Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN A H L Â K YASASINA UYMAYI T A A H H Ü T EDER * * ^* Sahibi: NAZİME NADt * Gcnel Yayın MüdürO ECTET GÜRESİN * SOTumlu Yazı İşleri Mudürü: İSMAİL CEM * Basan r t yayan: CUMHUBİYET Matbaacılık v» Gazctecilik T J V ^ . . Cajaloglu Halkevi sokak No. 3941 tLLEBt: KüçükSMt Meydanı. Edirne Hanı Adan» . TeJefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Teoer Ap. Yenlşehir Telefon: U 09 JO 11 09 68 12 «5 44 17 57 35 * tZMİR Garl Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Beoellk 6 aylık 1 aylık TürJdy» 75.00 40.00 32 00 flarlcl 150.00 80.00 44.00 6 7 nd laaJtleı Baslı* (Maktu) l 3 4 5 l n d (ahitelerd* («antlml) 1T5 Lirm 40 * it » . c SAYİSİ £5 Nlsan. Nikâh. Evlenme, Dogum (Mairtu) ölüm. Mevlit, Teşekkür v« Kayıp arama Kayıp (Kelimesi) 75 » 90 » 1 • trrrorta IVLJKUIJ 25000 Iki fare bulundu (Baştarafı 1 inci sahifede) rük Muhafaza memurlan, bu iddianın aksine, «Mühürlerin daha Snce sökülerek, tekrar eski yerine konulduğnniı» söylemişler ve bu durumun bir zabıtla tesbit edildiğini bildirmişlerdir. PAKET kendisine bildirildiğini, şilebinin Gümrük tarafından seferden alıkonulması üzerine Çanakkaleye hareket ettiğini söyliyerek, Cördüklerini şu şekilde anlatmıs tır: « Çanakkaleye gittigim zaman, Gümrük metnurlan gereken mnameleyi tamamlamışlar, filebin Italyaya gitmesine mü Ş ilebin sahibi, bu arada, olayla ilgili haberin telefonla saade etmişlerdi.. Fakat işin en garip tarafı, bn olayda ne suçlnnun ve ne de Amerikan sigarasının ortada bulnnmayışıvdı.. Bix de hayrette kaldık. Oradaki memnrlar, mühür açılınca koca depoda sadece iki farenin bir* birleriyle oynaştıklannı »öylediler.j» Gerekçesiz Dönüş (Başmakaleden devam) gecekondularla çevrili 1965 Türkiyesinin dertlerine çö»7Üm yolu gösterebilecek açık seçik Ukelerle ortaya çıkmak ve bu ilkeleri cesaretle lavnnmak terekirdi. Oysa ne görüyoruz: Plâtonik bir " biçimde sayın Inönünün ağzından kaçmıs «ortanın solu» deyimi bile bngfln parti saflarınd» göze batıyor. Gene kalabalığa şirin görünme isteçi ağır basarak her tfirlfl filkücü gayretler bir yana itilmek yoluna gidiliyor. Ne diyelim, Tanrı gerçeŞi gören Halk Partililere yardımcı olsnn. Vatikan Patrikhane yakınlaşması Selâhattin GÜLEK ^ eçtiğimiz hafta içinde }ehrimize gelen Papa VL Paul'ün tem3İl^ ^ cileri ile Patrik Athenagoras arasmda Fener Patrikhanesinde iki gün devam eden gizli bir görüşme yapılmıştır. Hristiyanhk dünyasının çeşitli konuları üzerinde yapılan müzakereler bir rapor halinde Vatikana götürülmüs ve Papa VI. Paul'e sunulmuştur. Ortodoks ve Katolikler arasmdaki gerginlikleri ortadan kaldırmak, hristiyanlık dünyasını kuvvetlendirmek için dört yıl önce Vatikanda başlıyan «Konsil» toplantılaruım devamı olduğu bilinen Patrikhanedeki son toplantıda baa gizli kararlann almdığı anlaşılnuştır. VEFAT Merhura Tunuslu Prenses Emlne v e Hüseyin Hüsnü oğlu, Melâhat Ayad'm eşl, Nermin Kocainan'm babası, Cemil Kocainan'ın kayınpederi, Inal Tenglzman'ın dayısı, merhum Fatma Anıl ile Nimet Tenglzman'ın kardesi eskl sporculardan Emekli Öğretmen YILONCE 31 Kasım 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Ikinci Kaptan savcılığa verildi Şilebin «yedi emini» durumun da olan ikinci kaptan Nazım Avcı, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından Savcılığa verilmiş, şilebin seferine müsaade edilmiştir. KUVVETLt ÎHTİMAL Diğer taraftan, 25 bin paket Amerikan sigarasının geceleyin Marmara Denizinde şilebe yaklaşan bir motora aktarılabileceği ileri sürülmüştür. Aynca bu olaym, Marmara adasında veya Lapseki Gelibolu arasmda vukubulması da ihtimal dahilinde görülmüştür. Sigaraların bu lunması için Gümrük Muhafaza Teşkilâtı sahili kontrol altına almış çeşitli ekipleri bu işle görevlendirmiştir. FAHRİ AYAD 29 Kasım 1965 gecesi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Arahk 1965 çarşamba günü öğle nauıazını müteakip Kadıköy Iskele Camiinden kaldınlarak Karaeaahoettekt »i'e kabristanma defrPiılccektir Aileıi ve Akıabalan (Basın Organizasyon: 63.547) 14606 Bakandan, 2 milyon liralık borcun bağişlanması istendi tsparta Bakanlığı ile ilgili incelemelerine devam eden îmar ve îskân Bakanı Haldun Men teşoğlu, beraberinde Aydın, îsparta, Burdur Senatörleri ile Bakanlık ilgilileri olduğu halde îslâm köyüne giderek Süleyman Demirelin babası 72 yaşındaki îslâm Demire/ makamında ziyaret etmiştir. Köy kahvesinde köylülerin dilek ve isteklerini soran MenteşoŞlu «Emirlerinize Smadeyim» demiştir Atabey ilçesine geçen lmar, Îskân Bakanmdan Gülyağı Fabrikaları Birliği Başkanı Sadık Doğan, Birliğin hükumete 2 milyon lira borcu olduğunu, bu borcun bağışlanmasını istemiştir. Imar Bakanı, Ziraat Hankası Genel Müdürü ile temasa geçeceğini söylemiştir. NAüîlt NADÎ Birleştirme NAKIPOGLU EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU A n k a n , (Cumhnriyet Bttrosn) Emniyat Oenel Müdürü Ahmet Demlr'ln Merkez ValUlglne, İçtslerl Ba kanllğı Teknllc Kurulu Oyesl Hayrettln Naktboglu'nun da Emnlyet Genel Müdürlüğüne Atanmalanyla Hgill kararname, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından onaylanmıstır. Ahmet Demlr'ln, ou günlerde, JOrevinl Naklboglu'n* derretmeıl btklenmektedlr. MEMUR HEKİMLER SENDİKA KURDULAR Devlet Personeli Sendikalar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra îstanbuldaki memur hekimler de bir sendika kurmuşlardır. Dr. Cemal öner'in başkanlığındaki faaliyete geçen sendikaya kısa zamanda 370 doktor üye olmuştur. Çalışmaları hakkında açıklama yapan başkan, «Halk sağlığmın devlet teminatı altına alınmasına bütün gücümüzle çalışacafız» demiş ve dışanya giden doktorlar konusunda şunları löylemiştir: « Meslekdaşlarımıı, maddî ııkıntı sebebiyle dışarı gitmektedlrler. Keni çıkacak Devlet Personel Kannnunda doktorlann baremleri yükseltildigi takdirde gitme, önlenmiş olacaktır. Bu hususta gerekli temasa geçmiş bulunayoruz^» FullTime Kanununun diğer has tanelerde de uygulanmasını ıstiyen sendika yöneticıleri, iki aydanberı doktorların tazminatlarının verılmedLğını ve bu sebeple müşkül durumda kalan üyelerın, borçlanma şektinde tazminatlarını vereceklerim açıklamışlardır. apa VI. Paul ile Athenagoras arasında üç yıl önce Kudüste yapılan buluşma ve bu bu luşmadaki toplantılarda da ele alınmış olan en önemli konular dan bir, Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesi v e bir cDünya Kiliseler Birliği» nin ku rulması konusu olduğu belirtilmiştir. Bu arada Hristiyanlık ku rallarına uymıyan ve Papa tarafından afaroz edilip tDinsiz» ilân edilenlerin affedilip bu sebeple doğan gerginliğin de giderilmesinde yapılacak çalışmalar tesbit olunmuştur. P dasınız. Türkiyeyi terketmenizde bir sebep yoktur» seklindeki vaaz ve telkinlerin daha da kuv vetlendirilmesi istenmiçtir. Patrik Vatikana gidecek 2 2 2 3 Kasım 1965 tarihinde Fener Patrikhanesinde, Papa 6. Paul Vekili MAÇCARONE MÎCHELE (Italyan) başkanhğında ki DUPREY PİERRE (Fransız), DUMONT JEAN (Fransız), REAS APALPONS (Belçika), STİC KLER ALFONS (Avusturya) ve WİLLEBRADS JOHANNES (Holânda) kiliseleri temsilcilerinin katıldıği toplantıdan sonra Athenagoras'ın Vatikana gitme si kararlaştırılmıştır. Sızan haberlere göre Patrik Athenagoras, Papa 6. Paul ile görüsmek üzere Vatikanda yapılacak büyük toplantıya yakında gidececeği tahmin olunmaktadır. Konu ile ilgili olarak kendileri ile temas ettiğimiz Emniyet yetkili leri henüz böyle bir müracaatın yapılmadığını belirtmislerdir. Mimarlar Odası Belediyeyi mahkemeye veriyor Mimarlar Odası Istanbul Şubesi, Belediyeyi, imar kanununa ayb n hareketlerde bulunduğu gerekçesi ile mahkemeye venneyi kararlaştırmıştır. Mimarlar Odası, bu konuda aldığı karan noterlik vasıtasiyle Belediye Başkanlığına bildinniştir. Yazıda, Belediyenin program sız icraatı ve plânlann kanuna ay kın durumu ile yeraltı geçitlerinin ruhsatsız olarak inşasının imar kanununa aykın olduğu belirtilmelrtedir. Öte yandan Belediye tmar MUdürü Lutıullah Silâhtar, yeraltı geçitlerinin plân ve projelerinin lmar Bakanlığının tasdikinden geçtiğini açıklamış «Belediyenin kananstu bir yapımı yoktur» demiştir. Bekçi parasını kaldırmak için feklif yapıldı Vatandaşlardan bekçi parası adı altında bir para almayı önlemek ve bekçileri memur durumuna sokmak amacivle tstanbul milletvekili Reşit Ülker tarafından bir .Bekçiler Kanun tekllfi» hazırlanmış ve Millet Meclisi Başkanlığına veriimiştir. Teklifin gerekçesinde. 5İm<**ve kadar çarşı ve mahalle bekçilerinin düzenli bir yönetim altında bulunmadıklan belirtilmekte ve ceşitll şekillerle kontrolu mümkün olmayan bir tarzda vatanda? lardan, işyeri sahiplerinden bekçi parası tahsil edildiffi bildirilmektedir. Gerekceye eöre. 1964 yılında tahsil edilen bekçi parası yekunu 55 milyon lirayı bnlmn$tur. Kanun teklifi, bekçi paralarını kaldırmakta Ve bekçileri memur yaparak devletten maaş almalannı sağlamayı öngörmektedir. Yine teklife göre, bütün bekçi maaçlan, Türkiyenuı her yerinde aynı olacak ve 300 ile 700 lira arasında değişecektir. Ankara (Cumhuriyet Bürosn) Bu arada Doğu ile Batı blokunun birleştirilerek bir «Dünya Devleti» nin kurulması yolunda yapılan çalışmalara para lel olarak cDünya Kiliseler Birligi» konusu ortaya atılmıştır. Fener Patrikhanesine bağlı bu lunan Makarios'un da bu toplantıya Kıbnsla ilgili bazı teklifler gönderdiği hakkında söylentiler vardır. Ancak bu söylentiler teyid edilmemıştir. Kıbru konusunun Türkiye ile Yunanistan arasında bir çıban başı olmasmdan sonra Türkiyedeki Yunan uyruklu Rumlarla Türk uyruklu Rumlann memleketimizi terketmeleri karşısında Fener Patrikhanesinin zayıfladığı aynı toplantıda belirtilmiştir. Bu konuda: «Hepiniz Türkiyede devletin teminatı altın 64/6124 Mahcuz olup paraya çevril mesi mukarrer 2.000 lira kıy metinde Iso markalı 1,5 beygir kuvvetinde beyaz renkli müstamel Italyan mah motosiklet Galata Bankalar Çad. Okçu Musa Cad. 60 No. da 3/12/965 cuma günü saat 16,30 dan 17 ye kadar açık arttırma suretiyle satılacaktır. Mahçuz mal birinci arttırmada muhammen kıymetin •« 75 ni bulmaz ve/ ya hiç alıcı çıkmazsa 6/12/ 965 pazartesi günü yine aynı mahal ve aynı saatte en çok arttırana ihale edilecektir. Satış peşin para ile olup alıcılann belli gün ve saatte ma hallinde hazır bulunacak satış memuruna müracaatlan ilân olunur. (Basm 23267) 14595 ÎLÂN tstanbul 18 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 965/695 Ferhunde Naşide Ergene • Kadıköy Çukurbostan Hasırcı başı sokak No: 11/2 ikamet etmekte iken hâlen ikametgâhı meçhul: Talât Koç tarafından aleyhinize açılan ipotek fekki dâvası münasebetiyle aramalara rağmen ikametgâh ve iş adresiniz meçhul bulunduğundan tebliğat icrası mümkün olamamıştır. Mahkemece tebligatın ilânen yapılma sına karar verilmiş olduğun dan 20/1/1966 günü saat 9,30 da mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz husu su tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur 26/11/965 (Basın 23242) 14597 İLÂN *..^ Istanhnl 4. nefi ters •~" • **• Memnrluğundan • 965/4351 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satümasına karar verilen 2330 lira kıymetinde 18 parça muhtelif renklerde yünlü kadın kumaşı, mantoluk kumaşlar, 600 lira kıymetinde muh telif renk kadın (6 adet) man tosu, ile 150 lira kıymetinde bir adet erkek palto pardesünün açık arttırması 1/12/ 965 tarihinde saat 16 16,30 arası Feriköy Avukat cadde si No: 34/1 de yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin % 75 ni bulmadığı takdirde 2/12/985 tarihinde aynı mahal ve saatte ikinci satıjl yapılarak en çok pey sürene peşin pa ra ile ihale edileceği, ihale karar pulu ve tellâliyenin alıcıya ait bulunduğu ilân olunur. Basın (23245) 14596 t LÂ N tstanbul Beşinci tcra Memurluffundan: tstanbul mezarlıklarının asrl bir hale ifrağı için teşekkül eden komisyon mesaisini ikmâl etmiş ve raporunu Şehremanetine vermiştir. Bu rapora göre komisyon tetkiklerine evvelâ Üsküdardan başlamış ve burada Seyyit Ahmet Deresi ile Miskinler Tekkesi arasındaki 200 bin metre murabbaı genişlikteki sahanın mezarlık mıntakası olarak sımrlandırılmasına karar vermiştir. Bu sahanın yarısı Üsküdara, yansı da Kadıköyüne tahsis olunacaktır. Mezarlıkİar asri hâle getirilecek Csküdar ile Kadıköy arasındaki Karacaahmet mezarlığı Arnavutluk isyanı Berlinden bildirildiğine göre hafif bir ttalyan kruvazörü ile beş torpito Brendiziye gelmiştir. Bu filonun gelmesi siyast çevrelerde Arnavutluk isyanı ile ilgili olarak telâkki edilmek tedir. Diğer taraftan âsilerin Işkodra'yı zaptettikleri haber verilmekte ve ayaklanmanın daha da büyümeye istidatlı olduğu söylenmektedir. Adadan hicret Italya idaresindeki adalardan Kalimnoz'da oturan Rum ahali Girit'e hicrete başlamışlardır. Italyan hükumeti adanın iskele ve liman varidatı olan iki buçuk milyon liralık hususi varidata el koymuş bulunmaktadır. Bu vaziyet karşısında burada oturan Rumlar hicrete mecbur kalmışlardır. Sağlık Bakanı: «Kızamığın sebebi gıdasızlıktıry> Sağlık Bakanı Edip Somunoğlu, dün Millet Meclisinde gündem dı«ı bir konusma yaparak. son kızamık ve tifo olaylariyle ilgili bilgi vermiş ve kızamık hastalığından ölümlerin, «gıdasızlık, vitaminsizlik ve protein yetersizliği»nden ileri geldiğini belirtmiştir. Bakan, Erzurumun Tekman IIçesinde, 104 kızamık olayı görüldüğünü, ölüm sayısmm 10 olduğu nu söylemiş, «hastalığm önü alınmıştır» demiştir. Somunoğlu, bu bölgeye, süt tozu, vitamin, kızamık asısı, sülfamid ve anübiotik gönderildiğini bildir miştir. Somunoğlu, Akşehirin Çakıllar köyünde 275 kızamık olayı görüldüğünü ve 23 çocuğun öldüğfinfl doğrulamış, ölüm olaylannm haber vermede gecikme yüzünden meydana geldiğini söylemiştir. Bakan, Haymana'dakl tifo salgınının içme suyuna kanalizisyon kanşması sonucu meydana geldiği ni söylemiş ve Ankara ilçelerinde yapılan bir araştırmada sulartn bulaşık olduğunun ortaya çıktıgjnı, buna karşı gerekli tedbirlerin ahndığını, suları klorlama yoluna gidildi'ini ifade etmiştir. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) •••* •••* •••a •••* :::: Bir müderris ders verirken vefat etti Tıbbiye müderrislerinden (pro fesörlerinden) değerli fen adamı Dr. tsmail Hakkı bey dün ders verirken âni olarak vefat etmiştir. İngiltere sefaretine verilen arsa îngiltere sefaretine Ankarada verilen arsaya şimdiük muvakkat bir pavyon inşa edilecektir. Bilâhare Ingilizler buraya büyük bir sefarethane yaptıracaklardır. «Yoman EgelU armağanı Tıp Fakültesi öğrencisi iken bir kaza sonunda ölen Yaman Egell adına düzenlenen bilgi ve karakter armağamm bu yıl Reyhan Erez Polvan kazanmıştır. Bununla ilgili tören dün tstanbul Üniversitesi Tıp Pakültesinde yapılmış, armagan sahibi Reyhan Erez Polvan konuşmasında: «tlmin her şeyden önce önemli bir namns olduğunu bilmekteyiz. Bunu Fakülteyi bitirirken söylemenin anlamı bfiyüktür» demiştir. Batur, Ticaret Odası Meclis Başkanı oldu Kadıköy Hasanpaşa, Aliruhi soKikta oturan ve bir haffa önce kaybolan S.K. ile T.O., Zeytinbumundakı bir gecekonduda bulunmuşlardır. Yaşları IS olan iki genç kız, ömer Yağlıkayı» adında bir gençle tanıştıktan sonra bir süre beraberce gezmişler, daha sonra da Zeytinburnundaki Nazmiyenin evin^ gitmişlerdir. Mahalle halkımn, dikkatinden kaçmıyan ve hemen her i;ece eğlence âlemlerinin yapıldığı ev, polise ihbar edilmiştir. Yapılan kontrolda kayıp iki Kadıköylü kız, bulunmuştur. Ömer ile \azmiye, kızlan alıkoyma suçundan nezaret altına alınmışlardır. ömer ifadesinde: «Kızlan yolda bnldnm. Kimseierinin olmadığını söylediler. Ben de Konyalı olan hemşehrim Nazmiyenin evine çötürüp misafir ettim. Hiç bir kabahatim yok» demiştir. Olaya adı karısan Ömer'in kardeşi Uğur; polis tarafından aranmaktadır. KADIKÖYLÜ KAYIP İKİ KIZ BİR GECEKONDUDA BULUNDU Üslerle ilgili önergeyi YTP Grupu reddetti Ankara (Cumhuriyet Bürosu) YTP li Recai îskenderoğlu'nun «Amerikan üsler) ve ikili anlasmalar hakkında Meclis'te genel gö rüşme isteyen öncrgesi» dün YTP Grupunda 7 ye karşı 9 oyla reddedilmiştir. ., „, ^ . ^ , ^ Bilindiği gibi, Iskenâeroğlu, genel görüşme önergesi için grupun tasvibini almak istemiş ve bu konuda görüşmeler geçen grup toplantısmda başlamıştı. îskenderoğlu, dünkü toplantıda özetle "Blr takım iddialar vardır. Açık rejitn içerisinde bunları tartışmak ve açığa kavuşturmak gerekir. İddiala nn ne derece doğru olduğunu bll memiz lâzımdır. tkincl Dünya Savaşuıdan sonra az gelişmlş ülkeIere yardım için Amerikaya kucak açmışlar, ama bu kucak açma devri artık geçmiştir» demiştir. iiü Çok Acı Bir Kayıp Fahriye Örer'in eşi. Erdoğan Örer, Saadet Açıl, Mesadet Yoldaj, Füsun Örer"in babaları, Fetht Açıl, Hasan Yoldas'm kayınpederi FABRİKATÖR 30.ll.96S gunü vefat etmiştir. Cenazesi 1.12.965 çarşamba günü Bostancı Camiinden ikindi namazını müteakip Kartal mezarlğına defnedüecektir. Cumhuriyet 14612 SÜLEYMAN ÖRER îstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı seçimi dün Oda Meclis salonunda yapılmıştır. Başlıca iki listenin çarpıştığı seçim sonunda Meclis Reisliğine Sırrı Enver Batur, Başkan Vekilliğine Raif Onger ve Yönetim Kuruluna da Behçet Osmanağaoğlu, Emin Sencer, Neşet Sirmen, Kemal Bingöl, Salih Binbay, Muhip İşmen, Mus tafa Kopuz, Ismail Göksu, Ahmet Güre. Ömer Gazioğlu ve Mehmet Küçükdeveci seçilmişlerdir. Yeni yöneticiler bugün görev taksimi yapacaklardır. ZAYİ 36328 No. lu tstanbul Trafik ehliyetimi zayi ettim. Hükümsüzdür. Ömer Âdil Akfırat IHBAR Çağlayangil (Baştarafı 1. sahifede) Amerika Birleşik Savunma Bakanlığı geçen hafta, Kuzey Atlantik Teşkilâtının, Türkiye ve Yunanistan da dahil, 9 memleketine atom silâhları gönderilmiş olduğunu açıklamıştı. Fakat Savunma Bakanlığı bu silâhların kullanma kontrolunun Birleşik Amerikanın elinde bulunduğunu da belirtmişti. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdiirlüğü Birinci Bölge • • • • ••• • • • < * • • • Isçilerin vizesi trende yapılacak Ankara (Cnmhnriyet Bürosu) Yılbaşını geçirmek üzere gelecek olan yurt dışındaki işçilerimizin dönüşlerinde güçlüğe uğ ramamaları için çıkış vizeleri Türkiyeye girişleri sırasında, trende yapılacaktır. îş ve Isçi Bulma Genel MSdurlüğünün görevlendireceği ekipler, işçilerimizi Uznnköpröde karşılıyacaklar ve Sirkeciye gelinceye kadar geçeeek süre içinde, izin dönüşlerinde ynrt dışına dövizsiz çıkmalannı saŞlıyacak işlemleri tamamlıyacaklardır. Ciddi zaaf Çağlayangil, Kıbns anlaşmazlığının iki müttefik memleket arasındaki tesanüt ve işbirliği üzerindeki kötü tesirlerini belirtmis ve «Hiç şüphesiz bu, ittifakın bütünü için ciddî bir zaaf teşkil etmektedir» demiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı devamla «Kıbns meselesi devam et iiği muddetçe, iki memleket arasında, askerî işbirliği de dabil, birçok sahada, bir hadde kadar, gerçek bir işbirliğinden bahsetmek imkânsız olacaktır» diye ilâve etmiştir. Çağlayangil, Kıbns için bir hal çaresi bulunacaksa, Yunanistanla müzakereden başka bir şık bulunmadığını söylemiş ve «Han gi açıdan bakıhrsa bakılsın, Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs meselesinin başlıca taraflandır ve kimse bu gerçekten kaçamaz. Bu iki memleket arasında muzakere yapmaktan baska bir şık olabilir mi?» demiştir. Mudurlugunden: I adet beton asfalt hazırlama makinası kapalı zarf nsulü ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 20 aralık 1965 pa7artesi günü saat 11.00 de Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. Tahmini bedeli 154000.00 lira geçici teminatı 8950.00 liradır. Şartnamesi Ankarada Karayolları Genel Müdiirlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbulda Bölge Müdüriüğünde gorülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kannnun 32. maddesine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazan itibara abnmaz. (Basın 22937/14593) Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Türk Tekniker Talebe Birliği tarafından dün yayınlanan bir bildiri ile, geçen yıldan bu yana halledilmiyen meselelere «sür'atle el atılmadıfı takdirde 40 bin Teknikerin süresiz boykota gidecekleri» bildirilmiştir. Teknikerler, geçen yılki boykotları sırasında halli için söz verilen meselelerinden bu yıla kadar ele ahnmayanlann şunlar olduğunu belirtmişlerdir: Q Tekniker Yüksek Okulunun hpmen öğretime açılması, Q Tekniker Yüksek Okulunun Intibak kontenjamnın arttırılması, Q Bu yıluı mezunlannın intibaka derhal alınmalan, Q Tekniker Yüksek Okulu mezunlariyle ilgili kanun tasarısının (Kadük olduğu için) tekrar Meclise sevki. Teknikerler yine boykote gidiyor m ı ı m â o u ı n a dır. 8 cEıaalı ve kökten yenilesürmeğe çalısma lsi» karşılığı iki »öz. 9 «Konu edilen işi veya şeyi etraflı canlandır!» anlamına İki söilü bir emir» YUKAKDAN A S A Ö l A t 1 Bir çeşit tavla oyunu (karma •öz). 2 Şurası senin burası benim settinde yürüyüp dolasırken. 3 D u dakiarı ila ııkıstırıp içine çekerek, bir hayvan.4 Parklardaki yeşilUklerden, Akdcnlzde büyük bir nda. 5 Tersi cyüksek falzle para verlp geçlnmeğl meslek edlnmlş kişl> dir güzel sanat. 6 Eskl harflerden birinin o kt^nusu. bir e r îBraacîga^ kek adı. 7 SOLDAN SAĞA: Musiki notaların1 Hiç klmse ile uyusup anlaşamıciakl durafc işayan kijilere böyle derler. 2 Deniz retiermden, adı ulaştırraa vasıtalarında çalıçmayı mesŞİQ!333 Qün «İhsan» olan e s lek edinmiş olan, bir harfin okunusu. ki bir kadın ş a 3 Karşısındakine tasa vermemek. irimizin babası4 Blr çoğul takısı, tertemiz v e Duımn DuıoMcuıiD n m adı. 8 Blr içina blrjey karıştırılmamış durumda. (•alledilmla « k f l Bakanlığımızın 5 Almanyada blr liman. blr «oru İki sözlü adından bir tanesi, cevrüinedatı. 6 «Beyaz renktekl lokomotlf ce «kuvvet v e kudret» mânasına geiir ve vagonlar grupu» anlamına iki söz.(yenl terim). 9 Bir harfin okunusu. 7 Bir harfin okunuju, terei «uyar acıkıı ve yürek paralayıcı durumca. J (SAIT FAIK ARMAĞANI) jiirisinden: 1 Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kurulmuş olan «Sait Faik Armağanı» iürisi, 5.000. liralık mükâfatı, 1965 takvim yılmda basılıp yayınlanmıs olan hikâye kitaplan arasmdan seçeceği esere verecektir. 2 Bu mükâfatı kazanmak isteyen yazarlar veya «ditörler, eserlerinden onar nüshayı 31 aralık 1965 akşamı saat 17.00 ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti (Şişli Halâskârgazi caddesi, Site binan 291/101) umumî kâtipliğine teslim etmelidirler. 3 Mükâfatı kazanan eserler, 11 mayıs 1966 tarihinde ilân edilecektir. (Cumhuriyet 14607) Cumhuriyet Besat Hanüt Aziz Napolyon 24 Ayar k ü l ç . 9425M40 155501565* 1140011500 1000010200 96509750 1407140» (§)SHODR İNŞAAT MAKİNALARI Oğretmenini bıçaklayan (Baştarafı 1. sahifede) rencinin bıçaklayamıyacağını sanığa anlatan hâkim, bu arada Adlî Tıbbın vermiş olduğu raporu okumuştur. Raporda, öğrencinin aklî durumunun normal olduğu görülmüştür. Ancak bu sırada heyecanh bir şekilde yerinden kalkan öğrenci, «Ben zaten deli oldnğnmn ileri sürmüyornm ki... Zaman zaman sinir krizleri jreçirdifimi ileri sürüyorum. » demiş ve buna sebep olarak da ailesinin kendi üzerindeki baskısını ileri sürerek şunları anlatmıştır: « Ben şu anda bile hangi düşünce içinde oldugumn bile bilmiyorum. Okulda da Syle idim. Bunun tek sebebi, ailemin beni bıktıran ve usandıran bir tazyik içinde beni çalısmaya zorlamalandır. Arkadaslarım eglenirken, oynarken bana ders çalıştınlıyordu. Bu bende ters tesir yaptı, tepki yarattı...» öte yandan olay sırasında ağır surette yaralanan öğretmen ile Sadettin adlı öğrenci de tanık olarak dinlenmiştir. öğretmen, olaym nasıl cereyan ettiğini görmediBini ve ansızın Orhanın, sararmıs bir yüzle kendisine saldırdıfını ve bu arada Sadettini de yaraladıgım .«öylemistir. Duruşma, baska güne bırakılmıştır. Senatoda (Baştarafı 1 incı sahifede) Cenap Ege (A.P.) nin «Biz istersek bn işi daha başka yoUardan haDederiz» seklindeki sözüne tabiî senatörlerden Mucip Ataklı «Sen bu kafada gidersen hiç bir şey halledemezsin» dediği duyulmuştur. Bu sırada kalabalığa yak laşan Rahml Arıkan (Bolu AJP.) Ataklı'ya hitaben: «Yahu, bu ne biçim konusma.. bizim kafamızda ne varmış?» demiş, fakat diğer söyledikleri anlaşılamamıştır. Ataklı da «Böyle olmaz..» diyerek Arıkan'm üzerine yürümüş ve boğazına sarılmıştır. Ortalığm birdenbire kanşması senatörleri bir an şaşırtmış, Fehmi Alpaslan (Ç.H.P.), Ankan'ı kucaklayıp ayaklan yerden kesilmiş vaziyette salondan dışarı çıkartnuştır. Diğer üyeler de Ataklı'yı teskin etmeye çalışmışlardır. Başkan Fîkret Turhangil neden sonra idareci üyeleri göreve dâvet etmişse de sükunet kendilifinden temin edilmiştir. 52. TUR OYLAMASI DA YAPILDI YtNE NETİCE YOK Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçimi için dün geç vakit 52. tur oylaması da yapılmış, fakat yine netice elde edilememiştir. 53 ncü tura geçileceğl sırada çoğunluk olmadığı anlaşıldığından bugün saat 15 de toplanılmak üzere birleşime son verilmiştir. 52 nci turda Aka 48, Atasağun 52, ÜrgyplU a py almıslardır,, 1 LÂ N Eskişchir Üçüncü İcra Memurluğımdan: Türkiye Emlâk Kredi Bankası E^kişehir şubesine Eskişehrin Kacı Alibey ve M. Kemalpaşa mahallelerinde tapunun 729,670 adasmda 1,33 ve 34 parsel numaralı gayrimenkullerdeki hisselerini 10/8/965 tarih 3092 Y. numara ile 60000 liraya rehin etmek suretiyle bâkiye 4336822 liraya borçlu Nardemir Kollektif Şirketi Ortaklanndan İstanbulTophane Salıpazan Handa iken adresleri meçhul ve tebliğat yapılamayan Veli Ekmekçiojln ve Remziye Emekçioğlnna ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Yukarda yaalı ipotek vesikası ve 22/2/955 Tr. 3480 ve 27/7/956 Tr. 9427 numaralı kredi teahhütnameleri gereğince işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde 43968,22 lira ile ayrıca icra harç, masrafları, faizi ödemeleri, bu müddet içinde itirazlan varsa yazılı olarak dosyamıza bildirmeleri ve keza bu müddet zarfında mal beyanında bulunmaları, aksi halde hapsen tazyik ve cebri icraya devamla rehin gayri menkullerin satılacağı, müracaatlan halinde 1965/10619 numaralı dosyamıza bildirmeleri ilânen tebliğ olunur. (Basm 23321/14600) Müzakere ihtimali Çağlayangil, Kıbrıs meselesini görüsmek için buluşma ihtimalinin «yakın» olmadığını da sözlerine ilâve etmiştir. Böyle bir toplantının tertiplenip tertiplenemiyeceği hususunda sorulan bir soruya cevaben Çağlayangil «Isterlerse» demiştir. EKSKAVATOR YÜKLEYİCİ YOL SİLİNDİRİ (VibTatörlü veya statik) • SEYYAR KONKASOR ve ELEK • BETON VIBRATÖRLERİ • ve BÜTÜN YEDEK PARÇALARI Çağlayangil dün Fanfani ile görüştü Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) Blrleamlş Mllletlerde bulunan Dışls lerl Bakanı İhsan Sabrl Çağlayan. gil. dncekl eün. Genel Kurul BaşSa nı ve ttalya Dışlslerl Bakanı Pan. fanl İle blr görüşme yapmış, bu gö. rüşme sırasmda. Panfanl. Cağmyan gil'l ocak reya subat aylartnda ttalya'ya resm! blr ziyarette bulunmaya dâvct etmlstlT. Çağlayangil • Fanfani görü$mesln l n ana konusu Kıbns olmus ve tkl Dışlslerl Bakanı. bu «onın Hzerlnde kl hökumetlerinfn <örüslertnl blr. blrlerlne atram »tkUd» Türkiye Mümessili ve Yegâhe Satrcısı. M A K İ N A ELEKTRİKEVİ L i . i t e d $ i r k e t i ÎSTANBUL Müd. : Mertebani Sokak 6 Galata Tel. 44 19 75 • 44 82 42 Satış: Necatibey Cad. 93 • Galata Tel. 44 84 1 6 44 63 50 Telg. MAKELİS • İstanbul . ANKARA dankalar Cad, 5/A Tel 112228 Telg. MAKİNA . Ankara Hbracflt.ci.sji.' STROJEXPORT S. A. Praha • Çekoslovakya 1 (Başuu JLS37y/14590) dır. ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog