Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

EN SON DEĞİŞİKLİKLERİTLE "Köy ve Mahalle Mevzuatı,, Köy ve mahalle idaresiyle Ugili bütün kanunlar, nizamnameler, Temyiz Mahkemesi, Danıştay ve Tevhidi İçtihat Kararlanyla birlikto bütün bilgileri «n geniş şekilde tophyan kitap. Bütün hâfcimlerin, savcılann, avukatlarm ve idarecilerin temel d kitabı 680 :ayıa, 25 liradır. İsteme adresi : Kemal VehW GÜL: P. K. 208 Bakanlıklar Ankara Cumhuriyet 1326 41. yıl soyı 14550 umhuriyet KURUCUSU: YUNTJS NADÎ Telgraf r e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : fstenbul N o . 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 \ \ Stefaır Zweif O6RETİSİ (çevîrent Emin Eliçin inearuh analizleri ile çağdaş edebiyafca eşsiz bir yeri olan S. Zweig bu kitabSda, rubbiliınde, psikanalizle bir devriM yaraten Freud'un kişiliğini ve eseriniVtadmâ doyulmaz bir sanat havası içiide veriyor. Fiyatı 250 kurus REHZİ KİTABEV1 ' ,ÜâncJİ*: 4299/1337 Pazor 31 Ocak 1965 Başbakanın Cumhuriyet'e demeci: AŞIRI SOL MESELESI «Bugün, bu akımın ciddî bir tehlike olmaktan ziyade ciddî bir özenti olmak karakteri vardır. Fakat zaman geçtikçe tehlike olabilecek bir istidadı taşıdığım görmek lâzımdır.» «Aşın sağın önemi ve tehlikesi yakmdan izlenmekle beraber bu tehlikenin telâşlı tedbirlere lüzum gösterecek bir acele karakter taşımadığım söylemek isterim.» AŞIRI SAG MESELESI ASIRI SOL ICIN "OZENTI,,S AGIÇIH Talebe cemiyetleri başkanları İzmirde görüşlerini açıkladılar Genel Yayın Müdürfimüz Ecvet Güresin A. P. lideri Süleyman Demirel'in aşırı akımlar ve muhtelif memleket meselcleleri hakkında göriişünü öğrenmek uzere kendisüıe sorular sonnuştur. Demirel cevaplarını yarınki gazetemiz için hazırlıyacağını vaadetmiştir. A.P. lideri DemireFin •• • •• • goruşu Türkiye berrak olmayan fikir ortamı içindedir İZMİK Turkiye Mılli Talefae Federasyonu Izmir Mahallî Icra Başkanı ile Ege Üniversitesi ve Izmır İktisadî ve Tıcarî llimler Akademısi Talebe Cemiyetleri Başkanları ortak bir basın toplantısında, Turkiyenin berrak olmıyan bir fıkır ortamı içınde. bulunduğunu i!erı surmuşler, bu akımların üniver»ıtelerde derinliğine bir araştırmaya tâbi tutulması gereküğini söylemişlerdir. Oğrenci temsilcileri, durumu ?öyle özetlemişlerdir : « Bir yandan yarım yüzyıldan beri kannn dışı sayılan devrim düşmanı ümmetçi, mnkaddesatcı akım lar ve Atatürk Milliyetçiliğine asla sığmayan faşist görüşler, toplum bünyesinden tamamen kazınnıak, ycfin e tıyiı politikagının etKisi altında yayılmak eesâretini'Bulabilmislerdir. Karaknrt köyünde yaratılan olay, bn yoldaki açık gerceklerin bir belirtisidir. Diğer yandan ekonomik dâvalarımuın hallinde en olumlu metotları bulmamıza yarıvacak olan sosyal refah devleti prensipinin hudntlarını asmak eğiliminde olan sosvalizm akımı günün ntodası halini almıştır.» "İPTİDÂL "Ideal toplutnların usullerine özenmek tehlikeli hevestir,, DEDİ Asnn en büyük adamlarından Sir Winston Churchille dün Londrad» tarihin en biiyük eenaze törenlerinden biri yapılmıştır. St. Paul kilisesindeki âyinden sonra 50 kişilik kilise korosa Ingiliz Millî Marsını söylemis \e askerler tabutu Haendel'in eenaze marsına ay»k uydaracak top arabasına tasıansliurdu.. Resimde Churcbill'in naafi top arabasmd» görülüvor. TARİHİN EN BÜYÜK GENAZE TÖRENİ TeJefoto: THA LPl Cnmhuriyet (Londra İstanbul) A Churchill dün toprağa verildi E sırı sat ve aşırı sol akımlar konusu fizerindeki tartısmalar son günlerde hızlanmıstır. özellikle 141 ve 143 nci m»ddfler bu tartısmanın an» sebepleri olarak görüiüyor. Aynca bir yandan Nnrcmluk hareketlerinin yayılması, Karaknrt olayı ve diğerleri, öte yandan toplumcu akımların gelismesi karsısında çeşitli görüsler ileri sürülü>or, hattâ polis tedbirleri bazı cevrelerde tek çare iribi çösterilmektedir. Bu konuya b'ıi »v'klık getirroek fizfe Genrî TaVin Müdürö'mSz Ecvet Güresin, Ankarada Başbakan fsmet inSnU İle bir konuşma yaptı. Ecvet Güresin'in Hükümet Baskanmdan sordnğn sualler şunIardır : A Türkiye'de sol tehlikesi arttığından bahsedilmektedir. A) Gerçekten Türkiye'de tehlikeli olan bır sol akım var mıdır? B) Varsa veya yoksa bunun nedenlerini avıklar mısınız? C) Aşırı sol'un Türkiye'de uygun ortam bulacağı, zmde kuvvetler ve halkoyu tarafmdan destekleneceğı kanısında mısınız? D) Asırı sol anlayışla asıfı olmıyan sol anlayış arasuıda sizin görüşünüze göre bâriz farklar nelerdir? GERİYE BIRAKILDI Dün de keşmekeş içinde devam eden istanbul Üniversitesi Talebe Birliği kongresinde, Edebiyat FaküJtesi Talebe Cemiyetinin iki Başkanı arasında yetki meselesinden kavga çıkmıştır. Kavga diğer öğrenciler tarafmdan bastuılmıştır. Kongrede Murakabe raporunun okunmasından sonra tutulan hesapların kontrolü için d» bir heyet teşkil edılmisür. Kongre sömestr tatili ve bajTam munasebetiyle 8 Marta talık edılmiştir. A.P. ve M.P. örîâk bildiri yayınladılar Demirel, yardımcısı Bilgehanla M.P. liderini ziyaret etti ve yeni bir hükümet kurulması imkânları araşlırıldı Ankara 30, (Cumhuriyet Bürosu) dalet Partisi yöneticileriyle Millet Partisi Genel Başkanı yeni bir hükümet kurulması konusunda çahşmalar yapmaktadırlar. Nitekim, dün öğleden sonra A.P. Genel Başkanı Süleyman Demirel ile M.P. Genel Başkanı Osman Bolukbaşı beraberinde partilerinin ileri gelenleri olduğu halde bir toplantı yapmışlar, «Hükümetin düşürülmesi» ve takiben «Bir yenisinin» kurulması yolunda fikir teatisinde bulunmuglardır. IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hazin fakat Törende dört Kıral, bir Kıraliçe, dört Devlet Başkanı ve 11 Başbakan bulundu, Big Ben bir süre sustu Londra 30, (a.a.A.P.Radyolar) skı Ingılız Basbakanlarından Sır wınston Churchıll içın hazin, fakat 500,000 kışının izledıği goz kamaştmcı bir eenaze toreni yapılmıştır. 6 «aat 38 dakıka suren toren, Chuıchill'ın nâşınm, Turkiye saatıyle 19.23 te Londra dışındaki Bladon aile mezarlığına annesi ve babasınm yan'na defnedilmesıyle son bulmustur. (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) •11MItIIIIIIIIIllllllll urdumuzda lise öğrenimi görüp de Ismail Hakkı Baltacıoğlu adını duvmamış bir vatandaş her halde yoktur. Yetmiş yılı aşkın ömrü boyunca bu değerli bilim adamı. günlük politikanın daima dışında kalmasını bilmiş, soylu diişünürlere özgü bir gayretle sosyoloji ve pedagoji alanlarında memlekete yararlı olmayı amaç bilmiştir. Uzun boyundan ötürü eskiden karikatürcüler onu konu olarak ele aldıklan zaman arka plâna Beyazıt kulesini oturtmayı â Sehrlmızde bulvınan Sosyal Demokdet edinmişlerdi. Bugüne kadar yarat Partl Genel Başkanı Sıtkı ülay, jınladığı kitap, dergi, inceleme ve dun bir basm toplantısı duzenllyerek, makaleleri üstüste yığsanız, bunlaaskerî blrliklere gönderdiğl el kitabmrın Beyazıt kulesini değilse bile da grev aleyhtarı cümleler bulunan kendi uzun boyunu bir hayli aşaKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral cağma şüphe edilemez. AydınlanCemal Tural hakkında şoyle demıştır: mız, özellikle öğretmenlerimiz ara« Arkadaşim Cemal Tural Anayasa sında İsmail Hakkı Baltacıoğlunu ve demokrasinin âşığı Te konıyucnsndur. 32 Şubat Te 21 Mayıs olaylannda çok sevenler şüphesiz çoğunluktabunu isbat etmij bnlunmaktadır. El dır, fakat ona, eserine ve çalışmalarına saygı duymıyan bir kimse KANARYA SERGISI Serinofıl Derneğinin Galata kitabında tefsjre kaçan bir îâfiyet oyoktur denebilir. saray Lısesınde duzenledıgı 9 ncu «Kanarya» sergisi labilir.» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Işte bu hem maddesi. hem de dün açılmıştır. Sergide 500 e yakın kuş teşhır edilmektedır. Geçen yıl olduğu gıbi bu yıl da sergiyi gezenler mânası ile dev adam geçenlerde veni bir kitap daha yayınlamış: Pe arasında çekılecek kur'ada kazananlara kanarya hedıye edilecektir. dagojide devrim. Okuyanlann inancına göre eser dünya pedagoji edebivatınria veri olarak nitelikte öManisa 30 Kırkağaç llçesinin Kanemli konulara değinmekte, eğitim ı rakurt koyıınde cereyan eden olaylarda metodlanna yenilikler çetirmektetutuklu bulunan 23 klşiden NeTzat dir. Filozof >aradılışlı tstad, belki Özkaya, Nazlf üyar, Tevfilc Eren, ve fazla umuda kapılmıyor ama. omı Huseyin Uyar'ın durusmaları Kırkağaç Sulh Ceza Mahkemesınde baçlamıştır. s.even, takdir eden dostları basmKalabalık bir dınleyicl topluluğuntın dan ve üniver«iite çevrelerinden oolondırıcılık, ver«ı kaçakçıhgı ve Iş Kanununa duruşmada, ilkonce savcı taralumlu bir tepki. hiç değilse bir H aykırı hareket ettıkleri ıhbar edılen, 9 fılm şırke izledığl lddianame okunmuştur. İddlafmdan gi bekliyorlar. Güııler. baftalar getı, dun Savcıhğm ısteğı uzerıne Malî Polıs tara namede şoyle denilmektedir: çiyor. Ortalıkta ses yok. Eh, ne ya fından basılmıştır. Fılmİs Sendikasınm bir ay önceki < tahrikparsımz, bizim memleket böyle. şıkâyetini dikkate alan Savcılık, vatandaşlan artist yap jçilerin Karakurt sâkinleri bazı deTrimtahrikleri Ue Atatürk Gerçek düsünceyi pek umursama mak amaciyle dolandıran fılm şırketıerini tesbite baş 'lerine cephe almış, kby sâkinleri gapyız biz. Illâ birilerinin nasırları lamıstır. Soruşturma>T yöneten Savcı M. Feyyat, dün 1 (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) iıa basacak. çıkarcılar takımının ralıatını bozacaksınız ki üzerinize e sabah, Malî Polıs ekiplerıyle, Beyğilen «Dur yahu. ne yapıyorsun?» oğlunda îaaliyet gosteren «Günay, diyen bulunsun. Ya da yürürlükte Orijinal, Mas, Yeni Kervan, Karki düzene alkıs tutacaksmız. Basma tal, Bahar. Çetin, Üçkaya ve Hülkalıp fikirsiz cümlelerin himayesin ya» adlı fılm şirketlerinin yazıhane de bir takım ard niyetleri yarı ör îerınde, ansızın arama yaparak, bu terek yukarclakileri pohpohlıyacak tun evrak ve defterlerıne el koysınız. Ilgili çevrelerin olumlu tep muştur. Atina, 30 (a.a.) kisini işte o zaman görürsünüz. Bu Bılındıği gibı, bundan bir ay onda\Tanışların hiç birine yanaşma ce polis ekıplerı tarafmdan basılan unanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Sovdığına göre kim başını çevirip de | «Orijinal» fılm şirketi'nin sahibı İsyetler Birliği Dışişleri Bakam Andrey GromiBaltacıoğluna bakmak zahmetine 1 met Kocaoğlu, tevkif edilerek, Ceko'mın Kıbns konusundaki demeci üzerine girer? zaevine gönderilmişti. Yunanistan'ın dış siyasetinde bir değişiklik olup olAma öyle değil, pedagojide devmayacağı sorusuna şu cevabı vermiştir: Muhafaza altma alman evrak ve rim kitabı uzun süre kitapevierinin defterlerın mcelenmesi sonunda, «Siyasetimizde hiçbir değişiklik olmayacak. Kıbtozlu raflarında öksüz çocuklar mi fılm şirketlerinin sahipleri içın dârıs hükümetinin Birleşmiş Milletler'e başvurması, sâli. kendi halinde bırakümıyor, va açılıp açılmıyacağı hususunda bazı ülkelerle önceden vanlmış bir anlaşmaya dabakımz nasıl: Bir gün Sayın BalU karar verıleceğını bıldiren Savcı vanmamaktadır. Bu başvurma. sadece Birleşmiş cıoğlunu saicılıktan çaçırıyorlar. Feyyat, kendisiyle gorüşen gazete i Milletler yasasında yer alan ilkelerden ilham al1/stad bir anlam ıeremediği bu çacılere. «Bunlar Adanadaki ırgat sim ' maktadır ki, bu ilkeler hâlâ mevcuttur.» ğırıya uyarak ıaktinde. saatinde sarlarının Beyoğlundaki tipik mi(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) NADİR NADİ salleridir» demekle yetınmış, baş I (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) ka açıklamada bulunmamıştır. • ^J Türkiye'de doktriner anlamda sağ anlayışın devrimlere karşı, gerici akımlarla işbirliği yaptıkları gozden kaçmıyor. Aşırı sağ denılen gerıci akımların guclenme yolunda olduklarını gosteren olaylar da son zamanlarda sıklaşmaktadır. Bu duruma göre; A) Çesitli anlayıstaki gruplar tarafmdan desteklenen asın sağ'm Türkiye'de tehlikeli oldnğu inancına katılıyor mnsunnz? B) Katılıyor veva katılmıyorsanız nedenlerini açıklar mısınız? C) Aşırı sağ, Türkiye'de uygun ortam bnlabilir mi? Ye halkoyu ile zinde kuvvetler tarafmdan destek görebilir mi? D) Aşın sağ ile aşırı olmıyan sağ arasındaki anlayış farkı konusundaki gorüsünüzü açıklar mısınız? Ç/ Devletçilik sizce bir aşırı sol anlayışı mıdır? O Bir fıkri söyleme ya da yayınlama ile zorla kabul ettirme arasında fark bulunduğuna kani misiniz? A) Eğer kani iseniz sırf fikrinden ötürü kişinin suçln olması 1961 Anayasası anlayışı icinde Türkiye'de savunulabilir mi? B) Kani değilseniz nedenini açıklar mısınız? © Geniş fikir özgürlüğü içinde ileri fikir akımlanna verilen yazma, söyleme özgürlüğünün geri akımlara da verilmesini Türk demokrasisi için gerekli bnluyor musunuz? Gerekli buluyorsanız bu özgürlüğü Atatürkçülük anlayısiyle nasıl telif edersiniz? ( ^ Aşın sağ veya sol denilen ve durdurulmak istenen akımların polis tedbirieriyle b'nlenebüeceğıni mumkun goruyor musunuz? Gormüyorsanız baska ne tedbırler düşünülebilir? A Ulay, Tural demokrasinin âşığıdır» dedi Dünkü toplantıda, mevcut hükümetin «nasıl düşürüleceği» konusu üzerinde durulmuş ve hiç bir sebep yokken bütçeye «Kırmızı oy. verilmesi suretiyle hükümetin düşürülmesinin mümkün olmıyacağı neticesin» vanlmıstır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İnönüniin cevapları S Polis ve savcıhk 9 £ilim sirketini bastı Karakurt gericilerinin duruşmasına başlandı D orularınua sizın koyduğunuz sırayla cevaplandıracağım. Düşündüklerim üzerinde top lu bir fikir verebilmek için bazı sorularınızı zihnimde birleştirdim. Böylece bir tüm görüş söylıyebileceğim. Okurlanmzm konuşmamızdan aydınlanabilmeleri ıçın benim birleşik cevap verdığım sorularıruzı da ayn ayrı bilmelerini sağlamanızı rica ederim. Once, sorulannızın benim üzerımde bıraktığı bir intibaı belırtejim. Kullandığınız terimler ve sorulannızı sorma tarzınız ı ki aşın cereyandan birini daha ziyade küçümseme. ötekim daha ziyade mübalâğa etme gibi bir temayülu hissettiriyor. Memlekette size göre tam aksi inançta olanlar da vardır. Ben böyle düşünmüyorum. İki ifrat ucunun, tabiatları itibariyle zerrece farklan yoktur ve ikisinin demokratik rejim aleyhinde bir anda birleşmeleri her zaman kabıl olmuştur. Aşın sol ilericiliği temsıl iddiasmdadır, aşırı sağ dinî ve millî geleneği temsil iddiasmdadır. Aslında her ikisinin esas gayesi hürriyet nizammı bertaraf edip kendi totaliter, müsamahasız, katı sistemlerini iktidara geçirmektır. Türkiye ıçin böyle bir netice tehlikelerin en büyüğüdür. Bugünkü durum her türlü küçümseme veya mübalâğa etme temayüllerinden sıyrılarak evvelâ doğru bir teşhıs koymayı gerektirmektedir. Sıraselvıler Santral otelinde kalan Ridenour önceki gece sabaJıa karşı kendilerine polis sü(Ankara, 30 (Cumhuriyet Bürosu) sü veren iki kulüpçü tarafından aymdırhk Bakaniığı bütçesinin Senatoda müzakeyattığı yerden alınmış Te döresi sırasında İstanbul'un belediye konuları geniş ğulerek kuIUbe görürüldükten şekilde ele alınmış, tenkidler yapılmıştır. Ekrem sonra soynlmnştur. Olay, Beyoğlunun ara sokak Ozden (CHP), Rifat Öztürkçine (AP) ve Mehmet Ali larında bulunan Kulüp 27 de Denur (YTP) tenkidler sırasında istanbul Opera binacereyan etmiştlr. Kulube gelen sının yıllardır bitirilemeyişi, Kurbağalıderenin feci duAmerlkalı burada bir miktar iç rumu, Sirkeci sabil yolunun bir türlü tamamlanamakl lçmiş ve fazla hesap istenmiş yışı, Haliç'in gün geçtikçe dohnası konulannı ele al. tir. Üzerinde para olmadığını mışlardır. istanbul'un iki yü sonra susuz kalacağı da »öyliyen ve otele giden Rıchard, belirtilmiş ve hükümetin yardımı olmadan Istanbul (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) belediyesinin bütçesi ile bu meselelerin halledilemiyeceği ileri sürülmüştür. SOYULDU VE DÖVÜLDÜ Opera binası hemen tamamlanacak. Kurbağahdere'nin durumundan Belediye sorumlu tutuldu Senatoda Isfanbulun meseleleri konuşuldu B •iMiı. l Papandreu "Siyasetimiz ı değişmiyecektir „ dedi Asırı sol meselesi S |Y ı imdl, sizin koyduğunuz sı rayla, soldan başhyayım Türkiyede sol tehlikesinin arttığından bahsedümesi bir olayın müşahedesi neticesidir. A şırı sol veya sol tehlikesi aynı mânadadır. Yoksa hürrıyet nı zamı içinde kalkınma, memleke tin gelişmesi arttığı nisbette sosyal adalet ve güven tedbirle rinin her meslekte her taba kada mütemadiyen almması, zor la sosyal tedbirleri millete kabul ettirmeye kaHaşıunasmdan sakınılması taraftan ileri görüşler ne aşınlıkla, ne tehlikeli ol makla damgalanabilirler. Sosyal tedbirleri yeryüzünün hiç bir idare sisteminde küçümsemek mümkün değildir. Bugünkü me deni cemıyetin temeli sosyal güvenlik üzerine dayanmaktadır. Simdi bu ihtiyacın makul ve meşru çehresini aşın sağ itham ettikçe aşın sol bunu bahane ederek kendi ifratlannı yurütebileceğini zannediyor. Bugün bn akımın ciddî bir teh like olmaktan ziyade ciddî bir özenti ohnak karakteri vardır, fakat zaman geçtikçe tehlike olabilecek bir istidadı taşıdığım çörmeK lâzımdır. Bunun nedenleri şunlardır: Türkiye plânsız bır israf devrinden sonra plânlı bir kalkınma devrine girmiştir. Yeni Anayasa plânlı kalkınma gibi sosyal bir nizam ve sosyal adalst fikri getirmişîtr. Uzun ve (Arkası Sa. 7, Sa. 1 de) Tenkıdleri cevaplandıran Bayındırhk Bakanı Arif Hikmet Onat, Opera binasının bir an evvel bitirilmesine çalışıidığını, Halicın bir hükümet ve kanun konusu yapılmasmın doğru olacağını, Trafik levhalarınm Avrupa ölçülerine göre değiştirileceğini söylemiş, ve Kurbağalıderenin Bakanlıkça iki yıl önce temizlendiğini belirterek «Fakat Belediye burada kum talımil ameli(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Papa İnebahtı'da kaybettiğimiz bayrağı iade efti Vatikan 30, (AP) Papa Paul VI Türkiyeye, 1571 de Papalık Kuvvetleriyle Osmanlı Donanması arasında yapılan tnebahtı Deniz Savasında Türklerin kavbettikleri Müslüman bayrağını iade etmişrir. Bayrak, Türkiye Dışiş'erı Bdk^niıçına te^lim edilmek üzere bugün Vatikanın Ankaradaki Temsiltisl Herhalde benim durumum tartışıldı. ne Eönderilmistir. [Tafsilât 3 üncü sahifemizdedir] • ••••ııılllı •••••• •••••ılıllılııııiiılıııııııııııııııııaımıı,,.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog