Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 1 Arahk 1965 CUMHURIYET Seçimden sonra yeni yeni kıpırdanmaiar var. Kemal Aydar ürkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem çahşmalarına baslayalı bir ay olnyor. Bu süre içinde Cumhuriyet Senatosu Baskanının seçilmesinde karsılasılan zorluklar Farlâmentoda dikkati çeken bir olay olarak belirmistir. Olayın önemi, Senatonnn bir ay sure ile hiç bir konuya el atmadan baskan seçimi ile mesgul olmasıdır. Ashnda tâtil süresi bol, çalışma süresi az sayılan Parlâmentomnzda sırf baskan seçimi için bu kadar nzun bir sfireyi kullanmak bir israf sayılmalıdır. Seçimde bir sonnç alabilmek için ne gibi müsküller ve engeller başgöstermis oldnğnnu artık herkes biliyor. Senatonnn yapısı ve baskan secimindeki nsnllere riayet zomnlulnfcn, sonncn bir bamlede almaya imkân vermemistir. Bn sekil ve kaidelerin dısında, ashnda, baska bir yolda mevcnt değildir. Partiler aday çösteremiyecek, seçilmek için 93 oy almak gerekecek; baskan seçimnin kosullan bnnlar.. T şığa gelen pervaneler gibi parlâmento üyelerini ' kendilerine çeker iktidar partileri. Polıtikacüarın gözleri iktidar partilerine dönük her zaman. Kimisi Bakan olmak istiyor, kimisi dikkati er üzerine dönsün istiyor, kimisi banka müdürlerini ziyarete gıdince krediler çıkıversin istiyor, kimisi seçimlerde yenıden seçümek istiyor... Gene tıpkı ışığın çevresinde dönen ve en sonunda can veren pervaneler gibi, partilerinden aynhp çeşitli umutlarla iktidar partilerine gidenlerin siyasal hayatlarına çoğu zaman son verdikleri de görülüyor. Geçen Meclis bunun örnekleriyle dolu. AP'ıtin transfer çabaları netice vermeye başladı ı •çinde uçurumun kıyısında olan CKMP. Bu parti bir i ü iatifa ile Grup olmaktan ç*. kabilir ve grup olmanın imkânlaruu yitirebilir. AP liler de biliyorlar bunu. Etki altında bulunanlardan birisi de YTP. Hükumet prog ramına beyaz oy vermesi, AP lilerin bu parti grupu üzerine dıkkatlerini çevirmelerine sebep oldu. Bir birleşmeden bile söz açanlar var. Bir YTP li milletvekili geçenlerde, «Bi zim taka bordaya yanaştı.» diyordu. Birleşme olmasa bile 23 milletvekilinin YTP den aynlıp AP ye girmesini bekliyor AP liler. Millet Partisi grupu üzerinde ise değişik bir taktik uygu lanıyor. MP nin parti bağı zayıf milletvekillerine şöyle deniliyor: «Niye Hükumet programına kınnra oy verdiniz? Niye TİP le birlikte aynı jekilde oy kullandınız?» Genel Baskan Osman Bölükbaşı bu çeşit iddiaları çürütmeğe çalışıyor. Ama MP d e l l arabaîar . Irgatlar.. Eli nasırlılar Ayağı poturlular . nihayet Parbir fire verdi: Orhan Alp. §w\ lâmentoyn gırdıler.. Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi kaGörunüşe göre, AP nin P ı s l önünde içtima eden eli nasırlılar, içeri gdnderdıkleri dilek kâğıttransfer baskısı devam ede larına cevap ge'ir gelmez kravatlı, kravatsız, potinli, çanklı, mestli giricek. Ve bu donemde de her yorlar Meclıs'e.. Ak donlarıyla, kara «alvarlarıyla bir hısımla, bir övünçkesin parmağını ağzında bıra le koridorlarda. yanlarında milletvekuleri dolaşıyorlar.. tlanSfer g °" Kendilerinden oylannı esirgemiyen halkı da, saym milletvekilleri hemen lokantaya alıyorlar. Masalar yan yana getiriliyor, örtüler değıştiııliyor ve tahağı 25 kuruşluk çorbadan bir «taam. başlıyor. Arkasmdan etli, etsiz yemekler geliyor ve tabağı 125 kuruşluk, «kadın göbeği», «dilber dadağı» «Bülbül yuvası» «Samsa» yahut «Kaymaklı baklava» tatlılanndan sonra acı tatlı, orta kahveler içıliyor. Bucagı * Turkiye Buyuk MUlet MecUstnin uyelerinden tam 90 ının ao>adı «OĞLU» ile bitiyor. Örneğin; Ademoğlu, tnceoğlu, Banguoğlu, Tokoğlu. Zaloğlu, Gebeloğlu, Incioğlu, Cuceoğlu..... glbilerinden.. it Parlâmentonun sanatla ilgili tarafı koridor ve odalardaki masalardadır. Seramik masalar Turkıye'nin en ünlu seramikçilnyle en unsuz seramikçileri tarafjrdan yatjilmıştır ve değerleri bir haylı yaksektir. Ünlü sanatçılardan Nuri Iyem Seniye, Kuzgun, Fiıreya ... . nın masaları Parlâmentoya gprçekttn bir «guzellik», bir «ıçaçıcılık» vermektedir. • Turgut Zaim'm iki pufl tablofimu bodrumda keşfeden hlr gazvteci, bunları basın burosuna »'mıştır. Bodmmda dnha nıce tab lolar olduğu aynı gaıeleci :arkadaş taranndan ifade edilmekted r. Bun lardan bir tanesi de Orhin Pcker'in idir. PTT idaresi yeıri rıkardıgı pu'lardan birer seri, bedava olarak Prirlâmento uyelerine dcğıtır. Yeni I ulların dağıtılacağı. kara tahtarta ı!.in edilir. Üyeler İmza kar$ılıfı bu pulUrı alırlar.. it Parlâmentonun uç yerınde bulunan muazzam kara ilân tahtasında sık sık «Bir adet gozluk bulunmuştur..» «Bir adet siyah tesbih tulunmustur.» «Bir miktar para hulunmu5tur..ı kayıp Uânlarına larUanır ie Parlâmentonun en cok konu$an Başkanveklli Nurettin Ok, cn çok cspri yapanı Senato Baskanvekiil Ihsan Hamit Tiğrel, en vrti Millet Meclisi Başk?uı Ferruh Rozbfyll. en yeni frak sahlbi de CHP li Başkanveklli bmail Arar'clır. Oğlu ile bitenler... Ünlü ve ünsüzler İktidar cazibesi * ktidar partilerinin kendilıkleruıden bir cazibesi olduğuna şüphe yok. Ama partiler de bu «cazibeleriyle» yetinmiyorlar. tktidarlar kendi çevrelerinde kalabalık sayıda milletvekili görmek istıyorlar, bir konu Meclıste oylanırken daha çok sayıda el kaldırılsın, bu eller kuçük bir orman manzarası alsın. Adalet Partisi de böyle. Millet Mecüsine 239 milletvekili ile geldıği halde belırtilere bakılırsa yetinmıyor bunlarla. Salt çoğunluk sayısı olan 226 ının üzerinde 12 onuva dısardan ve süphesiz en objektif ölçüler içinde bakıldığinda, engeller bertaraf edilmek snretiyle Senato Baskanı'nın seçiminde bn kadar zamanı israf etmemek gerektiği kanısına ulasılmaktadır. Senato Baskanı nasıl olsa seçilecektir. Ya da sn satırlann oknndnğn sırada pek muhtemel olarak seçilmiş bulnnmaktadır. Demek ki belirli ve zarnri sonnca nlasmak mnkadderdi. Demek ki Senatoya bir Baskan seçmek imkânsız drğildi. O faalde zamanı en cömert sekilde barcamak nedendir? Biraz gavret ve anlayig Bonnca gitmek için kâfi geliyor idiyse bir aylık sürevi bovardaca geçiştirmenin anlamı ve izahı var mıdır? K I Gecen dönemde Meclis'te görüsülecek Senatoya gelmis tasarı ve teklifler kadük sayılmadıgına göre şn dakikada Senatonnn ele alabileceği 16 tasarı ve 10 kadar da teklif bulunmaktadır. Baskan seçimi konnsu anlayış içinde tâ basında halledilmiş bnlnnsaydı Senato bn tasan ve teklifleri en az bir ay önce ele almış olacaktı. Işte zaman israfının gözle görünür bir sonncn. artiler, Senatörler ve herkes bn Parlâmentonnn içinde geçen çalısma süresinin millete kaça mal oldnfnnn, bunn bir yana bırakalım, olumsuz davranışlarıo kamn oynnda meydana geSirdiği tesirleri hesab etmek zornnlnlnğnndadır. P Cemil K»rahan Mehmet Altınsoy sandalye de fazladan kapla sıyla başlamışb. O günlerde dığı halde yetinmiyor bu ço bilebildiğimiz kadanyla ilk ğunlukla. Ya ne istiyor? Da teklifler CKMP li Mehmet ha çok milletvekili toplansın istiyor çevresinde. Daha bü Altınsoy ile Cemil Karahan'a yük çoğunluğu olsun istiyor. yapıldı. Daha sonra başka Bu isteğinde ve eğiliminde partilerin başka milletvekiltamamen haksız sayılamaz A lerine teklifler yapıldığı dudalet Partisi. Kimse de Adalet Partısme «Bu kadat mil yuldu. letvekili ile gelmişsin, daha Cumhuriyet Senatosunda da ne istiyorsun?» diyemez. Çün AP nin çekiciliği birden bire kü 210 sandalyelik muhalefet arttı. Kısmî Senato seçimleri düşündürüyor AP yi. AP nin, yaklaşmıştı. Gönlünden yenigrup disiplinini tam sağlıya den senatörlük geçirenler göz madığı gunler olabilir, bazı lerıni AP ye dikmişlerdi. Bumılletvekilleri gelmeyebilir rada da teklifler yapıldığı ıleler ve bir kısun tasanların çıkmasına muhalefet engel o ri surülüyordu. Bir kısım partilerden bazı senatörlerin labilir. Bu bir. istifa edip AP ye geçecekleri Bunun dışında geçen Mec israrla iddia ediliyordu. Bu listen gelme bir alışkanlık ara CHP li bir senatör, Emin surüyor. O da belli konular Açar, istifa etti ve AP ye geda iki üç partinin bir araya çeceğini bildirdi. Bu biraz gelmesi alışkanlığı. YTP nin garip karşüandı. Çünkü Açar hükumet programına beyaz daha önce AP den istifa edip oy vermesinden nasıl da hoş CHP ye geçenler arasmdaylandılar AP liler... Bu da iki. dı. [KORİDOR] ELİ NASIRLILAR MECLISTE... Gazetecinin keşfi İmza karşüığı Kayıp iiânlan «En'» ler Seçimler sırasında kimisi «Irgatlar.. Eli nasırlılar Meclise...» dedi.. Kimisi. «arkadaşlar Meclise yemeğe» dedi.. Ve efendim ikincisi tuttul. AP nin transfer İştihası Hırsızlar ırsul.ır nedense milletvekillerine dadandılar son günlerde.. îyi saatte olsunlar, bunlardan bir tanesi CHP tzmir milletvekili Şeref Bakçık'ın Hatay soKaktaki evini ziyaret etti. Şeref, bunun sabah farkına vardı. Bir arkadaş. hırsız evdeyken Bakşık'ın ne yapüğını öğrenmek istedi. Bakşık, uyuyordum deyince arkadaş cevabı yapıştırdı: «Tabil uynyacaktın. Halk Partili milletvekili olduğun nereden belli olacak?» Transfer baskısı | nin transfer iştihası I hemen seçimlerden sonra Meclisin açılma S on günlerde CKMP, YTP ve biraz da MP üzerinde AP nin transfer baskısı artmıs durumda. Bunların H PORTRE Emin Açar DAGILISI ^ııııı Beyfendi ,beyfendi.. = Parlâmentoda, eskiden gazeteci E lerin iken sonradan Bakanlar Ku S ruluna aynlan salonun kapısında, 3 bir zamanlar AP nin ağır topu» = sanılan Talât Asal, Muhrü Süley E man sahibi Demirel'e rastladı. El 5 leri arkasındaydı ve Demirel'e jŞ biraz da yüksekten «Beyefendi... = Beyefendi • dedi. «Sizin Bakan E larınız bize yüz vermiyorlar, ka E bul etmiyorlar.» = Hey gidi dünya, hey!. E Halen Mecliste 1, Senatoda ise 2 açık sandalye bulunmaktadır. MP den Orhan Alp hafta içinde partisinden istifa edip bağunsız kalmıştır. Meclis kitaplığında şerelli bir belge asın, dinleyici balkonlanndan Başkanlık Divanı'nın görünüşü boyledir. Ortada, kürsüde Baskan, yanlarında kâtıpler. Yukarda bir yazı: Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» Daha yukarda, yoklama tablosu. Sağ ve sol tarafta iki kapı onlarrn sağ ve solunda radyo odası. Başkanlık divanının altında tutanakçılar. Sağ tarafta Bakanlar Kurulu koltuklan, sol tarafta komisyon üyeleri koltuklan. Ve AP liler (sağda), CHP liler (AP nin solun da), CKMP liler (CHP nın solunda), MP liler (CKMP nin solunda), TIP (MP nin solunda), YTP liler (TIP in solunda, yanı Başkanlık divamndan bakılırsa en sağda). Genel Kurul salontınun sonunda birinci balkon Basın mensuplarmın, ikinci balkon özel dâvetlilerm, onun üzerindeki B Meclisin ve Başkanlık Divanının umumî • • • • • • • • gorunuşu balkon ise «sade vatandaş» lara ayrılmıştır. Ne basın mensuplan, ne özel dâvetliler, ne de sade vatandaşlar Meclis müzakereleri sırasında hiç bir müdahalede bulunamaz. Yani bilhassa Meclis müzakerelerinde «HABtÇTEN GA ZEL OKUMAK» kesin olarak yasaktır. Aksi halde, görevli polisler derhal dışarı çıkanrlar ve haklarmda işlem yapılır. Parlâmentoda üyeler için özel telefon kulübeleri vardır ve bu telefonlar bedavadır. Başkalan bu telefonlardan yararlanamaz. Parlâmentonun bir özelliğgi de birbirini asla tutmıyan duvar saatleridir. Bunlar elektrikli saatler olup, bepsi birbirini tekzip eder ve bu yülartür boyledir. Salonda üyeleri toplantıya çağıran ziller çalmaya başladığı zaman bundan en çok ziyaretçıler tedirgin olur. Zira üyeler bu keskın zıllere alışmışlardır. O istedığı kadar, gerek toplantı için, gerekse oylama için çaladursun, bundan tınmıyan üyeler koridor yârenliklerine devam ederler, rahatsız olmazlar. Anadolu ekspresi bundan böyle persembe akşamları yüklü hareket edecek Ankara garından.. Ve pazartesi akşamı da Haydarpaşadan yüklü ayrılacak.. Zira sayın milletvekilleri Millet Meclisinin çalışma gunlerini yeniden «ayârladilar.» Eskiden pazartesi, çarşamüa cuma günü toplanan Millet Meclisinin bu çalışma düzeni, yeniler tarafından beğenilmedi, ça(4 sırada) 581 Mnstafa Kemal Selânik lışma günleri salı, çarşamba, perErkânı Uarbiye vezaifi tam nnmara 45 üzerinşembeye döndürüldü.. Yâni bir den 40 hafta içinde ardı ardına üç gün Tâbiye Tatbikatı 45 üzerinden 40 toplanacaklar ve de efendim, sair tstihkâm Tatbikatı 45 üzerinden 43 gunler aşırı yorgunluklannı cıkaMnhaberatı Kala 45 üzerinden 42 racaklar.. Bu sebeple hemen tren Mnhaberatı meşhure münakaşatı 45 üzerinden 34 yolculuğu yapacaklar.. Bir beş pa Talim nazariyatı 45 üzerinden 45 pel kuşet için ayırdılar mı ver eliŞimendifer ve telgrafı askerî 45 üzerind»n 39 ni Istanbul.. Ha bir de, yolculuMüellifatı ecncbiyei askeriye 45 üzerinden 45 ğun rahat geçmesi için hemen bi Heyet ve taksimi arazi 45 üzerinden 45 rer kuştüyü, yahut yün yastık eFransızca 45 üzerinden 41 dinmek şart Bu sebepten son gün Almanea veya rnsça 45 üzerinden 43 lerde Ankarada küçük yastık tülstikşafatı askeriye 20 üzerinden 19 ketimi arttı. Sayın milletvekilleri tstihkâmatı cesime eskâli 20 üzerinden 20 Mustafa Kemal Atatürk'ün Selânik Harb Okulu böylelikle az gelişmis ülkelerde Talim 20 üzerinden 20 3. sınıftaki notlannı gosteren cetvel. Atatürk 4. yastık tüketimi yaparak iç piyasaya bir canlılık verdiler... sıradadır. (Meclis kitaphğından) Üç senelik yekun 1670 üıerinden 1474 illet Meclisinin pek ziyaret edılmiyen kitaplı ğında çok değerli tarihi belgelerin bulunduğunu geçen hafta bildirmiştik. Özellikle Büyük Kurtancı Ataturke ait belgeler de büyuk bir yer tutmaktadır. Bunlardan bir tsnesi de Atatürkün notlannı gosteren cetveldır. Mektebi Ffinnnn Harbiyei Şâhane (57. Erkânı harb ve 3. Yüzbaşı sınıfı) (Erkânı Harbiye namzet 3. sene şakirdanı) Kuştüyü ve yün « tüketimi » = E | Prof. Gelâl Ertuğ C e I â l E r t u 8 eeeen hafta içinde Senato Başkanlığı adaylığmdan çekilerek dikkatleri üzerine topladı. Ertuğ gunlerdir devam eden Senato Başkanlığı turlan içinde Envet Aka ile birlikte oylan paylaşıyordu. Senato Başkanlığı secimi ise çıkmaza girmişti. Baskan lık için partiler aday gösteremiyorlardı. Ama AP senato grupu bir eğilim yoklaması yapnuş ve Celâl Ertuğu uygun bulmuştu. Buna rağmen Ertuğ bir türlü yeterli oy sayısmı toplayamamıştı. Diğer partiler, bağunsızlar ve bir kısım AP liler Enver Aka'ya oy veriyorlardı. Ertuğ en sonunda bir senato toplantısuıda, «25 günden beri azap çekmekte olduğunu» bildirerek adayhktan affedilmesini istedi. Ertuğ, Bir tarafta mem leket meseleleri, parlâmento çalışmalan yuzüstü bırakıldı, bir sandalye çekişmesi manzarası yaratıldı. diyordu. rof \ \ \ \ \ \ \ TEKEL GENEL Müdürtüğündett: 1 Ankara Bira Fabrikası için 1.130.800 adet 7» Cl. lik rakı şişesi 24.11.1965 tarihindeki pazarhğma iştirak eden olmadığından yeniden müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Ihaleye iştirak edecek firmalara ait fabrikalarm halen çalışır durumda olduğunu ve senelik azamî kapasitesi ile muhtelif içki şişelerini yapabileceğini bildiren bir belgenin Sanayi Odasından ahnarak en geç pazarlıktan (1) gün evvel Genel Müdürlük Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne ibraz etmeleri lâzundır. Gereken belgeyi ibraz edemeyenler ihaleye iştirak edemezler. 3 Pazarlığı 13/12/1965 pazartesi günü saat 14 de Unkapanındaki Merkez Satınaima Komisyonunda yapılacaktır. 4 Şartnamesi her gün Komisyonumuzda Ankara ve İzmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebilir. 5 İsteklilerin 21672,75 TL. lik geçici teminat makbuzIarı vesair lüzumlu vesikaları ile birlikte belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatlan ilân olunur. (Basın 23042/14594) İ L Â N Dosya No: 1964/80 Eyüp 1. Asliye Hukuk Hâkimlisinden: Dâvacı Fener Ayvansaray Atik Mustafa Paşa mahallesinde oturan Ayduş Fil tarafından dâvalı kocası Muharrem Fil aleyhine açdan boşanma dâvasının yapılan açık duruşmasında: Dâvalıya çıkarüaa teblığat gösterilen adreste bulunmadığından bilâtebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tebliğat halihazır ikâmetgâhının belli bulunmadığı anlaşılmıs olduğundan dâvalıya ilânen yenileme dilekçesi tebliğ edilmesine karar verilmıştir. Dâvalı İzmirKestelli caddesi No. 86 da oturur ve duruşması olarak tâyin edilen 28/12/1965 tarih ve saat: 10,25 dc Eyup 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi lüzumu yenileme dilekçesi ve dâvalıya tebliği yerine geçmek üzere tebliğ olunur. 23/11/1965 ÜBmn CENNET AMERİKAN ve İNGİÜZ USULLERİLE YAPIUN Nerede • Ne zaman • Ne var dalası (J. Levıs), (Suarede) (22 62 46) EVDEK1 f AZAR «EERHAD İLE ŞIRIN. perISTAN BÜL (Komedl) pazartesi hanç her şembe 21.15 ALEMDAR (22 36 83) HA MAHŞERIN 4 ATLISI SINEMA 63: (Kuçukyalı) gece 21.15, pazar 16.15. çar İSTANBUL TIYATROSU: (ElREMDE 4 KADIIN ALTIN ADAM (J. Wayne). şamba 16.15 halka. cumar hamra) (44 22 36) EVLENME BULVAR: (21 35 78) VAHŞI BE YO Ğ LU SUNAR: (Üskudar) (36 03 69) tesı 16.15 talebeye tenzilât. TARIFES1 (Komedi) pazarGELIN (T. Şoray). ATLAS. (44 08 35> ÇILDIRHEP O ŞARKI (Z. Muren) (Azız tesi hariç her gece 21, çarKULÜP : (Şehzadebaşı) SUREYYA: (36 06 82) VAHŞİ BULVAR TIYATROSU: Buke. TAN MELODILER. Basmacı Kenan şamba cumartesi pazar 15 EMEK: (44 84 39) RUSYA(22 71 83) VAHŞI GELIN GELIN (T. Şoray\. (21 48 92) GÜLDÜRME BE KARACA TIYATROSU 44 54 02 DAN SEVGILERIiE (J. Bond) RENK: (21 15 25) KARANNI HARICIYE (Komedı) paUYANDIRMA BAKAN1 <PoINCI: (48 45 95) GENÇL1ĞE LIK MERDIVENLER zartesi hanç her gece 21.15. ütık oyunı oazartesı hanç TIYATROLARi VZDA (Y. Gurses). MARMARA (22 38 60) BEçarşamba, cumartesı pazar gece 21.30. çarşamba. cumarLÂLI BEŞLER (R. Todd) 16 15 GÜHEL: (47 03 94) 1 VAHtesı pazar 17 çarşamba cu KÜÇÜK OPERA SI GELIN (T. Soray), 2 YENİ (Bakırkoy) (71 68 26) AKSARAY Büge Vahı 02 ve DORMEN martesj madne cuma suare TÎYATROSD : (Tevhit 1 HAREMDE 4 KADIN DAĞLAR BtZIMDIR tenzilâtiı arkadaşlan) (31 57 22) NE 44 97 36) ÇIPLAK AY^K (Ko KERVAN: (Şışh) (48 04 23) (T. Gursu), 2 Hz. YUSUF medlı pazartes) hartç ber KENTOYUNCULAR1 (Dormen SAĞDAYIZ NE SOLDAYIZ YENI (Şehzadebaşı) (22 58 92) HAREMDE 4 KADIN Tıyatrosu (44 36 63) PEMBE gece 21.15 çarşamba. cumarORTANIN YARISINDAYIZ KONAK: (48 26 06) KAKAN MAHŞERIN 4 ATLISI tesi. pazar ı s ae KApiN oazartesı 18 ve (Polltlk Komedl) pazartesı 21.15. çarşamba hariç her LDC MEREHVENLEER. K A D I KÖ Y hanç her gece 21.15, carşam FATIH TIYATROSU: 22 0171 akşam 18. de KARANLIK MERDIVEN CEP: :Sureyya) (36 06 82) ba, cumartesı, pazar 15 te ÇATIDAK1 ÇATLAK her LER. gun 21, pazar 15 30 da, çar KUÇÜK SAHNE: Ulvi Uraz ALTIN ELDİVEN (A. Quul). ALTAN KARINDAŞ . Nejat LÂLE: (44 35 95) VAHŞI GE ÇELKTAŞ: (53 44 98) KANA Uygur, GÖNÜL AVCISI (Ko şamba 14 de EFE ALI pazar Tıyatrosu (49 56 52) «ZABIT LIN (T. Şoray). FATMA'NIN KUZUSU» per11 de Çocuk Tıyatrosu. SUSAYANLAR (R. T ). medi) Her giın 18. cazartesı LEVENT: (63 55 39) LEKELİ İHYA: (K. Yah) (55 13 79) 21.15 te. şembe, cuma, cumartesı, paGEN AR HIZMETÇILER pazartesi harıç hergun 21 15 zar 18 ve 21 15 de «ALTIN GÜNLEK (R. Remıck). ALTI TTYATROSU (Karacada) AŞKIN OYUNU. YUMURTLAYAN HOROZ» çarşamba 18 ve 21 15. cuLÜKS: (44 03 80) HAREMDE IŞIK: (Üskudar) (36 24 93) IKI AYAĞI BİR ÇUKURDA martesı, pazar 15 ve 21 15. pazartesi harıç salı, çarşam4 KADIN (T. Gursu). (pazartesi 18 ve 2130. salı, VAHSI GELIN (T. Şoray). persembe, cuma 18, çarşam GÜLRIZ SURUR1 ENGIN ba 18 ve 21 15 de RÜYA (44 84 39) BELÂLI KADKÖY: (36 49 24) OLDUCEZZAR TOPLULUĞU • is.MEŞE YULAÇ TOPLULUĞUBEŞLER (R Todd). REN ŞÜPHE (A. Hepburn). ba, pazar 15 te). tanbul Tıyatrosu (44 22 36 ı (Kervan Sınemasındaı 48 04 23 «TENEKEB çarşamba, perAH SEÇİMLER VAH SEÇİMSITE: (47 77 62) MAHŞERIN OPERA (36 08 21) GENÇLI AZAK TIYATROSU: (Gonul Ulku Gazanfeı Ozcan ĞE VEDA (Y. Gurses). sembe harıç her gun 18 15 LER IKomedı) heı akşam 4 ATLISI (G. Ford). 18.30 da. ŞAN (48 67 92) RIO MACEORALOÖLU TIYATROSU. (La RASI (J. Belmondo). le ve Alev Oraioğlu) 49 49 85 TAN: (PangaJtl) (48 07 40) ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER ÇILDIRTAN MELODILER (Devlet Demıryolları Haydarpasa. BEYOĞLU: Hayreddın Tav, Gunselı, (Oyun) pazartesi harıç her (Renkli. 36 04 75). Surkecı: 27 00 50), DenizyolŞıfa, Tezol. gece 21.30 çarşamba, cumarÜNAL: (Kasımpaşa) (44 93 06) ları: (49 18 90) (TatU gunleri: 44 02 07) tesı pazar 15 de EMINÖNÜ: Sultanahmet, Yeni Sirke1 ZENNTJBE (T. Yığıt), Sehir Hatları: 44 42 33), Türk Hava ci, Yeni, Yeni Kumkapı, Hulusi Bayer, TEPEBAŞl TIYATROSU . 2 FtLINTA KADRI (E. Yolları BUet Satışı: 44 47 00) (DanışBulvar. (44 21 57) CtMRl pazartesi. Kolçak). ma: 44 02 96), (Hava Alanı: 73 82 40 EYÜP: Guven, Sağmalcılar, Yeni, çarşamba cuma 21. pazar ; 73 84 40) İlkyardım Hastahanesi: YENI AR: (49 64 72) RİO FATIH: Özturk, Yeni, Numune, Gu15 30 ve 21 00 (49 30 00). Nümune Hastahanesi: MACERASI (J. Belmondo). ven, Samatya, Şifa. JSKÜDAR TIYATROSU: Suç(36 05 65), Gureba (2! 65 00), Baseki YEN1 ATLAS: (48 65 02) VAH GALATA Itımat. lular Heı gece 21. pazar (21 26 80). İşçi Samatya (21 62 50), SI GELDJ (T. Şoray). GAZIOSMANPAŞA: Cumhuriyet. 15 30 da Belediye Santralı (22 45 60). ^elediyc HASKOY: Yeni (Halıcıoğlu). YTLDIZ: (Beşiktaş) (47 63 42) VEN1 KOMEDİ (44 04 09) Zabıta MadürlOgO (22 87 74), MeteuKADIKÖY: Rıfat Muhtar Sargın, BaHEPIMIZ BİR KIŞI IÇIN geVEDA BUSESI (T. Soray). roloji (73 86 84), Trafık şikâyet 44 1« 67. hariye, Mısırlıoğlu, Erenkoy Zıya Akce 21, pazar 13.30 da BAKYENİ MTJT.FK (44 42 89) İstanbul İtfaiyesl (21 42 22). kor, Cafer Çağatay. KHALAR Her akşam 17.30, MAHŞERIN 4 ATLISI (G. pazar 15 30 da KASIMPAŞA: Pıyale. Ford). NÖBETÇİ ECZANELER SARIYER: B. Dere, Boyacıkdy, Yeni ŞEHIR OPERAS1: (44 21 57) ERKOÇ (Çağlayan): 47 07 32 BAKIRKÖY: Yeni, Aytaç. köy. YEVGEN1 ONYEGİN (Ope1 PANTOLON BANKASI BEŞtKTAŞ: SUa. Yeni Şlfı, Pırlak, ra), salı. persembe cumarÜSKÜpAR: İttlhat Slfa, Beylerbeyi. (S. Alısık), 2 SÜRTUK Stiler. tesi 21.15. , (T. Soray). ZEYTİNBURNU: Sümer Sıhhat. SOMYELİ YATAKLARI ile 15 senelik tecrübe SİNEMALAR [ somyelerde vucudunuz sıhhl oimıyan, eğri bir vaziyetle istinhat eder. C*nnet somyelerinde vucudunuz en sıhhi olan , dık bır|vaziyeU« HASTAHANE OTEL ve EVLER için en sıhhî, en rahat, CENNET SOMYELİ /YATAKLAR CENNET SOMYE ve YAY SANAYİ LTD. ŞTİ. Hercan Ismetiye Cad. ^hende sokak No 16 • istanbul Fab. Tel 22 72 71 Yaz.220044 TAKLIT VE BENZERLERINDEN SAKININIZ Ilâncüık 9941/14589 tstanbnl 20 nci Asliye Hukuk Kadriye Kakınç tarafından vakı vesayetın ref'ı talebi uzerıne yapılan tetkikat sonunda: îstanbul 3 ncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kuçük Nazan Tosyalıoğluna vasi tayini hakkmda verılmış Hâkimliğinden 965/2903 olan 9/9/964 gun ve 964/104 esas 126 karar sayılı kararın ortadan kaldınlmasına ve bu kararın gazete ile ilâmndan 15 gun sonra huküm ifade et mesıne karar verilmiştır. Alâkalılara duyurulur. 27/11/9S5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog