Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

6AHİFED0RT 1 Aralık 1965 CUMHURÎTEI • • • • « • • •a • • • •• • • « tu:::::::::::::: ::R:::::::î::nîK::R::nn«î;:::::î::::î::::!:î:::î::n::::nK:::::n:::KnKKn::Rn::::::s:::::n«n :u:::::::::::^::::u::::::::^:^:::::::::::::::::::::::::::u:::::::u::::::::::y::::y::::u:::::::::::::: 0 KB*UC6 6.7.6.3.4.*,} A.S.KBMJCS «0,6,4 PERIDE CELÂL terdikleri satra kesesinden çıkan taslar, tortul&r.. Bütün oyunlannı görmüş, şiirle Bir hafta yatacağım hastanerini, yazılarını oktımuştu adamın de test için dedi Sahir Kırtay Nuriye banım. Yülarca satırlann, Arkadaş iyi biliyor Viyana'yı. Has sözlerin, klşUerin ağzında hayalltaneyi, doktoru o buldu. nl aranacak! Her oyunda, her ya Pariste kocamın safra kesezıda yıkmak istedlği bir düşünce sini alan doktorun ustalığma dibir davratuşta bulur gibl olurdum yecek yoktu. kendimi. Kuruntu mu? Belld de! O Bakalım alınacak bir şey kalgülünç, kendini beğenmiş, tutkumış mı bizde.. lan içinde çürüyüp kalmış aile Ia Ne korfcak olmuşsun öyle sen! zx, o küçük kafasız burjuva ben Alay ediyorum, benimki safdeğil miydim biraz? Hepsi hepsi ra kesesi değil, karaciğer büyübendim! diyordu, içinden öfkeyle. müş. Tansiyon için de sinirden diKinle bakıyordu adama. Çok da yorlar.. Karışık birşeyler işte.. korkuyordu duygusunu anlayacak Kuruntulusun belli.. dlye aynca. O yazıda ben vardım, thtiyarladım! diye, güldü Sabenim odamdı anlattığı bendim, hir Kırtay. Kaç yaşındayım bilibendim! Kararlar veriyordu: Bu yor musun? akşam yemek yerim, yann masarru Yaşlandık, bitti, her şey bitti ardeğiştiririm, görünce selâm vertık! Tabağını itip arkasına yaslanmem, başımı çeviririm gerekirse.. dı küskün Nuriye Hanım. GülüKırtay önündekı maden suyuna yordu Sahir Kırtay. Eskiden gülşarsp kanştınyordu yeniden. düğümde elimi tutardı, kolumu ok şardı, değmeden yapamazdı bir ya Arada sırada kaçamak yapınıma! Garip geliyordu geçmiş şeyyorum böyle. Neyime dokunduğu leri anmak şundi. Bütün o sevebelli değil aslında ya! Birdenbire cenlikler, o özlem, sevgi gösterileçarpüıyor insan, şaşıp kalıyor biliyorum. Ben alışamadım gitti hastalığa bir rüıin yalan olduğunu Kalpaklı kızla oldugu gibi bir ketürlü. Kötü şey, gereksiz kıhyor re de benimle yatmak, çeşni değişhastalık insanı. Kafadan yüreğüıe tirmek ve işine dönmek istiyordu kadar çıt çıt çıt bir sürü çatlak.. Kendi adacığında çekümiş yasaNe yıllar geçmişti aradan, ne çok yan küçük burjuvacık, bir de onu yıllar! O genç erkek mi, benim denemek, listeye geçirmekti amasevgUim mi karşımda oturan! Has cı.. Ona aldanmadım, ona yeniltalıktan yılmış, ölümden korkan medim! Se\inmeye çabalıyordu bu yorgun adam! Başı döner gibi Ama derinlerde yara gibi işlemeoldu. Bir başkası, esmer, elif gibi ye başlıyordu pişmanlık. Ne yaplnce bir delikanlı boynuna sarılıtun, ne yaptım ben! Başını kalyor, kulağından öpüveriyordu kaça dırmak, yenilmemiş biri gibi bakmak.. Ürküp utandığı için kahkamak onun gSzlerine alayla? Nerehalarla gülüyordu dişleri parlasrade! Tabağına dikmiş, ayıramıyorrak. Genç kahkanalar, edepsiz du gözlerini oradan. Gerçekten kahkahalar! kurtuldum mu, bütün bütün haya Avrupa'da çok ileri şimdi dok torlıık. En basit Uftçlarla iyi edi tımdan atabüdim mi onu? yorlar insanı sırasında. Paris'te bir Neden susuyorsun Nur, nedoktor büirim.. den düşüncelisin! Hastalık lâfı etDüştinmeden, birşey söylemiş meyelim artık. Sinirlisln.. Bırak olmak için konuşuyordu. Kocasını kendini yahu! Haydi anlat bana, İyi etmişti o doktor. Nihat Selekocanı, çocuklannı, kendini... riin safra kesesindekl taşı almış, Eğilmiş, masanın Uzerinden gözcanını kurtermıştı Fransa'daM lerinin içine bakıyordu Başını kal hastanenin küçük, pis odası, bir dırdı Nuriye hanım. Gülümsemesürü genç, edepsiz hastabakıcı! ye zorladı kendini. I>ek şaşmıştı Nuriye hanım uygar Herkes gibi yaşıyorum işte!.. Avrupa'nın o ateş pahası kötü Dişlerim bozulmadı, eskisi gibi hastanesine Kavanozda getirip gös diye seviniyordu içinden. Güldüğü Yazon: 22 AMA l'MCE 6 I « MESAPlA :""":""::""""":::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: «••••««««•««••»••••••••f«»iie«*ı*M*»**>*f*****t*t*«<ı*«**tıt»*ıı*«***(t*ıt((i«««ttı««t««ttı*ii)f***«t«»ı* • «»«f«( ntMMttt ItMttK •• • « • • • ! » •• • tMfl ••*•••••• ••••••••••••••• L A K J > , PEVOE.EE GÖ TÜlO BİZİ Dİ yocuM, İ zaman salonun yan karanlığında parladıidannı ve yüzünü gençleştirdiklerinl biliyordu. Gülmenin kendisine yaraştığını da biliyordu. Yıllarca önce birçok şeyler gibi bunu da o söylemişti ilk. Aynı vapurda yolculuk etmemiz garip gelmiyor mu sana? Geliyor. Yeniden güldü Nuriye hanım. Güldüğünü gizlemek istercesine önündeki şarap bardağına U2andı. Artık sarhoş olmaktan korkmuyorsun bakıyorum! Bir kaynaşma oldu Nuriye hanımın içinde. Pendikteki denız üstü meyhaneyi hatırladı. Bana rakı içirmek istemişti. Sarhoş olmaktan, o • nunla istediği yere gitmekten korkmuştum. Alçak bir kuşku yüzünden kıymıştım o güzel güne!. Senin küçük siyah araban, siyah gözlüklerin, başma doladığın ve hiç sevmediğin benim kır mızı boyun atkım! Nasıl geçiyor yıllar değil miî Yüzünü nereye saklıyacağını bilemedi Nuriye Hanım Geçen yılların hepsinin ayrı ızi vardı yüzünde, biliyordu. öbürü tasasız, alaylı söylüyordu: Ne çok titrerdin amal Tanıyacaklar diye titrerdin, kaza yap maktan korkar titrerdin, elini tuttuğum için, omuzunu okşadı ğım için! Hele öpmek istediğim zaman! öyle sinırli, küçük, ürkek bir kızdın ki! Senı sevıyordum budala. »eni deli gibi seviyordum! diye bağırmamak için kendini güç tuttu Nuriye Hanım. Şimdi kendi boyumda bir kı zım var. Yirmisini aşkın bir de oğlum! Gene de titriyorsun! dedi, Sahir Kırtay. Dudaklan uzamış, kaşları çatılmış ceplerini aramaya koyul • du. Bilirdi bu görünüşü Nuriye Hanım Düşünceli, sinirli oldu • ğuna işaretti Sonra ceplerini karıştırmaktan vazgeçerek: Sen de cigara var mıî diye sordu. Çantasını açıp cigara paketini uzattı Nuriye Hanım. Cigarasını yakıp derin bir n«fes çekti Sahir Kutay. Arkasına yaslandı. Bir zaman lustu. Bir garip bakıyordu. Sonra birdenbire. Seni ne »evmiştim ama! d»di. Hiç bir zaman I dedi Nuriyt Hanım. Öfkeyle doğrulmuştu, gözleri ateş saçıyordu. öbürü duymamış gibi konuşuyordu: Unutmak için az çekmedim. Neler yapmadım! Sevdalandım yalandan başkalarına. Içkiye verdim kendimi. tşe verdim, çalışmaya.. Aldım karşıma seni, canım çıkardım yumruklaya yumruklaya geceleri uykulanmda. Kimse seni benim sevdiğim gibi sçvmemiştir. Bırak bu eski hikyeleri limdi... Kalbi çarpıyordu kötü kötü Nuriye Hanımın. Ellerini saklamıştı masanın altına, titredikl»rini görmesin diye. Evet eski hikâyeler! dedi, Sahir Kırtay. Eski olduğu için rahat konuşuyoruz ya! Biz çürümüşüz başka başka yan lardan! diye. düşündü Nuriye Hanım. öyle bir acı duydu ki, baŞırmamak için güç tuttu kendini. Bir şeyi tutup atıyormuş gibi bir el işareti yaptı adam. Her şey bitti benim İçin! Dünyaya vaktind'în önce gelmişim gibi!. Daha sonra, şimdi bile değil daha daha sonra doğmak isterdin, görmek isterdin alacâklan.. Uzun yıllar gerek Türkly^ ye gerçek yazarı, sanatçıyı »nlayıp anlatacak ortamın meydana gelmesı için. Şimdi ne yapsan olumsuz. Ne yazıyorsun ne yapıyorsun diyen yok. Ne yandansmî diyorlar ilk söz insana.. Kendini bulma, yeniden yaratılma tutkusu, sıkıntıları, kavgaları içinde bir bocalamadır gidiyor. Karanlık uçurumun dibinde kaynaşma lar, karışık karma karışık dünya.. Işıklar parlıyor şurda burda ama yüze çıkıncaya, düzene girinceye kadar her şey.. (Arkaaı *sr) K •••••*•<•••••*•• • • • • • • • a • • • • • • • £••••••«• • • • • • • •• ••a*«********a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••« •••••• ••••• •••*••••••• ........iiİİiiiİİİİİİİİİİİiiiİİiiİİ I S T A N B UL 8.2S A ç ı h ş 6.30 Gunaydın 7.00 Köye haberler 7.03 Oyun bavaları 7^5 Sabah melo. 7.45 Haberler 8 0 0 İıtanbukla bugün 8.05 Türküler 8.20 K. Uânlar 8.25 Bu sabah sizlnle 8.40 Şarkılar 9 00 Viyolonsel solo. 9.15 Türküler 9 30 Kadın v e ev 9.50 Mülik kutusu 10.05 Arkası y a n n 10.25 K. haberler 10.30 Konçerto laat) 11.00 Şaıkılar 11.20 Trafik 11^5 Oyun havaları 12.20 Rad. Haf. müz. orfc. 12.35 K. llânlar 12.40 Sarkılar 1300 Haberler 13.20 Kostelanetz ork 13.40 Şarkılar 14.00 Mikrofonda gençllk 15.00 Kapanış. 16.55 Açıhş 17 00 Ferdi Özbeğen ork. 17.13 Erkekler fasıl topluluğu 17.40 Çocuklar İçin 17.55 K. ilftnlar 18.00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.40 K. llinlar 19.45 Sarkılar 20.05 Yuvarlak n u u 20.45 Türküler 21.00 K. haberler 21.05 ŞarkıİM 21JS Bitmez tükenmez Anadolu 21.35 Piyano solo 22.00 Senfonik müz. 23JS G«cenin sesi 24.00 Kapanı;. tSTANBUL tL RADYOSÜ 17.57 Açılıj 18.00 CejltU müz. 18.30 Küçük kon. 19.00 Haftf müz. 19 30 Aksara kon. 20.00 Hafli jnüz. 20.15 Plaklar ara»ında 21.00 Op«ra kon. 22.00 Halif müz. 2330 Türk yorumculan 23.00 Caz müz. 23J0 Operet melo. 24.00 Çesltli müz. 00.30 Gece v e müz. 1.00 Kapanif. AYSEiLEAÜ A N KAR A f" konu ve resim: Ayhan Başoğlu SON DÖGÜS 625 Açıhs 6.30 Gunaydın oku. 17.55 K. ilânlar 18.00 Rek7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müz. lâmlar 19.00 Haberler 19.40 K. 8.00 Ankarada bugün 8.10 Hafif ilânlar 19.45 Uykudan önce muz. 8.25 Her telden 9 00 Sa 19.50 Şarkılar 20.10 Silâhh Kuvbab kon. 9.13 Sorunlarımız vetler «aatl 20.25 K. ilânlar 9.35 Şarkılar 10.00 Arkası y a n n 21.00 K. haberler 21.05 Hayata 10.20 K. haberler 10.25 Türkübakı? 21.35 Erkekler toplulugu ler 10.40 Blrlikte söyliyellm 22.05 T.B.M.M. n a t 22.30 K. kon. 11.00 Çocuklarla başbaja 11.15 22.45 Haberler 23.00 Kon. saTürküler 11.30 Sevllen melo. lonundan 23.45 Gece y a n s ı n a dog 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs n ı 24 00 Kapanıs. u a U 12.20 K. llânlar 12.30 ANKARA tL RADYOSTJ Türküler 13.00 Haberler 13.20 17.37 Açıh? 18.00 PlâkUr araPlâklar arasında 13.30 Reklâmlar sında 18.30 K. konser 19^0 14.25 Türküler 14.40 Bando Günün melo. 20.00 Aksam kon. mttz. 14.53 K. haberler 15.00 21 00 İzahlı o ı müz. 22.00 Gece Çocuklar için 1515 Mikrofonda kon. 22.20 Müz. sesleri 23 00 gençlik 16.13Sarkılar 16.33 Caz Dünyanın dört bucağında 23.30 müz. 16.55 K. haberler 17.00 Gece y a n s ı n a dogru 24.00 Gece Yurttan sesler 17.30 Bad. Halk ve müz. 1.00 Kapanıs. Hayata b&kıs Kadın berberlerl 23.00 23.45 Konser salonlarmdaa İKİNCİ PROGRAM 22.00 22.20 Gece konscrl Bar la mlnör 3. p»rUta tSTANBUL 20.05 20.45 Yuvarlak masa Yöneten Ecvet Gttre*in 21.03 21.23 Şükran Doruktan sarkılar 21.25 3145 Bitmez tükenmez Anadolu Sunan: B. K. C«gl«r İKİNCt rROGRAM 21.00 22.00 Opera konscrl Wozzeck oparan: 1. p a d a d 23.30 13.00 Türk yorumculan Plyanist: Gülay Ugur«t« ANKAKA 21.05 21.35 Eski patronun bastı kahkahayı senin adını duyunca. Buna «Alın işe, iyi çalişır» dedi. Türkiye ve Orta Doğu Amme tdaresi Enstitüsüne Personel Alınacaktır Zpyfinynüı ve (üçekyajjı Safinalınacakdr T^C/ Kurumu Ereğli Kömürleri lşletme8İ Müessesesinden 1 Şartnamesine gön: 286 ton Zeytfai7a|ı 25,5 ton ÇiçekrOı kapab xarf nsulfi ile satmabnacakto. 2 Teklif Mrflan 22/12/1965 çar»«nba fuatt a u t U d« ZongnldakU Ereğli Kömürleri İgletmea (E.K.İ.) Tk«ret Müdürliiğünde açılacaktır. 3 Teklif tnektupları ve fCfid teminatlarr aynı jrün •aat 12 ye kadar FIKJ. Özel Böro gefliğine Tnilmig oUcaktır. Postada vâki (edkmeler kabnl olonmaz. 4 Şartnameler Zopcnldakta E.KJ. Ticaret MSdiirMğtinden, Ankarada TJU. Knnnnn Genel Müdürlfiğttaden, İstanbnlda Beyoğln İstiklâl Cad Piremed Sokak 1. Baro Han 2. katta TKİ Satmalma Müdürlüğünden v« İxmirde Kömfir Safaş ve Tevzl Mtiessesesi Müdürlfiğünd«n temin edilebilir. 8 Xıan} tddifler de o m n idban almabafr. 6 MticMM* Oıaleyl yapır j i f i i M i r t l ı T«ya düedl|tıı« T^makte MriM^ttr. ( B M B Z. 857 2J2S7/14596) Değerli okuyncular Her çekilişte bir Millî Piyango bileti ile şansmızı denemek fırsatmı kaçırmayımz T ARALIKTA 90076 TALİHLİYE 1 Enstitüde açık bulunan Asistanlık r e DaktfloSekreterlik kadrolanna yeteri kadar eleman almacaktır. 2 Lrteklilerin Devlet Memurlan Tt»n'"TiıipTin 48 ind maddesinde yazılı sartlardan başka: a) Amme idaresiyle ilgili öğretim, araçtırma, derleme •• yaym çahşmalannı gerektiren ve llerisi için büyük yetiame ve gelisme imkânlan vadeden ASİSTANLTK için başvuracaklarm bip üniversite veya yüksek okulu bitirmlf, yapılacak sınav tarihinde 33 yaşını geçmemij olmalan, aynca Ingilizce, Fransızca veya Almancadan birinl bu konuda bilimsel incelemeler yapacak kadar bilmeleri gerekir. Kendilerine yurt dıgmda SğrenJm ve egitim görme tmklnlan »ağlanacaktır. b) DaktiloSekreterlik için baş vuracaklann Sekreterlik Okulunu bitirmiş olmalan ya da bir kamu kurumunda basarryla çalısüklannı belgelendirmelerl ve yapüacak »eçme ımavuıda başan göstermeleri gerekir. 3 İsteklilerin 8 aralık 1965 çarşamba »aat 17.00 ye kadar, tercümeiballerini de içine alan el yazılanyla yanlmif en çok iki •ayfahk bir düekçeyl» Enstituye bafvurmalan gerekir. 4 Yazılı sınvalar 9 aralık 1965 perferabe gflnfl «aat 10.00 da bajlıyacaktır. 5 Aaistan adaylanrun dilekçelerinde hanei yabana dilden smava girmek Istediklerini bciirtmeleri gerekir. 6 Fazla bilgi Eiıstitü idaresinden (Bankaa »okagı, No: 15, Teh 17 71 76/004, AkayAnkara) aılnabilir. (Basın 22715 A. 14762/14581) Üâncıhk: 28/14588 10 Milyon 374 bin lira Bir Kişiye 1 Milyon Lira mn/uan.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog