 1 ATLETIZMDE: \ O Türkiye: 54 Irak: 39 BAGDAT . Dün başlayan Türk Irak Mıllî atleüzm karşılaşmasında takımımız dokuz yanşmadan yedısinde binncılık almıştır. Bugun de devam edilecek müsabakalarda Turk Milli takımı 54, Irak takımı 39 puvan kazanmıştır. Müsabakalan Irak Dışişleri Ba kanı, Genelkurmay Başkanı, Bağdat Valisı ve Bağdat Büyukelcımız izlemişlerdir. Kolejli kızlar MaccabVye 5727 mağlup Ankara, (Erol SİPAHİ bildiriyor) Avrupa Şampıyon Kulupler tumuvası bırincı tur maçında Israel Maccabi takımı çok bozuk bir oyun çıkaran Kolej kız basketbol takımını 5727 mağlup etmıştir. Ilk yarısı 2315 biten kar şılaşmada Kolejliler, uzun boylu îsrael kızlannı marke etmekte zorluk çekmişler, netıcede sahadan hezimet sayılabılecek bir neUce ile ayrılmak zorunda kalmışlardır. Salon: Selim Sırn Tarcan. Hakemler: A. Christov (Bulgar), 8, A. Danila (Romen) 8. Maccabi: Tamar (6) 5, Zilla (5) 2, Miriam (0) 5, Tamar Helman a) i, Sara (8) 4, Ruth (8) 10, Nava (7) 7, Aviva (10) 18, Puah (7) 4. <olej: O>a (4) 3, Ajşe (4) 11, Meral (5) S, Nujan (5) 3, Bağnu <4) 0. Ferhan (1) 0, Perihan (4) 4. iskudar Kız Lisesi atleüeri, Müdürleri ile birlikte.. dıyor. Ümıtlerımızın hakıkat mesgul etmekte ve yormaktaolmasını dıleyerek dığer konudır. Bu açıdan, spor çalısmalalara geçıyoruz. Okul gençlığını rının ders saati gibi sayıknası arzu edıldığı gıbı eğıtmek kozorunlndar» dıye ozetlıyor okul nusunda, «Okullarda çocuklarımuduru. mızı sportif ve sosyal alanda Okulun tek beden eğitimi öğdaha çok meşsrul etmek lâzımretmenı Fatma Tuna'ya donudır. Bn da, tesis problemini oryoruz. Kıymetlı oğretmen, «Gör taya koyar. Kanaatimce; orta düğünfiz gibi hiçbir tesisimiz öğretimi, az da olsa, bir ücrete yok. İnsaat sebebi ile bahçemiz bağlamak, egitim bütçesine yar de bu yıl faydalanılamıyacak dırn bakımından yerinde oladurumda. Yine de kroslarda caktır. Okullara ayrıca, Spor iyi dereceler almak için çalısıToto'dan bir pav da ayırmalıyoruz. Kulüplerle ilgimiz hiç dır. Ders saatleri tabiîdir ki yeyok. Birçok yetismis atlet çot;rsizdir. En az iki saate çıkacnğumuz okuldan sonra kayborılmalıdır. Beden eğitimi öğret lnp gidiyor» dıyor. (Kosturacak menlerinin ders dısı spor çalış atlet arayanların kulakları çın maları onları dersler kadar lasın ) SporLoto kanun tasarısı hazır Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Spor işlenne bakan Devlet Bakanlığı da SporLoto için bir kanun tasarısı hazırlamaktadır. Daha önce Suphi Batur tarafından hazırlanan SporLoto kanun teklifi dun Millet Meclisi Adalet Komısyonuna gelmiştir. Komisyon, kanun teklifini incelemeye başlamadan önce Bakan Kâmil Ocak, Bakanlığın aynı konuda bir tasarı hazırladığmı bildirmiş ve kendisine 15 gün mühlet verilmesini istemıştır. Komısyon gerekli mühleti vermiştir. Bu durumda hükumet»n hazırladığı tasarı ile Batur'un kanun teklifi Komısyonda muşterek olarak ele alınacaktır. Garbis abondone ile galip geldi Garbis Zaharyan dün gece Spor Saraymda, Italya Orta Sıklet Şampıyonlanndan Pierro Mor gio'yu abondone ile yenmıştir. 1500 e yakın seyirci onünde oyna^an maçta Garbıs dordüncü da kikadan sonra gittikçe açılmış ve rakıbini dovmeye başlamıgtır. Garbis, Italyan rakibinı dokuzuncu raundun bırincı dakıkasının 3 ncı sanıyesınde abondone 5 etmıştir. Galataurayı TelAvivde 31 maglun eden Hamanil voleybol takımı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog