Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Barmenin ve Ailenbı KOKTEYL KİTABI (MIKSOLOJI ı Kokteylm çalkalanması Içkilerın suilenmesı Bar takımları ve jeküleri Gereklı mezeler Suma likor, şarap, şampanya, aperetifler, bira, şuruplar hakkında malumat Kokteyl, Hıgh Ball, Cooler, Rıcky, Sour. Sangaree, Fızz, Smache, Daisy, Fıxe, Cobler. Julep, Sling, Toddy, Pounch, Shrub. Cup, Bowl, Flip, Egg Nog, Frappee, Glacce Pousse CaHee'ler ıçın, çeşitli formuller. 160 buyük mhife 1» lira. A. GALİMİDİ İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ 41. yıl sayı 14523 umhuriyet KTJRUCÜSÜ: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar gibi oyunroman tarzında yazılan bu giizel eseri aile çevresi içinde erkekte kısırlık dramım işlemektedir. Steinbeck'in büyülü kalemiyle hayat verdiği bu insanlan seveceksiniz. Varlık Yaymlarmda yeni baskısı yapılan bu kitap 2 lira fiyatla çıkmıştır. İlâncılık: 4294/142 Pazartesi 4 Ocak 1965 Borç 2O14 y ıl •ncı kadar sürecek I İC VE OIS BORÇl AR DAHA DA YÜKSELDİ Ü Dtş borçtarda iki yılda artma orant % 4* ÖZGEN ACAR Minareyi çalan kılıfını hazırlar Bebekteki tarihî Ayşe Sultan korusunda 2,5 kattan daha yuksek inşaat yapmak yasaktır. Fakat bazı açıkgöz inşaatçılar bunun da kolayını bulmuşlar. Önce yapıyı 6,5 kat olarak inşa ediyorlar. Sonra da alt katların duvarlaruıa taş döşeyerek, buralarmı tenıel olarak gosteriyorlar. İskân müsaadesi alınınca da bu tasları sökiip pencereleri, kapıları takıveriyorlar. O kadar ki, resimdeki gibi «şimdilik» taş döşeli katlar, daha inşaat sona ermeden salılığa çıkarılıyor. Civarda oturanların Belediye ve İmar Bakanlığına yaptıkları şikâyetlere ise kulak asan olmuyor. ' Ankara, 3 Cumhuriyet Bürosu on iki yılda Türkiyenin dış borçlannda yüzde 41, iç borçlannda yüzde 9 ve hazine kefaleti altındaki iktisadî devlet teşekküllerinin borçlarında ise yüzde 85 oramnda bir artış olmuştur. Rus Neclis Heyeti bu akşaıtı geliyor . 10 kişilik siyasi heyetin yanında ayrıca sekiz kişilik teknik grup da bulunacak Prezidyum üyesi Podgorny başkanlığındaki heyetin siyasî görüşmelerde bulunacağı kuvvetle tahmin ediliyor S Ankara, 3 (Cumhuriyet Büroso) Ortak Grupu sah günü önemli bir toplantıya çağırılmıştır. Yetkililerc» ifade edildiğine göre, bu toplantvda «Seçim Kanonnnda değişikligi öngören tasarı (Milli kalıntı). ile «Seçim tsrihinin tesbiti» görüşülecektir. Ortak Yönetim Kurulları ise Genel Merkezde toplanarak bu toplantı ile ıVgüi ön hazırhkları yapa caklardır. Bölükbaşı Istanbul'a geliyor | Millet Partisi, TBMM Grupu Genel Idare Kurulu ile birlikte dun I geç saatlere kadar süren bir top' lantı yapmıştır. Bu toplantıda iç ve dış durum l (Arkası Sa. 7, Sü. 5 t e ) C. H. P. seçim tarihini tesbit ediyor CHP Ankara 3. (Cumhuriyet Bürosu) ovyetler Birliğinin önemli kiBugün muslumanların kutsal ayı olan Ramazanın ilk gitnüdür. 30 gün sürecek kutsal ay süresince Isşilerinden Podgorniy'in Başkan lâııı âlenıinde olduğu gibi yurdumuzda da camiler donatılacak. özel dinî törenler düzenlenecektir. Ralığındaki Rus Parlâmento hemazanda satılacak pidelerin fiyatı Belediye tarafından 80 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Yumurtah pide yeti yarın (bugun) Ankaraya geleİÇ BORÇLAR cektir. yapımına bu yıl izin verilmemiştir. Cumhuriyet Senatosu ile Millet Devlet bütçesinden yapılan iç borçMeclısi Başkanları tarafından karşılanmalar son yıllarda şöyle bir artış seyri lanacak 10 kışıhk Parlâmento Hegöstermiştir: yetine ayrıca 8 kifilık teknik bir Borç toplaını Yıllar heyet de refakat eunektedir. Teknik i heyetin başkanl ığını is« Dışişleri 196'î 8 milyar 765 milyon ı Bakanı Yardtmcısı Lapin yapmak1963 9 milyar 071 milyon ! tadır. 1964 9 milyar 515 milyon 13 ocak tarıhine kadar Türkiyede 1962 yüına nazaran 1964 teki artış çeşıtli temaslar yapacak olan Rus Parlâmento ve Teknik Heyeti ile iki oranı % SI u bulmaktadır. ülke arasındaki ilişkilerin gelişti(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) rilmesi hakkında reanî bir görüşme yapılması kuvvetle muhtemeldir. Bu heyetin gelişi dolayısiyle yarın j Esenboğa Havaalanı ile heyetin ka| lacağı otele Rus bayrakları asılaEmniyet Müdörtt Haydar Özkın, gençlerle konuşnyor 1 caktır. I Ankara 3, (Cumhuri>et Bürosu) evlet Demiryollarında görevli D. cetvelinden ücret alan Bazı işyerlerinde görülen münferit grev olayları, kafaları hâlâ iki ; 10.000 kadar memur \e müstah asır öncesinde sallananları tedirgin ediyor. Kimine göre bu taz ; d e n >ik Türkiyede sermaye birikimini önlemektedir. Kimine göre E " temsilen yayınlanan bir hildiri ise zoraki gelir bölüsümü, memleketi süratle komünizme sü ; i l e kendilerine de sosyal hakların rüklemektedir. Bu arada dışanya para kaçmasını yine toplu \ tanınması istenmiştir. pazarlık ve grev müessesesinin yarattığı emniyetsizliğe bağlı ; Bildirıde, Demiryollaıı Genel MüEski Başkan Telci'nin Birliğe getirilmesi üzerine yanlar çoktur. E dürlüğünün D. Cetvelınden ücret ı çıkan olaylarda 13 kişi nezaret altına alındı Ünce bu meselede tedirginliğe baslangıç noktası olarak grevin E alanlara üvey evlât muamelesi yapahnması kadar yaıılıs, j a da geri hesaplı bir düşünce tarzı ola E il&m f°!" k M ^ l m l ." ( ! a n .'. ^"ÜÜ*,™ İUTB Başkanlığı meselesi yuzünmaz. Zira grev, gelir pavlasılması ve bölüsülmesi müessesesi E ° " ^ den dun gece bazı olaylar cereyan nin ihtiyat silâhıdır; daha başka bir deyimle, basvurulması en E " " a " etmiş, Birliğın merkezinın bulunsona bırakılması gereken silâbtır; battâ milli ekonominin ge ; lirtilmektedir. duğu binanın cam ve çerçeveleri kı Bildiride, ayrıca işçilere soyal hak lismesi bakımından arzu edilmi>en neticedir. Nitekim grev'in \ i rılmıştır. Hâdisede, polis zor kul1 karsılıfında verilmis olan lokavt hakkı için de aynı sey söylen ; lanmak mecburiyetinde kalmıştır. mek gerekir. Ama nedense Türkiyede bugün grev'in tek taraf = m e k a n o g r a f > t e k n i s y e n . Olay, geçen Salı gunu bir kısım memur ve ' lı olarak yurutülduğü, pazarlık masasına oturanların, toplu is : d i ğ e r k a d r o l a r l n b u g i b i haklardan delegelerm imza toplayarak olabırakma tehdıdi karsısında, hiçbir hakka sahip olmadıkları dü Z i s t l f a de etmemesinin açık bir haksız ganustü bir toplantıyla usulsüz sesüncesi bilinerek, istenerek yerlestirilmektedir. : hk olduğu ileri sürülmekte ve Ulaş 1 çıldiği iddıa edılen yeni Başkan Toplu Pazarlık, Gre\ ve Lokavt Kanununun çıkışından bu yana, ; tırma Bakanınm bu konuya e 1 atMehmet Şavata ve arkadaşlarının, u%galaraayı ıııcelersek görürüz ki; alısma devresi içinde bu E ması istenmektedir. dun gençlık teşekkülleri tarafından lundufumuz halde memleketimizde isveren • isçi münasebetle E yerınden almıp yerıne eski Başkan Osman Zeki Telciyi getirmeleri yuri ortalığı \elveleve \erenleri valarılı\acak ölçüde >ürüyor. ; 1 zünden çıkmıştır. Bas\urulan grevlerin sayısı parmakla çösterilecek kadar azdır, : Dun TMTB binasında oturan Oshele bu gre>lerin çoğunlugu gösteri olmaktan daha ileri git ; man Zeki Telci'yi 8 talebe teşekkümemistir. Toplu pazarlıkların sonucu olarak korkulan enflâs jj HAVLZA AT1LDILAK 1965 e gırış Londıada bu yıl her \ ıldan daha farklı, daha eğlenceli ol lu «Siz bizım meşru başkanımızsı>on tehlikesinin önlenmesinde ise bizatihi eelir daçıtımındaki : muştur. Saat 24 e doğru Trafalgar Meydanına toplanan 50 bine yakm kalabalık büyük gürultüler için nız» dıyerek kendisini İUTB binaııispî adaletin pavı vardır. E ! sına gotürerek Başkanlık masasına de yeni yılı karşılamışlardır. Bu arada yüzlerce kişide meydandaki ha>*uzlara atılmıştır. Sermaje birikiminin kösteklenmesi konusuna gelince; tasarrufun ; [ oturtmuşlardır. Bu sırada binada KEMAL DEMİR ve sermaje birikiminin dogmatik izah tarzına göre gelir bölün ; ' oturan yeni Başkan Mehmet ŞavaI Sağhk Bakanı mesi, çerçi bu birikimi engeller gibi görünür. Şu var ki, artık ; (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) Lefkoşe 3. (a.a.) Başpıskopos Ma | çağımızın en müfrit Iiberallerinde bile tasarruf ve sermaye an ; karios, «mücadelenıizin hedefi F.no : layısı, birikimin mahdut ellerde toplanması ve bir nevi serma ; sis'tir ve boyle kalacaktır» demiştir. ' je tekeli yaratmak suretiyle kalkınmanın basarılacağı nokta ; Kıbrısh Rumların Ortodoks genç sından hayli uzaklasmıs, aksine küçülen tasarrufların birlesti : kadmlar birliğinde konuşan Makarilmesı. yalırımlara arzedilecek topyekun millî sermayenin : rios, «Daha kötü bir sonuca varılma artırılması volu kabul edilmiştir. ; sını önlemek amacı ile imzalamak Konya 3, İl Kongresınde bir Vslında Türkiyedeki çelisme \e huzursuzluk, anlayısın hâlâ bu : zorunda kaldığımız Londra ve Zü Kaza, İstanbul Konya yolu kavşağında iki konuşma yapan CHP. Genel Sekrih Anlaşmaları me\cut kabul edilııokta\a \aramamis olnı.ısnıdaıı çelijor ve hâlâ zannediliyor ki, : reter Yardımcısı Dr. Suphi Baymemelidir. Bu anlaşmaların sonucu toplu pazarlıklarla vapılaıı senis anlamdaki zelir bölüsümü. otobüsün çarpışması neticesinde meydana geîdi kam, CHP nın uç yıldanberi iktiıa da dar anlamdaki ücret a.\jrlamaları. Marks'ın artık değer " olan ittifakları ve garantileri de tadarda olduğunu, bunun kısmen ornımıyoruz. Anlaşmaları tatbik etmek Ankara. 3 (Cumhuriyet Bürosu) Bu gece Ankara da bir Beledıje Ankara, 3 (Cumhuriyet teorısinin uysulamasıdır. Hâlâ zannedili\or ki, iscinin eline \etak kısmen de bağımsızların desistiyecek olanlara muka\emet ede otobusu ile Konya'ya gıtmekte olan bir yolcu otobusunun çarpışması teğıyle gerçekleştiğim, uç yıllık rilen grev silâhı, sadece ser\et düsmanlığı anlayısının neticesiBürosu) ceğiz" demiştir. ı neticesinde 4 kışı olmuş, 10 kışı de yaralanmıştır. iktidar devresinin hesabmı açık adir. Oysa eerek toplu pazarhk, gerekse çrev ve lokavt müesinci Verem Savaş Haftası lmlariyle verebıleceklerini, seçim seselerini. komünistler kendi deyimleriyle, «burju\a demokraSağlık ve Sosyal Yardım Şofor Mustafa Bozcan ıdaresındeBirinci saııık beyannamelerinde öngörulen ve son silerinde. kapitalist ekonomik sistemin oyalama \asıtaları» olaBakanı Dr. Kemal Deki 03 AC 323 plâkalı yolcu otobusu hükümet programmda yer alan rerak eörürler ve ücret artıslarının yarattıçı satın alma gücüne, mir'in Türkiye radyolannda Konyaya gıderken İstanbul Kon formların gerçekleşeceğini söyleyaptığı konuşma ile açılmıştır. hem kapitali/min dolavlı olarak gelistiâi »erekçesîvle karsıdırya yolu kavşağında Haydar Gurmiştir. Dr. Demır konuşmasında velar \e hem de bu çüc'ün aslında artmadısını ispatlamasa çalıBaykam daha sonra «CHP. sini can'ın kullandığı 06 AP 324 plâkalı remın, daha zıyade ekonomık, sırlar. ; iktidardan düşürmek istiyenlerin Belediye otobüsü ile çarpışmıştır. sosyal ve kulturel şartlan geliş Kı»ica«ii selirin bölünmesi xe grc\ konusunda bizim ilkel libera I elinde silâlı bırakmak niyetinde memıs toplumlarda ve çahşma Sademe sonunda Belediye otobusu lizm savunucularımızla fanatik Marksçılar arasında garip bir : olmadıklarını» soylemış ve Toprak Ankara 3, (a.a.) Orta oğretim çağında kıtlelerde tahribat yap paralellik vardır. Raha doğru^u bizım ilkel'ler, farkında olma : La Paz, Bolivva 3, (AP) Memle devrilmiş ve yolcular arka tarafın de, tek dersten borçlu olarak üst reformu kanununun ocak ayının tığını söylemiş ve yurdumuzdaketi dan. asıl kcndileri için pek tehlikeli netieeler verebilecek bövle : n i idaıe eden askeri cunta. kendisi dan çıkarılmıştır. Yaralılar hasta sınıfa devam etmenın kaldırılma ortasında Meclise sevkedileceğini ki veremli oranmın 0/o2,5 civabir paralele girmrkte. âdeta kendi kuvularını kazmaea çalış E devirmeye mâtuf bir fesat hare haneye kaldınlırken hüviyeti tesbit sı uzerıne, bu kararın ıptah ıçın belirtmiş ve şunlan ilâve etmiştir: rında olduğunu ve 750.000 teda; ketini bastudığını. ayaklanma teşeb Danıştayda dâva açan bir velınin « Bu hamleleri yaparken Meo maktadırlar. viye muhtaç veremli bulundu, , .. . " büsünün başmda federal jandarma edilemiyen bir yolcu ile birlikte dosyası, 8 ocak gunu gorülmeve lis içinde ve dışmda karşılaşacaği5 ğunu ifade etmiştir. Mehmet Akif Kaya, Yümaz Palar başlanacaktır. Venlen bılgıye gore Busünkü nygulamada meselâ genis tutulan grev yasaklarının ozel : ( mız bütün engelleri yenmek için ü b u l u n d u ğ u n u b l rb l l d i r i i l e , . .. CHP., bütün gücü ve kadrosuyla tesebbüs aleyhinde haksızvardır. Bugünkü ileri sürulebılır .ve :: aaçıklamıştır. rekabet yarattıgı ve Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet öğrenci velısi Rasım Gulâ tarafın Sağlık Bakanı bu arada. Türc ı k l a m ı s t iddianın haklı tarafları uvgulamada sektor : . açık, samimî ve cesur bir mücaKuşakçıoğlu adında dort yolcu ol dan bundan bnce Damstay'a açı kiyenin bütün şehir, kasaba v» ler dengesizliğinin mahzurları üzerinde durulabilir lan dâvanın gorülmesı sırasında, dele verecektir. köylerının ikinci defa BCG egünkü uygulamada meselâ. gelir bölüsümünün bazen Yine bu E kilde tertiplenen ayaklanma. Mıllı müşlerdir. Yaralanan 10 kışı ise hesapsız : Bildirıde, cumartesı gecesı sürat dâvacınm tehiri icra talebi çoğunikinci sanık Libera] olduğunu son kongrele~ ie harekete geçirilen askeri birlikkiplerı tarafından tarandığını, ücret ayarlamasına gittiği de söylenebilir. Ama bütün bunlar, I Polis Akademisinde başgösterecek §e Hasan ve Osman Allıok, Omer Yıl lukla ıeddedilmış ve dâvanın usurinde bir kere daha kamu oyuna 14.932.094 vatandaşa da BCG henüz gelismemis bir ekonomik ortamda. ilk devrenin kaçınıl I ler tarafından bastırılmıştır. 2'Sİ Fatihte, bir duğün açıklayan AP. karşısına CHP., Kumazturk, Ahmet Kuşakçı, Musa lü muameleleri devam ettinlmişaşısı tatbik edildiğinı ve böylema? aksaklıklarıdır. düzeltilebilir. Ne var ki, kabahat müesse : «alonunun önunde ışlenen cinayet rultayımızda kabul edilen İleri Dün gece yarısı şehirde askeıi bir Balta, Ihsan Tıire, Celâl İnal, Ta tir. ce veremden korunduklannı bil senin üzerine atıldıkça \e müessese mütemadi>en kötülenip ; hklerın ve tanklarm hareket halinve programımn Dâvah Mıllî Eğıtım Bakanlığı ko .e ılgılı olarak dun uç genç neza Türkiye ülküsü dirmiştir. yıpratıldıkça, arkadan gelecek tehlikeyi önlemek, aksaklıklan E de olduğu görülmüş. fakat çatışma ner Songur, Semih Taş ve Savaş nu ile ilgilı son cevabını Danışta ret altına almmıstır. Duğüne da temsil ettiği ruh ve zihtüyetle çıKüçüközerdır. düzeltmek kadar kolay olmıvacak. hattâ belki de önlemek için jj olmamıştır. Bakanlık aynca, 2.500.000 1 W ya tevdı etmıştır Bakanhfın talep vetsız gırme yuzunden çıkan kav kacaktır. CHP sosyal adaletci, reıa sonunda, 2? yaşında Şakir Ra rormcu, çeniş vatandas kitlelerinin vakit kalmıyacaktır. : İçişleri Bakanhğı. federal polis ve ralık ücretsiz verem ilâcı daAnkara Valısi, Emniyet Muduru ettıği duruşma. Damstd\ Dâva Da ğıtmış olduklarını ifade ırelerı Umuıııi H o ; ^ ' ' » 8 ocak • •a'yı öldurmekten sanık olarak ya refahına vönelmiş parti olarak idepohs alayı Ecvet GÜRESİN \ jandarma şefi ile iki151nın tevkıf ko ve Yenimahalle savcısı olaya el cuma gunu saat 10 da yapüacak •ılananlar. «Kımın kıme vurduğu alist ktışakların barınağı olmakta tir. mutanlan dahıl 20 k ekoymuşlajdır. 1 au bümiyoruz» demiflerdır. I devam edecektirj Ur. IUIIIUIIIIIIII I|||IIIUII1IIIIİII1IIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIII"»I"»"II»"U1'I" dildiğini bildınnijUr, 1962 yılında yapılan taksitlendiıme programına göre dış borçlar 2008 yılına kadar ödeneceği halde son iki yılda yapılan borçlanmalarla bu süre 2014 yüına uzamıştır. RAMAZAH BAŞLADI S D.D.Y.nda görevli 10 bin memur zam istedi Dün bir bildiri yayınlayan memurlar işçilere tanınan hakların kendilerine de teşmilini istiyorlar üniin Kesilen Dal D I.Ü.TB.Boşkanlığı içinŞavaia grupu dün gece hâdise çıkardı Makariosı hedefimiz ENOSİS'tir» dedi Ankaradaki trafik kazasmda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı «Tek dersten borçîu geçme» konusu ile ilgiii dâva Danıştayda Baykam Reformlar gerçekleşecek dedi 750 bin tedaviye muhtaç veremli bulunuyor \ Bolivyada bir j darbe teşebbüsü \ önlendi 18
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog