Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Tiirk Edebiyatı 1965 Edebijatımızın bir yılım en guzel omeklerıyle elınizin altına getiren antoloji. S. Eyuboğlu, V. Günyol, O. Burian; Nâzım Hıkmet, Ercümend Behzad, F. H. Dağlarca,, Oktay RLfat. Mebh Cevdet, B. Necatigil, İ. Berfc, T. Uyar, E. Cansever, C. Sureya; Yaşar Kemal, Orhan Keraal, Samim Koeagoz, O. Akbal gibi 42 seçkın yazardan eleştirlaL Blir, hlkâye 256 sayfa, 7.5 lira. DE YAYINEVI, VİLÂTET HAN, CAĞAAOĞLU Cumhuriyet 169 Memet Fnat'ın Seetikleri CumhuriyeC KURUCUSU: YUNÜS NADİ Varlık Yıllığı 1965 Her Yılbaşında çıkan Varlık Yıllığı'nın, 1965 sayısı her zamankinden geniş ö'lçüde ve daha zengin şiir, hikâye ve inceleraelerle çıknuştrr. 1964 de çıkan başlıca düşünce yazılarından da bir seçmeyi içine alan bu sayıda Varlık'ın yurt sorunları bakımından çok önemli toplu soruşturmasına gelen 1100 cevabın sonuçlan ve yorumlan da yer almıştır. Fiatı gene 8 liradır. Üâncıhk 4296/174 41. yıl sayı 14524 Telgraf ve mekttıp adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Solı 5 Ocak 1965 HEYETİMİZ MOSKOVADAN DGNDÜ Heyet Başkanı "Bundan sonra pazar tatilini Türkiyede geçireceğim,, dedi SOVYET HEYETİ GELDİ S llllllllllllllll BİR SÜREDEN BERİ RUSYA'DA TETKIKLERDE BULUNAN TEKNİK HEYETİMİZ DÜNT ANKARA'YA DÖNMÜŞTÜR. HEYET BAŞKANI TETKIKLERI KONUSUNDA ŞÖYLE KONUŞMUŞTUR : «GORVE BAT1 İLE DÜKLERİMİZDEN YATIRIMCI DAİRELER BÜYUK ÖLÇÜDE YARARLANACAKLAR )>OĞU MALLARI ARASINDAKİ FARKI BİZDEN ÖĞRENECEKLERİ İÇİN, BUNDAN SONRAKİ MÜBAYAALARINDA DAHA UCUZ VE DAHA UYGUN MALLARI SEÇEBİLECEKLERDİR. Bİ2, RUSYADA ÜÇ KONLDA TETKİK YAPT1K : KARAYOLLARI ARAÇLARI, TARIM ARAÇLARI VE TEKSTİL.» Eski bit MilletveUili öldürüldü FARUK ÇOL Cinayet kurbam ANKARADA DUN SABAHKİ ESRARENGİZ OLAY Amasya'da biiyiik arazi sahibi olan Faruk Çöl ile îlgisi bulunan 10 dan fazla kadın nezarele alındı Ankara, 4 (Cumhuriyet Bürosu) skı Amasya Mılletvekıllerınden Faruk Çol, sabaha karşı Bahçelıevlerdeki evınde meçhul bir şahıs tarafından tabanca ile vu rularak oldürülmüştur. 60 yaşmdaki eski mületvekilinin esrarengız şekilde öldürülmesi olayma el koyan polis, akşama kadar maktulle ılgisini tesbit ettiği ve içinde Pakulteli kız öğrenciler de bulunan ondan fazla kadını nezaret altına almış, 25 kişinin de ifadesine başvurmuştur. GECEYI BÖLEN SİLAH SESLERI Amasya'da büyük arazi sahibi olan ve iki devre D.P. Amasya milletvekilliği yapan 60 yaşmdaki Faruk Çöl, Ankara'ya geldikçe ikâmet ettiği, Bahçelievler Dikmen Kooperatifi mahallesi 60 sokak 6 numaralı apartmana sabaha karşı gelmiş ve 05 AD 044 plâkalı otomobilini evin önüne park ettikten sonra binaya girmiştir. Faruk Çöl, binanın en üst, dördüncü katında bulunan 8 numaralı dairesinin kapısını açtığı sırada içerden kendisine meçhul bir şahıs tarafından üç el ateş edilmiştir. Faruk Çöl, daha anahtarını kapmın kilidinden çıkaramadan kalbinin altına sol tarafına aldığı bir kurşun yarası ile evine girmiş, fakat önünden süratle geçen kaatili yakalayabilmek için tekrar hole çıkmıştır. Kurşunun ci ğerlerini parçaladığı Faruk Çöl, merdivenlerden yuvarlanarak ölinüşfuf. Uü* sırada btrkaç üefa da bağırmıştır. APARTMAN SÂKİNLERİ UYANIYOR Gerek silâh sesleri ve gerekse Faruk Çol'un bağırması uzerine sa baha karşı saat üçte apartman sakınleri uyanmıştır. Önce, Faruk Çöl'ün komşusu olan 7 numaralı daıre sakinleri ve altındaki 5 numaralı daırede ikâmet eden eski Devlet Bakanı Abdülhak Kemal Yö rük'ün ahçısı hole çıkmışlardır. Ce (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Kaş Yaparken.. IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rap milletleriyle gevşiyen ilişkilerimizi yeniden güçlendirip düzenlemek iizere 'Hükümetin Ortadoğuda daha bir olumlu politika gütmek karanna vardığını ö|reniyoru7. Buııa sevinmemek elden gelmez. Bu milletlerle aramızda tarihi. coğrafi, ekonomik, sosyal, çeşitli bağlar bulunduğunu kimse inkâr edemez. Son yıllarda, biraz da bizim ihmalimiz yüzünden lâçkalasan bağları ele almak suretiyle bölgemiz milletlerini daha âhenkli bir yaşama düzeyine kavuşturmak mümkündür. Bu uğurda harcanacak gayretleri takdirle karşılanz. Ancak, bir kısım milletlere yaklaşmak isterken başka bir millete sırt çevirmek gibi hareketlerden de sakınmatnız "ieretngînî ünutmaırtalıyız. lyi münasebetler, dostlak ve surekli banş düzeni Cumhuriyet Tnrkiyesinin temel Ukelerinden biridir. Bu ilke, hüyük rnillet küçiik nıillet ayınmı gözetmeksizin, her milletin haysiyetine ve varlığına aynı saygıyı göstermemizi gerektirir. Bir millete, ya da bir milletler grupuna hoş görüneceğiz diye bir başka miUeti kırarsak, ilk önce kendimizi küçük düşürmüş, sonra da ötlediğimiz sonuca varmak olanağını elden kaçırmış oluruz. Ankara, 4 (Cumhuriyet Bürosu) ovyetler Bırlıği Yuksek Şurası Heyet Başkanı Podgornıy, Esen boğa Hava Alanında kendısını karşüayan Cumhuriyet Senatosu Başkanı Enver Aka'ya «Moskova'dan buraya üç saat onbeş dakikada geldim. Rusya'nın Türkiye'ye bu kadar yakın oldugunu bilmiyordum. Bu demektir ki, bundan sonra pazar tatillerimi geçinneye Türkiye'ye geleceğim» demiştır. 18 kişi geldi llyuşın 13 tıpı uçakla Moskovadan doğruca Ankaraya gelen he • \eti Esenboğa hava alaüjKda Cumhurıyet Senatosu Başkanı Akd, Mıllet Meclısi Başkanı Sirmen, Ba^kan vekılleri, Rusyaya giden Tuık Parlâmenterlerı, Dısısleri Bakanhğı Genel Sekreteri Bayulken, Rus Buyukelçısı Rıjov ve Bu \ ukelçıhk mensupları ile Polon\a Buyukelçisı karşılamışlardır. Uı,a ğın mçrdıvenlerınde heyet başkaPodgornıye, Senato Başkanı En\er Aka: «İfüksek Sovyet Şurası Terasilcilerini, Türkiyede karsıla • maktan dolayı çok babtivarım» demıstır. tkısj kadın olan 10 kısılık heyete ayrıca 8 kışıhk teknık grup da refakat etmektevdi. Aynı uçakla Turkıyenin Moskova Bu yukelçisi Hasan Işık da gelraış tır. Yakın, yakın E alonunda Aka ile Podgornıy »ra sında su konuşma geçmıştır: Podgornıy: Bizde çok kar v»rdı. Bnrada hiç kar yok. Aka: Bu bir ıstısnadır. O\sa, ocak ayları hep karlı olurdu. Podgornıy: Bizde ocak aylarında Sovyet Parlâmento hejeti başkanı Esenboğada ise şiddetli bir kıs olurdu. Simdi çok kar var amma, kısın olmayışı gerçekten bir istisna teşkil etti. Aka: Yolculusunuz nasıl g^çtı? Podgoınıy: Yolculuğumuz çok güzel geçti. Moskovadan buraya üç saat on bes dakikada eeldik. Rusyanın, Türkiyeye bu kadar yaOünya gazetesinde okuduğumuz kın olduğunu bilmiyordum. Bu debir haber üzerine kaygulandığımız mektir ki, bundan sonra pazar taiçindir ki bu satırlan yazmak zotillerini geçirmeje Türkiveye gerunda kaldık. Gazeteye Ankaradan leceğim. Türkiye\e ilk defa geli bildirildiğine göre hükümct, bir {yorum. Amma, Türklerın misafir1 yandan Arap milletlerine karşı yüperverliğini çok i\i biliyo rüteceği «olumlu» politikaya başlar' rum. Geçen yıl bir Parlâmento ken öte yandan Israelle olan ilişkihevetinizi ağırlamaktan sevinç duy lerimizi azaltacakmıs. Spor, kültür Soruşturma açılan talebeler arasında yeni seçilen mustnk. Amma, bu kere yeni bir re bilim alanında bu milletle yapaparlâmento heyetinizi dâ\rt edecebaşkan da var. Eski başkan, kongrenin geldiğimiz temaslan bundan böyle ğim. Ikiııci Parlâmento hevetinizi kısacakmışız. daha sıcak u candan karsılıyacatekrar toplanacağını bildirdi gız. Geçen seferki bir baslangıçtı. Haberin yanhş bilgiye dayanmış Portakal suyu • votka stTnnui Unıveısıtesi Talebe B.ılığı Merkezınde evvelkı gece cereyan olmasını dileriz. Zira, böylesine aeuen uzucu olaylar dolayısıyle 14 yuksek tahsıl oğrencısı dun Adlıyeve Aka: Sayın misafırlenme portacayip bir davranışı biz Cumhuriyet sevkedılmLjtır. (Arkası Sa. 1, Sü. 7 de) Türkijesinin dünya görüşüne yakışHaklarında «Polise mukavemet, iz tıramadığımız gibi bundan ne ken ı rar \e gosteri» suçlarından soruşturdimize, ne de başkalarma bir ya ma açılmış olan gençler arasında rar doğabileceğine inanmıyoruz. Birlığın yeni Başkanı Mehmet Şavata da bulunmaktadır. Sabaha kaArapların geııel otarak İsraele dar pohs nezaretınde tutulduktan diş bilediklerini, devlet olarak onu sonra dün sabah serbest bırakılan di tanımadıklarım. hattâ Israelle iyi ğer oğrenciler şunlardır: teçinen hükümetlere kızdıklarını Ekrem Ozer, Bayram Doğaıı. Yalbiliyoruz. Çoğu bağımsızlıklarını je cııı Ozturk, Celâl Soydaş, Ce\at Kani kazanan ve bir kısım coskun şef ral. \hmet Merir. Orhan Aytuç Taş lerin buyruğu altında altmıs mil >urek. Derviş Damar. Ali Rıza Alp, yonluk bir ülke kurtnak hevesiae M. Sarıdoğan. Yahya Koks.ıl. Dekapılaıı Arap yöneticileri Israel dev mir Saka, C. Yaymaz. letini kendi topraklarma zorla giOte yandan, eski Başkan Oaiıion rip yerleşmiş bir parazit. Amerikan Zeki Telcı, 8 oğrencı Dernegı ile bırkapitalizminin uydurması bir >ara likte dun yayınladığı deklârasyonda, tık sayıyorlar. Ne var ki, Israel de bırlık kongresmin gerekli kanunı bugiin Ortadoğuda inkâr edilemez formalite tamamlandıktan sonra usu bir varlık halinde dimdik ayaktadır lune uygun olarak yeniden toplanve biz bu devleti kurulduğu zaman tıya dâvet edıleceğmı bildirmiştır. ilk tamyanlardan biri olmuşuzdur. «Turk Gençliğine» ıbaresüıi taşıyan Şimdiye değin hiç bir kotülüğünü büdırıde ozetle şoyle denılmektedır. görmediğimiz. tersine bizimle daima • Birkaç güııdiır de\anı edeıı ola> yakın ve yapıcı dostluk ilişkileri lar sana karşı girişilen son direnme yurütmeje önem vereıı, Kıbrıs dâ lerdir. Butün devrimciler \e millivasında canla başla bizi tîesteklijen yetçiler birleşmek ve nıucadeie etbu devlete karşı Arap dostluçunu ınek zorundayız. Bu ulkenin bütün kazanmak uğruna tutumumuzu de luğüııe kastedenleri aramızdan atma ğiştirmek bize yakısır bir davranıs \a nıecburuz.» olmaz. :İfadesi alınan kızlardan 3'ü Emniyet Müdürlüğünde 14 üniversiteli odliyeye verildi I Ankara, 4 (Cumbunyet Bürosu) urkıye Zıraat Odaları Bırlığının yayınladığı bir rapor, Turkn ede çıftçının her traktor ıçın 10 bın lıradan fazla para odedığı ve bunun bir yılda 60 mılyon Turk hrasına vardığı ortaya çıkmı«tır. Aynı raporda beher bıçer doğer ıçın fazla odenen para 4050 bın lıra arasındadır kı. yıllık tutarı 3 mılvon lırayT bulmaktadır. Odalar Bırhğımn raporuna gore aksaklıklar şunlardır : Tiirkijede bir montaj sanaMİ kurulmak istenmekte \e montajla döviz tasarrufuna gidilmektedir. O\sa memleketimizde moııte traktorlerden satlanan tasarruf iılda ancak 1.650.000 dolârdır. Zıra bir traktörün ancak yüzde 15 i \erli yapılabilmektedir. 4ncak yerli par çaların bir kısmı ithal malı \arı (Aıkası Sa. 7. Sü. 6 da) Hertraktöre îObinlirs fazla para ödeniyor T Ulay, dış ticarette kontrole karşı olanlara değindi Ankara, 4 (Cumhuriyet Biirosn) Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sıtkı Ulay, «Dıs ticaret rejiminde devlet kontrolüne karşı olanlar hakkında çerekirse açıklamalar yapabileceğini» bildirmistir. Ulay bu konuda şunları söylemistir : « Sayın Gürselin dıs ticaret hakkındaki beyanında bir yanhş anlama olsa gerektir. Bu beyan, çıkarcının istismanna vesile olmamalıdır. Dıs ticarette devlet kontrolünü istemiyenlerin açık maksadını millet öğrendikçe sinir krizi geçirenlerin görüleceği tabiîdir. Tarafsız basının bnnları nmnmi efkâra cesaretle yayınlaması millî bir ödevdir. Geri kalmıs bir ülkede aç \e donsuz vatandasın sırtından üç şünde mahalle milyoneri olmak, ne iktisaden, ne dinen, ne de ahlâken bir fazilet savılmaz. Rusya, gerj kalmış ülkeler mallarından gümrüğü kaldırdı Londra, 4 (a.a.) Tass Ajansımn bıldırdığıne gore, Rusya. Asya, Afnka ve Lâtın Amerıkadakı az gelışmis ulkelerden ıthal edılen mallar dan alınan gümruk vergılermı kaldırmıştır Ajans, kararın «Cene\re ıluııva ticaret ve kalkınnıa konferansında Sovyetlerin gönullü olarak giriştiği taahhüt uyarınca» ve gelışme yo lundakı ulkelerle tıcaretı arttırmak ıçm Bakanlar Kurulunca alındığını belırtmıştır. Tass, ayrıca, Rusvanın dış tıcare tınin 1980 yüında, 1963 tekinın dort mislme çıkacağı tahmınınde bulun maktadır. Dış Ticaret Rejimi yürürlüğe girdi , MUletvekiIi Faruk Çöl'ün kaatüı, anlaşıldığına göre, bir arkadaşmm yardımı ile binanın içinden çatıya çıkmış ve sonra da kalın bir ip sarkıt'mak suretiyle apartımanın en üst katında oturan Faruk Çdl'ün balkonu' n a inerek daireye girmiştir. Resimde. kaatilin daireye girdiği balkon ve açık kapısı okla gösterilmektedir. Ankara 4, (Cumhuriyet Bürosu) bir şekilde KAATİLİN GİRDİĞİ BALKON dldürülen eski Amasya Dıs ticaret rejimi ile ilgili kararname 1965 yümın ilk alü aylık kısmuıı kapsamaktadır. Bununla bera ber bazı maddeler için ilk defa ola rak yıllık program hazırlanarak ilân edilmiştir. 1965 yıh ithalât hacmi 665 milyoa dolâr olarak öngdrülmüştür. Israelin bugun yaşadığı topraklara Amerikan kapitali baskısı ile gi \ rip yerleştiği iddiası da ucuz bir I propagandadan başka bir şev dejrüdir. Resmen 1949 da bağımsız olarak hayata çözlerini açan Israel Salisbur, 4 (a.a.) Rodezya hudc\lctinin tohumu geçen >üzyılın kumetı eski EOKA lıderi Grıvas'ın sonlarında Theodore Herzl \e arkadaşlarının gayreti ile atılınıstı. <) «Gerılla Savaşı ve EOKA'nın Musıralarda Filistin dahil, bütün ^rap cadelesı» adlı kıtabım yasaklamışülkeleri Osmanlı İmparatorlusunun tır Guney Rodezya Valısı Humphrey birer parçasından ibarettiler. Artık imparatorluklar tarihe karışmış, so Gıbbs, bu kitabı basmanın, yaymanın ve taşımanın halkın guvenlık mürgeler bağırasızlıklanna kavuş ve menfaatıne aykırı olduğunu bılmuşlardır. Çağunızın gerçeği, büdırmıstır. yüklü küçüklii bütün milletlerin karşıhklı birbirlerini tanımalarını. birbirlerine saygı göstermelerini emrediyor. Biz, yeni imparatorluk hayalleri arkasından kosan Arap şeflerinin hevesleri uğruna dost Ankara 4. (Cumhuriyet Bürosu) milletleri kıracak yerde Araplara Başbakan Isnıet Inonü, bugun K,ık yürekle realiteji göstermeye Başbakanlığa gelmış ve kırkbeş dafalışsak her halde dünya barışına kıka kadar Dışışlerı Bakanı Feridun ftaha yararlı bir davranısta bulunu Cemal Eıkin ile goruşmuştur. •uz. Bu goıusmede. Başbakanın, Rus heyetınm gelısı>!e ılgılı olaıak tıkir NADİR NADİ teatısınde bulunduğu anlaşılnujtır. Grivas'ın kitabı Güney Rodezya'da yasaklandı Inönü Erkin ile görüştü Grev devam ediyor Bankİş Sendıkası taıafmüan Osmanlı Bankasının Yenicami Şubesinde gırışılen grev hareketi, dün değişik bir biçım almıştır. Bir yandan grev nobetçileri kapmın önünde beklerlerken bir yandan da Ban Ankara, 4 (Cumhumet Bürosu) kanın faahyet halinde olduğu bildırilmiştir. Hâlen şube memuıiarın Ankara Sanat Tıvatrosunda «Su! tan Gelin» pıyesınde ovnavan sar, dan 105 i greve katılmaktadır. Buna mukabil içerde 30 kadar memur atçılara bırer hedıve dağıtılmışhr Koylerde cınsıyet kunusunu ele \e hızmetli çalışmaktadır. Grevcilere diğer İşçi teşekkülleri bu ara1 da Turkıye Gazetecıler Sendıkası tarafından dun bukctler venlmiştir alan pıyeste oynıyanlara hedıyeler nı pıyesm ' a ' a n Cahıt Arav \e rr Resımde, bankanın önundeki durum gorülmektedır. jısoru Asal Çığıltepe vernıijtır. «Sultan Gelin» in sanatçılarına armağan verildi MART İÇERİ, PİRE DIŞARI (Melen «Dışarıya sermaye kaçıyor» dcdi Gazeteler )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog