Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

n SANAT TAKVİMİ 1965 I Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlan'makta olan (Sanat Takvimi), her aya ait sahifesi Topkapı Sarayında bulunan Fatih Albümünden seçilmiş resimleri "üslü olarak çıkmıştır. Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapİ. çılarda 900 kuruş fiyatla satümaktadır. I (Basın 24449/135) 41. yıl soyı 14522 umhuriyet KIJRUCÜSU: YUNUS vr*rwt u 11 D T T r t n e r r . wrr»vn:Te NADÎ • »»• •»» ' Eski /iiııiiiıı Beyleri Ukrayna'nın büyük ve ünlü yazarı Gogol'un e n güzel üç büyük hikâyesini bir arada sunan bu kitapta eski Ukrayna hayttı elle tutulur bir canlılıkla verilmiştir. Gogol'un dünya çapmdaki ününü sağlamış en sağlam eserlerinden biri olan' bu kitap Varlık Yaymlan arasında 4 fcra fiyatla çıktj. [ İlâncılık: 4296/123 Telgraf v a m e k t o p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanrjul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazor 3 Ocok 1965 DIŞARIYA SERMAYE KAÇIYOR IASARRUF BONOLARIHIH ODENMESI 5 YILA INIYOR III MALİYE BAKAM MELEN. İZMİRDE SERMAYENİN DIŞARIYA KAÇTIĞINDAN YAKINDI VE ŞÖYLE DEVAM ETTİ: «ANCAK BUGÜN EMNİYETSİZLİK SEBEBİ İLE DÖVİZ KAÇIRMAYA MAHAL YOKTUR. KAÇAK İTHALÂT KAPISI DA GÜN GEÇTİKÇE ÖNEMİNİ KAYBETMEKTEDİR. ÇÜNKÜ HER GEÇEN GÜN İTHALÂTI NOKMAL YOLLARDAN FİNANSE ETMEK İMKÂNLARI ARTMAKTADIR. BUGÜN ENFLÂSYONA DÜŞMEKTEN KURTULMUŞ BULUNLYORUZ. ARTIK TÜRK PARASI DÜNYANIN EN KUVVETLİ PARALARINDAN BIRİDİR.,, ıııııııımııııııı vrupa Konseyinde üye olarak bulunduğum aualarda bir Fransız MHletvekill ile tanışmıştım. Genç, zeki, yakın bir adamdı. dinamik. c a na Bo? vakitlerinde bir lise öğrencisini kıskandıracak kadar çevik hareketlerle tenis oynamakla beraber toplantı saatlerini hiç sasırmaz, Konı»y çalısmalarına baştan sona katılır. kulis arası manevralaruıda varlık gösterirdi. Politik hayatta bir an önce yiikselmek, ün kazanmak istediği her halinden anlaşılı yordu. Bir komisyon bajkanlığı uğiuna bütün gücünü ortaya atarak rakiplcriyle çarpıştığmı hatarhyoBir gün bu milletvekilinin Mendcs France hükümetinde Bakan olduğunu gazetelerde okuduğum zaman «bizim ahbap muradma erdi!» diye düşündüm. Fransa gibi kurt politikacıların cirit «tfağı demokratik kir ortamda, o yaşta bir genç adam hükümete girsin, koskoca bir bakanlığu başına geçsin, ihtirası ne ruın. İtiei Güe Mlll l l l l l l Melen muafiyetin iki misline çıkartılacağını da açıkladı VALİ NİYAZİ AKI DA OYNADI Vali Niyazi Akı, U Genel Meclisi üyelerine evvelki gece Taksim Belediye Gazinosunda bir akşam yemeği verrniştir. Yemekte folklor ekipleri gösterilerde bulunmuş, millî oynnlarımızı oynamışlardır. Oyunlara \ ali Akı ile Belediye Başkanı İşcan da katılmışlardır. Resimde, Vali folklor ekipi ile birlikte mahall! oyunlar oynarken göriilmektedir. kanlıgı kin harcadığı gayretlerı gozönüne getirdikçe, ahbabımm bakanlık koltuğuna nasıl dörtelle ya j pışacağını âdeta görür gibi oluyor ] dum. Fakat ne o? aıadaıı iki ay geçti gcçmedi. biıim ahbabm bakanlıktan cekildiğini yine gazetelerde okudum. İstifasının ııedeni sağlık durumu ile ilgüi değHdi. Mendes SERMAYE KAÇIYOR France hükümeti Avrupa ordusu hakkında Meclise bir kanun tasaMelen, «Türkiyeden maalesef dırısı sunuyordu ve genç bakan vakşarıya sermaye kaçmaya devam tiyle Strasbourg'da savunduğu fietmektedir. Fakat bunun her zakirlere uygun bulmadığı gerekçesi mandan daha az nispette olduile tasarıya muhalif kalmıştı. Bu ğuna kaniiz. Bu azalmayı da istikkoşullar altında çekilmekten gayri rar politikasına borçluyuz» demişne yapabilirdi? Ankara 2, (Cumhuriyet Bürosu) tir. Kendi kendime! Tekel Bakanı Mehmet Yüceler. Para kaçmasının ya emniyetsizçok yakın bir tarihte piyasaya yeni Hevesi kursağında kaldı zavallikten ya da kaçak ithalâtı finanOrhan Eralu iki çeşit çay çıkarılacağını bildirIıııın! se etme zorunluğundan ileri gelTatimat vprildi miştir. Dedim. Dedim ama görüşümde ne diğine işaret eden Bakan, şöyle Hâlen piyasada «Ekstta Çay» isdcnli yanıldığımı da sonraları andevam etmiştir : miyle kiîosu 40 liradan satılmakta ladım: 1933 yılının genç, dinamik «Bugün Türkiyede emniolan çaydan başka iyi kaüteli iki ve ihtiraslı politikacısı şimdi Beyetsizlik sebebi ile döviz kaçeşit çayın daha piyasaya arzı haşinci Fransız Cumhuriyetinin Millet çırmaya malıal yoktur. Re ! zırlıklan sona ermiştir Meclisi Başkanıdır. Adı da Chaban jim artık sağlam bir zemine •Karadeniz Turistik Çay» israiyle Delmas'tır. oturmustur. Sermaye için çok iyi kaüteli çayın kilosu 50 liŞehrimizde bulunan Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir; dün Bu adanıın istikbali hakkında o ra olarak tesbit edilmiştir. Bu çaTürkiye en emin bir nrıemle basın mensupları ile yaptığı görüşmede «İstanbulda asayiş berkemalzamanlar niçin yanıldığımı şimdi yın paketi 5 liradan yüz gram üze ket haline gelmiştir. Ufak dir. Geceleri şehrin en kalabalık semtlerini gezdim, kimsenin kimseyi şöyle açıkhyabilirim: Sayın Chaban rinden satılacaktır. tefek sesler, büyük kitlenin Delmas beni nıazur görsüu, kişiliDaha aşağı kaüteli yeni çesiı sesi degildir. Kaçak ithalât çimdiklediğini görmedim» demiştir. Genel Müdür geçen yıl çeşitli ği ve karakteri üstüne zerrece toz «Karadeniz Horo Çayı» isimli çayın kapısı da çiin geçtikçe öne sebeplerden dolayı 15 polisin meslekten. 5 polisin memuriyetten ihraç kondurmak aklımdan geçmez; fakat kilosu da 30 liradan satılacak ve 75 Fransada politikacılar kamu oyumini kaybetmektedir. Çün ,edildiğini, 2578 kişiye takdirname, 153 kişiye de para mükâfatı veAnkara 2. (Cumhuriyet Büya da 80 gramlık paketler piyasanıın pek sıkı, pek insafsız kontrolii kü ithalâtı normal yollardan rildiğini söylemiştir. Resimde Genel Müdür arkadaşımız Selâhattin rosu) ya 2.5 liradan verilecektir. altında çahşmak zorundadırlar. Bir finanse etmek imkânları ar Güler ile birlikte görülmektedir. e£koşe'de yayınlanan ElefAnkara, 2 (Cumhuriyet Bürosu) Yeni çeşit sigara nıilletvekili, bir gazeteci. bir devtıyor.» teria adlı gazetenin bildirÖte yandan Bakanlık ilgililerinin Subaylarımızın modern turizm let adamı aııcak belli fikirlerin. diğine göre Türkiye son bildirdiğine göre. sadece ordu menanlayış ve bilgisi ile yetişmeleri VERGİ SİSTEMİ belli ilkelerin cavunucusu olarak günlerde Adaya denizaltılar supları için hazırlanmakta olan ve erlere turizm sevgisini aşılama politika alanında boy gösterebilir. Vergi sisteminin sosyal bünyesiile •Başıboş Kuvvetler» çıkar•Subay» ve «Astsubay» siğaraları d? Kişisel çıkaılar, hattâ parti çıkarları için 15 ocaktan itibaren Harb mış ve ayrıca Güneyli böl«eni kuvvetlendirmek üzere en az birleştirilecek ve yakın bir tarihte ları uğruna bir fikirden ötekine Okullanna ve Jandarma Subay Osine havadan cephane ve si yeçim indirimi haddinin yükseltil«Silâhlı Kuvvetler Sigarası» adıyla atlamak, ilkelerdcn taviz vermek kulu eğitim programına turizm lâh indirmiştir. diğini kaydeden Melen, «Kontrol Fransada kamu oyunun hiç bir za VEDA Atma Büyükelçiliğin hem orduya hem de piyasaya dağıdersleri konulmuştur. Gazete, kuvvetlerin özellikden alınan Nedim Veysel İlkin, ülacaktır. Yeni sigaranın fiatı buteşkilâtı daha da kuvvetlenecek, man affedenıiyeceği davramşlardır. le Erenköy ve Kaleburun bölbirkaç kademede denetleme ola ; sigarasından onbeş Yetkılilerce ifade edildiğine göBu yolda başarı aranıaya kalkışan Atinada veda ziyaretlerini tamam günkü Subay gelerine çıkarıldığını bildircak, mükellefin mükellefle kontrol j re, Harb Okuluna turizm dersi hir politikacı daha ilk adınıda tö lamış ve Yunan Dışişleri Bakanı kuruş kadar farklı olacaktır. mekte ve Kıbrıs Hükümetiedilmesi sisteminden de faydalanakonmasının gayesı. turizm bilgisi kezler ve bir daha doğrulamamnk ile son bir görüşme yapmıştır. Dışnin Güvenlik Konseyine müve sevgisinin bütün müesseselere üzere yıkılır, gider. Bakanlık eldcn işleri Bakanlığı çevrelerinden sızan ıacaatta bulunması ihtimalinsokulması yolunda Bakanlığın algitmesin diye eski yazdıklarını. es haberlere göre, Türkiye'nin yeni tir:den de bahsetmektedir. Atina Elçisinin. halen Beyrut'ta buki söylediklerini bir kalcmde silip dığı kararla modern turizm bilgi«3 yıldan beri Türkivede takip eBu konu ile ilgili olarak de ters yönlü tasarıiarı benimse lunan Vahit Hanefoğlu olması kesi ile yetisen subaylann kıt'alarda dileıı politika ekonomik tazyiklerin kendisi ile konuştuğumuz Dış sinleşmiş gibidir. Öte 5'andan Lizyen, ya da benimser gorüııen po ( erlere turizm sevgisini aşılamalaişleri Bakanlığı sözcüsü ts bertaraf edilmesine imkân sağlaYeni yılın üçüncü cinayeti dün gece Fatihte bir düğün salonunda litikacılar, bu hareketleri ile hiç ' bon elçimiz Cahit Hayta'nın adı da I mail Soysal Tamamen uydur • mıştır. Bu yüzden ennâsyona düş işlenmiş. çıkan kavgada bir kişi öbnüş, bir kişi de koma halinde hasta rıdır. Atina Büyükelçiliğine yapılacak tabir'başarı elde edemiyeceklerini önmekten knrtulmuş bulunuyoruz. haııeye kaldırılmıştır. Kavga, düğüne dâvetsiz girmek isteyen 4 kişilik ceden bilirler. Onun için Fransada yinde geçmektedir. Art.k Türk paras. dnnyamn en bir gurup ile düğün taraftarları arasında çıkmıştır. Ankara 2. (Cumhuriyet Bürosu; politika ahlâkım ayakta tutan başkuvvetli paralarından biridir.» I îçişleri Bakanı Orhan Öztrak, lıca güc teker teker politikacılaGece saat 11 sıralarında düğünün bütün Vaülikiere, Kaymakamhk ve rın sağlam karakterinden ziyade yapılmakta olduğu Fatih, Akdeniz Emniyet Müdürleri ile Jandarma kamu oyunun politikacılar üzerinKumandanlarına gönderdiği yeni yıl dcki bu sıkı kontroliidür. diyebilicaddesindeki «Ça Ça» salonunda genelgesinde, vatandaşların işleririz. İsmet Köksu ile Ya\Tiz ve Hasan nin vakit ve imkân bakımından akAma ne var ki bugüııkU düze^e adlarındaki üç kişi dâvetsiz girmek satılmamasını, zabıta kuvvetlerinin ulaşmcaya değin bu ınemleket çok istemişlerdir. Bu sırada damadın iyi davranışlarla örnek olraasını ve acı tecrübelerdcn geçnıiş. yüzyetmiş murakabeye önem verilmesini isteyakm arkadaşlan olan Eemzi Dinç, yıl içnıde arka arkaya kurup bozŞehrimizde bulunan Dışişleri Ba miştir. Yılın ilk cinayetini işliyen duğu Cumhuriyet rejintlerini tam Hasan Akçay, İbrahim Şenbardak, kanı Feridun Cemal Erkin. istifa Ali Küpeli'nin fotoğrafını dün ' bes kere değiştirmiştir. Vedat Tan ve Şakir Raca ile düğükii nüshamızda görmüşsünuzHalk yönetimi alanında bizim böy ettiğine dair söylentileri kesin ola dür. Bu Ali Küpeli, nüfus kayne zorla girmek isteyenler arasında lesine uzun bir geçmişinıiz yok. rak yalanlaraıştır. Bakan, dün Maç dına göre 13 yaşmda. Fakat düğün salonunun önünde başlaHenüz İkinci Cumhuri.vctimizin kada nıisafir kalmakta olduğu evaslında kaytan bıyıklı. saçlı dördüncü yılını yaşıyoruz. Kamu o de kendisi ile görüşen Muhabiriyan münakaşa büyümüş, ortalık bir sakallı bir serseri. Şimdi kaayu politikacıları kontrol bakımın mize: anda karışmıştır. Karambol sırasm tU mahkemede, yaşının küdan yeteri kadar güclü değil. Dev« Bana sabahtan aksanıa kada terzilik yapmakta olan 27 yaşınçüklüğü sebebiyle, az bir ceza let adamlarımızın tutumuna karşı alarak kurtuJacak ve bu cedaki Şakir Raca ve 22 yaşlarındaki özlediğuniz ilgiyi gö'steremiyoruz. dar aynı şeyi soruyorlar. Hayır, Ankara 2. (Cumhuriyet Bürosu) zayı da mubtemelen çocuk ısKamu oyu yeni yeni uyanıp varlı istifa etmiyorum; etmeyeceğim Türk Kadınlar Birliği Genel mer mücellit Vedat Tan vücudunun lâh evinde çekecek, güya ısğını duyurmaya başlıyor yurdumuz de...» demiştir muhtelif yerlerinden bıçakla yarakezince kendilerine «Fahrî Trafik lâh edilecektir. da. Bu itibarla yönetim sistemimizi Dünkü bazı gazetelerde istifası Müfettişi» kartı verilen Ankara'h lanmışlardır. Guraba hastahanesine Peki islâh evindeki gerçek , yörüngesine oturtup iyi işler bir hahanımlar şehirde genel bir kontrol kaldırılan iki yaralıdan Şakir ölküçükler? le getirmck görevini prensip ve ka nın Inönü tarafmdan kabul edilme yapmışlar ve hatalarını öğrendikleTabiî Ali Küpeli cezasını, dimüştür. Vedat halen koma halinde rakter sahibi poliükacılarımızdan diği ve Nihat Erim seyahatten dö ri şoförleri birer raporla Trafik Mü ğerlerinin ahlâkım boza boza bekliyoruz şimdilik. Bunlardan yok nünceye kadar geri bırakıldığı bil dürlüğüne bildirmişlerdir. bulunmaktadır. bitirecek. sunuz diyemeyiz şüphesiz. Fakat saOlaydan sonra kaçan sanıklardan Kadmların bu faaliyeti halk araNüfus işlemlerimizdeki cidyılarını arttırmak ve nıevcutların dirilen Erkin, Istanbula izinli ola İsmet Köksu yakalanmış, diğer ikidiyetten ozak tutnmnn mı '.' da üzerine titremek zorunda oldu rak ve bir kaç gün istirahat etmek sında takdirle karşılanmış, bütün Şarkışla'da bir jdam kızını kilosu 1000 liradan sinin aranmasına başlanmıştır. kadder neticesi işte budur. ğumuzu da unutmıyalım. Rejimimiz maksadı ile geldiğini ifade etmiş gün şoförler otomobillerine binen satıça çıkardı Gazeteler Böylece yeni yılda dünya evine •ncak onlar sayesinde olgunlajarak tir. Bakan bu akşam Ankaraya dö kadınlarm «Fahrî Müfettiş» olabileANADOLÜ İSTANBUL ceğini düşünerek kaidelere uygun giren gençlerin düğünü kanlı bir •erliyecektir. «tmifierdiı. • •(•••••»••••••lltllllllllIlltlilllllllillllllllllllllllllllllllllllllKllillllllIllllllllllllllltlllllllllliaiUlllllllllllllllllltlll . neceketir. sona ermiştir. Silâhlı Kuvvetler adiyle çıkarılacak yeni subay siğaraları halka da satılacak İyi kalileli iki çeşit yeni çay hazırtanıyor r ç gündenberi Izmir'de bulunan Malıye Bakanı Ferit Melen, tasarruf bonoları ile ilgili olarak, «Dar gelirli vatandaşların bono muafiyetini bir misline çıkarmak üzere teşebbüse geçtik» demiş ve özetle şunları söylemiştir : «Tasarruf bonosu konusunu halletmenin tek çıkar yolu bunu kaldırmaktır. Ancak, birinci beş yıllık plânda, plânı finanse edecek başka bir gelir bulmadan bu devre, yani 1967 ve kadar kaldırmamıza imkân yoktnr. Mamafih tatbikattaki bazı güçlüklerini düşünerek bir iki haftaya kadar Mec ! lise bu konuda bir kanun tasarısı getiriyoruz. Bildiğiniz gibi. dar gelirliler bonoları elinde tutmnyor, derbal satıyorlar. Bunu kısmen önlemek fizere önce muafiyetl genTşletlyorui." Btt "*vada bono devrini kaldıracak, bonoların ödcme müddetini de 10 yıldan 5 seneye indirecegiz. Amma her şeye ragmeıı sahsi kanaatim, bonoların kaldırılmasıdır. Şayet kaldırırsak bunların yerine Hazine bonoları ihdas edecek ve alımını da ihtiyarî yapacağız.» u lzmir, Özel Oktem "Din eğitimine ilgi gösterilmedi,, dedi Millî Eğitim Bakanı İmam Hatip okullarında önemine uygun bir eğitim seviyesine ulaşılmadığını belirtti Ankara, Z (Cumhuriyet Bürosu) illi Eğitim Bakanı Dr. îbrahim Öktem, bugün Ankarada ilk Bölge İmam Hatip Okulu'nun temelini atmıştır. Temel atma töreninde bir konuş ma yapan Bakan, Millî Eğitim Bakanlığının bugüne kadar îmam • Ifatîp. Okalişrfnîrie«eği gibMlgi goster'niediğini, bu sebeple*de önemine uygun bir eğitim seviyesine ulaşamadığını söylemiştir. Bakan Öktem konuşmasmda, temel atma töreni yapılan bu okulun Ankara İmam Hatip Okulu Yardım Derneği ile devletin düşünce ve gönül birliğinin bir eseri olacağını ifade ettikten sonra şöyle demiştir : «Bildiğiniz gibi, 1963 1964 yıllan din eğitiminin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı duvularak ciddî arastırmalara ve bu arada yanlış anlamlarla dolu münakasalara satane olmustur. 1948 den 1964 yılına kadar kannnla Millî Eğitim Bakanlıgının sorumlulnğu içinde olan bu ödev her fırsatta fiziintü ile belirttiğimiz çibi. Bakanlıktan önemine uygun bir ilgi görmemiş, daha ziyade derneklerin ilgi ve gayretiyle bngüne nlaşmıştır. Halen mevcot olan 32 îmam . Hatip Okulu, Bakanlıgın diğer eğitim dallarındaki okullariyle kıyaslanamıyacak (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) N ı KIBRISTA RÜMLAR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR DEMİR, KİMSENİN KIMSEYI CİMDİKLEDİGİNİ GÖRMEDİM. DEDİ L Harb ve jandarma Okuluna turizm dersi konuluyor Öztrak, idarecilerden vatandasa kolaylık gösterilmesini isledi Fatihte dün gece çıkan kavgado bir kişi öldli Çaça düğün saionu önünde cereyan eden olayda bir kişi de agır şektlde yaralandı Erkin, istifa söylentilerini yalanladı Ü Bıyıklı «Fahrî Trafik Müfettişi» hanımlar kontro! yaplılar SADIR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog