Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Dev maça taraflar hazırlanıyor Turnuva başlıyor TUNÇER KABANEK Kılıç: Metin ve Turgay eski formunu bulacak Fenerbahçe tertibinde bazı değişiklikler yapmak ietiyor urumlar, puan cetvelindeki yerler ne olursa olsun, ligin dev maçı sayılan pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için taraflar ha zırlıklarma dün de devam etmislerdır. FENERBAHÇE Türkiye Liginin dev maçı için Sanlâcivertliler ilk calışmalanru dün sabah Dolmabahçe Stadında yapmışlardır. 2 saat devam eden antrenmana yedek öğretmen olan Özer ve Ogün haricinde bütün oyuncular iştirak etmişlerdir. Pazar günkü maç için yapüan bu ilk idmanda bekler, manevra ve fizik kondüsyon hareketleri özerinde durmuşlar, haflar nefes açıcı hareketler yapmışlar, forvetler ise daha ziyade top kontrolü üzerine çalışmışlardır. Hafif rahatsız olan Ali İhsan, idmanı yanda buakmış, daha sonra forvet oyuncularuun çekşuUarı kurtarmak isterken kaleci Hâzım kolundan hafif şekilde sakatlanmıştır. HÜSEYIN KOZLUCA Bosketbol takımı Iranilekarşılaşıyor Diğer maçlar bugün gelmeleri beklenen Avusturya ile Bulgaristan ve Çekoslovakya ile Romanya arasında Sezai PAKER II. Boğaziçi Basketbol Turnuvası, bugün saat 17.30 da Spor ve Sergi Sarayında merasimle başlayacaktır. Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovukya, İran, Romanya, Yugoslavya ve Türkiyenin katılacakları bu turnuva, Avrupa Şampiyonası hâriç tutulursa, bugüne kadaı Türkiye'de tertiplenen en büyük basketbol gösterisi olacaktır Müsabakalar, ikı grup hâlinde oynanacak olup, turnuva; paz=ır günü yapılacak karşılaşmalarla sonuçlanacaktır. «A» Grupunaa Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya, <B. Grupunda da Bulgaristan, Avusturya, İran ve Türkiye bulunmaktadır. Kanaatimizce, en kuvvetli kadrosu ile şehrimize gelen Çekoslovasya ile gençleştirilmiş Yugoslavya takımı, şampiyonluk için n.ücadele edeceklerdır. Fakat, Konvicka, Tomaşek, Pıştalek ve Rujicka'h Çek takımı, kâğıt üzerınde daha şanslıdır. 61 defa milli formayı giyen Şengün Kaptanoğlu'nun kaptanlığını yapacağı takımımız, her ne kadar en kuvvetli kadrosu ile turnuvaya katılmıyorsa da, bir aksilik olmazsa, dördüncülüğü alması normaldir. Ikisi Türk ve biri F.I.B.A. lı olmak üzere 9 hakemin idare edece ğı turnuvanuı ilk günkü maçlarının programı şöyledir. 17.30 Açılış merasımi 17.45 Avusturya Bulgaristan 19.00 Çekoslovakya Romanya 20.30 Iran Türkiye. AVUSTURYA VE BULGARİSTAN GELEMEDİLER Ancak tesbıt edilen programın nasıl uygulanacağı da merak konusudur. Zira Avusturya, Bulgaristan takımlan henüz şehrimize gelmemişlerdir. Bu iki takımın bulunduğu tren yolda kara saplandığı için trenin gelişi gecikmiş tir ve trenin şehrimize ne zaman geleceği de beUi değildir Eğer misafir ekipler bugün gelemezler se tumuvanın 1 gün tehir edilmesi de düşünülen tedbirler arasındadır. olan Basketbol Mıllî Takınunuz D ALETLİ JİMNÂSTİKTE BIRINCİLIKLERI ANKARA EKİBİ PAYLAŞIYOR T Fenerbahçe futbol takımı, ikinci antrenmanını bugün Dağcılık Kulübünde kapalı salonda yapacakHÜSETtN ALP FERHAN BARAN tır. Teknik yöneticüer Galatasaray maçma çıkacak takım tertibi üze rinde tereddüt etmektedirler. Havanuı yağışlı olması ihtimali gözönunde tutularak Hüseyınin sağ hafta, Şeref in de forvetin hücum gücünü arttırmak gayesiyle sağiçte oynatılması düşünühnektedir. Henüz karar verilmemekle beraber takımm yarmki son antrenmanı mütaakıp kampa alınması beklenmektedir. GALATASARAYDA Oalatasaray dün sabah Kulüp Lo. kallnde Fenerbahçe maçı lçln haftanın ilk antrenmanım yapmıştır. Çalışmalara sadece yorgunlugunu 1 leıi süren ve Kılıçtan lzln alan Ay han katılmamıstır. İlk antrenman hafif geçmlştir. Şekerspor maçmda oynamayan oyuncular dün daha fazla çalışmaya tabl tutulmuşlardır. SarıkırmızılUar bugün saat 14.30 da Dolmabahçe Stadında kondüsyon Uzerlne bir çalışma yapacaklar perşembe günü ylne aynı stadda sa dece topla çalışacaklardır. Yılmazm ayağında hafif sakatlık vardır. Ayhan bugün çalışmalara katılacaktır. 14 kişillk kamp kadrosu bugün Tek nlk Yönetld tarafından açıklanacak ve futbolcular perşembe günü AYYILDIZLJ TAKIMIMIZ HAZIR B u gece başlayacak olan Ulııslararası turnuvada İranla karşüaşacak Yenlköyde kampa alınacaklardır. eldeki imkânlarla antrenör Samim Göreç tarafından bu büyük turnuvaya hazırlanmıştır. TEKNİK YÖNETİCİ İLE KONUŞMA Teknik Yönetld Gundüz Kılıç, Metln lle Turgayın şlmdlye kadar yanl futbol hayatlarında yapmadık ları çalışmalan yaptıklannı soylemlştlr. Metln lcln <1 aydır kendlnl tamamıyla çalışmalara ve oyuna ver dl. tekrar eskl Metln olacaktır. 12 hafta sonra bana hak verecekslnlz.> demlş, Turgay lçln İse şoyle konuşmustur: «Bu çalışmalannı devam ettirdlği takdlrde yine eskl Tur. gay olacaktır. Şundl maç kaablllycti ve hali yok.> Teknik yönetlcl ilk Ğeütı yer alan F. BAHÇE ÇAUŞTI S t a d k n yıkılmağa başlandığı için FenerO. Saray'm taktl£lnl lyl kavradı£ıru bahçeliler antrenmanlannı Dolmabahçe stadında yapmaktadırlar. Hafsöylemlştlr. tanın ilk antrenmanını yapan SanLâcivertlilerin iki müdafaa adamı Modern futbolun alışumamif dev Ercan ile Bülent dünkü çalışmada görülüyorlar. resl lcln bulunan 3 kulüp futbolcu oğaziçi Turnuvasına İşlarının seylrcllere gereken futbolu Fotoğraf: İbrahim KÖSEOGLU tirak edecek misafir takım gösteremediklerlnl bellrten Teknik lardan İran, Çekoslovakya Yönetlcl Gündüz Kılıç, Penerbahçe ve Yugoslavya pazartesi gecesi lle Galatasaraym Türk futbolunun şehrimize gelmişlerdir. Diğer üç öncülert olarak bu hafta lyl bir fut bol oynayacaklannı tahmln ettlğlnl takım, Avusturya, Bulgaristan söylemls ve «2 takım da eşlt şansve Romanya da dün vasıl olmuşlara sahiptir. Oyunun gldlşatım çelardır. vlrecek azimde hangl takımda daha ÇEKLER VE YtJGOSLAVLAR fazla oyuncu çıkarsa o takım maçtan gallp çıkacaktır> demiştlr. ANTRENMANDA GÖZ ANKARADA DOLDURDU Yugoslav, Çek ve îran takımANKARA Geçen hafta şanssız bir maç çıkartan Şekerspor, pazar ları dün Spor v e Sergi Saraymgünü Beşiktaş ile yapacağı maça da antrenman yapmışlardır. Ça Abdülkadir iddiah şekilde hazırlanmaktadır. lışmalarda hem Çek v e hera de YÜCELMAN Yugoslavlar çok göz doldurmuş tur. İran ise, mütevazi bir ekip olarak gözükmüştür. ürkiye Aletli Jimnastik şampıyonası devam ediyordu. NE DEDtLER? Tatlı bir vals, salona ılık Memleketimıze gelmeden önıhk yayılmağa başladı. Kız j>mce şampiyon Zadar ile yaptığı nastıkçılerın biribırmden guzel hazırlık maçını 7 4 5 4 kazanan rıtmık hareketlerı arka arkaya Yugoslav millî takımının antredevam ederken salonu dolduran nöru Zeravica şöyle konuşmuşaz sayıda fakat atletızmin tur: kmden daha fazla seyırcı «opSpor lşlerlnl tedvlre memur DerTURNUVANIN FAVORİSİ Bugün başlayacak olan tumuvanın «tstikbalin takımı ile Istanbululuğu da 13 yaşını yenı doldulet Bakam Kâmll Ocak 11 lncl Ulusla geldik. Türk sporseverlerine şampiyonluğuna Yugoslavya ile birlikte adayhğını koyan Çekoslovak ran genç bir kabıliyeti alkışlılararası Basketbol Tumuvasını lzgüzel bir basketbol göstermek, Millî Basketbol Takrmı dünkü çahşmadan önce. yordu. lemek lçln şehrimize gelecek ve Per en büyük gayemizdir. Kuvvetli şembe günu saat: 11.00 de TUrkiye Ablası ile ilk ıkı dereceyi paygropa dahil edilmemize rağmen, Spor Yazarları Derneğlnl zlyaret Jaşan Ankaralı Ayten Bayraktakunımdan ümitliyim. Yuçosederek şeref defterinl imzalayacaktar ve JEngjn Bayraktar yer hatır. lavya Çekoslovakya maçının reketlerınde 13.95 ve 13.40 ıle ilk Ocak, bilahare gazetelerln spor galibi, şampiyon olacaktırj» gun rakıpsiz olduklarmı ortaya servlsl şeflerlyle Gazetecller Cemlye koydular. Çek takımının antrenörü Hetl Şeref Salonunda bir basın topBayan buyüklerın mücadelesi ger ise şunlan söylemiştir: lantısı yapacaktır. İse, tstanbuldan Gdnül Ercan ile «Şöhretli elemanlardan kuruİZMİB TÜRKİYE SPOR ray kafilesine başkanlık edecek | ty vrupa Şampiyon Kulüpler Vo Ankaralı Tamay Esencan araVAZABLARLNA KATILD1 olan Nesim Behar, 5 Aralık pazar j lu takımımız, şampivonlukta Yu * ^ l e y b o l Turnuvasının ilk turun sında cereyan etti. Ver hareketgoslavya ile çekişecektir. BnlİZMİB HEPSÎ 14 YAŞINDA Erzugünü yapüması gereken maçı 6 da tsrael şampiyonu Hamapil ile lerınde baslıyan çekışme denge İzmir Spor yazarları Demeğl ge. gar takımı da küçümsenmemelirumda kayak çalışmalan hızla Aralık salı gecesi oynamak istekarşüaşacak olan Galatasaray vohareketlerınde d e devam etti ve ^ çen hafta sonv.nda yaptığı fevkalâdirj» devam etmektedır. Bölgede en diklerini belirterek <ryol yorgunleybol takımı 5 Aralık pazar güde kongrede Derneğln feshl ve Tamay 16 puvanla ilk gunu bifazla başarıyı gençler göster TAKIMIMIZIN KADROSU lugu ile kuvvetli rakibimizin kar Türkiye Spor Yazarları Derneğlne nü saat 8.15 de T.H.Y. na ait bir rıncı bitirırken Gönül 15.50 ıle mektedir. Son yapılan müsabaBugün İran ile karşılaşacak oşısına çıkmak istemiyoruz. Bu katüma kararını lttlfakla almıştır. uçak ile İsraele hareket edecekonu en yakın takip eden bır ra kada seyirciler jünyor takımına lan takımımız, kıymetli antrenö teklifimizin îsraeUiler tarafından Tüzük tadlllne ve Şübe Teşkllâtl tir. kıp oluyordu. büyük tezahürat yapmışlardır. rü Samim Göreç'in nezaretinde Kuruluna kadar İzmlr'de Türkiye müsait karşılanacagını tahmin eErkeklerın Uzun beygir, halG.4LATAŞARAY, MAÇİN Yukankı resimde, basarıh Spor Yazarian Demeğlnl (Çetln Gübu turnuvaya hazırlanan takımıdiyorum» şeklinde konuşmuştur. ka ve kulplu beygırdekı hareketPAZARTESİYE ALINMASINI gençlerden üçü Murat Tosun, rel, Erdoğan Snngur ve Çetln Esen mız şu elemanlardan kuruludur: REVANŞ KARŞILAŞMASI lerı ise çekışmeli. fakat kahteİSTİYOR Kaftan) dan kurulu Üçlü Komlte Fikret Erzurum ve Mete Sönmez Şengün Kaptanoğlu Kaptan İ.T.Ü. SALONUNDA sız geçtı. Ankaralıların bıribirİsraele gidecek olan Galatasatemsllle görevlendlrllmlştlr. görülüyorlar. (61), Batur Baturalp (60), HüseYAPILACAK lerıyle mücadele ettıklen bu yin Kozluca (29), Erdal Poyrazmusabakalarda diğer bölgeler Galatasaray voleybol takımı, İssıhndüer. rael şampiyonu Hamapil ile 18 oğlu (26), Halil Dağlı (14), îbrahim Ortaç (10), Nur Danısment Uzun beygir: 1 Tuncer ÜAralıkta yapacağı revanş maçı, o (8). Ferhan Baras (6), Hüseyin nay (Ank.) 1535, 2 Erdoğan tarihte Spor Saraymın kapalı olAlp (4), Halit Keskmpala (2), Guven (Ank.) 1390, 3 Memması yüzünden İ.T.Ü. salonuna duh Güven (Ank.) 12.55 Kemal Erdenay (2), Emin Özer. alınmıştır. Halka: 1 Erdoğan Güven Not: Parantez içensinde, basKAFtLE (Ank.) 16.25, 2 Tuncer Ünay ketçilerımizin kaçar defa millî Nesim Behar'ın başkanlığındaki (Ank.) Memduh Güven (Ank.) olduklan gösterilmiştir. İsrael kafılesinde idareci Tankut 12.50 Antikacı, Voleybol Şubesi BaşanKulplu beygir: 1 Tuncer trenörü Oral Yılmaz ve şu voleySporlotu uynayaolara (rsrflım etnıeb gayesıyle tCnmnnnyei Ünay (Ank ) 15.15. 2 Erdoğan bolcular bulunmaktadır: Değer kendıne mahsng bu tahmınr tıeı hsfta VPT vcrmrktrdir Tür Guven (Ank.) 1435, 3 Cengiz (62), Erdal (38), B. Yalçın (45), kıyede yapınlanan 9 şündelik buyük gazetenio tahmtnlertnir Barın (Konya) 11. K. Yalçm (27), Haldun (27), Yabu ortalamasının yanıns; <nel olarab (Cumhunyet'ın) tahmı Müsabakalar bugün de Kadıvuz (10), Tevîik (3), Mehmet (3), koy Halk Eğitim salonunda saat nını e k l e m e p aycun baldak. Okuyuculanmıı» bn davranışla Erkan ve Alpaslan. 10 dan ıtibaren devam edecek, bizmet edece£imizı amayaruz. (Parantez içindeki rakamlar oAUCKLAND Yenl Zelânda'da Perşembe günü sona erecektir. c tumede bulunan 3000 metre Dünya yunculann millî oluş sayılannı Tahmin tahmini Rekortmenl Kenya'lı Kelno, dün göstermektedir). burada 5000 metreyi 13.24 2 de koDEĞER «HASTAYIM» DtYOR 0 Beykoz Vefa 0 8 5 60 şarak, Avustralyalı Ron Clarke'a ait •> Dün kendisiyle görüşen bir mu Feriköy İstanbulspor 55 0 7 5 1 dünya rekorunu 1 sanlye 6/10 farkhabirimize G. Saray takım kapta Fenerbahçe Galatasaray 102 45 0 9 6 5 la yenllemlştlr. nı Değer Eraybar: «Hastayım, İs1 Hacettepe Göztepe 70 9 1 4 Kelno, spor âleminde «Uçan Polls» 0 raele gidemiyeceğimi sanıyorum» Ankaragücü Altay 55 0 2 1 7 adıyla tanınmaktadır. Türkiyede atlama sporunun kuru2 demiştir. Şekerspor Beşiktaş 2 90 1 9 cusu Fahri Ayad (Fahri Ağabey) 1 tzmirspor Gençlerbirliği 80 1 7 2 dun geçirdiği bir kalb krizini ınutea 1 Sarıyer Bandırmaspor 90 1 9 1 klp hayata gozlerinl yummuştur.. 2 Kasımpaşa Esk.Spor 70 2 9 5 68 yaşmda olan Ayad ilk yüzucü 1 • İSTANBUL Atletiım Fe6 45 10 6 1 Spor Totoda kat'î sonuçlar Yeşildirek Samsunspor ve atlayıcılarımızdan olup yüzlerce 1 derasyonn âzası olan Adnan ÖlAltındaf Manisaspor 9 1 4 1 belli olmuştur: 70 rekor kırmıştır. Yüzme Federasyonu 2 Karşıyaka Toprakspor 7 Merkez İstisare heyeti üyesi Diılunan 1 1 çen haber aldığımıza göre tstan13 bilen yok 1 80 Ayad'ın cenazesi bugün öğle namazıSakaryaspor Beyoğluspor 7 1 2 12 bılen 14 kışı 4 1 55 bul Atletizm Ajanlığına getirile36.993 Bejkoz'un kıymetli ve genç fut cektir. ölçen, Federasyon Basnı müteakip Kadıkoy İskele Camün 0 Beylerbeyi Ad.D.Spor 1 11 bilen 413 kişi 7 0 4 55 bolcularından sağbek Selâhattin Alden kaldırılacaktır. 2 10 bilen 5076 kişı Güneşspor Bursaspor 1 60 2 3 6 102. kanı Naili Moran tasvip etti|ı pak, vatanl vazıfeye yagrılm!? ve Unutulmaz şampiyonu rahmetie alacaklardır Ç.l.Yurdu Petrolspor 8 1 1 80 1 1 takdirde bu işi yapabilirim deatniz eri olarak Iskendeı~una gitını;•nar. aılesine ve Türk sporuna ba;Ur. miştir. saglığı dileriz. Yugoslav antrenörü Zeraviça diyor ki: Chuvalo, Clay'e meydan okuyor LONDRA Pazartesi gecesl u?akla buraya gelen Kanada ağır siklet boks pampiyonu George Chuva'o, kendisini karsılıyan gazetecilere, şunları söylemiştir: «Floyd Patterson, hatah tak tiği yüzünden, Las Vegas'ta Clay e mağlup oldu. Patt, yakın dovüşü tercih etseydi, maç batnbaşka bir şekılde neticelenirdi. Ben, Clay'i dovebıleceğime eminim.» Şampiyonluk Yugoslavya ile Cumhuri yet Çekoslovakya arasında B namağlup AMATÖRLER KÖŞESİ Gençler liginde Beşiktaş, F. Bahçe. Vefa, Ist. Spor Beyaz Grupta: VEFA (A) takımı yerine VEFA (Genç) takımı gol kovalıyor. ANADOLU'ya (7) gol atan gençler gruplarında Beşiktaş ve Beylerbeyi ile çekısmekteler. Kırmızı Grupta: Hiç gol yememiş olan îst. Spor kalecisi Yasin'e kendi takımı santrhafı ağabeyi Gokmen ilk golü atarak gol yemiyen kaleci ünvanını sildi. Bıı hafta genç takımlar liginde 10 maç oynandı. Beyaz Grupta 23 ve Kırmızı Grupta da 23 gol atıldı. Beyız Grupta VEFA Anadolu'yu 70 yenerken aynı skorla Karagümrük dc Kırmızı Grupta Eyübü yendi. Beyaz Grupta Beşiktaş, Vefa, Beylerbeyi hiç yenilmediler, bu hafta cumartesi günü Beylerbeyi sahasmda Be>jiktaş ile Beylerbeyi karşılaşacaklar ve bu dengeyi bozmak için uğraşacaklardır. Favori Beşiktaş, liderlik iddiasını yürütebilmek için bu maçı kazanmak zorundadır. Golcü forvcti şimdiyc kadar 6 maçta 34 gol atmış ve 2 gol yemiştir. Aynı puvanda ve yine hiç yenilmemiş olan diğer rakibi VEFA da bu hafta pazar sabahı Sümersporda Feriköy ile oynayacakhr. Kırmızı Grupta ise İst. Spor ve Fenerbahçe hiç yenilmediler, puanları da 11. İstanbulspor 33 gol atmış ve (bir) gol yemiş, Fenerbahçe ise 20 gol atmış ve 4 gol yemiştir. Bu iki genç takımı 1 (bir) sayı farkla Galatasaray tâkip etmektedir. Bu grup liderliği için bu üç takım, yarışa devam etmekteler ıe bu haîtaki maçlarını kazanmaları normaldır. BtRtNCİ AMATÖR LİG İKİNCt DEVRE MAÇLARI BAŞLIYOR İki hafta istirahatten sonra 4 aralık 1%5 cumartesi günü Birinci Amatör Iig, ikinci devre maçlarma Şeref Vefa Alibeyköy Eyüp Sümerspor Paşabahçe A. Hisar ve Beylerbeyi sahalarında liderlik vc sonunculuk mücadelesine girecekler. yinc 48 Amatör Kulübümüze centilmence mücadele etmelerini hakera kararlarına mutlak itaat ettnelerini tavsiyc ederiz. Birinci devre grup liderleri: (Aı Gmpunda Paşabahçe IB) Grupunda Tayfun (C) Grupunda Denizgücü (D) Grupunda Şafakspor (E) Grupunda Cankurtaran (averajla) Sakarya Aksaray (F) Grupunda Topkapı Birinci devre grup sonuncuları ise: (A) Grupunda Sultantepe (B) Grupunda Boğaziçi (C) Grupunda Yenişehir (Averajla) Camialtı (D) Grupunda Bozkurt (E) Grupunda Lânga (Fi Grupunda Fatih Sonunculuktan kurtulmak için 7 haftalık mücadeleye giriyorlar. TAÇ GENÇLER LİGİ GENÇLER LİGİ 8 İNCİ HAFTA 8 İNCİ HAFTA BEYAZ GRUP: KIRMIZI GRUP: B.J.K. Süleymaniye 30 F. Bahçe Hasköy 61 Kasımpaşa Yeşildirek 42 Galatasaray D. Paşa 40 Beykoz Taksim 21 tst. Spor B. Spor 41 Feriköy Y. K. Emniyet 40 Sarıyer Adalet 00 Vefa Anadolu 70 K. Gümrük Eyüp 70 Beşiktaş 6 6 0 0 34 2 12 İst. Spor 6 5 1 0 35 1 11 Vefa 8 4 4 0 17 4 12 F. Bahçe 6 5 1 0 20 4 11 Beylerbeyi 7 3 4 0 9 5 10 G. Saray 7 4 2 1 21 7 10 Feriköy 7 3 2 2 13 12 8 Adalet 7 3 2 2 15 13 8 Kasımpaşa 6 3 1 2 19 16 7 Beyoğluspor 6 3 1 2 8 10 7 Süleymaniye 7 2 3 2 13 12 7 Sarıyer 7 3 1 3 13 15 7 Beykoz 7 2 3 2 12 17 7 Hasköy 7 1 4 2 9 17 6 Taksim 6 2 2 2 10 5 6 K. Gümrük 7 2 0 5 13 22 4 Y. K. Emniyet 7 1 1 5 5 17 3 Galata 7 1 2 4 6 20 4 Yeşildirek 7 1 0 6 2 29 2 Eyüp 7 1 1 5 7 22 3 Anadolu 8 0 0 8 4 34 0 D. Paşa 7 1 1 5 12 28 3 Devlet Bakanı Perşembe günü basın toplantısı yapacak Değer G. Saray ile gitmiyor «UçanPolis»' 5000 metre dünya rekorunu yeniledi FAHRİ AYAT VEFAT ETTİ SPOR TOTO 12 bilenler 37 bin lira alacak Selâhattin Alpak askere gitti Adnan Ölçen Ajan oluyor •ıııııııııuıııııınuuı ••••••••••••••••••••••••••••••a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog