Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Erich Maria Remarque'ın, savaşın ve savaş sonrası hayatının uğursuzluklarını dıle getıren unlu eserı, «Garp Cephesinde Yeni Birjey lok» un devamı. Ankara Cad. 37,7 (Vılâyet Kaışısı) Ist. Dönüş AĞAOĞLU YAY1NEVİ 41. yı! sayı 14526 umhuriye KURUCUSTT: YUNtS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CKMP Genel Başkanı Ahmet Oğuz da şoyle konuşmuştnr: «Anayasamızın ve yürürfükteki mevzuatımızın hukuk dısı ilân ettiği bir rejimin birçok noktalarda Büyuk Millet Meclisi huznrunda prcpagandasımn yapılması ibret ve hayretle karsılanacak bir olaydır» \ VC E N A P ŞEHABETTİN Perşembe 7 Ocok 1965 Varhk Tur^ Klâsikleri serısınde yayınlanarak kısa zamfnda mevcudu kalmamış olan, Hıkraet Dizdaroğlu'nun telif ettiğı Cenap Şahabettin, hayatı *e eseri adlı kıtabın ıkinci baskısı gene aynı seride yeniden basılmış ve gene 2 lıra fıyatla çıkarılmıştır. Cenabı sevenler onun hakkında geniş bir inceleme yazısı Ue eserierinden en guzel omekleri bu kitapta bulacaklardır. (İlâncıhk: 4296 247) PODGORNİYİN KONUŞMASITEPKİ YAPTI SOVYETLER <Itl /Llltl\ LMESM» İSTİYOR GURSEl DE RUSYAYA S Rusya, Türklere karşı kullanılmamak şartıyla Kıbrıs'a silâh vermiş Ankara 6, (Cumhuriyet Bürosu) bakan İsmet İnönü'ye «Rusya'nın Türkiyeden değil bir toprak isteği ya da tecavüz emeli beslemesi, bilâkis, iki ülke arasında gelişen iüşkilerin hızlandırüması bizim için söz konusudur» demiştir. TBMM de So\yet Parlâmento heyetinin Baskanı Podgorny'nin bir konuşma yapması bazı çevrelerde tepki yaratmıştır. Bu konuda MP Genel Baskanı Bolükbası «üzülerek iiade edelim ki Sovyet heyetinin başkanı ev sahibinin nezaketini kötiiye kallanmıştır.» Aynı şekilde S C I * D Y ü k s e k Şurası Heyetinin 0 V ÖBaşkanı Podgorny Baş Dun Başbakanlıkta iki saate yak.3 bir süre deAnkara, 6 (Cnmhuriyet Bürosu) KİRALIK KAATIL Polısın bugün yap tığı araştırmalar sonunda, F. ÇöTün ıkamet vara eden jkıli goruşmelerde ele alınan çeşitlı konuovyet Sosyalıst Cumhunyetler Bırhğı Yuksek Şurası Hevetıların mahiyeti kısmen anlaşılmıstır. Bu konular ettiği apartımanın kapıcısı Azız Atıcı'nın 2.000 liraya kiralanarak Çbl'ü öldUrdüğü anlaşılmıştır. Kapıcıyı cınayete azmettıren, Doğan Bergamahoğlu'nun, 9 TemmUzda Turhalda nın Başkanı Podgorny, Cumozele şu noktalarda toplanmaktadır Dr. Nejat Atalay'm oldurulmesıyle sonuçlan an cınayetle de ılgısi olduğu kuvvetle tahmın hurbaşkanı Cemal Gurselı Rusyaedilmektedir. Resimde, Azız Atıcı gorulüyor. >a resmen dâvet etmıstir. Gursel; Türk Rus ilişkileri «Sıhhati müsaade ettiği takdirde Toplantının onceden hazırlanmı» herhangi bır icabet edeceğini» Heyet Başkanıgundemi olmadığı ve konuların Moskova goruşmena bıldirmiştır. lerinin çerçevesi ve yonunde kaldığı, yeni bir huPodgorny Cumhurbaskanı Ceraal sus getirmediği belirtılmektedır. Bunjnla beraber, Gursel'ı Moskovaya davet ederken | «Türk Rus iliskilerinin hızlandınlması konnsnnrahatsızlığın da Rusyada tedavi edi • da taraflar arasında memnnniyet veriei bir görüs lebileceğini ifade etmiştir. birliğine vanldıfı» da eklenmektedır. Oğrenildiğine gore, Rus heyet Bu arada, Turkiye ile Rusya araüindaki ilişkibaşkanı, Cumhurbaşkanı Cemal leriı gevsemesinde ve kopmasında tarafların haGursel ile konuşurken, Başkanın talarına tnonu tarafından değinildiği ve bu hatarahatsızlığt üzerinde de durmuş, 2>iints]â olduğv hastahğın Rusyalerda Buelara du*e« p*y»n ağırda ~kesin olarak tedavi edildığini GtîRSEL'E İZAHAt VERDt Başbakan İnönU,dtin Cumhurbaşkam Gürselı Çankayada ziyfcret ede! berler arasındadır. Bu konuda Podgorny'nin su se»oylemiştir. kılde bır temınat verdiği ıfade edılmektedir Ote yandan Başbakan Is rek Sovyet Heyetıyle yapılan goruşmeler hakkında bıl gi vermiştır. met İnonü, bugun Cumhur ' Çözülen buzlar başkam Cemal Gıirsel'i ziya«Bnzlar çöıülmiistiir. Eskiyi küllendireret ederek kendisine Sovyet lim. Bnnları desmiyelim. lyi komşulak ilisParlâmento Heyetiyle yapüan kilerinin hızlandmlman için hiçbir engel müzakereler hakkında bilgi yoktnr. Tiirkiye'den hiçbir Uprsk isteğivermiştır. İnönü, kendisinin Ankara, 6 (Cumhuriyet Bürosu) Rusyaya dâveti hakkında yömiz olmadıfı gibi, Türkiye'ye k*rşı herhanmasya eski milletvekillerinden neltılen bir soruya karşılık: jti bir tecavüz emeli beslememekteyiz. AtsFaruk Çöl'ün öldürülüş olayı ay «Evet dâvet edildim. Kendileri türk ve Lenin zamanındaki dostluğa tekrar dınlanmış ve kaatil olarak da ane teşekkür ederek imkân okurabilmek amacımızdır. Ba dostlufa gölge lursa istifade edeceğimi bildüsürecek bir tntum bizden beklenmemeli partımanın kapıcısı Aziz Atıcı yakalanmış, kendisi itirafta bulunmuş, dirdim» demiş ve aynca Gur dir.» cinayet âleti tabanca da kapıcının osel'ın d&vetıni de dogrulamış (Arkası S*. 7, Sü. 1 de) dasında ele geçirilmiştir. Kapıcı A tır. ziı Atıcı, kendisini bu cinayete, paİnşaat işlerini düzene ra karşüığında Doğan BergamalıoğAnkara 6, (Cumhuriyet Bürosu) Iu'nun azmettirdiğini de açıklamıştır. sokmak için Mütaahhid Ankara'da cinayetin aydınlanması ve kaatil kaCinayeti çözen merdiven pıcı Aziz Atıcı'nın Doğan Bergamalıoğlu'nu itham İkinci Şube memurları bugün öğOdaları kurulacak. edici ifadesi üzerine gözler Turhal'da aylarca önleye kadar tahkikatlarına devam etANKARA. Cumhurivet Bürosu ce işlenen cineyete çevrilmiştir. mişler ve ancak şans kendilerine sautçe Karma Komısyonunda buat 13 te gülmuştur. BIR DOKTOR ÖLDIRULUYOR gün Bayındırlık, Enerji ve Koy İkinci Şube Miıdürü Vahdet Erdal 9 Temmuz 1964 gününü 10 temmuza bağhyan İsleri Bakanları, Bayındırhk m telefonu saat 13 te çalmış ve Bahgece saat tam 24 de Turhal Seker Fabrikası Nibutçesi dolayısıyle yapılan tenkıdçelievler Dikmen Yapı Kooperatifi saiye uzmanı Dr. Nejat Atalay özel otomobiliyle, leri cevaplandırmışlardır. çarşısında pastacılık yapan Slüeybekâr olarak ikamet ettiği Şeker Fabrikası lojman Çağlar, olayı gazetelerde okuBayındırlık Bakanı Arıf Hikmet , manına gelmiş ve tam otomobilinden inerken uduğunu, nezaret altında bulunan Onat kısa bır konuşma yapmış ve ı zun boylu, genç, 20 25 yaslannda , açık renkli kapıcı Azız Atıcı'yı tanıdığını, hat«Devletin yapı işlerini tek elde top elbiseli bir adam kendisine yaklaşmış ve «Hamile tâ Aziz'in kendisinden cumartesi lıyacağını» bıldirmiştır. Bakanın bir kadını yaraladım, tedavisini yapar mısınız?» gıinü bır merdiven aldığını, olay verdiği bılgiye gore, mutaahhitleri demiştir. Muhitinde çok sevilen ve iyi bir insan yerinde tavan arasında merdivenin bir duzene bağlamak ıçın Mutaaholan Dr. Nejat tammadığı bu genç adama «Peki, 1 de olduğunu soylemiş ve bildikleriII siz hastayı hastaneye yatırınız, ben şimdi gelihıt Odaları kurulacaktır. nı anlatmıştır. yorum» cevabını vermiş, fakat adım atmadan Bakan Onat. Ereğli Demır Çelık Boylece tahkikatın seyri bırdenmeçhul şahsın cebinden çıkardığı tabancasının Endonezyanın Birleşmiş Milletlerden çekilme kararı. Sovyet Rusya Fabrıkasıyle ilgılı bır soruyu cebire değişmiş ve kapıcı Azizin bır namlusuyla karşılaşmıştır. Genç adam silâhım a* nın borcunu ödemek istememesi \e Birleşik Amerikamn bu husnstaki ıs vaplandırarak, kıreç tası çıkarmak turlü kesın eşkâl verememesi, buteşlemiş ve üç kurşunu doktorun üzerine boşalrarı Birleşmiş Milletlerde beliren buhramn genişlemesine sebep olmuş için Bayındırhk Bakanlığı makinegunden itibaren hareketlerinde bir tıp kaçmıştır. İki kurşun doktora isabet ederek tur. Nitekim bir süre önce Kıbrıs konusunda «kulıs faalıyetınde» bulun lerinin mütaahhide değıl fabrikadeğişiklik oluşu sebebıyle, zaten kendisinin ağır surette yaralanmasına sebep olmak ı c Birleşmiş Milletlerdeki delegasyonumuzun çalışmalarına katıl ya kiralandığını bıldirmistır. gozler uzerine çevrildiğinden yenimuştur. Dr. Nejat hemen hastaneye alınmış ve mak üzere Amerikaya giden Prof. Nihat Erim dün gece yurda döndüden ifadesi alınmıştır. Su kaynakları operatör tarafından kendisi ameliyat edilerek iki ğünde «Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplanamaması ıhtımali var» mermi vücudundan çıkanlmıştır. Dr. Nejat bir demiş.ır. Artık her şey belli Oral, Turkıyede istifade edılebısaat kadar yaşayarak güçlükle kısa bir ifade ver. İkinci Şube Müdürıi, cinayet maProf. Nihat Erim «Genel Kurulun gündemini nasıl sıralayacağı henüz lir 80 mılyar metreküp su bulundikten sonra ölmüştür. sası sefi ve memurları, kapıcı Azizbilinmiyor. Çünkü Birleşik Amerika Ue Sovyet Rusya arasındaki büyük duğunu açıklamış, 1965 yılında 900 le bir odaya kapanmışlar ve iki saanlaşmazlık konusu olan Birleşmiş Milletlere birikmiş borçların öden bin donum arazinin daha sulanaca(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) atlik bir uğraşmadan sonra her şey mesi işi henüz halledilmedi. Ayın 18 ine kadar bir uzlaşmaya varılabilir ğını, boylece sulanan arazı miktaVİETNAM'DA HÜZÜN Öldürülen kocası için ağbyan bir Vietnamlı anne aydmlığa kavuşmuş, Aziz itirafları se o tarihten sonra Genel Kurul gündemindeki meseleleri incelemeye rının 1 milyon 750 bin dönume çıkız, savaşın bir ülkede yaratabileceği ielâketin en güzel ömeğini vermektedir. Bu na başlıyarak bütün olup biteni başlıyacaktır. Kıbrıs davâsına da bu arada bakılacaktır» demiştir. kacağını bıldırmi'tır. sım çeicilirken aynı köyde savaş devam etmekteydi. Vietnamlı ana ve kızın üzerindeki ı büibül gibi anlatmıştır. Kıbrıs dâ\amıza taraftar kazanmak için Birleşmiş Milletler çevresinde Hudai Oral. Keban Baıajına sım elbiseler mahalli matem kıyafetleridir. Vietnamdaki durum hakkında İsmail Cem'in Faruk Cöl fena ad Çöl adamdır temaslarda bulunan ve > ashingtonda da George Ball, Acheson ve AV Aziz Atıcı, ifadesinde belirttığıne merikan Dış işleri Bakanlığının diğer ileri gelen görevlileri .ile de görü di>e kadar 13 5 milyon lıra sarfe araştırmasını bugün 5. sayfada bulacakîmız.) gore, bundan on gün önce Doğan şen Prof. Nihat Erim. gazetecUerin «Dâvamızı desteklıyenlerın sayısında dıldiğinı bildirmıştir. Verılen bılBergamalıoğlu apartımana gelmiş bır artış var mı?» sorusuna «Dıplomatların duşunceleri ile sozlerı bır ol giye göre, suların kullanılmasında Surıye ile tam bir anlaşmaya vave müteakıp günlerde de yaptığı ko maz. Toplantıda bellı olacak» seklinde cevap vermiştir. rılmıştır. Irak ıse bazı zorluklar nuşmalar ile Faruk Çöl'ü kapıcı çıkarmaktadır. Bu sebepten Hudai Azız Atıcıya kötülemeye ve onu ıkOral da Irak'a yakında gidecektir. na etmeye başlamıştır. Nıhayet geçen haftamn sonuna doğru Doğan, Oralın verdiği bilgıye gore. Irak, Azız'e Faruk Çol'u oldurmek gerekFırat üzerinde sulama tesısleri oltiği, oldugu takdirde kendisine duğunu, bunların müktesep hak büyuk bir servet kalacağmdan çok tanınması gerektiğım ileri surrnek C.H.P. Genel Sekreter Yardımtedir. Buna karsı Turkiye, Fıratla Başbakanlık bir genelge yayınhyarak, Inönünün Akis dergisicısı, A.P. liderine, politikayı öğDıclenın de birlıkte ele alınmasmı Doğan istemektedir. yayınlariyle hiçbir münasebeti olmadığını açıkladı. Aziz'ın iddiasına gore, 7. Sü. 3boy renene kadar susmasını söyledi nın (Arkası Sa. de) • lllllltllltllMll Ankara, Cumhnriyet Bürosu İskenderun (Özer Öztep Bildiriyor) a^bakanlıktan yayınlanan bir Genel Başkanı Süleyman bıldırıde «Inönünün, Dışişlerı Demırel'ın memleketimize he Bakanına karşı basında ve önuz gelmiş olan Rus heyezellıkle Akis Dergısınde yapılan yeti ile ilgili beyanatına temas eden yayından üzüntü duyduğu açıklanve şiddetle çatan CHP Genel Sekmıştır. reter Yardımcısı Dr. Suphi Baykam, Ankara, 6 (Cumhuriyet Bürosu) Basbakanhktan yayınlanan bıl «kendisini politikaya yeni atılmış. Ticaret Bakanlığı butçesi, Ko dırı soyledir: acemi bir politikacı olarak kabul « Akis dergisinde Dışişlerı Bakamısyonda gbrüşulmeye başlanmışediyorum. Kendisine politikayı öğtır. Butçe tasarısı hakkında bir ra nı sayın Feridun Cemal Erkin hak reninceye kadar susmasını tavsiye por hazırlıyan Muhlis Ete, iç tica kında ve istifa etmesi lüznmundan ederim» demiştir ret kurumlariyle daha yakından ıl bahseden yazı ve umnmiyetle A Mahalli dert ve şikâyetler arasıngılenılmesini istemekte ve propagan kis dergisi neşriyatı ile Başbakan da îskenderun Belediyesinin partida azlığı yüzünden 1964 yılında Tür İsmet İnönü arasmda hiç bir müzanca hareketleri büyük ölçüde yer kiyeye sadece 53 milyon lira yaban nasebet yoktnr. Başbakan, sayın aldığmdan Suphi Baykam, «Anlıyocı sermayenin geldığıne işaret et Dısisleri Bakanı hakkında basını • rum ki arkadaşlar, İskenderunda bir mektedir. mızda yapılan târizlerden eiddî opartizan belediye mevcuttur» demiş, Ete'nin raporunda aynca, 4 877 larak müteessir olmaktadır.» reformların çabuklaşmasını istiyenOte yandan aynı konu ile ilgılı ÇIRÇIPLAK SOKAĞA FIRLADI Sultanahmettekı bır otele gelen kooperatifi sadece 21 mufettisin delere de şu cevabı vermiştir: 110 kılo ağırlığmdakı bır kadın geceyarısı çırçıplak sokağa fırlamış ve netlediğinden bahisle bu rakamın olaıak Akis dergisi de şu açıkla«Eğer şu Meclistcki sandalya sayı mahalleyı ayağa kaldırmıştır. Anadolu sazda çalıştığını soyliyen Jeni yetersiz oldugu ileri sürülmektedir. mayı yapmı^tır: sı 227 olsaydı, bugun yapılmadığın•dındakı kadın; gece Malatyalı ıkı kışı ile otele geldıklerini burada bir İzmir Fuarımn geliştirilmesi ve su « Akis olarak bn bildirinin bidan şikâjet ettiğiniz hiç bir rcfornt TAZISIZ ture eglendıkten sonra. Talât ve Dursun adındaki arkadaşlarının teca urunlerı kanunu tasarısı da rapor rinci kısmı ile tamamen motabık ııııııııııııııııııî kalmazdı.» 'da yer alan hususlar arasindadır. (Arkası Sa. 7, Sü.3 de) • 1UUI1IIMIHIIIIIIIIIIII1I tuzune ugrayıp çantasındakj paıanuı zoıla aündığını ıddıa etmiştir. F. Çölü kiralık kcmtil öldürdü Stra Turhal cinayetinde !.. Devletin yapı işleri tek elde toplanıyor B Çöl'ün yeğeni Doğan Bergamahoğlu'nun 2.000 liraya kapıcıyı kiralıyarak amcasını vurdurduğu iddia ediliyor A N. Erim yurdo döndü "B. Milletler Genel Kurulunun toplanamaması ihtimali var İnönü, Erkin hakkında yayınlardan üzülüyor B Baykam; Demirel için ((acemi politikacı,, dedi AP 1964 yılında Türkiyeye 53 milyon liralık yaboncı sermaye geldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog