Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET I Aralık 1965 SAHİFE Sivas ve Çanakkale Emniyet Müdürleri değişti ANKARA, (a.a.) Emniyet mensuplan arasında yeni bazı tâyinler yapümıştır. Dünkü Resmî Gazetede yaymlanan bu tâyinlerle Ügili kararnameye gore, Sıvas Emniyet Muduru Vehbi Tanfer, Çanakkale Emniyet Mudurluğune, Kars Emniyet âmırı Kemal Buyuksakarya, tzmır, Kırklareli Emniyet âmirı Hayrı Ceylân, Kars Emniyet AmırlıklerıiH; tayın edılmışlerdır. Hakkında emeklıye sevk ışlemı, Danıştayca ADANA ( M . ) Adana Belediıptal edılen Kayserı eskı Emniyesı Encumenine sunulan, Adana yet Âmırı Mehmet Ali KazanBeledıyesının 1966 yüı butçesi cı da Gazıantep Emniyet Amir23 milyon liraya ulaştığı açıklaalığıne tâyın edılmıştır mıştır. Öte yandan, Emniyet Genel Mudurluğu îkıncı Şube MudurBelediye Başkanı, bütçe taslaluğunde ıstıhdam edılen Hakkı ğı uzerınde ve yeru yılda yapılaKutuk'un Polis Teftış Kurulucak ışler hnitkınrfo Anadolu Ana, Çanakkale Emniyet Muduru jansına şu bügıyı vermıştir: Âdem Şakar'ın da Emniyet Ge«1966 yüında Adana Belediyenel Mudurluğu Merkez Teskılâsinüı bütçesi 23 milyon lira olatında ıstıhdamları kararlaştınlrak hazırlanmaktadır. 1966 yılınmıştır. da yatınmlara 3,5 milyon lira »yrıimıştır. Fazla uyku hapı alınca 1966 yılının Adanada asfalt yüı olacağını tahmin ediyorum. GeMERSIN (Güney Illeri Bürosu) çen yıl şehrin yollannm asfaltlan Oncekı gun, bır balıkçı moto runde çalışan Balıkesırh Halil ması için 500 bin lira sarfedilmis Tekelı adında uyuşturucu madde ti. Bu yıl 700 bin liralık bir tahmuptelası bır şabıs, fazla uyku aisin aynlarak daba çok yolnn hapı aldığından ölmüştür. «mfaltlanrnasına çalışılacaktırj» Emniyet mensuplan arasında tâyinler Çekler bir milyon kiio tiitün aldi İZMİR tşlenmiş tütün piyasasında yapılan temaslar sonunda 1 milyon kilo tutun Çekler tarafından saün ahnmıştır. Çek alıcılar, Amerıkan Grad tütünler' için 1,48 ve 1,50 dolarlık öyatlan kabul etmışlerdir. Polonyalılar da 2 milyon kiloluk alun için temaslanna devam etmektedirler. öte yandan, Amerikan şirketleri tarafından şimdıye kadar alman tütün mıktarı 50 milyon kiloyu aşmıştır. Zeytinburnu'nda genç bir kadın tabanca ile öldürüldü 29 numaralı evde oturan Saıme Uluocak'm bulundugu odadan saat 17 45 sıralarında bir sılâh sesi duyulmuştur Bunun Uzerine komşuları Uluocak'ın odasına gır mışler, genç kadının yerde ölu olarak yattığını, yanmda kımse olmadığını gormUşler, durumu polise bUdlrmişlerdlr. »A Adana Belediye bütçesi bu yıl 23 milyon lira Kaafil belli değil. Polis cinayetten evvel o civarda görülen genç kadının bir süredir ayrı yaşadığı kocası Necati Akpınar'ı arıyor ün Zeytnıburnunda Saime Uluocak ısimlı D 20 yaşında bir kadınbir cinayet işlenmiş,oldurülmuştur. 65 sokak, evinde tabanca ile D ar en de 22/Kasım/1965 tanhli ve 14840 sayılı Cumhunyet gazetesının (îstanbulda munteşır) 5 cı sahı Jesmın 3 ncu sutununda, bır yargıç mahkemeye venldı, başlığını taşıyan Elbistaiı mahreçlı, haber yazısı ile (Darende Aslıye Hukuk Yargıcı Abdullah Ka rahanın Irmaklı kbyu halkından 7.000 lira ruşvet aldığı, Darendenın Balaban bucağına bağlı Başkaya koyu muhtan Emır Şahbaz tarafmdan iddıa edıldıği ve Gurun Ağır Ceza Mahkemejınce Abdullah Karahan hakkın da tahkıkat yapıldığı) bıldırılmış olup bu haber tamamen asıl sız ve bir ıftıradan ıbaret bulun duğundan, 5680 sayılı Basın Kanununun 19 ncu maddesım değıştıren 29/ 11/960 tarıhlı ve 143 numaralı kanun gereğınce aynı gazetemn aynı «ahılesınde ve aynı sutunda ve aynı punto harfler ile soz konusu habenn tekzıbıne karar verılmesını ve tekzıp kararmın da neşrı ıçın ts tanbul Cumhunyet gazetesı Me sul Mudurluğune gonderılmesını arz ve talep ederim. 23/11/965 Darende Hâkımı 14488 Abdullah Kanüıan KAYIP Komür Tevzl Müessesesinden 234265 sayı 13 3 1965 UrlhU aldığım beyannanıeyi kaybettım. Hukumsuzdur Sefer Akın Cumhunyet 1460$ IIIIIHİ" Sulh Ceza Hâkimliğine TEKZİPTİR B. Almanyanın isci talebindeki azalmamn nedenleri Kaatil kım? Yapılan ilk tahkıkattan anlaşıldığına gore, Saıme, bundan iki ay kadar Önce köyünden îstanbul'a kaçtığı, Cemil Ünal üe birlikte yasamağa baslamıştır. Köyde imam nlkâhı İle oturduğu eskı kocası Necati Akpınar da buna muğber olarak Saıme Uluocak'ı takibe girışmiştır. Dün olayın vukuundan birkaç saat önce Necati Akpınar'ın Zeytmburnunda dolaştığı, kendisini tanıyanlar tarafından ifade edilmiştir. Ügllilerin beUrttiğine gore, Saime'nin bir süredir ayrı bulundugu Necati Akpınar tarafmdan öldUrUldugU sanılmaktadır. Akpınar'ın aranmasına başlanmış ve olaym tahklkine ilgilıler el koymuştur Yere tükfirdfiğfi için arkadssını bıçaklıjan Zekı Küçükcan (Fotoğrai: lbrahım Koseoğlu) Alman irtibat bürosu şefı bu hususta genış izahat verdi Turkıyeden Almanyaya sevkedılen işçı sayısındakı azalma konusunda kendisi ile goruştuğumuz Tophanedekı Alman İrtibat Bürosu Şefı Herr Marquard bunu ıkı sebebe bağlayarak bınncısının ınşaat, gemı ve benzeri ıs sahalarında mevsım dolayısıyle gelışen normal azalma, dığerinın ise kahfıye ışçı talepleri ile meydana gelen azalma olduğunu ıfade etmıştır Alman Irtıbat Bürosu Şefı sunlan soylemıştır: «Türkiyeden sevkedilen işçi sayısmda bir azalma \ardır. Ancak bu sadece Türkiye için değil, işçi talebinde bulandagumuz diğer ülkeler için de virittir. Diğer taraftan harbin sona erme sinden bu yana Almanyanm girismiş olduğu inşaat faaliyeti tatminkâr neticelere nlasmıs ve iş gucu buradan ağır sanayie kaymıştır. Dolayısiyle inşaatta çalısacak nispeten formasyonu zayıf i$çi yerine sanat kulturune sahip yetişmij lsçiye ihtiyaç hasıl olmuj tur. «KÜF BAFET» hem üzulüyor, hem seviniyor €i Küp Rafet^ tam 163 kilo geliyor Röportaj Talçın BAYER Yücut ölçiileri ise şöyle... Boy: 1,73, göğiis: I m. 80, göbek I m. 71, pazu: 0 m. 46 ani «Turkiyenin en şlşman adamı Çorlu'da yaşıyor» dersek buna ne sız şaşın, ne de Kup Rafet Rafet, oğrendığı bu gerçek karşısıida hem tuhaflaştı, hem de sevındı. Tuhaflaştı çunku, kendısinin bu kadar şişman bir adam olmasmı istemıyordu. Sevindı çunku. şışmanlık konusunda kendısıne bir sıfat verilıyordu. Arkadaşlan. kendısine benzeyen soyadını başa alarak ona «Küp RafeU dıye hıtap edıyorlar. Bır «kup.e benzeyen Rafet, 163 kilo gelıyor. Goğuslerı, Sofıa Loren'ınkinin iki misline yakm. Rafet «Ne zaman öleceğini» bılmiyor. Bılmiyor değil, yaşamayı sevdığı için bılmek ıstemıyor. «Çünkiı ben blürsem» diyor. «Bir kurjun ağırlığındakl tabntumu nasıl taşıyacaklar? Kimbilir benl sevenler de bu vurden cenazeme gelmezler belki?> Evlı, ıkı çocuklu «dev» gıbı ırı cussesıyle 35 yaşındakı Kup Rafet'ın vücut blçulen şoyle" Boy 173, Goğus 180, Göbek 171, Pazu 46 Cm. Rafetın şişmanbğı 8 yıl once başlamış Bır trafık kazası suçlusu olarak hapıshanede birkaç yıl yatmış. O zaman 80 kilo bıle gelmiyormuş. Demek kı o günden bugune yılda 8,5 kilo alıyor. Çorlu'nun bu sevımlı adamı, aşı n şısmanlığı yuzunden mesleğinden de olmuş. Artık, ehliyetı olmasma rağmen şoforluk yapamıyor Sebep de gobeğıne gomulen dıreksıyona hâkım olamaması Belediyedeki şoforluk mesleğinden etmış onu. «Film çevirme teklifleri aldım» diyen ve şimdılık bıhnenlerın ıçınde Turkiyenin en şişman adamı olarak tanınan Kup Rafet, hepsine red cevabı vermış Fılmcıler onu kılosu kendisınden az olan Necdet Tosun'un karşısına çıkartacaklar. mış. Kendisi bu teklıfe karşılık: •Vucndumu teşhir edip para kaistemlyornmi Yere tükürdüğü için kalbinden bıçaklandı Beyazıtta da bir seyyar boyacı Belediye zabıta memurunu boğazından yaraladı Dün gece Fatıh ve Beyazıtta iki yaralama olayı cereyan etmiştir. Karagumruk Karabaş Mahallesınde oturan Reşıt Çınar ile Zekı Küçükcan yere tukur. le sebebıyle kavga etmışlerdir. Zeki, Reşıtın yere tükurmesıne sinırlenımş ve: «Yanımda tukürmekten utanmıyor musun» dedıkten sonra bıçakla Reşit'i kalbırun üzerinden yaralanuştır. Yaralı koma Yörükoğlu ile münakaşaya baslahalınde Gureba Hastahanesıne yamıştır. Memurun sandığı alması tırılmı$tır. üzerine, sanık bıçakla saldırmış, Ergün'ü boynundan ağır yaralaBOGAZINl KESECEKTt mıştır. Zâbıta memuru koma hatkinci olay, Beyazıtta olmuş, sey lınde tlkyardım Hastahanesıne yayar boyacılık yapan Rıza Altıntırümıştır. tki olaym sanığı da ya ışık, boya sandığını almak ısteyen kalannııştır. Belediye Zâbıta memuru Ergün H otomobille soygun yapan «ÇaÇa Çetesıni» yakalamıştır. Yaptıklan soygunlardan elde ettıkleri paralarla eğlenen ve pavyonlardan çıkmayan Nevzat Özlav, Mustafa Kocaman, Irfan Asbir, Cemal Cebbar ve Oğuz Taşan, son olarak Kadıkoyden çaldıklan özel bir otomobilde ele geçmişlerdir. Gittikleri pavyonlarda «ÇaÇa» yı çaldıran hırsızlar hakkında genış koğuşturma açılmıştır. Resimde, nezaret altına alınan beş «ÇaÇa» gorülmektedir. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) PJl V* P£TFÇİ\\ H l r s ı z l l k maaasl ekıpleri, Kadıkoy, V E I C d l ^ Levent, Aksaray ve Kasımpaşada ARALIK 1 ŞABAN 7 V. 1 7.04J12 03114^8116.41118 191 516 E. 1 2J22J 9.46|12.00| 1J7J1234 aııııııımıımııııııııımmmmıımıııımııııııııııııııııııııımımııııımıı İ Havagazı alacağız ama E E S E £ 2 2 E E E E 2 E E 2 E 2 2 2 E E S E 2 E E = 2 2 E E E 2 E 2 E E E E E E 2 2 E E 2 2 2 E E 2 E 2 2 E E 2 Bır gaz «.ırketı vardı. Evinize havagazı almak ıstedığınızde şayet ana dağıtım hattından uzakta ise evınız, boruyu sız alın, gaz verelım derlerdı. Gaz Şırketi, Beledıyemıze ıntıkal ettı. Sevındık Fakat icraatmı gorunce boyle mı olmahydı rtıye uzulduk Bır ornek verelım. Yan sokakta bulunan evıme havagazı ıstedim. Ana dağıtım borusunun ana caddenin oteki yakasında olmasımn da sebebıyle. kapımıza kadar 54 metre boru doşenmesı gerekıyordu Dedıler kı, veznemıze ödunç olarak beş sene vâdelı ve faiz altnıyarak 5400 hra yatırırsamz sıze havagazı vennz. Mudurler Kurulu üyelerini ziyaret ettım Boyle bır talep haksızdır, dedim. Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanlığı talimatına gore hareket edıyoruz dediler. Malî durumlarımn şebeke temdıdıne dahı musaıt olmadığını belırttıler Kendılerı gıbı bu medeni araca ıhtıyacı olan vatandaşın da mali durumunun bozuk olabılecefı gıbı haklı sebeplerı ıleri surdum Aynca, bu gıdışle abone bulamıyacaklarını, dolayısıyle, bol uretıp bol sayıda tüketicıye sahip oltnadıkça da mall durumlarını düzeltemiveceklerını soyledım. Aynca, tuplerde satılan sıvı gazların kendilerinın bu zaafından îaydalanacağını hatırlattım Butun bunlara cevaben, Bakanhk talımatını önume surduler. Haklılar, kolay ve rahat şeklı de bu.. Bır üst makam talımatına >aslandımz mı. muessesenın geleceğıne ne etkı yaparsa japsın, hareketınızden sorumlu olmazsınız Bakanlığa müracaatle bu kanunsuz talebın hukukî mesnedını sordum Beledıyenın bır arzusunu tervıç ettık, hakıkatte de malî durumları bozuk bu şekılde, abone olacak, vatandaşlardan yardım derlemyor dedıler. Bır belde hizmetmı bu kadar fahış fıatla satın almamıza ne düşünüşüm, ne de kesem elveriyor dedim Maamafıh, genel bütçe, özel bütçe, vasjtalı, vasıtasız butun vergi vecibelerini yerine getıren bır vatandaş olmama rağmen belde işıdir. faydalı olalım duşunuşu ile aşağıdaki tekliflerımi arzettim. a) Doşenecek boruyu biz alalım, tutarını bize vereceğmız gazla odeyinız, veya: b) Sokağımıza boruyu döşeyinız, her hane gaz alırken hıssesıne düşen masrafı karşılasın, muteakıben gaz bağlantısı yapılsın. Henüz bir neticeye ulasamadık. Yalnız, sunu görmekteyiz ki, sorumlular bır an once tatbıki mümkün kararlar almazlarsa, belde hızmetı gormeğe çalışan bir teşekkül, sıvı gazların rekabeti karşısında, değıl bu gorevi yapabilmek, ayakta durabilmek ıçin maddî desteklere ihtiyaç duyacaktır. Buna ılâveten, burada, halk huzurunda sayın idareci sorumlularımızdan oğrenmek ıstıyo • ruz. a) Bıze vadelı, faızsız bdunç para veren bir yer gosterirler mi, oradan istedikleri meblâğı temin edebilelim? b) Bır belde hizmetinden istıfade bu şekılde satış dolayısiyle yalnız ana borunun geçtıği ana caddelerde oturanlara ınhısar ettırildiğmde buna belde hizmetı denılebıhr mı? c) Bdyle, kuruluş gayelerine aykırı bir isteğın yanlışlığı tezahur etti ise, bunun duzeltilmesı aylar sürmesinin sebebi nedir? Imza ve adres mahfuz Odacı sallanatı j Resml ve yan resmî dairelerde | istıhdam edilen bil'umum odacı, ) kapıcı, bekçi, hademe v.b. dev j letten çok başındaki âmir ve me i murlara hizmet etmekte olduğu • apaçık asikârdır. Esas vazıfeleri i daırede olan ve maaşlannı da j devletten alan bu kimseleri, ba • şmdaki âmir ve memurlar hangi | kanunun ve hangi yönetmelığe • gore kendi hizmetlerinde çalıstıra : bilirler? Şoyle kı. Sabahleyin da • ireden evvel evvelâ âmirin evıne j gıdıhr, ekmeğı, sutu alınır, çar ! şıdan her turlu gıda maddesi, ha : nımm ayakkabısının tamırı v.s., : vs. hattâ icabında odunu kırılır, ; komüru taşınır, velhasıl her tur i lu is yaptırılır. Nasıl ki resmi araba saltanatının ; siddetle yasak olduğu bu devirde, resmi odacüann da hususi ışlerde çalıştınlması nasıl kabili telif olur? Odacılar devlete mi yoksa daire âmırınin veya memuruna mı hizmet edecek? Bu hususu sayın yetkılılerden oğrenmek istiyoruz. Bu hususta saym ve muhteremvalilerin bır tamımle daıre âmırlenne talimatlannı önemle razeder, saygılarımızı sunarız. Odacılar adına: BİR ODACI Doğu'nun kalkınması Mecliste tartışıldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclisinde dün YTP 1 1 Nafız Gıray'ın «Doğn ve GüneyDoğu Anadolu bölgesi için özel bir plân düşünülüp düşünülmediğine dair» sorusu ile ilgili olarak Doğu'nun kalkmdmlması ko nusu görüşulmüştür. Başbakan adına soruya cevap veren Devlet Bakanı Cihat Bılgehan, 1966 programmda Doğu ve Guney • Doğu bolgelerine yapılacak yatınmlarm iki müyar hraya çıkarıldığını belırtmış, 1966 prog ramına Guney • Doğu bolgesının ıçme suyu dâvasun halletmek üzere 15 milyon lira odenek konulduğunu soylemıştır. Bakan, «Bu ödenek 60 milyon lirahk bir programın dörtte biridir. Dört yılda bu bölgede içme suyu meseIesi hailedilecektir.» dernıştır. Bilgehan, özel teşebbüs yatınmlarmı bu bölgeye sevketmek için Sanayi Kalkınma Bankasının buradaki merkezlerde şubeler açmasının düşünuldüğünü belirtmiştir. Gene Bakanın verdigi bügiye göre, bu bölge için özel bir plân yapılması imkânsızdır. Soz alan sonı sahıbı Nafız Giray (YTP), «Bölgeler arasında denge farklannı gidermek için bir sistem bulmalıyız. Doğu ve Güney • Doğu için, bütçeye özel bir fon aynlmalıdır.» demıştir. Güçlü Radyo İstasyonlarına Ne Zaman Kavuşacağız? Guney şehirlerimizden Antalya, Adana, İskenderun ve Gaziantepte birer radyo merkezimiz mevcuttur. Fakat bunlar Antakyada dınlenemezler. Çünkü yeteri güçte değıldirler. Istanbul Radyosu sadece geceleri 23 saat net sesle dinlenebılir, Antakya'da Ankara Radyosunu dinleyebilırsiniz. Fakat net sesle, zevkle dinleyemezsinız. Türkiye Radyolan Antakyada dinlenmesine dinleniyor ama, yukarıda belirttiğim gibi önemli bir eksiklığin mevcudıyeti aşikârdn, Buna karşılık Rumlann ellerindeki Türkçe yayın yapan Kıbns Radyosu dahil, yabancı radyolar rahatça dinlenmektedir. İlgılılere sorarım. Neden oldukça güçlü istasyonlar kurulmuyor da, sadece kurulduğu şebirlerde dinlenebilen mahallî Radyolarm sayılan gittikçe artıyor? Mahall! Radyolar da önemlidir; fakat daha önce eüçlü istasyonlarm kurulması gerekmez mi? Meselâ, Akdeniz jehirlerinîn birinde güçlü bir istasyon kurulsaydı, tabü ki o bölge için mahallî Radyolara nazaran, daha tatmin edici, daha müspet olurdu. Ügililer sizlere sesleniyorum. Yurdumuzda Antakyanm durumunda olan nice şehırlerimiz vardır. Güçlü istasyonlarm kurulması için faaliyete derhal geçilmelidir. En yakm zamanda güçlü istasyonlara kavuşabilmeliyiz artık. Cevdet Serin £ Çalışkan idareciler | Millî Eğitim BakanhE ğına yaramıyorlar mı? Jet herkeste yar. MUhim olan havayolu şirketidir. Jetler artık alelâde şeyler oldu. Büyük, küçük her şirkette var. Günün en modern vasıtası olan jetlere elbette ragbet edilecektir. Fakat bir havayolu işletebilmek için mükemmel uçaklara sahip olmak kâfi degildir. Keza, bir havayolu hakkında karar vermek icap ettigi zaman tarife ve yemek listeleri arasında* mukayese ile de iş bitmez. Hepsinden önoe emniyet, huzur ve itimat aramak gerekir. Ne isim verilirse verilsin bunlar herşeyin temelidir. Dünyanm en tecrübeli havayolu ile uçtuğunuz zaman ise bütün bunlar emrinizdedir. tlk fırsatta bizimle uçunuz. PanAm'ın Jet Clipper uçaklarına 128 ayrı şehrin herhangi birinden binerek dünyanın 87 memleketini ziyaret edebilirsiniz... Ve nereye giderseniz gidiniz en iyi havayolunu seçmiş olmanın verdiği huzur ve rahatlık içinde seyahat edeceksiniz. Dünyada bundan üstünü de yoktur. Dünyanın en tecrübeli havayolu AtlaoUkte Birınci Pasifıkte Binncı Latin Amerikada Biriocî Dünya Turunda Manajans löt>6/14583 E Erzıncan Lısesı Müdurü H . 2 Hıdayet Pasın'ın tayını, bız Er2 iincanlılan çok üzmüştur. E Zaman zaman buyuk felâket|Ç ler görmüs vılâyetımızin kalkın2 masında büyuk rolu olan Lise E Mudurumüzun sebepsız tayini, E bu uzüntulerimizi bır kat daha 2 artırmıstır. E Çalışkan, dürüst V6w iyi bir 2 oŞitimci olan ve çevrede çok E sevilen Müdürumüz, vılâyetı • 2 mizde bırakarak bız Erzıncanlı2 tan pek çok sevındirmek bahtıE yarlığına ulaşmı? olacağınızı, biE vt bu imkânı sağlıyacağınıza gu2 vencımız tamdır. 2 Yüksek sahsınızdan sayın Mu2 dürümüzün vilâyetimızde kalmaH sını dıler, en derin saygılarımızı 2 sunarız. fıiUllliniUUIIUinilllllIIIIUIHIIIIIIIII.IIIIIIIHIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIllllllllUUIIIIllllllUllllllHllin Ulaştırma Bakanlığı tâyinleri durdurdu Ankara (aj.) Ulaştırma Bakanı Seyfı özturk. Bakanlığa bağlı muessese ve teşekkullere gonderdığı bır tamimle yenıden yapılacak tayınlere aıt kararlann, ıkınci bır emre kadar d rdurulmasım ıstemıstır. Tamimde soyle denilmekte dir: < Bütün nakillerle açık kadroIara yapılacak tâyinler ikınci bir emre kadar dnrdurulacaktır.Ancak, mfistacel ve mübrem hallere inhısar etmek üzere yapılmak istenilen, nakil ve tâyinler husasundakı sebepler zikredilmek snretiyle Bakanlıtımıza teklifte hulunulaeak RaUanhkca venlecek cevaba gore, iflem yapılacaktır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog