Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet B A S 1 N O T M A Y I A H L  K Y A S A S İ N A E D E R T A A H H Ü T Sahlbl: NAZİME NADİ • Genel ECVET GVEESİN * Sorumlu Müdur: Basan ve yayan: CUMHUEİYET Gazetecllilc T.A Ş. Cagaloglu Halker! Yayın Müdürü: EROL DALL1 * Matbaacılık ve sokak No. 3941 GÜNET İLLERİ: KüçOksaat Meydanı, Ecürn» Hanı BÜROLAR Adana . Telelon: «550 * ANKAHA : Atatürk Bulvan Tener Ap. Yezıisenlr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: G«zi Bulvan No. 18 Tel: 31230 A B O N E ve I L AN 6 aylüc 3 ayllk Seneük Turkiye 75 00 40 00 22 00 Haricl 150 00 80.00 44 00 ncl saUfeler Nişan, Nikâh, Evlenme, Duğum (MaEtuı Ölüm, Mevllt. Teçefcküı re Kayıp arama Kayıp (Kellmesi) 6 7 Bajlık (Maktu) 4 5 tncı sanlıeler (s&ntlml) 2 3 175 40 35 " 75 90 1 ld » > > » » SAYIS1 25 KURUŞ (BaşUrafı 1 inci sahifede) Heyet Başkanının T.B.M M. nde ko Oğle yemeğini barajda yiyen heilgılilerden baraj yapan yet mensuplan, Bu arada, Pravda gazetesinde nuşmaması için ilk çıkışı Turkiye'nın NATO'dan çekılmesı Kontenjan Senatörü Osman Kök ve sağladığı faydalar hakkında bılıle ilgılı yazının uzerinde durul saldan sonra konuşmayı protesto e gi almışlardır. Heyet mensuplan gece de Devmuştur. Podgorny, bunun sadece den AP Iı milletvekillerinden bir bır tesaduf olabıleceğmi, ayrıca I başka grup da konuşmanın basına let Tıyatrosundaki bale temsilınde yazıda behrtılen hususların yanlış 1 ve Radyoya intikal etmemesi için hazır bulunmuşlardır. 1 Heyet buradan İzmire gidecekve maksath yorumlandığını, Rus 1 teşebbüse geçmişler, ancak Başkan ya'nın Turkiye'nm NATO'dan çe Sinnen, bu teklifi Anayasaya ve İç Hr. oylamaya kılmesi sekhnde bir isteğı olmadı j Tüzuğe aykırı bularak dahı koyraamıştır. ğını behrtmıştir. Sovytller lıuzların çöziilmesiııi istiyorlar Kıbns olayı Sıra Turhal cinayetinde (Bastarafı 1 inci sabifede) İKI ZIYARET Olaya el koyan jandarma ve polisler tahkikata başlamışlar ve o gece saat 23 sıralannda Amasyadan Faruk Çol'un kâhyası Doğan Bergamalıoğlu ile dışçi kalfası Atıf Bayram'ın gelerek doktoru sorduk lannı tesbıt etmışlerdir. Gene D u sırada doktor ameliyat edılırken Doğan ve Atıf'm hastaneye gelerek vaziyetı sordukları da bazı tanıklarca ifade edılmıştir. Polisin tahkikatında olay yerinde Amasya plâ kalı özel bır otomobilde Doğan, Atıf ve Faruk Çol'un gorulduğu de anlaşılmıştır. "\ İNKÂR EDIYORLAR Olaya el koyan Turhal Savcısı Gokalp Ozoğuz bu tahkıkat üzerıne Doğan ıle Atıf'ı celbetmış, ifadelermı almıştır. Fakat gerek Doğan, gerekse Atıf o gece saat 22 de Turhal'dan ayrıldıklannı, gerçi dok toru sorduklannı, fakat kendisinden hastanede yatmakta bulunan Sezaryan amelıyatı geçırmiş, Doğanın kansı Fatoş hakkında bilgi almak için aradıklarını iddia etmişlerdır Bu arada Emnıjet Muduru ve ve pohsler Faruk Çol'un evinde bır arama yapmışlar. 14520 numara lı bır Kırıkkale tıpı sılâh ele geçır mıslerdir. Sılâhın namlusunun ba rut kokması ve uzerinde barut ka j lıntıları bulunması uzerıne durum savcılığa intikal ettırılmıs, savcı sanıkları sulh ceza mahkemesıne ' sevketmıstır. 10 Temmuz gunu Do ğan ve Atıf sulh hakımhğınce tev kıf edılmıslerdır. Kendılennın tev kife itıraz taleplerı Zıle ağır ceza mahkemesınce ıncelenmıs, 27 Temİktisadî ilişkiler rılmak istenilmiş, nitekim iki gün muzda Atıf serbest bırakılmış, tev Sovyet Heyeti Toplantıda. uzerinde önemle dupolis bu ihtımal uzerinde durmuş kıf kaldrılmıştır. rulan bir konu da iki ülke arasıntur. SÎLAHIN MACERASI Hirfanh'da daki ıktisadi ve ticari ilışkılerın Gerçek ol«y Ankara, 6 (Cumlıuriyet Burosu) , Bu sırada Ankaıadan şohretlı arttırılması olmuştur. Ancak, bu Cinayetın işlenişi ise böyle olma | bır avukat Faruk Çol tarafından resmen ziyaret toplantıda Turk Hukümetı, her Memleketımizi mıştır. Aziz pazar gecesi Faruk Çö t hangı bır ıktisadi vardım ya da etmekte olan S.S.C.B Yuksek Şu lün, kendisinde daima bulunan a Doğan ıçın tutulmuş ve avukat rası Başkanlık Divanı uyesı Nikolay Turhala gelmıstır. Sılâhın savcı ta kredi isteğınde bulunmamıstır partıman dairesinin anahtarı ıle ka | Moskova protokolunun çerçevesı i Vıktorovıç Podgorny başkanlığın pıvı açarak içeri girrniş ve Faruk | rafından Ankarada Polıs Enstıtuda Soyyetler Birliği Yüksek Şurası çınde ikı ulke arasındakı ıhskıleÇöl'u beklemeye başlamıştır. | sunde mermılerle karsılaştırhlma rın kuvvetlendınlmesı temennısı Heyeti Hırfanlı barajını gezmişlersı ıstenılmısse de hâkım silâhı ve dir Silih sesleri karsılıklı olarak izhar edilmıstır kovanlarını İstanbulda Aziz, 26 yaşında, karakuru, orta mermı Podgorny, bu konuda: «Yapılacak boylu, evli ve bir çocukludur. Bü I Adlı Tıp muessesesıne gondermı? çalısraa ve temaslann hızlandınltün isteği zengin olmaktır. Evvel . buradan da mermılerle sılâhın ilgı ması» isteğinde bulunmuştur. ce bir otomobil almış, satmıştır. I sı buiunmadığı yolunda rapor alın Kendisıne, Moskovaya 51den yir Bankada bir miktar da parası var , mıs ve Doğan da bu rapor uzerıne mı bes kişilik teknik heyetin döndır. Bunlan düşünen Azız, çabuk bin lira nakti kefaletle 17 Ağustos duğıi ve bu heyetın hazırlıyacağı zengin olabileceğmı polisi saşırtıcı ta serbest bırakılmıstır rapora gore hareket edıleceği ve ifade verirse şüphelerı kendisinden SORGU HAKİMLÎGİNDE bunun da ocak avı sonların<i<ı Rus uzaklaştıracağını da duşunduğunden \aya gıdçcek ticaret heyetı tara • Savcı olay hakkında ha7irladığı cınayet islemeye karar vermıştır. fından uygulama alanına konulacaGece eve gırdıkten sonra Azız e ıddıanamede Doğan'ın tevkıfı ıçın ğı belırtılmıştır. Ankara. 6, (Cumhumet Bürosu) linde tabanca ıle beklemeye başla be« sebep ılerı «urmu^tur Bu toplantıdan sonra basın men PTT Teknik Genel Mudur Yar mıştır. Nihayet saat sabahın 3 u ol1) Silâhın Faruk Çölün yatafı suplarına Türk Hükumeti Isterse dımcılığına Yuksek Elektrık ve duğu bir sırada merdivenlerden Faaltında bulunmssı. her türlü yardımı yapmaja hazırız» Muhabere Muhendısı Necdet Ta • ruk Çol'ıin ayak selerı gelmıs. A 2) Cesedden çıkarılan kursundıyen Podgorny'e karşılık, Türk hü nav Idare Genel Mudur Yardım • ziz de içeride heyecanla kapının alarla silâhın çapının uyması. kümeti yetkilileri bu konuda her cılığma da Isletme Mu^avıri Mu çılışını beklemlştir. Faruk Çöl kahangi bir istekte bulunulmadığı gi hıttın Elker atanmışlardır. 3) Namlnda barut koknsn ve pıyı açıp içeri girdiğı sırada, heyebi, iktisadi yardım konusunda hiç cara son haddini bulan Azız de tekalıntısı bulunması. bir goruşmenin yapılmadığınt söyle tiğe basmış, ancak acemi olduğun4) Dofan'ın kansı Fatoş ile mişlerdir. dan uç kurşundan ikisini isabet etdoktor arasında bir ilgi olması Osmanlı Bankasının Yenicamı tirebılmiştır Silâhsızlanma ihtimali, hatta Fatoş'un doktor Subesınde baslıyan kısmi çrev deFaruk kendisini tanıyor Dünya meselelerine de yer veri vam etmektedır 155 memurun buöldükten sonra üzerine kapanıp len bu gorüşmelerde milletlerarası lundus» ?ubede halen 94 k|sı £a d e Faruk Çol, once kendısme ateş eajlıyarak (sana nasıl kıydılsr, l O f h f taranlüt Atodfjn^u durum l!e süâhsızlanma gfbi konu" ^ymne ben^Şteeydiaı) de dan Minıyamamış, farat fcaanl lar hakkında da fikır teatisinde bumcsı. etmemektedır 155 memurdan 8 i nunden geçip hole çıkınca bunun lunulmuştur. müdür sevıve"=ınde ve 3 u ha^tadır kapıcı olduğunu görüp arkasmdan 5) Doğan'ın bu rabıtayı bilmeMP ve CKMP si ve sezeryanla alınan çocuğan koşmak ıstemış, bu sırada aldıgı doktornn çocuifu oldufunu t»h yaralar sebebıyle merdivenlerden tepki gösterdi yuvarlanmış ve ölmüştıir. •nin etmesi. (Ba.ştarafı 1 inci sahifede) Türkiyeyi resmen dün ziyaret etYanlış tfadeler mekte olan SSCB Parlâmento Heyetı bulundn|umuz, başta bu dertinin Aziz sür'atle merdıvenleri inmiş Başkanı Podgorny'nın T.B.M.M.nde oknyoculan olmak üzere Türkiye ve uyanan apartıman halkına da yaptığı ve yer yer AP üyelerinin de suiniyet erbabı hariç herkes kalorifen yakmakta ıken gürültu mudahalelen ile karşılanan konuşma tarafından bilinmektedir. Akis, bu duyduğunu. birinci kata çıktığında Gazetenızın 5 ocak, 1955 tarıhlı husnsu on vılı asaıı yayın ha> a da sokak kapısından orta sı bugün MP ve CKMP nin tenkıt boylu, nushasının birinci sahıfesınde, 14 tında belki bin defa açıklamıstır. esmer, sıyah paltolu ve elbiseli bır Ünıversıtelı, Adlıveve verıldı başlenne uğramıştır Akis ile Basbakan ismet tnö'nii ara şahsın dışan fırladığını yakalayama lığı altında, polıs nezaretınde tusındakı tek münasebet bu derri • dığını söylemiştir. Aziz, polıslere tulduktan sonra, dun sabah sernin başyazarının, Basbakan Ismet de aynı ifadeyi tekrarlamış ve hat best bırakılanların adları arasında, tnöniinün kızı ile evli bulunmasın tâ olayı takiben Doğan eve geldi benım de ısmim (Demır Saka) buEnstıtumuzun dış ülkelerde dan ibarettir. ğinde kendisine •AnKamı kiro vur lunmaktadır Bu lıstede kavdeditahsile yolladığı Uk gruba dahıl du?» dıye sorduğunda Ne bileyim len (Demır Saka) ıle ısını benzertalebelerden olup, Belçtka ve Blrbeyim, bilseydim kendim yakalar liğınden baska hıçbır al.'ıkam olOkul maçları leşlk Amerikada Maden Y Mühendisll£l tahslll yaptıktan son dun> cevabını vermiş, böylece ıki madığı gıbı olayla da herhangi Baştarafı Spor sayfamızda) si israrla cinayetten haberleri ol bir ılgım bulunmadığını. lutra. yurda dönen ve evvela Eti fer 5, Ahmet 4, Birkan 5, Or madığını ortahğa yaymaya banka bllâhare Enstltumuze mçahş fen sayın gazetenızde tekzıben nes tisap ederek yıllarca basanlı han 4, ömer 5, Nıhat 9, Ata mıslardır. redilmesıni savgılarımla rıra ede • hizmetlert gorulen Omer Eskicikan 4, Mert 7, Kaya 5 Fakat, bulunan butün şahıslar ve rım. nin, Ankara Kayseri yolunda Atletizm ele geçırılen kimseler Azize teşhıs Demir Saka muessif bir traflk kazası neticeTID Fakültesi (Faruk Arar) ıçın gosterildısinde hıçbirisıni bensinde vakıtsız olarak aramızdan Liseleraraeındakl kros llgl yarıs zetememiştir. Bu arada Azizin ver 5586 P K B rigrencisı ayrılması bizlerl tonsuz acıya öorusmelerın ağırlık noktasını j ıne Moskova bıldirısinın çerçevesı ıçınde Kıbns olayları teşkil etmistir. Kıbns konusunda Moskova bıldırısine alınan sözlerle bir çelışme durumunda olan Rusların Kıbrıs'a sılâh yardımı meselesi toplantıda Heyet Baskanına bır soru sorulmasına sebep olmuştur. Podgorny'nin bu konuda şoyle konustuğu ve aynı sbzleri yıne bir soruya cevap olarak Meclis Dışısleri Komıs yonunda da tekrarladığı oğrenılmiştir : «Kıbrıs'a son kriz çıkmazdan önce aramızda mevcut bir ticaret anIasması gereğince küçük miktarda savunma silâhları çönderdik. Bonlar, hafif piyade silâhlanydı. Hiçbir sekilde agır silihlar gönderilmeraistir. Avrıca bnnların Türklere karsı knllanılmaması da baslıca sartımız olmnstnr.» Bu yardıma devam edılıp edılmıyeceğı hakkında Podgorny herhangi bır açıklamada bulunmamıştır. MP ve CKMP nin tepkileri (Bastarafı 1 inci sabifede) Bunlan takiben bugün bu konuda basına bir demeç veren MP Ge lece Aziz'i buyük bir para karşüıne! Başkanı Osman Bölükbaşı, L'zii ğında Faruk Çol'ü öldürmeye ikna lerek ifade edelim ki beyet başka ! ettikten sonra kendisine avans olanı, ev sahihinin nezaketini kötiiye rak da ıki bin lira vernüştir. Mukullandı» demiştir. teakıben cinayptin nasıl işleneceği Bölükbaşı, heyet başkanının pro' hususunda plân yapmışlardır. paganda yaptığuiı, Sovyet Rusyanın Hazırlanan mizanseıı ıç durumunu ovduğunu. komunızme Doğan Bergamalıoğlunun kalamethiye yaptığmı, bunun ise ulus smdan çıkan plâna gore olaya el lararası âdap ve nezaket kurallanna koyacak polisi şaşırtmak başta gel aykırı olduğunu belirtmiştir. ' mektedir. Polisin gözünu evden ve Öte yandan CKMP Genel Başka ! maktulün muhitinden dışanya çenı Ahmet Oğuz ise. CKMP Meclis 1 vırmek gerekır. Grupunun Podgomy'nın yaptığı koBu noktadan hareket eden Donuşmanın T B M.M. tutanaklarından ğan ile Azız bir mizansen hazırlaçıkartılması için teşebbüse geçeceği mışlardır. Buna göre Azız, tamdığı ni söylemiş ve bu sonucun doğma pastacı Süleyman Çağlar'a gitmiş sında Dışişlerinin sorumluluk payı, ve kendisinden tahta bır merdıvene nin büvuk olduğunu ıleri sürmüş ıhtiyacı bulunduğunu söyliyerek bir tur merdıven almıştır Odunç olarak •Ana>asamızuı ve yururlukteki alınan bu merdivenı Aziz getirıp mevzuatımızm hukuk dışı ilân etti dördüncü katın holündeki çatı araği bir rejimin bircok noktaiarda Bii sı deliğine dayamış ve pazar günü yük Millet Meclisi huzurunda pro Doğan ile birlikte buradan çatıya pagandasınln yapılması ibret ve bay çıkmışlar, kalın bir urganı balkona retle karşılanacak bir olaydır» di sakıtmışlar, sonra da merdiveni ça yen Ahmet Oğuz, dış poiiüka ile il tı arasına çekerek mizanseni hazır gili son gelişmeler hakkında Başba lamışlardır. Böylece poliste yabankan ile bir görüşme yapacağmı açık ' cı bir şahsın çatı arasından geçip lamıştır. iple balkona indigi kanaati uyandı F. Çöiü KALORİFER ve SİHHI TESISAT ARMATÜRLERİNOE MARKASI YÜKSEK EVSAF ve EMNİYET GARANTISIDIR 178 çeşit kalorifer ve sıhhi tesisat armatürleri ile fakrikamız sayın halkımızın hizmetindedir PTT Genel Müdürlükleri yardımcılıklarına tâyin yapıldı Kısmî grev Inonu İsim benzerliği E. C. A. PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş. İlâncılık: 4346/237 Baş sağlığı Dileği MEVLIT Kıymetll esim Büyülcelçi Şişman Yanko Ailesinden LİGOR ANANİADİ'nin vefatlnı buyuk bir teesaür Içinde bildlrıriz Cenaze meraslml Takslm A>a Trtada Rum Kllsesınde Cuma 8 ocak 1965, saat 13 te tcra olunacaktır ŞIŞMA.N VANKO A.VANİADİ aılesi adına OĞLL1 Cenaze Levâzımatl ANGELİDIS Ilâncılık 4445 Ali Şevki Berker'in vefatının dorduncu yılma mütesadıf 8 1 965 günü cuma namazını muteakıp Beyoglu Ağa C«miinde Zekl Altın Kanl Karaca, Hali) ibrahlm Çanalck»l«!i Fatihll Kardesler. Haeı Rahmi Şensee tarafından lcra KUınacak | olan M«vlidl şfrlfe akraba ve | dostlaıınm teşrıflerı rıca olunuı { AILESİ i İSTANBUL TELEFON BASMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Başmüdürlüğümüz şehirlerarası yatakhanesinde bulunan yatak takımları ile bazı müteferrik oda eşyasınuı 1 şubat 1965 tarihinden 31 ocak 1966 tarihine kadar her hafta devamlı olarak yıkattınlması isi kapalı teklif alma suretivle ihale edilecektir 2 Bu işin geçici teminatı 750. TL. dır. 3 fjartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Servisinde görülebılir4 İsteklilerin kapalı teklif mektuplarıru en geç 21 ocak 1965 perşembe günü saat 15 00 e kadar Satınalma Komisyonu Başkanhğına vermeleri ilân olunur. dıği eskâHn tamamen kendisine benzediğı de gozden kaçmamıştır. Tabanca bulunuyor Azız bugun oğleden sonra suçunu itıraf edınce derhal bir polıs ekıbi apartımana gondenlmiş ve Azizın kansı ıle evdekı eşyalan alınıp şubeye getirılmiş, arama sıraKAYIP Kemaliye kazasının Top. kapı koyu llkokulundan aldığım dipsında da Brounıg suç âletı sılâh ele . "Tiamı kaybettım geçirılmiştır. Mermi kovanlarınm Yenlslnl alacağımdao hükumsüzdür. bu silâha ait olduğu da anlaşılmışHasan BOSTANCIOĞLU tır. Azize aıt bir banka hesap cuzdanı, sattığı otoınobıhne aıt ruhsat name ve evraklar da ele geçirılmiştır. Amasyaya ekip gidiyor Aziz'in itirafı üzerıne Amasyada çalısan ikı kişilik polıs ekibine teGeminin adı New York'tan İstanbul'a İstanbul'dan lefonla bılgi, ayrıca gerekli tedbirhareket tarihi geliştarihi kalkış tarihl lerin ahnması için Amasya ve Tokat Emniyet Müdürluklerine de tel San Angelo Victory 21.12.1964 13.1.19&5 15.1.1965 sizle emır verilmiştir. Öte yandan Newberry Victory 31.12.1964 20.1.1965 22.1.1965 uç kişılık bır ekıp de son sür'atle Biddeford Victory (*) 8 . 1 .1965 28 .1 .1965 30 . 1 . 1965 Doğanı yakalavıp sabaha karşı Ankaraya getirmiş olacaktır. I N W Y R N R O K BALTIHORE PHILADELPHIA E OK OFL Çalınan paralar limanlarına hareket edecektir. Bu arada Doğan'ın nıçin cinayeti ' Fazla tafjilat için müracaat: GABRİEL COUTEAUX Kuto Han Karaköy işletebileceği hususu polisin kafa(*) İ H T İ M A L TEU 44 47 49 48 47 sını epeyce yormuştur. Fakat bundan bır kaç ay önce Doğan tarafın dan Ankara polisine yapılan bır Ilâncılık: 4438 267 hırsızhk ihbarı hatıra gelmiştir. Do ğan. bu ihbarında amcasına ait, fakat kendisinde bulunan paralardan 12 bin lirasının meçhul bir şahıs ta rafından evinden çalındığını iddia etmıstır. Bu iddıa üzerine ilgıli kıDENİZCİLİK BANKASI T.A O.. denız volu ıle HACCA gıtmek ıstıyen Turk Hacılarının naklı ıçın «GIRESUN» tıpı bır ge sım memurlan Doğanın evinde bır araştırma yapıp parmak izi aramış mısını kıra\a verme>ı kararlastırmıstır Teklif sartları, Demzlar, fakat parmak izi bulamadıklayolları İşletmesi Kıralama Servısınden temın edılebılır. îlçılı rı gibi paranın çahndığına dair hiç fırmalann mukabıl teklıflerını en geç 20 Ocak 1965 Çarşamba bir belirtiye de rastlamamışlardır. 1 gunu saat 12 00'ye kadar Denızvolları İşletmesi Mudürluğune Mesele böylece kapanmıştır. vermelerı rıca olunur Bu tarıhten sonra alınan teklıfler, muteSebep ne olabilir boğmustur. Kederlı aılesi ve dostlarına başsa^hğı dilerız Maden Tetkık ve \rama Enstitüsu GeneJ Dırektorlueu (Basm 183A 89 274) malarına d u n Levent parkurunda 3000 metre uzerinden devam edilmıs tir Alınan teknik netıceler şoyledir1 Mabmut Savın (Bakırkoy Lisesı) 10 43 8. 2 Melek Arat «Pertemijal Liaesi\ 10 45 0, 3 Mustafa Toman (Pertevnly«l Lisesiı 1109 4 Takım tasnlfinde: 57 puvanla Pertevnlyai blrlnci. 117 puvanla Yapı Enstutusu lklncl. 12S puvanla Bakırkoy Lisesi u ç ü n c u olmuşlardır ACI BİR KAYIP Tee^ıırle oğrendığımıze gore Emekli Binbası Kemal Kalmık vefat etmıstır Merhuma Tanrıdan mağfıret mahdumu Bulent Kalmık ve aılesi efradına sabır dılerız VEFAT Ressam Ercüment Kalmık. Ltda Ticaret T A O Muduru Bulent Kalmık ile Oya Kalmık'ın sevgl11 babaları, Emekl! Yarbav Adnan Kalmık'ın ağabevı Türk OrdU6\mun değerlt subaylanndan emeklı Binbası. İMİ \iyıırliiliirı Kıırııııııı 1 Kurumumuz Sürej\apaşa Sanatoıyumunun bir yıllık ihtiyacı bulunan 42 kalemden ibaret yaş sebze ve meyve idari ve evsaf şartnameler dahilinde kapalı zarf usulü ile satmalmacaktır. 2 Satınalma işi 18 ocak 1965 pazartesi günü, saat 15.00 de, Beyoğlu, Balık Pazarı. Kalyoncu Kolluk Caddesi, Mallı Handak; Müdürlüğümüz 2 Numaralı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Mevzuubahis ihtiyaca ait idarî ve evsaf şartnameleri her gün mesaî saatleri dahilinde bedelsiz olarak Komisyondan temin edilebilir. 4 İdarî şartnameye göre hazırlanacak kapalı zarflaruı, en geç ihale saatinden hir saat evveline (saat 14.00 de) kadar makbuz mukabili 2 No lu Satınalma Komisyon Başkanhğına verilmesi veya bdirtilen saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile, iadelitaahhütlü olarak gonderilmesi; 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 6 Kurumumuz Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 24372'242) • HMPrudential Lines Inc. New (Basın 87/239) ş • •••••••• ••••••••••! Amerikan bandıralı Yük gemilerinden KExMAL KALMIK vefat etmlştlr. 7 ocak 1965 bugunkü perşembe gunu oğle namazmı muteakıp Şişlı Camiüıden fcaldınlacafc olan Merhuma Tanrıdan rahmet dllerlz. İlâncılık: 4440 266 Havagazı Tesisatçılarına I.E.T.T. Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname irotihanj 5 mart 1965 cuma günü saat 14 00 de yapılacaktır. İlgihlerin talimatnamede bildırilen vesaık, resm! tasdikli ve fotoğraflı nüfus cüzdanlan suretleriyle birlikte yazılı olarak engec 15 şubat 1965 pazartesi günü saat 17 00 ye kadar Umum Müdürlüğe müracaatlan ilân olunur. (Basın 130/249) j I (\ I DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. Denizyollan İşletmesi Müdürlüğünden Odamız üjelerinden, Maden Tetkik Arama Enstltusü eskl ümum Müdür Muavlnlerlnden ve Maden Dairesl Teşkllatında Muşavir Maden ¥ . MUhendısl Acı bir kayıp ÖMER ESKİCİ ber olamıyacağı gibı. Banka. gemm dıledığı fırmava kıralamakta muhtardır İlân edılır CBasın: 146/270) Polis cinayete sebep olarak büyuk bir para meselesini görmektedir Cünkü Doğanın çok müsrif oluju ve Faruk Çdl'ün bütün para işlerini idare etmesi böyle bir sebebi ortaya çıkarmaktadır. Polisin düşünTurk Alman Dostluk Cemiveti İstanbul Şubesinden cesine ve tahminine göre. Doğan, Cemiyetimizin senelik âdı umumî heyet toplantısı 25/1/965 ya bir kaç yıldır ya da kısa bir zapazartesi günü ekserıyet olmazsa mevcut üyelerin ıştiraki ile mandanberi şu veya bu sebeple 30'l/1965 cumartesi saat 15 de Cemivrt lokalinde yapılacaktır. buyük bir para kaybetmiş veya ken Azamızın teşrıfleri rica olunur. di hesabına geçirmiştir. Bunun hesabını Faruk Çöl'e veremiyeceğinGÜNDEM: den daha başka sebeplerin de or1) Kongre açıhşı ve djvanı seçjmı, taya çıkışı ile patronunu öldürme2) Idare heyeti ve murakıplar raporlan okunması, İdare heyi ve böylece varislerden pek habe yetı ve murakıpların ibrası, ri olmadığından servetin idaresini 3) Seçımler, müstakil olarak ele geçirmeyi tadelegele f sarlamışür 4) Ankarada merkezin yapaeağı kongreye çidecek lerın secılmesi. \ Böylece kendisine kiralık bir kaa 5) Dilekleı J til aramış. kapıcı Azizi bulmuş ve onu ıkna ederek cinayeti ijleUnısCumhuriyet 268 tir. Kongreye dâvet ^ 31 12 1964 tarihlnde Kavserl yolunda geçlrdlğl fecl bir trafik kaazsında hakkın rahmetlne kavuşmuştur Merhumvın naşı 1 1 1965 tarlhinde Kayserfde defnedllmiştir. Mernuma Tanrı'dan mağfiret. yakınlarına sabır ve başsağlığı diler, meslekdaşlanmızın büyük acısına tştlrâk ederlz T.M.M.O.B: Maden Mühendislerl Odası (Basın: 184 A 59 273) KAYIP İst. 75883 Nolu Plikam zayi oldugundan bükOmsüzdflr. FF.DAİ ÖCAL (Cumhuriyet 259) KAYIP Şebekemi kaybettım hükumsüzdür Mesut Mollaoğln (Cumhuriyet 265) KAYIP 91318 Slcl) sayılı profesyonel ehllyetlm zayi oldTiSıın'1»n hükumsüzdür. Gultekın VILMAZ »»•••»•••»»»•*<* İLÂN Türkiye Kömür İşlelmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Türkiye Kömür tsietmelen Kurumu tarafından Garp Linyıt len Işletmesı Müesse^esı MüdürlüŞü ıhtiyacı ıçın üç adet dam perlı kamyon ıle üç adet pıkap, ikı adet düz şasıll kamyon ve beş adet ]ip satın alınacaktır Şartnameler Ankara'da TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünden. Istanbul'da TKİ Satınalma Müdurlügü 1 Baro Han Kat 2 Beyoğ lu adresınden ve GLl Müessesesı Müdürlüğü Tavşanlj"dan temın edılebılır Teklif mektuplannın en geç 28/1/1965 tarihine raslıyan per şembe günü saat 18 00 e kadar TKİ Kurumu Gene! Mudürlüğün de bulundurulması lâzımdır Postada vakı gecikmeler kabul edilmez. Kurumumuz ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttır. (Basın 74 A 14723/243) IMMWMII Telefon Nuntarası Değişikliği Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. j Eminönü Şubesine ; ait olan \ 22 42 75/3 Haf numaralı Santralın 12.1 1965 tarihinden itıbaren 27 52 10/3 hat olarak değiştirilmiş clduğunu sayın halkımıza duyururuz. Türkiye Emlâk Kredi Bankası A O. Eminönü Şubesi MÜDÜRLÜĞÜ \ (Basın 62/240)1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog