Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Türk edebiyatında hikâye ve roman Tanzinıattan Meşnıtiyete kadar olan dönemi kapsayan bu eserde Ovdet Kudret, hikâye ve roman yolundaki çalışmalan örnekler vererek inceliyor Biyobibliyografik bol notlarla bu 360 sayfahk mükemmel eser Varlık Yayınlan arasmda 8 lira fiyatla yaymlandı. Öâncüık: 110/14587 umhuriyet 42. yıl sayı 14849 KTJRÜCUSTJ: TUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adreri: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 24S Ttüemnlar: 22 42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 90 9S" 1 DERGİ ı: Memet ruat pM^HtSAHNlDA: NÂİŞM HIKMET IN İLE TOPAfc YUNUS'UN K « o ^ v ı Z AÛ4^V ADLI ÜZUN SIİRİ. Ayrıca^^Kay ^U JB^kıYedJ Dagna. Ardın«Estetik YSfgHar.. daki». b m v ^M Albert Ca^BT«M K d ı r m a ve Üslup»VFerit >*dgü: «*eniJW K n ' a '%plu Bir BafctS": nanet Fuat:%fen lad UeıÇJrtn'in Ikl BasB^r sıî^licylâ Erbılf Osm^> 'Mazluns v« Asım V Bezlrcr^ jtf' çtefcnmetafı SaVışı 2.5, yıll n^at^pesi 32 Uradır. 1 DE yAY^JEVİ. VİLÂ|tf HA#, Cagaloğlu 1 •CumhurıyeflP İ0H. ı Çarşomba 1 Aralık 1965 w Milletvekilleri partiye her ay yüz lira aidat verecek AP GRUPUNDA BASINA KARŞI TEDBiR iSTENDi Gerekçesiz Dönüş eçimlerden yenik çıkan bir parti, derlenıp toparlanasıya kadar, bir süre bocalamalara ve içerden çalkantılara nğnyabi lir; bu olağan sayılmalıdır. CHP Parti Meelisinin bildirisini okurken biz bn emektar kurulun seçim sonuçlan krizinden henüz kurtulamadığını sezinler gibi oldnk. CHP nin programı, gecmiş faaliyeti ve reformen tutumu ile ortanın solunda bir parti olarak 1965 seçimlerine girdiğini açıklıyan bildiri. sanki bu davranışından pişmanlık duvmuşcasına «ortanın solu» deyimini bir daha ağıza almamakta ve muhalefet görevinin parti «temel görüslerine», «demokratik rejime yürekten bağlılıkla» yürütüleceği noktalan üz«rinde dnrmaktadır. Seçim kampanyası sırasında Adalet Partisi propagandacılan tarafuıdan CHP aleynine ustalıkla kullantlan «ortanın solu» sloganının CHP saflarında da etkili olduğu anlasılıyor Nite • kim Parti Meclisinden dört sayın üye bu deyime bildiride bir defacık olsun yer verilmesini doğru bulmamışlar ve imzaladıklan mohalefet serhinı ayrıca katnn oynna açıklamak lüzumunn duymuşlardır. Böyleee, eayın tnSnünün şizli kalmasına pek 5nem verdiği bir aile toplaııtısı, perde son dakikada içerden yırtılmak suretiyle, dost düşman berkese duyurulmus olmaktadır. Halk Partisi saflarında «ortanın solu» deyimi ile ifade edilen ilerici, reformcu ve halkçı tntuma karşı oldnkça güçlü bir direnis bulunduğu zaten 5tedenberi bildiğimiz bir gerçekti. Hattâ diyebiliriz ki, bu güç, çok partili hayata atıldığımızdan bu yana partiyi belinden kıskıvrak yakalamış, onun adım atmasına imkân bırakmaz olmustu. Bu tutncu güç, gerçekten Atatürk ilkelerine bağlı olan aydınlar takımını hep seçim kaygulan ile oyalamış «iktidara çelmek için kalabalığa şirin görünmeliyiz» çerekçesi ile CHP yi devrira ilkelerinden taviz vermeye zorlamıştı. O kadar ki. bir zamanlar icraatı ile ortanın çok solunda olduğunu kimsenin inkâr edemiyeceği Halk Partisi, bugün sadece lâfla «ortanın biraz solundayım» dlyemez hale gelmiştir. Oysa toplum hayatında ortanın sağı idi, solu idi gibi soyut ve değişmez yönler bulunabileceğini sanmak boşnna zabmettir, Böylesine arastırmalar sosyoloji kanunlannı biçe saymak olur. Saf da, sol da ancak yer ve zaman kosullan içinde dikkate alınırsa bir anlam tasır. üenel olarak sağ tutucnluğu, sol da ilericiligi gösterir. Çok partili hayata gelinceyedek CHP programı ile olsun, icraatı ile olsun Türkiye açısından ilerici bir parti idi 1950 den bu yana, seçim kaygulan yüzünden bu parti, gittikçe geri'»1 dofru kaymıs, bir ara hemen hemen rakipleri ile bir hizaya geldiği halde her seçimde yenilgiye oğramaktan knrtulamamıstır. 1961 yılında 27 Mayıs devrimi sayesinde, ortaklı da olsa. iktidar yerine gelince CHP nin kendi durumunu iyice gözden gecirerek artık taviz politikasından vazgeçraesi ve 1950 • 1960 devresi bovunca sürüklenmiş olduğu gerilikten mcmleketi kurtararak ilerı <^ofru yürütmesi beklenirdi. CHP bnnu yapabilirdi. Ama çene vapamadı. Ne ekonomik, ne de sosyal alanda parti, eski sanına lâyık bir cesaret göstermedi. Toprak Kanunu uyutuldu. Petrol Kanununa doknnulmadı, yabancı sermaye ve yatırımlar konu • fiunda olumlu bir yola girilme di. Bırakınız bunları, Atatürk devrimlerinin temel direkleri olan efitim birliği. kadın hakları, lâiklik alanlarında bile 19501960 yılları arasında verilmiş olan tavizler geri alınmadı. Bufün ortanın solunda oldu gunu iddia edebilmek ıcin CHP biitün bunları basarmakla da yetinemezdi. Çünkü bu takdirde ancak 1950 öncesı koşullarını şerı getirmis olmakla ögfünebilirdi. «Ortanın solundayım» diyebilmek içın ayrıca nüfusu 30 milyonu askın, tarım ürünleri ihtiyacını karsılaraıyan. hızla cndüstrilesraek zorunda bulu nan, Sğretmen, hekim, mimar, mühendis, kalifiye eleman bakıraından çok zayıf, issızliğin alıp yfirüdfiğü. büvük senirleri tarafdabeğenmedi SENATO'DÂ C. H. P. bildirisini ikiKA VGA Ç1KT1 Grup toplanarak parti politikasını görüşecek Başkanlık seçimi sırasında Ataklı AP Senatörii Arıkanm bogazına sarıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyel Senatosunun dünkü 14 ncü birleşiminde Başkanlık için 46 ncı tura geçildiği sırada iki senatörün söz münakaşası kavgaya dönnüş, Tabii Senatör Mucip Ataklı, AP Bolu üyesı Rahmi Ankan'ın bir sözü üzerine bogazına sarılıp dövmek istemişür. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A. P. Millet Meclisi grupunda dün «sol kanatta bulunan basının, yaptığı yayının vahım olaylara sebebiyet verebileceği» ileri sürulmuştür. A. P. grupunda bu konuda gündem dışı bir konuşma yapae Kaya Ozdemıroğlu özetle şunian sbylemıştir: « Büyflk milletimizin güven ve reyi ile isbaşına gelen iktidarımıza karsı sol kanatta bu • lunan basının yaptığı yaym; vatandaslann sabnnı tasıracak ve vahira olaylara sebebiyet verecek sekilde gelismektedir. Bn neşriyatta iktidar milletvekilleri tahkir edilmekte ve demir perde gerisindeki tâbirlere uygun olarak balk cumburiyeti kurulnncaya kadar mncadeleden bahsedilmektedir. Millet hizmeti için seçilen ve yemin eden milletvekillerinin haysiyetlerinin kornnması, devletin îtibarının zedelenmemesi için hfikumetin harekete geçmesini rica ederim.» özdemıroğlu konuşmasında, ayrıca Istanbulda yayınlan.in bir dergıden pasajlar okumustur. özdemiroğlunun konuşması grup ta tasviple karşılanmıştırBirleşmiş Milletler, (AP) Dünku A. P. Grnpunda A. P. Türkiye Dışişleri Bakanı dün, milletvekillerinin genel tnerkeNATO yolu ile Türkiye ve Yuze üç ayda 300 lira, grupa fıç aynanistana verilmiş olan atom da 30 lira ödemesi kararlaştınlharb başlıklarımn Kıbrıs hakkınmıstır. daki Türk Yunan gerginliğ'Jun Öte yandan Avrupa Konseyi, bir unsuru olduklan fikrini redIstişarî M»clisine A P. kontendetmiştır. jamndan gidecek milletvekılle Verdiği bir beyanatta, kelimerinin seçimi yapılmıs ve bu çö reve Yüksel Menderes ile Sa lerini dikkatle seçerek komışan thsan Sabri Çağlayangil, nihal bahattin Adalı seçümişlerdir. kontrolün Birleşik Amerikanın elinde bulunduğunu, atom silâhları \ nin Kıbns buhranı ile kat'iyyen ı bir ilgisi bulunmaüığını, bunla ı nn yalnız NATO bunyesi içinde olduklarını ve Türkiyenin meseleyi bu şekilde gördüğunü söylemiştir. ANKARA Cumhuriyet Bürosu C.H.P Grup Yönetim Kurulu, Grupun perşembe günü toplanarak parti politikası hakkında genel görüşme açümasını kararlaştırmıştır öte yandan, «küçuk kurultay» denilen C.H.P. il başkanlan vo temsilcileri Aralık ayının ortasın da toplanacak ve muhtemelen kurultay tarihini tesbit edeceklerdir. C.H.P Parti Meclisi bildirisi, gerek «ortanın solu» nda olan, gerekse «ortanın sağı» nda olan C. H.P. lı milletvekillerini memnun etmemiştir. Ortanın solunda olanlar bildiriyı «İdarei maslahat bildirisi» diye karşılamışlar, ortanın sağın da olanlar ıse bildiride geçen ortanın solu deyimini hoş karşılamamışlardır. Ortanın solunda olmakla tanınan C.H.P. li mületvekiUeri bildiriyi «yetersiz ve açık olmamak» la suçlandırmışlar ve kendi aralarında bir grup teşkili liizumu fizerinde durmuşlardır. Bu arada, bu milletvekilleri arasmda Ge nel Başkan İsmet İnönü'nün tek başına saç kanattan gelen baskılan önlediği söylentileri dolasmıştır. Bu söylentilere baküırsa Genel Başkan tnönü. Parti Meclisi bildirisine ortanın solu konusunda muhalefet serhi veren bazı ttyelere «Siz muhalefet ediyorsunuz. Ama ben yann kalkıp sizin görüşünüz aleyhinde konusur sam ne yaparsınız?» demiştir. C Turlar ve konuşmalar 14 ncü bırleşunde beş AP li üye, AP Nevşehir Senatöru Atasağun'un Senato Başkanı seçilmesi ıçın bir «temenni önergesi» vermışlerdir. 42 nei turda 153 santör bulunmuş, Enver Aka 79, Atasağun 67, Ürgüp;ü 7 oy almışlardır. AP li Erdoğan Adalı, üye seçimi usulü hakkında yaptığı konuşmada, «Yaruı seçimlere baslıyalı bir ay olacak. Biz de yann maaş alacağız. Bu beşyüz bin liranın karşıbğı sadece vaoti£imız turun karsüığı olacaktır.» demiştir. AP li Nusret Tuna ise Başkan, Başkanvekili ve komisyon seçimlerinin beraber yapımını isteyen bır önerge sunmuş, önergesi hakkında konuşmada bütçenin geldiğine işaret etmiştir. Bağımsız üye Vasfi Gerger, Başkan yok, olmayan şeyin de vekili olmaz. en fazla oy alan adayuı üzerinde toplanıp bunu seçelim.» demiştir. Cavit Okyayüz'ün. «Başkan seçilinceye kadar tur lara devam edilmesini» öngöreo önergesınin kabutünden sonra Okyayüz, AP Grupununun Atasağun'u istediği şeklmdeki konuşması Nüvit Yetkin'in (CHP) aleyhte bir konuşmasına sebep olmuştur. Yetkin diğer gruplarm bir AP li üyeye oy verdiklerini, meseleyi AP nin kendi arasında halletmesı gerektıgıni söylemiştir. Vasfi Gerger yeni bir çözüm yolu teklif edeceğini ileri sürerek MUCİP ATAIOJ özetle şunian söylemiştir: «Anlaşılıyor ki, A.P Grupu General Atasagun'u istiyor. Şimdl burada Enver Aka'ya tarıhl bır görev düşUyor. Kendiainft^y verenlere tesekkür etstu, » fldiğini bildirsın. Başkanhk sancalyesi için Senatoyu felce uğratmaya kimsenin hakkı yoktur.» Çağlayangil Newyorkta Yunan ilişkileri hakkında bir konuşma yaptı inönü'nün sorusu Başbakan bazı Bakanlarla gorustıı Dofan Avaofhı mahkemede Haldun Taner SavcılıkU H. Tanerin ifadesi alındı Ankara (a.a.) Başbakan Süley man Demirel, dün T.B.M. Meclisindeki Başbakanlık odasında, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan, Içişlerı Bakanı Faruk Sükan. Maliye Bakanı thsan Gürsan ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile yanm saat süren bir toplantı yapmıştır. Toplantı hakkında her hangi bir açıklama yapılmamıştır. Atom silâhları Bakan, «NATO çerçevesi içinde bulunan atom silâhlan meselesi ile Kıbns meselesi arasmda bir ilişki kurmak yersizdir.» demiştir. Çağlayangil, atom silâhlan meselesine Yunanistanın da aynı şekilde baktığını sandığını ılâve etmiştir. (Arkası Sa. 1, Sü. 4 te) «Yön» ün sorumlu müdürü yargılandı I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I « Milli Emniyet Teşkilâtı islâh edilmelidir» ve «Millî Emniyet raporunu açıklıyoruz» başlıklı iki yazıdan dolayı «Devletin emniyetiyle ilgili sırları açıklamak» la suçlanan Yön Dergisi Yazı tşleri Müdürü Dogan Avcıoğlu'nun duruşmasına dün Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesınde başlanmıştır. Türk Ceza Kanununun 132 nci namede açıklık olmadığını, bahis maddesinın 2 nci fıkrasma göre, konusu suçu yaratan unsurun hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar «Mücerret, raporlarm açıklanmahapis cezası istenen Avcıoğlu ile sı mı?», yoksa «Bu iki raporun aavukatı Orhan Apaydın'm hazır çıklanması mı?» olduğunu sorbulunduğu duruşmada Avcıoğlu, muş, «Hem bu ne biçim gizlilik yaymlanması suç teşkil ettiği idanlayışıdır ki gizli olduklan ileri dia olunan vesikalardan birinin sürülen vesikalar burada açıkça «Mahkeme karariyle beraet eden tartışıunaktadır. Savcı da duruşbir öğretmenin komünist olduğumanın gizliliğini talep etmemisna dair Millî Emniyetçe düzenletir» demiştir. Savcı Şevki Yüknen bir rapor», diğerinin de, bır sel, iddianamenin sorgu yargıçMilli Emniyet Yetkilisinin 1959 yı lığı tarafuıdan hazırlandığını, bu lında Içişleri Bakanı Nâmık Gebakınıdan kendilerinin de durudik'e gönderdiği «Bir suçun basma yeni muttali olduklarını, baka bir suç olarak gösterilmesi> zı delillerin bulunmasmdan sonra gayretini ortaya koyan bir yazıbir kanaate varacaklarını bildirdan ibaret bulunduğunu söylemis, | miştir. birinci rapor yüzünden, beraet et j Başkan Kumbaracıoğlu, üyeler miş olmasına rağmen, öğretmenin Raif Tosyalı ve Ali Bedirhan'dan görevine iade edilmedığini bildir müteşekkil mahkeme heyeti, vemiştir. Bunlann devlet güvenliğisikalarla ilgili bir dosyamn ilginin ihlâliyle hiç bir ilgisi olmali mahkemeden getirtümesi için dığmı, tersine devlet güvenliğinl duruşmayı başka (rüne bırakmışkorumakla yükümlü bir teskilâttır. taki «aşiret devleti zihniyeti>ni a««Eşeğin Gölgesi» oyunuçıkladığmı, yanhş bilgilerle rapor nun Senarist ve Rejisörü lar düzenleyen bu teskilâtuı bu yoldan birçok guzide memleket ifade verdi evlâdını ağır ithamlar altmda bıOynatüması mahkeme karan raktığmı ileri sürmüş. yazılardaile yasaklanan «Eşeğin Gölgesi» ki açık gayenin •milli emniyetin adlı oyunla ilgili tahkikata deislâhı. olduğunu söylemiştir. vam edilmektedır. Dün, bu oyunun yazan Haldun Taner üe oSöz alan avukat Apaydın, iddia yunu sahneye koyan Şehir Tiyatrosu rejisörlerinden Çetin t | pekkaya, Basın Savcılığına çağınlarak, ifadeleri alınmıştır. Bilindiği gibi, U tahkikat, k Türk Ceza Kanununun 312. ci mad desıne göre yapılmaktadır. Savcılık, bu ifadeleri inceledikten sonra, «Eşeğin Gölgesi» oyunu hakkında, dâva açıp açmamak hu susunda karar verecektir. Öte yandan, «Eşeğin Gölgesi» oyununu sahneden kaldıran mahkeme karanna, önceki gün, Asliye Ceza Mahkemesi kanaliyle yapüan itirazdan da, dün herhangi bir sonuç alınamamıştır. Banguoğlu'nun durumu CJIJ». Sivas mületvekiU Nazil Arslan dün CHP. Ortak Grup Başkanlığına bir önerge vererek, senatör Tahsin Banguoğlu'nun Haysiyet Dıvanına verümesmi istemiştir. Arslan, önergesinde, Banguoğlunun çeşıtlı yaym ve beyanlanna dikkatı çekmekte, bu yaymların Adalet Partisi tarafmdan seçimlerde C H.P. aleyhine kullanıldığmı belirtmektedir. Kavga Gerger"in bu konuşmasından sonra yeni oylama için Başkanlık kürsüsüne gelen Üyeler ön sırada oturan Vasfi Gerger'e bu konusmasının yersiz olduğunu, 44 üncü turda Aka'nın 81, Atasagun'un ise 57 oy aldığmı, çekilmesi gereken bir insan varsa bunun Atasagun olduğunu söylemişlerdir. Oy vermek üzere sepetin yanında toplanan üyelerden tskender Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Sağda olanlar C.HJ». milletvekilleri arasında ortanın sağında olanlar parti bildırisinde ortanm sohı deyiminin geçmesini hoş karşılamamışlardır. Bu görüşte olanlardan aynı zamanda Parti Meclisi üyesi bir senatör özetle sunlan konuşmustur: « Parlâmento içinde ortanm solunda olmıyan parti var mı? Se çim beyannamelerine Eöre devlet müdahalesini biitün partiler kabul etmektedir. Oyleyse biitün bunlar ortanın solundadır. Bizim özellikle bu slogam benimsememiz yersizdir.» BAHMİ ARIKAN Almanyaya 285 bin lira kacırırken yakalandı cı Mustafa Özkan, tstanbul Mall Polis ekıpleri tarafmdan Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkarken yakalanmıştır. Hacı Mustafa Özkanın H. Z. " " 061 Belçika plâkalı otomobilinde yapüan aramada bir portakal sandığınm içinde 285 bin Türk lirası, 2020 Dolar, 1950 Alman Markı ve 63 Sterlin bulunmuştur. Almanyanın Hamburg şehrinde büyük bir mağazası bulu Ankara (Cumhuriyet Bürosu) nan ve ticaret yapan Hacı MusIçişlen Bakanı Faruk Sükan, Siltafa özkan'ın yurt içinde ve dıvan olayları ile ilgili olarak «Gay şında otomobil permısı alıp, oto ri kanuni yollara tevessül edenler hakkında gerekli işlemin yapımobil getirdiği iddia olunmuşlacağmı> bildirmiştir. tur. Sükan, bu konuda şunian söyleDün aksam şehnmize getırilen miştir: sanık: «Ben Almanya ile Türki« Adalet ve İçişleri Bakanlıkye arasında ticaret yapıyorum, laruıdan derhal müfettiş gönderil bu konuda belgem bulunmaktamiştir. Müessif bir olayın çıkması dır.» demiştir. Malî pohs, Haa Vali tarafuıdan önlenmiştir. Gayri Mustafamn şimdıye kadar Türkanuni yollara tevessül edenler kiyeye getirdiği otomobıllenn hakkında gerekli işlem yapılacaksayısının tesbitine çalışmaktatır. Olay hakkında henüz kesin ra dır. por almış değilim^ > Oğretmenini bıçaklayan öğrenci dünkü duruşmada "Bir otomat gibiydim,, dedi Alâeddin BİLGI llefa Lisesinde, geçen şubat •ayında, fizik öğretmeni A y sel Dağ ile bir arkadaşını sınıfta bıçakla ağır surette yaralayan Orhan Teoman Saçlı adlı öğrenci, dun yapüan duruşmasmda, olayın nasü ve ne şekilde cereyan ettığıni hatırlamamış, «Şuuruma hâkim değildim. Bir otomat gibi hareket ettim..» demiştir. 3. Ağırceza Mahkemesınde kalabalık bır dinleyici bnunde 2 saatten fazla ifade veren öğrenci, Elâzığdan Istanbula geldiğıni ve fizik dersinden zayıf olduğunu bıldirerek: «Fizik hocam olan Aysel Hanım, benimle ilgileniyor, muvaffak olmam için çalışıyordu. Ona karsı en ufak bir kinim yoktu. Hâdise günü yazılı yapıyordu. Kalemirn kırıldı. Dolma kalemi cebimden çıkarırken elim çakıya takıldı. Artık ne oldu bilmiyorum. Beni arkadaşlar yakalamıslar ve bana öğretmenimle, Sadettin adlı arkadasımı bıçakla yaraladığımı söylediler..» demıştir DELİRDİ Ml? Kendisıne iyilık eden bir öğretmeni liıç sebep vnkken bir öğ(Arkası Sa. 7, Sü. 2 te) ORHAN TEOMAN SAÇLI «Şuuruma hâkim değildim» AYSEL DAG «Ansızm üzerime saldırdı» Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Merkez Idare Kurulunun yeni üyeleri dün Genel Sekreter Kemal Satır'm başkanlığında tnönüyü evinde ziyaret etmişlerdir. Saat 17 de yapüan bu ziyarette Inönü, yeni üyelerle bir süre sohbet etmiştir. Yeni üyeler Inönü'yü evinde ziyaret etti A lmanyadan ve Belçikadan Türkiyeye otomobil getirip satan Ha Silvana mufettış gönderildi Izmir semalarında esrarengiz bir cisim İZMİR Dün akşam tzmir semalannda kuzeydoğudan güneybaüya doğru ilerleyen ve zaman zaman duran çok ışıklı bir cisim görülmüştür. Halk tarafından büyük ilgi ile seyredilen cisim, bir yıldızın verdiği aydınlığın en az on misli kuvvette ışık vererek Çatalkaya arkasından kaybolmustur. Kaçakçılık mı, hırsızlık mı şilebinden esrarengiz bir şekilde kaybolan 100 bin lira değerinde 25 bin paket Amerikan si garası dün de bulunamamıştır. Ambarlan Gümrüğün resml mü hürüyle kapalı ıken, denız ortasında cereyan eden «kaybolma» olayı ile ilgili soruşturmadan ise sonuç alınamamıştır. Gümrük Muhafaza memurlan, bu olayın kurnazca tertiplen mış bır kaçakçılık olduğunu ile n sünnektedirler. Bu görüşe kar şılık şilebin sahıbı Avnı Demirel ıse. «kaçakçılık» ıddıasını ka bul etmemıs. olayın «Gemi Büyükderede 2 gün yattıgı bır sıdenizinde «transit» M armara seyreden «Seferoğlu» olarak 25 BİN PAKET SİGARANIN AKIBETİ: Vedat ETENSEL rada cereyan ettiğini» bıldirerek, «Gemiye giren raeçhul korsanlar soygunu yapmıştır. Hiç kim senin kabahati yoktur..» demiştir. TİP Meclis Grupu bildiri yayınladı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) T.Î.P. Meclis Grupu Yönetim Kurulu, gazeteci Atillâ Bartınlı'mn Babeüf'den yaptığı iktibas için mahküm olması dolayısiyle bir bildiri yayınlamış, bu cezanın «demokrasiye ve fikir özgürlOğüne inanan herkesin vicdanını sızlattığuu» belırtmiş, 141 ve 142 nci maddelerin Türk toplumunun ger çeklert ila bağdaşmadığııu bildirmistir. Sigaralar nasıl alınmış V aybolan 25 bin paket sıgaranin alınış şeklı dun açıklanmıştır: Köstence limanından yükledığı ayçıçeğını Venediğe göturen şılepin 25 kişilık mürettebatının, kendi ıhtiyaçları ıçın çeşıtli Amerikan sigarası transler edllen U 0 dolarlık taşe NADÎR NADt (Arkası Sa. 7, Sü. 3 tc) Allah, Allah.. Bizim Üniversiteler ne kadar tenha tmis... bedeli ile alınmışnr. Transit gemı, Türk kara sularına gırdıği zaman. sıgaraların bulunduğu depo gümrükçüler tarafmdan mühürlenmıştır Mühürleı, şilep Çanakkaleden, yanı Türk karasularından çıktıktan sonra, sökülecek ve depo açılarak sigaralar murettebat arasında bölüşülecektı N e var kı, yapılan ıhbar üzerine, Çanakkale Gümrük Mu hafaza Müduru Suat Kılıçbevlı ve ekıbı, «Seferoğlu» şılebını Bo ğazdan geçerken durduraraic transit mallarını kontrol etmış ve sıgaraların ortadan kayboldu ğunu görmüstür. Gemı sahıbının «mühürlerin saglam» olmasını ıddıa etınesıne rajmtn Güm (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog