Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 1 Aralık 196! SAHİFEÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ OAS. Dış Bakanlar toplantısı dün çalışmalarını bitirdi Iktisadi meselelere öncelik tanınacak A ietnamdaki savaş önumüzdeki günlerde daha kanlı bir bale geleceğe, korkunçlaşacağa benzemektedir. Amerika Savonm» Bakanı Mo Namara, Vietnamda 28 saat süren gezi ve görüşmelerinden son ra, «Hanoi savaşı sürdürmeye ka rarlı görünüyor. Saldırılara karşı Güney Vietnama gereken yar dımı yapmaya, asker sayısını arttırmaya devam edeceğiz» şek linde konuşmustur. Hemen hemen aynı dakikalarda, bir Kuzey Vietnam heyetlnin Pekin'i ziyareti münasebetiyle verilen bir kabnl resminde, Başbakan Çu En Lay'in yardımeılarından Fn Çih, «Amerikanın sonu geldi. Amerikalı emperyalistler ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, Vietnam halkının mnkavemeti karşısınd» ergeç hezimete uğrıyacaklardır.» demistir. Mc Namara'nın Vietnamda yflı leştiği en acı gerçek şn olmuştnr: Amerikanın Güneye, savaşa fiilen katılan onbinlerce asker yığması, Kuzey Vietnamı bombalamasının düşmanı yıldıracagı ve silâhını terke zorlayacagı faraziyesi doğru çıkmamıştır. So nuç umulanın tam tersi çıkmış ve Komünistlerin mücadele aımi büsbütün bilenmistir. Amerikan yıgınağının başladığı temmuz ağustostan beriye Vietkongun gücü iki misli art mış, 250,000 e fırlamıştır. Ikmal yollarına yapılan gürekli hava taarruzlanna rağmen Komüniıt çetecilerde modern Sovyet ve Kızıl Çin silâh ve teçhizatı görülüyor. Aynca güneydeki muvazzaf Kuzey Vietnam alayları da 10 a yaklaşmıştır. Amerikan plânlan, Güney VIetnamdaki asker sayısımn ilkbahara kadar 300,000 e çıkanlmasını Sngörmektedir. Saygondaki Amerikan askeri sefleri, böyle bir durum karşısında 300,000 i «tamamen yetersiz», ilk baharı da «çok geç» olarak değerlendirmislerdir. Düşmanın üs tesinden gelebilmek, yani takipyakalama • imba için derhal 500,000 askere ihtiyaç olduğunu Mc Namara'y» anlatmıslar ve demeçlerine bakıhrsa, Savunma Bakanını ikna da etmişlerdir. Mo Namara'nın da, gittikçe artan Amerikan kayıplan Vietnam siyasetine muhalefeti beslemekte olmasına rağmen, Başkanını ikna etmekte fazla müsküllerle karsılaşmıyacaktır. Çünkü Johnson Vietnam bataklığına artık bir daha içinden çıkamıyacak biçimde saplanmıştır. Görülüyor ki Amerika, «öbür tarafı hiç bir kazanma şansı bulunmadığına inandırmak» olarak özetlenen tutumunda, hiç değilse şimdilik basansızlığa uğ ramıştır. Ama Vietkongun, daha doğrusu Komünistlerin yüksek kayıplar vererek bugünkü harekât temposunu sürdüremiyeceğini ummaktadır. Halbnki Amerikanın insan kay naklan ne kadar sınırlıysa, Komünistlerinki o ölçüde genistir. Nitekim Hanoi gazetesi «Halk Ordusu», Vietnam savasında nihaî unsurun insan olduğunu yazıyor ve diyor ki: «Talnız silâhlar rol oynasaydı .. Amerikalılann çetecileri silip süpürmüs olması lâzımdı. Halbuki Vietkong zaferler üstüne zaferler kazanmaktadır. Bir savasın neticesini tayin edecek silâhlar değil, insandır.» Kayhan SAGLAMER Daha kanlı ve korkunç 1 Rio de Janeiro (a.a. Radyolar) merika Devletleri Teşkilâtı, (O. A. S.) Batı Tanm Küresindeki ülkeleri arasında geniş bir iktisadî işbirliği programı anlamına gelen «Ekonomık ve Sosyal Bıldiri» yi oybirliğiyle kabnl ederek, 17 kasımda başlıyan olağanüstü toplantısını sona erdirmiştir. Resmî kapanış otnrnmn dün TürlUye saatiyle 17.00 de yapılmıştır. önümüzdeki temmnzda, Amerika devletleri teşkilâtı yasasında yapılacak değişiklik de gözönüne alınmak üzere tavsiye edilen «Rio Ekonomik ve Sosyal Büdirisı» nin ana hatlan şöyledir: (T) Bundan böyle kıtanın iktisadi meselelerine siyas! meseleler kadar öncelik tanınacaktır. Q Birleşik Amerika, müstakbel bir Güney Amerika Birlesik Amerika Ortak Pazart anlamına gelen kıtanın iktisadî kay nasması ilkesini kabol etmiştir. (3) Birleşik Amerika, ham mad de fiatlanm uluslararası fiyat değişikliklerine karşı korumağı taahhüt etmektedir. O Başlangıçto on yıllık bir sfl re için kabnl edilen «tlerleme Jçin birlik» programı, 1971 yılından öteye ozatılmıştır. öte yandan Rio konferansında siyasî, iktisadî v« sosyal konularda kabul edilen kararlan re» men onaylayarak Amerika Dev letleri Teşkilâtı Yasasındaki degişiklikleri yapacak olan «Amerikahlararan Üçüncü olaganfic tü konferansı» nın 196« temmutunda Buenog Alreste yapılmaM oy birliğiyle kabnl edilmiştir. ORTAK PAZAR Vietkongnn bir kauçuk plântasyonuna yaptığı baskında, Amerikan ve Güney Vietnam askerleri 100 den fazla ölii vernişlerdir. Resimde, kokudan konınmak amacıyla maske takmıs >Ian bir Güney Vietnam askeri cesetler arasından geçerken g«rülüyor. Vietkong dün de Kamboç sınınna be$ kilometre mesafede bulunan KayKay Amerikan özel kuvvetler kampını kusatmıştır ve çarpışmalar bütiin şiddeti ile devam etmektedir. ÖLULER, ÖLULER B.M.Çin'iSilâhsızlanma Konferansınadavetetti NATO • VARSOVA PAKTI BİRLEŞMİŞ MtLLETLER, (a.a. A.P.) [* enel Kurul, 1967 yüından önce bir dünya silahsızlanma konferansı U toplanması hakkındaki karar tasansmı 0 a karşı 112 oyla kabul etmiştir. Kararda, böyle bir konferansa Komünist Çin'in de katüması istenmektedir. Oylamaya Amerika, tngiltere, Sovyetler Birliğl de katılmıştır. Nükleer silfthsızlanmada bağımsız bir hareket hattı takıp eden Pransa çekimser kalmıştır. Milliyetçl Çin oylamaya katümamışMOSKOVA, (»*.) tır. Gambiya, Paraguay, Kamboçya temsilcileri oylama sırasında ovyet hükumetlnin davett Genel Kurulda bulunmamakta iüzerine Sovyetler Blrlifclnl resmen zivaret etmek diler. ttzere Moskova'T» gelen İngiL Karar tasarısı bundan önce 45 tere Dışişleri Bakanı Michael memleket tarafmdan ana siyasî Stewart Ue Sovyetler Birligi Dıkomiteye sunulmuş ve 91 oyla kaglslerl Bakanı Andrey Gromiko bul edilmişti. arasındaki gorüşmelere dün SOT yet Dışişleri Bakanlıfında başNATO VARŞOVA Unmıştır. WASHINGTON, eynelmilel Işbiriiği konusunda Beyaz Sarayda yapümaku olan konferansa dün, NATO ile Sovyetlerin önderüğindeki Var şova Andlaşması Teşkilâtı arasında bir saldırmazlık paktının imzalanması teklif edilmiştir. Tekltf, konferansın Silâh Kontrol Komitesinin sunduğu bir raporda yer almaktadır. Aynı raporda, herhangi bir uluslararası güvenük ve silahsızlanma sistemi ne uzun sürede Komünist Çin de dahıl edilmesi gerekeceği ilert sürülmektedir. Maamafih bu uzun sürenin «çok uzun» olabileceğıne BONN (a.a. AP.) de işaret edilmektediî. odezya Başbakam tan Smith, AVRUPA «Der Spiegel» dergisine ver Silâh Kontrol Komitesi, Avrudiği bir mülâkatta «Gerekırpadaki iki rakip askerl teşkilât se Ingiliz Imparatorluk bayrağıarasında saldırmazlık konusunda na da ateş ederiz» demistir. varüacak bir anlaşmanın «Berlin Alman dergısı muhabinnın so dahil olmak üzere merkezî Avruları ve lan Smıth'in cevapları rupadaki durumun kuvvetle deaşağıdadır: ğil, ancak karşılıkİJ mutabakatla değiştirilebüeceğini» açıkça gos Mavi miğferliler (B. M. astereceğıni bildirmiştir. kerleri) mudahale ederlerse ne yapacaksınız? Bırakın gelsinler, • tımnn görürüz. Ingiliz paraşütçüleri Salisbury'ye inerlerse ne yapacaksınız? Bn parasütçülerin yerinde olmak istemem, emin olan. Ingiliz tmparatorluk bayNKW TORK, (AP) rağına ateş edecek misinizî ükleer »ilâhların geceleri New Tabiî. York'tan yüklendiğlne dair çı Rodezyalı beyazlann peşikan söylentilerln tahkikinden nizden geleceğıne ınanıyor musonn Savnnma Bakanlılı bir açık lama yapmış, New York'tan bazı sunuz? silâh parçalarmın sevkedlldiflni ka Evet. bul etml}, ancak montajı tamamlan LONDRA'DA mı) tttm silâhlann bnradan yüklen medlğlnl bildirmiştir. LONDRA Bağımsızhğını tek Ancak eehlr ye hükumet temsllclyönlü olarak ilân eden Rodezyalerl arasında yapılan bir toplantının kuzey hudut komşusu Zamdan sonra yayınlanan kısa blldlrlbıa'ya sevkedılecek Ingiliz birde daha eyyel New York tarıklyle lıklerinin hareketi i l e ilgili hadışarıya, derhal kullanılabllecek vaberler dün büyuk bir gizlılık per zlyette nükleer sllahlann gönderlllp genderllmedlgl açıklanmamıştır. desine bürunmüştür. MANÎLA, (AJ.) syalı Bakanlar konferansı dün «bölgenin bütiin kaynaklanm seterber edecek» bir milyar dolarhk bir Asya Kalkınma Bankasının kurulmasiyle ilgili yasayı kabul ve tasdik etmiştir. Karar, Asya ve TJzak Doğu Iktisadi Komitesinin (ECAFE) nin bölgesel konferansı tarafmdan tertiplenen toplantmın ikinci celsesinde alınmıştır. Konferans Başkatu Comelio Balmaceda, toplantmın yapümakta olduğu Dışişleri Bakanlığmda beklıyen gazetecilere: «Delegasyonlar yasayı oybirliğiyle kabul etmişlerdir» demistir. / Milyar O. sermayeli Asya Kalkınma Bankası kuruldu Jttina'dan haber AJ.D. ve Kıbrısioki laponya 200 er milyon lürklerin dolar veriyor isyanı Stefanopulos, mebusların hristiyan vicdanına seslendi A Fransa NATO'dan bilgi istedi PARtS (a*.) r«nsa, eunartesl gttntt Parl». d« AtUntlk ittUakiBin nttkle. CT Planlamasuu bir duzene tok mak Szera toplanan 10 tlyeU Szel komitenln ne gibl btr Snetn U;ıdu fını Jzah etmeslnl Knzey AtUntlk AntLasmmn Te;kllitındsn (NATO) Utemlştir. Dlplomatlk çevrelerde dolaçan BöylentUere göre, FYansa, bu h&rc kete, Komitenln çalışmalarm» reamen ltlraz etmek ve hatta Komlteyl veto etmek lcln ba» vurmuştur. NATO nezdmd«kl Pruuız Dalmt Delegesl Pierre De Leusg*. dün NATO Genel 8ekretert Manllo Broelo'yu zl yaret ederek gu soruların açıiç» cevaplandınlmMmı letemlçtlr: 1 Kemlta, NATO Te$kll*tınıa daiml bir orgaıu mı kabnl edllmek. tedlr. Z Bn Komitanja gcccek fonluL yonn nedlrT İngiliz Sovyet görüşmeleri başladı F S B 1965 te 65 gemi kayboldu LONDRA, (AP) loyds Vapnrcnluk Aeentesl U rafından açıklandı£ına före, 1965in Uk dört »yı zartınds tttm tonaj 127.176 olan 65 (eml batmıj vey*. kaybedllmt;tlr. Bn meblat, tonaj bakımından dttnya ticant filosunun jruzde 0.98'lnl tef. kil etmektedir. Aynı mUddet lçlnde tttm tonkjt 597,935 ton olan 154 geml de hurdftya çücanlmıçtır. Bn cok tlcaret gemUl kaybeden Illkeler runlardır: Ingllter* 9 gemt 20,351 t o n 7 > 5,437 > Norveç S > 38,213 > Llbery» 5 > 23.766 > Yunanlstaa S > Fransa Smith, Londra'yı tehdit etti R Trakyalı Türk mebuslara: • Kilise kanunu için oy versenize ıbrıslı Türklerin bir kısmı, Elenlerin kendilerini öldüreceklerl propagandasından sonra kendi istekleriyle harb karargâhlarını andırır şekilde köy ve semtlere kapanmış bulunmaktadırlar. Bazı semtlerde Turklerle Elenlerin barış içinde bir arada yaşadıkları yolunda canlı bir örnek mevcut olmakla berabor bu propaganda güttüğü gayeye erişmektedir. Kıbrıstaki Barış Gücü ise bu karargâhları, Elenler tarafmdan dağıtılmaktan korumaktadır. Yani Barış Gücü bu isyanın resmî Kıbrıs devletine karşı devam ettiril* mesine arzulu görünmektedir. Bu garip olaylara askeri bir izah vermeye çalışacağız. ürklerin uyuşuk ve her şeyi kadere bırakan bir millet olduğu MERKEZ malumdur. Fakat bu hususiyetler bugünkü feci şartlar altınBalmaceda, 19 bölgesel ülkeyi da yaşamalarındaki ısrarlarını haklı göstermek için kâfi değildir. temsil eden delegasyonlann banKıbrıslı Türkler, Kıbrısın önünde sık sık harb gösterilerinde buka merkezinin nerede kurulması lunan Türkiyenin askeri müdahalesini beklemektedirler. Zira Türgerektiği hususunda henUz bir ka Atina (özel muhabırimizden) kiye, Adadaki soydaşlarının ümitsizlenerek karargâhlardaki kararara varmadıklannı bildirmiştir. vanaya lüzum görmetlen barış içinde ve hür yaşamalan yolunda ört aydanberi devam edegeMaamafih bu konuda iki güne ka bir karar almalanndan endişe etmekte ve yaptığı manevralarla Kıblen siyasî buhran strasındadar kat'î bir sonuca ulaşılması ki temalardan biri de eski rıslı Türkleri öldürmesinden korkmaktadır. beklenmektedır. Başbakan Karamanlis'in îunaAsya Kalkınma Bankası, dünkll KORKÜ nistana ve slyasete döumesi leandlaşmanın en az 15 Uye membindeki kampanyalar olmuştnr. labiatiyle Yunanistanuı Türk azınlığma baskı yaptığı yolundakl leket tarafmdan resmen kabul ve propaganda da vardır. Fakat Türk yöneticilerinin, YunanistanNitekim Karamanlis'in ERE tasdikinden sonra kurulmus oladaki Türklerin yaşama şartları hakkında iyi malumata sahip olpartisine bugün başkanlık etmekcaktır. maları ve yabancı ulusları yeni bir cesarete sokmalan için tarihin sey te olan Panayotıs Kanellopulos, Bankaya en fazla para veren rinin değişeceğini beklememeleri gerekir. Türkler aynca, sekiz milsağcıların gösterılerınde nüma memleketler B. Amerika Ue Jayonluk Yunanistanın. Kıbrısa hâkim olması halinde S0 milyonlnk yışçılerin «Kanellopnlos, Kanelponyadır. Her iki filke de 200 lopnloı» dıye tezahurat yapacakTürkiyeyi Kıbrıstan saracağından korkmamalıdırlar. tki devlet aramilyon dolar tutannda yardımds sındaki ihtilâfın ve Kıbnstaki karışıklıklarm devam etmesi, Kıbları yerde, 1963 tenberi Parıste bulunacağını bildirmiştir. nsta askeri iisler bulunduran Ingiltereye hizmet etmektedir. inziva hayatı yaşamakta olan Aynca, Güney Kore, Milliyetçl eski Başbakan lehinde «Kara. Barış Gücünün esas rolü, Türk Çin, Nepal, Vietnam, Tayland, manlis, Karamanlig» dıye bağır< azınlığının korunması bahanesiyle ? Filipin ve Kamboçya da yardun malanna sinirlendiğini de gızl«miktarlanm arttıracaklannı açık pçoğnnluğun arznsunu kabul ettirmemişti, lanuşlardır. |mesini önlemektir. Aralık 1963 Bankanın görevi, bölgesel üye HAYATI ?ten önce bu rolü İngiltere oynuler arasında özel ve resml sekŞimdi de ERE Partisinin orpyordu. Adadaki durumun kontroArkadasımız BLRHAN tör kalkınmasına yardımcı olmak ganlarından sayılan KaramanlisFELEK yıllık iznini yapflvmu Birleşmiş Milletlere devretve milll kalkınma plânlariyle bölÇi iki gazete, AKROPOLİS ile maktadır. Bn süre içinde zmete muvaffak olan tngiltere bn gesel kalkınma plânlan arasında IMERA, pazar gününden itibasadece haftada bir «Haf|suretle menfaatlerine hizmet ekoordinasyon saglamaktır. ren Karamanlisin siyasî hayatı, tanın Şakası» nı yazaca|den Adadaki bugiinkü durumun basarıları ve siyasetten çekilgını, fıkralarına izninden mesinin sebeplerini anlatan ge| rauhafazasını sağlamıştır. sonra devam edecefini niş bir yazı serisini yavınlamaokuyncalanmıza bildiriğa başhyacaklarını bildirmislerriz. dlr. Atlntt Özel muhablrlmlz K. D*. ponte'nin çevirdiği ve Papandrt.j cu «Anendotos» gazetesüıde çıkan llgl cekld bir yazıyı «unuyoruz. Emelül Kaloyeropulos tarafmdan yazılan bu yazı bir goru^un Dazan ne ölçüde mantıksız olablleceğtnl lytce gostermektedlr. Karamanlis laraflarları Ki T; D Ti L New York'dan nükleer silâhlar yükleniyormuş tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi II. ci Kadın Doğum KJiniğinde başarıh ameUyatımı yapan değerli hocam ve hastahğımın başından bu yana Ugilenen kıymetil arhadaşım TESEKKUR Prof. KÂZIM Ansan'a Asıstan Neş'e Nergıs. Dr. Ata Kocaer ve Dr. Çoşkun Baysal'a, Narkozltör Dr. Kadriye Bilge ve yardımcı Aslstan Dr. Semln Yılmaz'a ayrıca Doç. Dr. Orhan Esen. Başasistan Dr. Fazıl İnanç, Başasistan Dr. Cevat Babuna, Başasistan Dr. Orhan Irözden, Başasistan Dr. Abldln Uzbek, Asistan Dr. Ahmet Uner'e ve servis hemjiresi Dürdane Önal'a «ervts ve «mellyat hemjtrelerirn ve penonel* te^ekkUrleriml nınartm. DT. BUkbol* KtBAZ Cumhurlyet 14588 Dr. Jinekolog NACtYE KOÇOĞLU'na ÇAMAŞIR GÜNO MODERN BÜROLARINIZA ...ARÇELlK çamaşır tnakinası kanştıncısının ritmik bareketlerle suyu çalkalayıp çamaşın yıkarken çıkardığı 6estir. ÇünkO bu ses çok şeyler mOjdelemekte.^ tepeleme yığılmış çamaşırlar kendi kendine tertemiz yıkanırken ev hanımma rahatlık, kolaylık ve yuvaya saadet vaad etmektedir. YAZI MAKİNELERİ SERVİS ve YEDEK PARÇA (Basın 18644/14605) Üstün kalitesini uzun tecrübesi ile gösteren ^ Ü ^ Memleketimizde ilk kurulan deterjan fabrikasîdır. °o© © 2.015 LİRA PEŞİN TAKSİTLE LİRA 2.500 DAHA AKTİF YENİ FORMÜl'ü soyesinde STAR'ın VIKAMA GUCU ARTTI httnbukta naklfye, tstanbul haridnde ambalâj, nakliye ue sigorta masraflan ahcıga aitttr STAR SUYU YUMUSATIR STAR DAHA BEVAZ VIKAR STAR DAHA EKOHOMIKTIR gramlık kulularda 1510 kıloluh torbılırdı Harikalar yaratan Deterjan Topkapı Mithatpaşa No. 83/22 İstanbul Tel: 2123 5622 05 73 İzmir Nliimessili: Sıhhat Ecza Deposu Tel: 3610836141 O USattcılartt BEKO TtCARET A. Ş.: tstlUM Cad J34S, »yefll». Ttl.: 49 35 00 BURLA BİRADERLER ve Şsı: Hezanm Ctd 6183, Karakfiy, Tel.. 44 47 20 X«oi Ajans 7290/İ4S79
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog