Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

11/. Isllmlığın doğuşunda yakın doğudaki pohtık durum Mekke tehrinin ekonomik ve *o«yal jrapısı Hz. Muhammed'in gençüği, yetismesi, Ilk peygamberlik belirtileri. Bu konudakl gerçekler v« aıJatı?lar Yahudiligin ve Hrııtiyanhğın etkisi var mı? Hz. Muhammed'in fikir çarpıjmaları, dcvlet kuruculuğu ve jahsiyeti WM WATT Çeviren: HAYRULLAH ÖRS umhuriyet KITRUCtJSU: TUNUS NADÎ Dütyı Edehjyatçıları Ins l ~,,Asya, Afrika» Amerika, bfitün 4ünya\«debiyatçılarından en unlülerinit biyografya ve bibliyograryalarını alfsjbe sıraaına göre veren bu 550 sayJe 5000 yazar tanıtılmaktadıp. türol'un hazırladığı ve Varuk yayınladığı bu kitap 8 lira »tılıyor. tâncıhk: 4296/211 REMZt KİTABEVt Fi: 5 LİRA 41. yıl sayı 14525 Telgraf y« mektap adresi: Cumhuriy«t İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 9 9 Çarşombö 6 Ocak 1965 NECDET ATALAT ölümü şüphe sekiyor Rus heyeli, Gürsel ve İnönü ile görüşme yaptı Ankara 5, (Cumhuriyet Bürosu) Anluırsı, S (Cumhuriyet Bürosu) us Parlâmento Heyeti saat 15 30 da T.B.M.M.'ye gelmiş v e sol taraftakı kordıplomatığe aıt balkona yerleşmıçtir. Başkan Sırmen heyetin geldiğini bildirmiş ve kendılermi T.BMM. adına sel&mla mıstır. R S Ankara, 5 (Cnmhnriyet Bürosu) ovyet Meclis heyeti başkanı Podgorniy, Basbakan tnönuy'u ve T.B.M.M. den yeni bir par lâmento heyetıni Rusyaya dâvet etmıştir. tnönü, bu dâvete kesın olarak herhangi bir cevap vermemistır. Heyet Başkanı ile Basbakan ara gında yapılan ve iki saat devanı eden yuksek sevıyedeki görüşmeden sonra Podgorniy, basın men.«uplarına: «TÜrkiye ile Sovyetler Birligi arasındaki dostluk gelismek mecboriyetindedir ve gelisecektir. Bn dostlnğn önliyeeek hiç bir engel yoktu» demiştir. ZlYARETLER Bu sabah 8.30 da Anıtkabri zıyaret eden heyet, uzerınde cBuyuk Onder Atatürk'e S S.C.B. Yüksek Şürasından» yazılı bir çelenk koymuştur. Daha sonra Senato ve (Arkası Sa. 7, Sü. » de) T.B M M. uyelerının alkıslarına Rus heyeti de ayağa kalk&rak. «Rus usulu» alkışhyarak cevap vermişler dır. Bundan sonra Puat Sirmen, heyet başkanı Podgornıy'nin T.B.M.M. ye hitap etmek istedığini bildirmiş ve bu hususu oya koymuştur. Eller kaldırıldığı sırada senator Osman Koksal (Soz istiyorum, usul hakkında) dıye bağırmıştır. Sirmen, yaptığı teklifın kabul edıldiğini, bu sebepten soz vermıyeceğıni bildirin ce bılhassa AP. sıralannda A.P. lı mılletvekillerinden bir kısnu sıra kapaklaruıa vujferak durumu protes to etmışlerdır. Bu arada Samsun senatörü Fethi Tevetoglunun «Bu kürsüden sadece Türk milletinin nıilletvekilleri konuşabilir» dıyerek salonu terkettiği görülmuştür. „!, Faruk Çöl'ün tanıdıfı kadınlardan biri ifade vermeye giriyor. Köksal konuşuyor Olayla ilgili olarak dün de bir çok kadının ifadesi alındı A. P. üderi "ücretli • ••••••••••••MIIIIIMItllMIMIIllllllll Sovyet Parlâmento Heyeti Başkanı l'odgorniy, Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından kabul edildiği zaman.. Başkan Sirmen, ısrar üzerine Os man Koksal'a soz vennıştır. Köksal, ozetle şu konuşmayı yapmıştır: «Bu kursü Türk milletinin kttrsüsüdür. Ansyasa, ksnan talimat, tüzük gelenekler bo kürsüden ancak T.B.M.M. ft yelerinin konuşmasına iıin vermiştir. Bazı devletlerin parlâmentolannda yabancı devletlerin birinci ve ikinei adamlarının konuşma yap» bilmesi selene|i vardır. A ma bngfün bn durum da yok tur.» Sirmen, Koksal'a cevap vererek, yanıldıklarını, daha bir yıl önce bir Alman heyeti başk&nının bu kiırsuden konuştuğunu soylemiş ve bu kararı T B.M M. nin verebileceğuıı belirtmiştir. Başkan oylamayı yenıden yapmış, çoğunlukla Sovyet heyeti başkamnm konusabıleceğı kararına vanlmıştır. Daha sonra Sirmen, heyet başkanı Podgorniy'yı kürsuye dâvet etmış tır. Skandal grarataıti tinapetin escatı hâlâ fözülemedi Son gecey i gazi noda geçi ren1 Çöl'ün davetlileri arasında opera sanatçıları da vardı Ankara, 5 (Cumhuriyet Bürosu) ski Amasya milletvekillerinden Faruk Çöl'ün öldürillüşü ile ilgüi tahkıkata İkinei Şube Mudürlugünde devam olunmuş ve kendısi ile ileisi tesbit edilen bazı kadınların iîadeleri alınmış, iki erkelc de nezarete konulmuşlardır. Bu arada Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gülseren Ündeğer de po lıs tarafından ikinei şubeye dâvet edilerek ifadesine başvurulmuştur. GÜLSEREN ÜNDEGER Ifade verdi adam değilim,, dedi Türk Sovyet münasebetleri Demirel, liderUğe secildikten sonPodgorny işlerini btrakttğtm söyledi kürsüde E AP. ANKARA 5, Cumhuriyet Bürosu Genel Başkanı Süleyman Demirel ken disi hakkında ileri sürülen «Yabancıların ücretli Türkive ile Sovyet Rusja arasındaki münasebetler temkinli biı:ge ; adaTHH» Ve «BİT t a k i m k a r t e l lişme temposu içinde ilerliyor. iki ay önce Dışişleri Bakanı F. C. ; t r ö s t l e r l e İrtİbatl o l d u ğ u » Erkin. Moskovaja gittiği zaman gerek Turkıye, gerekse Rusja, . . reddetmistir be'rli bir tereddut geçiriyorlar. taraflanıı samimiliği konusunda : l d d i a l a r i I U r e d d e t m i Ş t i r nVlahazit hLesini aç.k b.rakmakta fayda göruyorlardı. : Demirel bu konularda ve Ereglı S o ı v e t l e r i " e r e a d ü d u daha doğrusu temkinliliği aslmda o günlerin : Demır Çelık şirketınde kendısıyle h a v " n V d a > r , r Zira yakmlasma K.brıs ihtilâfınuı büsbütun: ügılı suallere şu cevabı vermiştir: da>an ^ . ^ ^ ^ c e ş , t u h e s a p l a r l a iki >onlu . Soru Son zamanlarda baz, ga' . sruttuklerinin ortaya çıktığı sıralarda başlaımştır ve : zete ve mecmualarda bazı kalemleSovjetUr ou politikaııın Kıbrıs dâvasını kurtarmak için uygu : rin sizin şahsınıza dogrudan doğfa° d.2 volandaki 5uphelerden önce kendilerini kurtaramamıslar ; ruya veya ımall bır şekılde çattıkdır Gerci Dısisleri hevetimiz Moskovada dostça karşılanmış, ama : ları muşahede olunmaktadır. Bu bte v a X . m e t l " Sovvet gazeteleri de 25 yıldan beri Uk defa = hususta ne düşunüyorsunuz? Cevap 8 Kasım 1964 tarihinde ap..*a,, resmi ziyarete karsı kasdîlik kokan bir umursamazlık gos z Adalet Partisi Ankara il kongresüv > termişlerdir. . . . . . •. • I demokrasinin tezvir, iftira ve kö de rurkheye gelince, hukumetiu i> i komşuluk münasebetlermın ıhya . tüleme rejimi olmadığını söyledim. *dilmesi konusunda geçlrdiği tereddüdü haklı gosterecek ne : (Arkası Sa. 1, Sü. 4 t e ) denler coktı.r. Öuce Türk tarihi. urcelendiği zaman goıulmekte ; dir ki Rusya özellikle Osmanlı Devletinin gerileme ve çokuşu . devresinde S1rak deniz politikasını kâh fırsatlardan yararlanmak, : kâlı Balkanlarda tahrikci olmak. hattâ Yunan isyanmda, ısyancı : lara elebasları gondermek ve kâh dogrudan doğruya harekete geç : mek suretiyle yüıutmuş. bu u>gulama AUtürkle Lenın arasında . başlajan d .stluk ve anlayış havasınm kurulmasma kadar surmuş : tür. Ancak Leniııin olumımdeıı sonra. hele 2 nci Dun>a Harbını : Ukiben Stalinin uvgulama^a başladığı tehdit politikası. Çarlık Rus : yasınuı tâkip ettiği politikadan farklı olmadı ve TÜrkiye ile Sov : (Cumhuriyet Bürosu) yetler arasındaki bağlar 1964 >ılma kadar kopuk kaldı. Bu bakım : "dan Türkiynin tereddüdü. Sovjetlerinki gibi sadece bır munferıt . olaydaı. değil tarihten ve birbirini yakından izleyen olaylardan ; gelmi^tir. Vma Türkive. butün germişi bir jana iterek, yeni dun ; ya gorusünun getirdiği yeni politikaja jtmelebildi. Hirkptinin kiTMî tası : temini konu SSCB Yuksek Şürası üyesi ve hejet başkanı Podgornıy'ın bugun saat 15.00 de TBMM'de yaptığı konuşma ozetle soyledır: «Sayın senatör, sayın milletvekilleri, sayın bavlar. llkönce bana bu kürsüde ko nusma fırsatı \ erdığınızden ötürü tesekür eder, sizleri ve Büyük Türk Milletini can dan selâmlarım. Meclisinizin davetine icabet etmek ve ia devi ziyarette bulunmak maksadıyle geldiğimiz Türki veyi daha yakından görerek tanımak istivoruz. Barışselan Sovyetler, (Arkası S Necdet Atalajın kızkardeşi arkadaşımızla görüşürken. ver ve yaratıcı bir miiiet o 5 ay önce Amasyada işlenen bu cinayete, Çöl ve yeay once Amasya'dakı cinayete eski milletvekıllerınden Faruk Çöl ve yeğeni Doğan Bergama' nm adları kanşmış, fakat cinayetın faili bulunamamış ve faılı meç hul cuıayetler dosyasına gırerek olay kapanmıştır. Ankara'da Demokrat Parti eski mılletvekillerinden Faruk Çöl'ün öl dürülmesiyle ilgili olarak, polis 5 ay once işlenen Amasya cinayetine de eğilerek Ankaradan bir ekıbinı bu şehre göndermıştır. Polis ekıbi Amasya'da faaliyetine başlarken biz de, dün şehrimızde maktul Necdet Atalay'm kız kardeşi Doktor Lâle Atalay ıle göriişerek katil olayı hakkında bilgı aldık Doktor Lâle ağabeysının, Faruk Çol' un yeğeni tarafmdan oldurulduğunü iddıa etmış ve delil kıfayetsızlı (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Dr. Necdet Atalayı kim öldürdü? 5! Uykusuz geçen bir gece Başta İkinei Şube Müdürü Vahdet Erdal olduğu halde Cinayet Masası âmır ve memurlan geceyi uykusuz geçirmişler ve Doğan Bergama ile 14 jaşında gâyet güzel bir kız olan Sam sundan Ankaraya gelen C. Y. ile ağabeysi E. Y. ve babası A. Y. nin ıfadelerini almışlardır. Doğan Bergama, Amasyadaki çiftliği kendisinin idare ettiğini, zaman zaman Amasyaya işleri için gittiğini, ( ekseri zamanlarda Faruk Çöl'ün ken disine kiraladığı Ankaradaki apartmaııda oturduğunu, gene Faruk Çölü n k e n d i s m e yen i bir otomobii ni idare ettiğini soylemiştir. Samsunlu kız Doğan'dan sonra genç ve guzel bir kızın ifadesine başvurulmuştur. Faruk Çöl, bundan bir süre önce Samsunda tanıştığı ondört yaşında çok guzel bir kız olan C. Y. yi fakir aile siyle birlikte Ankaraya getirmiş ve kendilerine bir ev tutmuştur. C. ile R1HTIMA ÇARPTI İngüiz banbirlikte annesi, babası A. ve ağabey dıralı «Newforest» şılepı evvelkl si E. de Ankaraya gelmişlerdir. Fa gece sabaha karşı Rumehhisarında ruk Çol, birkaç defa C. ile buluş rıhtıma bmdirmıştir. Geçen sene muş, fakat kız kendısini tesl'ım et Rus bandıralı Arhangelsk gemisimemiş, sadece gayri ahlâki temas nin karaya bindırdığı yalılar bölmesafede larda bulunmuşlardır. Faruk Çöl. gesıne 150 metre kadar kıza kendisine teslim olduğu tak rıhtıma çarpan şilepın çıkardığı gudırde ev eşyaları için 10 bin lira ve rültü civarda oturan halkı büyük; ilgisini kesmesi için de 20 bin lira heyecana sevketmıştır. Kazaya Orolmak üzere 3 bin lira vereceğini koz akmtısı sebep olmustur. Gemi 0 soylemiştir. Bu anlaşma gerçekleşe baş tarafından yara almasına rağmen kendi imkânlan ile kurtularak meden Faruk Çol öldürulmüştür. Dün gece ıfade veren C. Y. bütün Buyükdereye demirlemiştir bunları açıklamış, ifadesi alınan C. Buyeni politikay, Sovyetlerin }*?^ **#"«%% £%££• l S K S l SSlTtar konuşma yap nin babası A ile kardeşi E. de bu Kıbns konusuna bağlamaya ımkan yoktur. Urguplu başkanlıgın ı s suniarı sovlemistü" daki Türk parlâmento beyeti Kıbns olaylan patlak vermeden çok : mış^ve ozet e şunlan soylemıştır sozleri doğrulamışlardır. Fakat polis A. ile E. den şüphelendiğinden önce Rusyaj, ziyaret etmis ve TÜrkiye bu . ^ ^ ^ | ^«™. \ t J ^ S T S L ' ^ ^ S t 2 kendilerini nezaret altına almışür. göstermiştir. Erkin'in ziyaret, n e » « « « « * « « » « K T r S vi kom = mt kıreç taşmı şirkete temin edeOnbinlik kaduı kınlasma devTesinin başlang.cd.r ve ozellıkle Kı>ms yıı kom . ^ » . m u t e a h n i d m u Şehrimizde bulunan Malıye Ba ] Bu arada polis, bir taraftan da Faşuluk münasebetlerinde. Turkıye ıçın bır nevı olçu olmustur J cıkaracak makinalan vok: kam Ferit Melen, ıthalât ve ıhraü^nne Simdi münasebetlerin gelismesi devresindeyiz. Mikoyan'ın dedıgı : ^eç taşı cıkaracak makınalan yok catın devletleştirılmesı konusunda; ruk Çol ile on yıl önce Çorumda başından bir macera geçmiş olan ve S ne basvurmus fagibi, görüşlerimiz ne olursa olsun iki ülke arasında sıyası, kul : «Bugünkü hükümet böyle bir şey muhitte •Onbinlik S.» diye taninan türel ve ekonomik alanlarda dostça ve eşit şartlarda munasebet ; düşünmüyor. Ben de şahsen faydaArkadaşımız ERDOĞAN güzel bir kadını aramaktadır. bıldirilmiştir. Bu defa muteahhit lı görmem. Ayrıca bu bir Anayasa lerin arttırıhnasını istiyoruz. Z ^^ ARIPINAR'ın Copernicus, ymdjri^ Bakanlığına Edinilen bilgiye göre. Faruk Çöl, meselesidir.» demiştır. Sovyet Rusyaya giden heyetimiz oradan iyi haberlerle döndü. Dün ; f"a*b~ka Mıckıewıcz, Çhopin ve mamakinaları B akanlık Melen, aralık aymda yurd dışm on yıl önce Çorumda genç ve güzel ya pazannda TÜrkiye, hem alıcı, hem de satıcı olarak elbette : b a s v u r r n u ş dam Çune'yı yetıştiren Podaki işçilerden 3 mılyon dolar dö S. isimli bir kızla tanışmış ve kendi daha geniş sınırlar içinde bulunmah ve eğer Sovyet mallarım al : m ü t e a h h i d e ^ ^ a v e r m ı ş t i r . Şim lonya'da, Polonya halkı aravız temin edildiğini açıkladıktan sini iğfal etmiş, şikâyetçi olmaması mak, Türk mallannı Rusyaya satmak mülî çıkattorınuıa uygun ; d ı ş u n ] a n s o r u y o r u m : 0 sında yaptiğı röportaj sonra, artan milyonerler sayısı hak için de 1 bin lira vermiştir. Bunise karşüıkl, ticaret gelismelidir: Bugüne, kadar * ^ J j J g ^ = O Baymdırlık Bakanhğ, makinakında «Türkiye'de milyoner olmak, dan sonra kadının ismi •Onbinlik S. çerçevesi içinde devam eden ahm satun hesabında ne garıptırJn ^ ilecek durumda vereb herkes için açık yoldur. Yalmz re olarak kalmıştır. Faruk Çöl'ün bu Türkiye, Sovyet Rusyadan alacaklı olmustur. Oysa Turkıyenın . m ı d ı r ? fahın umuma intikal etmesi gere kadından bir çocuğu olmustur. ağır sanayi memleketi Rusyadan alabUeceği çok şey vardır. Yal : Polis. bunu da dikkate alarak S. kir. Biz refahı, karma ekonomi, n « bütün mesele Sovyet Rusyamn katı prensiplerden ve özeUıkle : © Bakanhk da Ihale Kamınuna plân, bütçe. vergi, kredi ve ücreti, yi aramaktadır. bir Ukım hesaplardan sıynlması, ve Türkiyenin de çok taraflı : tabı degıl mıd.r? Gazinoda eğlence gelir politikasına tatbik etmek suveni politika törüsünde ısrarli durabUmesidir. : O Bu verılen makınalar fabrıkaFaruk Çol. öldürüldüğü 4 ocak pa retiyle umuma tesmil etmek istiyoDEVLETÇİYİZ . : nın menfaati ıçın verılmıştır, dem(ArkMi S». 7, Sü, 1 de) Ecvet GURESIN : mez. Çünkü arada bir özel »ahıs IHUIIIItlllllll •ııiiiMiııııııııııııııııtııııiMMiuıııtıiMiııtıuııuiMiııııııııııuî niajt desalftil Apaydın, Ereğli Demir bir Melen, Dış Ticaret konusunda konuştu r I ı ı I I I I POLONEZ | Mİ?... I I I BUGUN 4. SAYFADA !e IIRIIIIIIII ııııııııııı ıııııııııııiHiııırı VKdır.» I I . I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog