Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI Kadın ruhunu en iyi tahlil eden kadın yazar olarak tanınmı; TAYLOR CALDVYELL'in bu romanı binde bir raslanaeak güreiiikte b\r fahestrdirf ŞAHESER Ç.İ....VAHDET ROMANLAR GUVEN Mtuıvl c n.ii .25 ı 41. yıl soyı 14528 umhuriyet Telgraf Te m e k t u p adresi: Cumhuriyet Telefonlar: 22 42 9 0 22 42 96 ?\ ' M ACAR ılığı Bas Heup Uzmam MAlLÎ BİLÂNÇO Defterlaâ Hesaplar Kayıüar Vesikalar \Zaman aşımı Muhafaza ve İbraı İncelemeye tâbi olanlar Tetkililer, Ye^ciler Suçlar, İncelemeler Otokontrol müesseseleri Envanter ve Bilânço Beyannameler Öz aermaye mukayeseleri Değerlemeler Tahlil ve revizyon Monografi ve tatbikat (• kitap bir arada). Fîatı 25 Liradır. tNKILÂP ve AKA KİTABEVLERt İUncılık: 4298 378 KURUCUSU:i s t a n b u l P o s t a K u h ı s u : YUMJS NADÎ 2242 î s t a n b u l N o . 246 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 B Cumartesi 9 Ocak 1965 ^ Önce A. P. liler duruma hâkimdi SEÇİM TARİHİ VE SEÇİM USÛLÜNÜN MİLLI BAKİYE OLMASI KONUSUNDA HÜKÜMETÇE HAZIRLANAN TASARININ MÜZAKERESİNDL C.H.P. VE A.P. ARASINDA SERT BİR ÇATIŞMA OLDU. C.H.P. LİLER TASARININ GEÇİCİ BİR KOMİSYONDA ELE ALINMASINI SAĞLAMAK İÇİN MECLİSE BİR ÖNERGE VERDİKLERİ SIRADA A.P. LİLER DE ÇOĞUNLUKTA BÜLUNDUK LARI ADALET KOMİSYONUNDA TASARINIX MÜZAKERESİNE BAŞLADILAR. ANCAK ÖĞLEDEN SONRA TOPLANAN MECLLSTE C.H.P. LİLER A.P. LİLERİN MECLİSİ TERKETMELERİNE RAĞMEN TASARININ GEÇİCİ BİR KOMİSYONDA MÜZAKERESİNE YETECEK OYU ELDE ETTİLER. Rus Meclis Heyeti İzmirden şehrimize geldi SEÇİM TASARISINDA CHPNİN İSTEGİ OLDU | A.P. lilerin Meclisi terketmelerine rağmen gerekli çoğunluk bulundn Ankara, 8 (Cumhuriyet Bürosu) Podgorny, Yeşilköy Havaalanında Vali ve Belediye Başkanı yanında olduğu halde Basın eçimlerin Ekim'de yapümasımensuplarıyla görüşürken, Moskova radyosunun Türkçe yayınları spikeri de tercümardık nı ve Millî Bakiye sisteminin yapıyordu. Podgorny, Türk Rus dostluğu nun gelişeceğini söylemiştir. kabulünü öngören kanun tasarısı önce Adalet Komisyonund», sonra da Millet Meclisinde C.H.P. ve A.P. nin çatışmasına sebep olmuştur. Tasarının kabulünü isteyen C.H.P., Adalet Komisyonunda azınlıkta olduğu için özel bir geçici komisyon kurularak tasarının orada görüşülmesini teklif etmiştir. C.H.P. nin teklifi oya konulduğu «ı rada A.P. milletvekillerinin Meclis salonunu terketmelerine rağmen. gereken çoğunluk loplanmış ve seçim kanunu tasansınm MiUet Mec lisindeki birinci gününde C.H.P. ; nin istediği olmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) PODGORNY İŞÇİ TEATİSİ İSTEDİ Sovyet Heyeti Başkanı, «şapkamı çıkartıp halkı selâmlasam komünist propagandası yaptığım yazılıyor» diyerek basından şikâyet etti. Nadir DAYI ükümetimizin dâvetlisi olan SSCB Yüksek Şurası Heyeti mensupları dün gece uçakla İzmir* den şehrimize geîdiklerinde Heyet Başkanı. Podgorny bir soru üzerine «Zürich ve Londra an. laşmalarını tanımıyoruz» demiştir. Misafirler, Yeşilköy Havaalanında Vali Niyazi Akı, Belediye Başkaru Haşim Işcan, Rusya'nuı İstanbul Başkonsolosu, Konsolosluk erkânı ve Romanya ile Polonya hariç Demirperde gerisi Başkonsoloslan tarafından karşılandıktan sonra şeref salonuna alınmışlar ve burada Vali ile Heyet Başkanı arasında bazı samimi ve protokoler sözler sarfedilmiş ve Akı kendilerine «İstanbıd's hoş geldiniz» demiştir. Daha sonra Basın mensupları yoldaş Podgorny'e sorulacak bazı sorulan olduğunu söylemişlerse de Heyet Başkanı önce basına verilecek demeci olmadığını söylemiş, sonra itirazlar karşısında konuşmasına Türk basınından şikâyetle baş lamış ve «Bazı gazetelerin şapkamı çıkarıp halkı selâmlamamı komünist propagandası yapıyorum şeklinde bahsetmelerine mâna veremedim» demiştir. SSCB idarecileri arasında taşıdığı önem bakımından 5 nci sırayı iş gal eden Podgorny'e Kıbrıs konusunda sorulan sorular arasında «Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuna esas olan Londra ve ZU rich anlaşmalarını, Sovyet Hükümeti yürürlükte kabul ediyor mu?» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) S 3 samk da dün tevhit edildi Bergamahoğiu "gördünüz ortada kaldım,, dedi Ankara, 8 (Cumhuriyet Bürosu) aruk Çöl'ün öldürülmesi olayı ile ilgili üç samk; kapıcı Aziz Atıcı, kardeşi Ali Atıcı ve Doğan Bergamalıoğlu tevkif edilerek cezaevine gönderilmişlerdir. Bekleme sırasının en dibinde otu ran ve elleri kelepçeli olan Aziz Atıcı ilk önce resminin çekilmesine engel olmak istemiş, fakat bir süre sonra suç âletlerinden ipleri de k\ıcağına almak suretiyle poz vermiştir. F. Çöl'ün kâhyası bir gazeteciye: «Sorgu bittikten sonra görüşmek üzere randevu» vermiştir. Servet ve vârisleri Avukat ve Doğan Bergamalıoğlunun verdikleri bilgiye göre Faruk Çöl'ün 15 müyondan fazla serveti vardır. Bu servetin 12 milyonunu çiftlik, 1 milyonunu menkul mal, 1 milyonunu hisseli arazi teşkil etmekte ve 1 milyonu da nakit ola(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) 13 AYDIR İLK DEFA KIBRIS TURK MEBUSLARI MECLISTE Lefkoşe, 8 Kıbrıs'lı iki Türk milletvekili 1963 aralıgından beri, ilk defa olarak bugün parlâmentoya gitmişler ve Temsüciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides ile görmüşmüjlerdir. Ümit Süleyman'la tbrahim Orhan, ikiye bölünmüş şehrin Türk kesiminden parlâmento binasına B.M. Barış Gücü'ne ait zırhlı bir taşıtla gitmişlerdir. Mebusları Dünya Barış Gücü'ne bağlı Danımarka müfrezesinin 9 silâlüı mensubu muhafaza etmekteydi. Türk milletvekilleri Klerides'e Avrupa konseylne katüacak Kıbrıs heyetinin seçileceği Meclis toplantısında bulunmak istediklerini bildirmişlerdir. Lefkoşe İstanbul, (T.H.A. Cumhuriyet) Telefoto Bilindiği gibi Straaburg'daki Avrupa konseyi toplantılarında geçen yıl sadece Rumlardan kurulu bir heyet Kıbrıs'ı temsil etmişti. Pakat konseyin son toplantısında gelecek toplantılarda Kıbns heyetinde bir Türk bujfunası karan aJınmıştı. Kıbrıs'lı bir sözcü, 15 Türk. Tnilletvekilinin sadece, A v rupa konseyine katüacak heyetin tayin edileceği meclis toplantısına katılacaklarım Temsilciler Meclisinin diğer toplantılarında hazır bulunmayacaklarını söylemiştir. Resimde, Ümit Süleyman, silâhlar arasında Meclis'in kapısında görülüyor. Cölü öldürtmekten samk Bergamahoğiu «Dışarıdaki doktorlar vasiyetname oimadtğt için ntiras alamtyor vatandaşlıktan çıkaHİmalıdırlaf > Ankara. 8 (Cumhuriyet Bürosu) T.B.M.M. Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı Bütçesinin müzakeresi yapılırken bazı T. B.M.M. üyeleri «Bir doktorun Türkiye ye 1 milyon liraya mal olduğunu» ileri sürerek «Yurd dışında görev alan doktorlann vatan sevgilerinden şüphe ettiklerini» açıklamışlar ve bu doktorlann «Türk vataodaşhğından çıkartlmalarını» istemişlerdir. Bakanlık bütçesi hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde derleyen CHP li Celâl Sungur ile MP li Ahmet Biigin'in bu konuda belirttikleri noktalann müzakeresi gece geç vakte kadar devam etmiştir. Eğitim Bakanı, basın, horoz döğüşünden hoşlanıyordedi unun Dıs Basındaki Yorumlar Türkiye bakkında dış basında zaman zaman çıkaıı yazılar, memleketimizin dışardan görünüşünü yansıtması bakımından ilgi çekici oluyor. Gerçi haber yorum niteliğindeki bu yazıların yanlış tarafları, hattâ besaplı tarafları yok defüdir. Ama onun yanında şüphesiz olayların tamamen dışında kalmış gazeteci görüşü de ağır basmaktadır. Son günlerdeki yorumlar ya da haberler genellikle Türkiyenin içinde buluııduğu müşküllere. yakın gelecegin getirecegi ihtimallere dayanıyor ve hesaplar, seçimlerin Adalet Partisi tarafından kazanılacağı kesinliğine göre yapılıyor. Bu arada Türk Sovvet münasebetlerindeki gelişmeler dıs basınııı üzerinde fazlasiyle durduğu, hattâ çok defa mübalâŞalı olarak durduğu konulardandır. Dış hasııı, Türkiyenin dış politikasmdaki deeişiklikleri yorumlarken. raeselâ Sovyetlerle seliştirilmesine çalısılan iyi konısuluk münasebetlerinin neticesi NATO'dan <,ekilmc ve tamamen tarafsızlasmağa kadar gidecfk bir yeni politika şeklinde görüyor. Asıl ilginç olanı ise dış politika koııusunun iç politikaya etki yaptığı ve Türkiyenin Amerikan tarafları veya Amerikan aleyhtarı çibi iki kampa aynldığı havasının dısarda yayılmasıdır. ö/ellikle tngiliz ve Fransız basınındaki görüşler son zamanlarda bu yönde gelişiyor. Meselâ Adalet Partisi Amerikan görüşünün temsilcisi. onun karsısındaki C.H.P. ise tarafsızlık politikasının vürütücüsüdür. L'Express dergisinden alınan ve dün yayınladığımız yorum, yerleşmeğe baslayan bu snrüsün örneklerinden biri. Fransız dergisi. A.P. Genel Başkanı Süleyman Demirel'in Amerikan Hükümeti tarafından desteklendişi iddiasındadır, hattâ bu iddiasını Mr. Johnson'un Türkiye'yi ziyareti sırasında Demirel'le görüsmüs olmasiyle kuvvetlendirmeğe çalısmaktadır. Bu iddialar ve söylentiler ne dereceve kadar doğrudur meselesi üzerinde duracak değiliz. Bizim üzerinde durmak istediğimiz sadece havanin nereden treldiği ve Türkiyede iki kamplılığın dış politikaya nasıl bağlandığıdır. Adalet Partisi Büyük Konsresinden önce program taslağını kamu oyuna açıklamıs ve liberal görüşün Türkiyedeki temsilciliğine oturmııştur. Onun karsısındaki C.H.P. ise bünyesiııdeki. hattâ temelindeki çelişik görüşler yüzünden. sola da, sağa da kaymaktan korkan bir kitle • merkez partisi hüviyetini muhafaza ediyor. Plânlı ekonomi devresi kurulusun ilk zamanlarındaki zoraki sisirmelere paralel bir başarılı devre olamamıs, devletçi çöriiş'ün gürültüsü ise uyeulamadan çok ileri geçmiştir. Kısacası. C.H.P., ekonomik davranısiyle ne iş çevrelerini memnun etmiştir, ne de karsı tarafı. Bu yüzden D.P. devrinde dahi istikrarlı bir düzen istedikleri için Halk Partisini destekliyen çevreler, Sülevman Demirel'in seçilmesinden sonra A.P.'ye yönelmislerdir. Hele liberal program, bu çevreleri büsbütiin Adalet Partisine bağlamıştır. Kıbns ihtilâfının Amerika ile Türkiye arasına soktngu soğukluk ve kendisinin pek yalnız kaldıjını coren Türkiyenin Tarafsız Blok'la, Doğu Blokuyla iyi münasebetler knrmaea lalısması ayııı devreye raslar. Gerçek şudur ki, böyle hazırlanmıs bir ertamda C.H.P. aleyhindeki şartlar mnhalefet tarafından iyi knllanılmış ve A.P. bir yandan ekonomik şörüşündeki yakınlık. öte yandan fırsatlardan faydalanmakla bu defa Amerikanın Türkiyedeki temsilciligini de kendiliginden almıştır. Simdi bu hikâye. devam ediyor ve Başbakan Amerikalılardan ne kadar teminat alırsa al«n. devam edecege de benzemektedir. Sanıklar tevkiflerini beklerken. E Oktem, Üniversiteler ve onların muhtariyeti aleyhinde hiç bir yerde konuşmadıtn, dedi M Ecvct GÜREStN tlllMllllllllMIIM • •••••IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'M Ankara 8, (Cumhuriyet Bürosu) illi Eğitim Bakanı Dr. Ibrahim Öktem, Adanada bir toplantıda üniversiteler hakkında söylediği sözlerin basma yanlış intikal ettiril diğinden yakınmış ve «Siz basın men supları horoz döğüştürmekten hoşla nıvorşunuz» demiştir. Öktem, Adananın kurtuluş günü, Adanada açılacak üniversitenin en kısa zamanda açılması için ilgili der neğin düzenlediği toplantıda yeni kurulan üniversiteleri misâl göstere ıek biraz bekienilmesi gerektiği üze rinde durduğunu, üniversiteleri kü çük düşürücü konuşma yapmadığını PAĞVENİCE ifadeyle şunları söylemiştir: •Konuşmalarıma, sanki ben üniversite muhtariyetinin karşısındayDolma tehlikesi ile karsı karşıya bulunan Terkos Gölii ve ınışını gibi mânâlar verilmesini üzün Salhane burnunu eösteren kroki tü ile karşıladım. Anayasa teminatı altında bulunan üniversite muhtari yetuıe saygıra ve ina»'m » güne kadar gösterdiğim gayretler üniversiteler içinde ve dışında bu muhtariyetin zedelenmesine yol aça bilecek davranışların giderilmesine lıizmeti hedef tutmuştur. Bu gibi ııâzik konularda yanlış anlamaları ö'nlemek için bana başvurmanızı ri ca edeeeğim, sansasyonel haber ver uıek hakkımzdır ama. bu gibi nâzik nerji ve Tabii Kaynakiar Bakankonularda daha titiz davranışı göııül lığı, İstanbulun su meselesinin arzuluyor. Siz gazeteciler horoz dö halli için Birleşmiş Milletler ğüştürmekten hoşlanıyorsunuz.» yardım fonuna başvurmuş ve 540 milyon liralık yardım istemiştir. Bunun turizm alanmda yarataca ğı menfi propaganda, turizmin sa nayi haline gelmesini önliyecek kuci rettedir. Birleşmiş Milletl^r SosyoEkono mik Araştırma Müşaviri Dr. E. H Jurkat, 1970 yılına kadar İstanbul içinde 6 milyar 967 milyon liralık Ankara, 8 (Cumhuriyet Bürosu): sanayi yatırımı yapılacağını tahmin Ticaret Bakanı Fenni Islimyeli, ' etmiştir. Fakat sanayie yeterli su «Yabancı Sermaye Kanunumuz en tahsis edilemediğiiıden yatırımlar liberal kanunlardan biridir. Diğer gerçekleşmemektedir. İstanbulun su bakımından baş i PETROL MİLLÎLEŞTİRİLMELİülkelerin kannnlannda olmıyacak genişlikte hükümleri kapsamakta ka bir alârmı da 1961 yılmda ince 'DİR T. Petrol İşçileri Sendilemeler yapan Amerikan heyetinin J kaları Federasyonu yayınladığı j dır» demiştir. TBMM Karma Bütçe ve Plân Ko uzmanı tarafından verilmiştir. Ter j bildiride, Mersinde ATAŞ işve j misyonunun dün geceki oturumun kos gölü ile Karadeniz arasındak' reni ile Anadolu Rafineri İşçi, da Tabii Senatör Sami Küçük'ün i Efeıbe (Kumul) sahasının gıttıkçf | leri Sendikası arasında, kârdan J vabanc. sermaye ile ilgili olarak 1 buyuduğunu goren uzman, golur yüzde 2 hisse istenmesi dolayıvönettiği bİT soTuya cevap olarak Salhane Burnunun, karşı sahile yak ( siyle çıkan ve geçen yıl greve j laşmakta olduğunu ve gelecekte an | kadar giden anlaşmazlığın hal! tslimyeli şunları söylemiştir : cak gölün beşte birinden faydala girmediğine işaretle, j «Yabancı sermaye memlekette nüabileceğini söylemiştir. Aynı uz , yoluna çerekli bir vasat meselesidir. tmti man erozyon dolayısiyle Elmalı j «MiUîleştirmenin yegâne kurtu j vaz mahiyeti arzetmiyecek yaban bendinin de 35 ılda tamamen do • luş yolu olduğu» ria beürtilmek " tedir. Resimdf. Fedp^n^yon Baş1 cı sermavpnin her ttirlü imkânları lacajSını belirterek agaçlandırrna kanı Mehroet Kılınç görülUyor.' bulunnıu$tur. (Arkaaı S*. 7, Sü. < da) KARADENİZ GÖİÖ i Turhal dâvasına yeniden başlanıyor Turhal 8, (Haluk Beşen bildiriyor) Savcı Gökalp Özoğuz, Dr. Tanmmış tiyatro oyuncularından Yıldırun Onal, iki hafta öno» N'eiat Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili dâvanın Zile Ağır Ceza Mah evlenmiş bulunduğu eşi Hacer'i dövmek iddiasmdan samk olarak mahkemesinde başlamak üzere c.lduğu kemeye verilmiştir. Evvelki geceyi polis karakolunda geçiren Önal, nu ve savcılığın bu dâva ile ilgili suçüstü mahkemesinde yapılan sorgusunda «Eşimi dövmedinı, sadeolarak yeniden bazı hususlar üze ce evi terketmesine engel oldum» demiştir. Yukandaki resimde, Önal'ın rinde tahkikata başladığını açıkla eşi avukatıyla birlikte görülüyor. mıştır. önal, 15 Giinlük Eşiyle Mahkemelik Oldu! E Elmalı bendine loprak, Terkosa kum doluyor Savcının verdiği bilgiye göre, " Doğan Bergamahoğiu ile işçi kalfası Atıf Bayram, önümüzdeki şrün lerde Zile Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklardır. Sahte nikâb Tahkikat sırasında Doğan Berga mahoğlunun karısı olarak tamttığı Fatoşla nikâhlı olmadığı anlaşıl • (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) ; ıııııııı ı • •iMiıiiiıııııtıiMMiıııımmııımımıiHiMiımııııııııt Yabancı sermaye 10 yı!da15mî!yon lira kâr sağladı I Apaydın ife Ağanoğlu komisyonda tartıştılar Ankara S, (Cumhuriyet Bürosu) T.B.M.M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda dış ticaretin devletleşti rilmesi konusundaki sözlerinin yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle geçmiş tutanak hakkında söz istiyen YTP milletvekili Orhan Apaydın ile Komisyon Başkanı CHP li Ali Şâkir Ağanoğlu arasında sert bir tartışma olmuştur. Sabahki oturumun başında usul hakkında söz istiyen YTP li Orhan Apaydın şöyle konusmuştur: •Dünkü konnsmamdan dolayı Baş kan. husumet tevlit etmiş ve görevi ni kötüye kullanmıştır. Ben sadere sörüşlerimi beyan ettim. Bunlar Baş kana yanlış intikal ettirilmiştir. Bir Komisyon üyesinin sözlerinl kesme ve Başkanın giioii yetmez. Ben, şim di kendisinin fikirlerinin sakat ve sakim olduğunu soylüyorum. Başka ıın davranışı demokratik usullerle '>asdaşmaz.> Bu sözler üzerine CHP li Başkan Ali Şâkir Aeanoğlu şu konuşmayı yapmıjtjr: J î AZ 1 S 1 Z •"«"»•«••"M>"m»«ııııııııııııımıııuiHiıııııuuııııınııııııııımıııııııı«ıu<î (Ariuaı S». 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog