Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Pcygambcrlerbı hly«tını "bir liir uılıibuyl» ınlattn. hff Müdümanın v« hcr münevverin "«n kıymıtli felri d ı h a . umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADİ TEN eseri, Arapgtf^^^Bsça kelime ye deyimlerin öz türkge karşılıklan her sabifenin altma yazrimak sıtfetiyle Kenan Akyüz tarafmdan hazLrknrms, Millî Eğitim Bakanlığınca yaynnlanaa.Turk Kültür eserleri serisin^le 80» J Jitl satışa çıkanlmıştır. 41. yıl soyı 14548 Telgraf ve mektup adresi: Cumlmriyet İstanbul Posta Kutusa: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 29 Ocak 1965 Senato Milli Savunma Bütçesini görüştü Millî Birlik adına konuşan Karaman, bir kısım birliklerimizin vakit kaybetmeden Nato emrinden alınmasını istedi.CHP sözcüsü Cemal Yıldırım da "Amerika ve bir kısım NATO müttefiklerimize teessüflerimizi beyan ederiz,, dedi Askerliğin 1,5 yıla indirilmesi istendi İçişleri Bakanlığı tenkit edildi Ankara, 28 (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyet Senatosu öğleden sonraki oturumunda A.P. Grupu sozcüsü Haldun Menteşeoglu İçişleri Bakanlığının çalışmalarını tenkıd etmiştır. Menteşeoğlu, Içışleri Bakanlığının taşıdığı büyük önem oranında butçelerden nasibini alamadığını, çünkü hükümetin plânlaraa teşkilâtının plâna ve programa almadığı tek Bakanhğın bu Bakanlık oldu ğunu soylemiştir. Hatıp ayrıca, yapılan vali ve kaymakam tayinlerınm idarenin tarafsızlık kuralını kuşkuya düşürücıi olduğunu, idare âmirlerinin kadrinin siyasi takdır ve tercihlere bırakılmaması ge rektiğini toplum zabıtasının kurulmadığını, emniyet ve asayiş kuvvetlerinin teknik ve motorlu vası•a ve cihazlarla takviye edilmediğıni Bakanlığın olaylan önlemek de ğıl ardından gitmek mevkiine düştüğünü bu durumun toplumda kuşku ve huzursuzluğa sebep olduğuÎSTATtSTlK YÜKSEK ŞÜRASI Bırinei Istatistık Şurasının Ankarada başlayan nu söylemiştir. çalışmaları sırasında. 1965 yılı içinde 8 inci genel nufus sayımının ve büyük şehirlerdeHatip bu arada, valileri seçerken ki işgucü sayımının yapılacağı açıklanmıştı r. Resim, Şura çahşmalarına katılanları itina gösterilmesini hatalı istıhdam gosteriyor. politikasından vazgeçilmesini İHer îdaresi Kanununun ademi merkezi yet prensiplerine uygun valilere hiz metlerin koordinasyon imkânmı ta nıyan selâhiyetler çerçevesinde değiştirilmesi gerektiğlni köy kalkınmasında köyün idaresini, eğilimini ve ekonomisini toplu halde mütalâa ederek hem insan gücünü değerlendirmek hem de İHer Bankasından bir fon tesis ederek malı kaynağın kuvvetlendirümesini büdirmiştir. «Anayasa Komünizme müsaade etmez» 141 ve 142 nci maddelerîn fcallsmıyacağım belirten Bakan «Sağ ve sol cereyanları ancak bu maddelerin önlediğini» belirtti C C Sancar: «NATO'nun Ordu mevcudunun artırılması teklifini reddettik» Makarios Rus Kıbrıs iliskilerini acıkladı Yardımlar artıyor ': TUrkiyenin müdahalesi halinde l Rusya Kıbrısa yardım vâdetmenıiş MIIMIMIIIMMIMII Lefkoşe. 28 (a.a. • A.P Radyolar) aşpiskopos Makarios bugün İki ayrı şirkette yapılan yaptığı basın toplantısında Kıbaramalarda kaçakçıhğın , . . „ . rıs ile Sovyetler Birliği arasında gelişmeler var. Işin ilgi çekici yönü, bu gelismelerin Türk Hü ; siyasi bir anlaşma olmadığını söy1 milyon liranın üzerinde küraetinin talep ve teşebbüslerinden çok, krediyi veren Ame E lemiştir. Makarios, Türkiye'nin as rikaya, Amerikanın inisiyatifine bağlı bulunmasıdır. E keri bir müdahalesi karşısmda Sov olduğu anlaşıldı Kıbrıs'a yardım Meselâ gelecek ay sonunda tekemmül etmesi ve imzalanması ge E yetler Birliğinin İzmir (Özel) reken 70 milyon dolârlık ekonomik yardım önceye alınmıştır. E vaadinde bulunduğunu ileri süren Malî Folis, İzmirde iki dbvlz kabasın haberlerim de yalanlamıştır. Bu arada 70 milyon dolârlık proje finansmanı, bizzat Ameri Z çakçılığı olayına el koymuştur. OlayBaşpiskopos. Gromiko'nun demelardaa blrinclslnln samtlan Zandokalı dostlanmız tarafından az görüldüğü için, talebimizin 100 : cinden beri Ada'nın üzerinde bönattl Ballianl Vapur Acentasmın milyon dolâra art.nlmas. istenmiştir. K.sacası, Amerika Türki Z t e h ditlerinin dolaşmağa baş İtalyan tebaalı ortakları Acomo Balyen.n kalkınma çabasına, esk. anlayıştan tamamen değ.Ş1k bir . ^ be]irtmi v e Klbnshlardan Uanl ve Raymond BalUanl'dlr. Bunla anlayışla katılmak için âdeta acele etmektedir. : , N A T O t a r a f l l l a r I v eM o s k o v a peyk rıa evlerlnde ve lşyerlerinde yapılan Amerikanın bu değisik tutumu devam ettigi ve Konsorsıyumdan : I e r i ? e k l j n d e m y e bölünmemeleriaramalarda çeşitll yabancı bankalara ait dekontlar, lüsse senetlerl ve çok talep ettiğimiz diğer yardımlar da gerçeklestiği takdirde, Tür ; n j o ıstemıştir sayıda tahvi] ele geçlrllmiştlr. Ayrıca kiye'nin 19651966 yılında elde edeceği dış kredilerin tutarı E (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) çeşitll dovız transferlerl Ue alâkalı (askerî hariç) 435 milyon dolâra yükselecektir. Bunun 235 mil E notları rümuz İle tesbit eden defter• yon dolârlık kısmı ekonomik yardımdır ki geçen gün imzala 2 ler bulunmuştur. nan 70 milyon dolâr bunun içindedir. • Geri kalan proje karşı : Acomo Ballianl, olayda,fcardeşlRay oSAVANNAH) hğı 200 milyon dolârın 100 ü doğrudan doğruya AlD'den, diğer I mond'un bir ilgisi buîunmadlğını, dö Günün konusu olan gemi 100 milyonu ise Konsorsiyum, Avrupa Tatırım Bankası, Millet I Tiz alım Te satımlannı İzmlre gellp gi lerarası Kalkınma Birliği ve Dünya Bankasından alınacaktır. ; (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Atom gemisinin ziyaretinin iptali Amerika hattâ tamamlanmıs projeler yekunu 200 milyonu ge E çerse, bunun derhal verilebileceğıni bildirmiştir. E çeşitli yorumlara sebep oldu Bunun anlamı nedir? E Atina, 28 (Özel muhabirimiz bilBunun anlamı birtakım demagogların, ve Amerikadan fazl» Ame E diriyor) Amerika'daki Ortodoks rika taraftarı görünmek istiyenlerin iddialarınm aksine, Türki : Başpiskoposu Yakovos'un da Wasye ile Amerika arasındaki münasebetlerin kötüye değil daha : hington nezdinde yapmış olduğu te iyiye gittiği ve kişiliği olan politikanın Türkiye'nin millî çıkar E şebbüsler sonunda Amerikan hüku larıııa daha uygun olduğudur. Asıl önemlisi, millî çıkarlarla E metinin Türkiye'den Yunanistan'a millî fedakârlık ve milli havsiyet arasında bir muvazenenin ku E & e l e n Yunan uyrukluları göçmen Türkiye Bulgaristan Millî maedeceği bildirilmekterulabilmesidir ki, kişiliği olan ya da kişiliği olmağa yönelen ; dir. Böylelikle İstanbullu Yunan Tabanca düellosu neticesinde işlenen cinayetin sebebi Emineydi. Temel Sabır 13 yılçında Ali Sami Yen stadyomunda bir politika daha ilk uygulama aylarında bunu sağlamağa baş E vukua gelen olayın soruşturması Fred J. ZÜSY Bildiriyor uyruklularm Yunanistandan Amerilamıştır. E ka'ya göç etmeleri imkâm saglana once boşandığı karısı Emineniu Ahmet Bülbülle evlendiğini duyunca «Emineyi sana sonçlandırılmıştır. Soruşturmada WASHTNGTON, 2« bırakmıyacağım. diye sık sık tehditlerde bulunmuş, dün de tabanca ile düello yapmıştır, Stad Müdürü, Stad müteahhidi ile Kalkınmaya katılma E caktır. merikan yetkili şahsiyetleri, Türkiyenin nük« Resim, Emineyi kızları arasında göstermektedir. yangınm çıkmasma sebeb olan büSenatoda görüşülen Milli Savunma bütçesi sırasında söz alanların : leer yakıtla işleyen ilk ticaret gemisi «Savanfeciler sorumlu görülmüşlerdir. Ay şikâyetleri daha çok ordu mevcudunun fazlalığı, NATO'ya ver Z nah» m İstanbul limanını ziyaretine müsaada rıca Beden Terbiyesi Genel Müdürdifimiz birliklerden bir kısmının geri çekilmesi ve özellikle : vermemesinde siyasi bir yön mevcut olmadığl lüğündeki görevlilerle İstanbul bölMilli Savunma giderlerinin ekonomimiz üzerine yaptığı baskı : A | l | | | t ( | A inancını belirtmişlerdir. gesinden bazı memurlar hakkında ya dayanıyor. Ew""lllf«» Atom enerjisinin barışçı istimallerini teşhir da soruşturma yapılmış ve bu soDün öğleden sonra Beyoğlu evMeselelerin tartısmasına girmeden, bunların parlâmentoda enine E için halen bir Akdeniz gezisinde bulunan geminin, ruşturma da tamamlanmıştır. Anboyuna konuşulmasımn aldığımız mesafeyi göstermesi bakı E lendırme dairesinin önünde 42 yaNew York'a dönmeden evvel 914 şubat arasında cak bu dosya vilâyete gönderilmiş şmdakl damat namzedi Halil Korve memurin kanununa göre dâva mından önemli olduğunu söylemek gerek. E kak ile 24 yaşmdaki gelin namzedi Istanbula uğraması gözönünde tutulmaktaydı. Anaçılabilmesi için tetkik edilmesi isBir zamanlar «Orduya selâm, mesele tamam» seklinde siyasi mi I cak «Savannah»ın tstanbulda bulunacağı süre için» Günay Kartay bir birlerinin üzeri tenmiştir. zah edebiyatımıza giren ve şüphesiz en başta ordu mensupları Z (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) nı üzen tekerlemenin yerini bugün Millî Savunma Bütçesi üze E nun^önüne^gelmeden bir birlerine £ w e l c e b o ş a n d l ğ l kariSini g e r i İStİyen T r a b z o n l u ^••••••••••••IIMIIM»! II ••••!••• ••lllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHII rindeki tenkidler alabilmistir. Ordu mevcudunun azaltılması, : «jjayır» demişlerdir " " Temel bir düello sonunda öldürüldü ya da askerlik süresinin indirilmesi konusu, her ne kadar ge E G e l i n nanjzedi ile damat arasınrekçe mantığa uygun gelmekte ise de, nihayet teknik bir ko ; d a k i kaVgaya, ayrı ayn arabalarla an ver Kaptan sokakta dün sanudur. Bir senatör, nüfus artışına göre ilerde büyük zorluklar E gelmeleri ve Günay'ın daha geç gelbah saat 8,30 da paylaşılamıyan la karsılaşılacağından bahsediyor, Bakan ise zorluklar olmıya E rr.esi sebeb olmuştur. İki taraf dabir kadın yüzünden 26 yaşındacağı kanısında. Bu kanaat en yetkili ağızdan açıklandığına na E vetlilerinin vde hazır bulunduğu bu ki Ahmel Bülbül, 40 yaşındaki Tezaran doğruluğu üzerinde tartısmak versizdir. Ancak biz, yıl ; münakaşa sırasmda çiçekler parçamel Sabun'u tabanca ile öldürmüslanmıştır. Daha büyük ve üzücü da 3 milyar liralık bir savunma bütçesinin ckonomimizdeki tür. Kaptan sokak 6 sayılı evin kabir olaya sebeb verilmeden gerek tazyikini azaltmak için müstehlik bir kadroyu hiç değilse yarı pısı önünde iki tarafın tabanca ile gelin ve gerekse damat namzedi yinuistahsil hale getirmek imkânı üzerinde pekâlâ durabiliriz. vaptıkları düelloda bütün mahalle ne otomobillere binerek Nikâh daBundan birkaç yıl önce Türkiye'nin kalkınması konusunu inceliheyecana düşmüş, halk sağa sola yen Prof. Baade, raporunda. çalışma mükellefiyeti üzerinde E i/esinden uzaklaşmışlardır. E / ş kaçışmışlır. Temel yaralı olarak israrla durmus ve âtıl insan gücünün harekete geçirilmesini ; l|mwî|Sw Vttlİsilİllllll n Baltalimanı Hastanesine götürülür S " ' * 1 BllfllHIIIIII salık vermişti. Baade'nin teklifleri arasında, ordudan faydala E ken yolda ölmüştür. Temel'in tabancası nılması da vardır. Bu teklif o zamanın havası içinde pek antipa E r 1 1 » " BtR KADIN UGRUNA... tik gelmişti, zira alısık olmadığımız bir uygulama teklifi idi. E DUIIH1 Temel Sabun, bundan 1.5 yıl önAma bugün kalkınma isteği yayçın haldedir. Gerek orduyu yö ; , „ . , İneiliz • 16 yıllık karısı Emineden ayrıle netenler ve gerekse halk'ın çoğunluğu, hiç değilse aydın sınıf : ',•»•• yaşmdaki varisi Prens CharTiış ve köyüne gitmistir. Trabzonlar. kaynakların israf edilmeden kullanılmasında birleşmekte : les. şimdiye kadar girdiği en önem lu olan Temel tekrar İstanbula gel dirler. Üstelik bir kısım askerî birlikler kendi bölgelerinde bu E li ımtihanda geçer not almıştır. lıği zaman Eminenin, Ahmet Bülkonuda örnekler de veriyorlar. Su halde mesele sadece bir plân E Kraliçe II nci Elizabeth'in en bü j bül ile evlendiğini öğrenmistir. Ka\e program meselesidir. E yük oğlu, İngiliz öğrencileri arasın ' rısının, halasmın oğlu ile evlendi\rl: anlasılmıstır ki, geri kalmıs bir ülkenin savunması, ancak E da bir dönüm noktası sayılan ge1 ğini öğrenen Temel. sık sık yol keo ülkenin gerilikten kurtulması. daha doğrusu kalkınmasiyle ; nel eğitim sertifikası sınavında İnserek: «Emineyi sana bırakmıyaFikir suçları çoğaldı Gazeteler giliz dili, İngiliz edebiyatı, tarih, lâmümkün olabiliyor. Türkiye sim^i bu çabadadır. : t.. c e v e „ . •agım. Emine ile tekrar evJenecein FIKIR FİKİRSİZLİK Ecvet GÜREStN j fransızcadan «orta» notlar (ArkMi Sa. 7, Sü. 2 de) Ka*tüin ıııııiitıunıııııııııınıtııııııiimıım"'"»"""""'"""""""" 1 " 11 " 11 "' aimijtir. 1 ••llUUllUUlUlUIUUUUUİUHUMUâlltlllUllUllllllllMUIUllllIllllltlllUlllllllllllllllllllMlllllMllllııııuıııııuıuS ünün Ankara, 28 (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyet Senatosunda Milli Savunma bütçesinin gönişülmesine baslanmış, Milli Birlik Grupu adına konuşan Suphi Karaman, «Askerlik süresinin 1.5 yıla indirilmesini» istemiş ve «Bir kısım birliklerimizin. vakit kaybetmeden NATO emrinden alınıp millîleştirilmesi gerekmektedir» demiştır. C.H.P. Grupu adına konuşan Cemal Yıldırım ıse Türkiyeye yapılan askert yardımların kısılması konusuna değinerek: «NATO'ya en büyük kara kuvvetini veren Türkiyeye haklı ve lâyık olduğu yardımı esirgeyen Amerika ve bir kısım NATO nuittefiklfrimize üzüntü ve teessüfleıimizi beyan ederiz» demiştir. Gerileme bütçesi Göriişmelerde ilk konuşmayı A.P. den M. Emin Durul yapmış ve «Mil li Savunma bütçesi bir durakiama, battâ bir gerileme bütçesidir» deYIL1N SANATÇISI Türk Kaduılar Birliği tarafından sanat alanında yılın kadını miştir. Durul, ayrıca astsubay okullarına lise mezunlarının ahnma seçilen film artisti Hülya Koçyigit önceki gün Ankarada Birlik yöneticilerinden «Plâket» ini almıştır. Resimde Hülya Koçyigit plâketıni aldıktan sonra Cumhurbaşkanısını istemiştir. nın eşi Bn. Gürsel'ın elini öperkea görülüyor. Ordu masrafUrı Milli Birlilc Grupu adına bir konuşma yapan Suphi Karaman, 1948 yılmda 377 milyon lira olan Milli Savunma bütçesinin NATO'ya girdikten sonra birden fazlalaştığı, bu arada buyük ölçüde yardımlar alındığını bildirmiş ve şunları söylemiş tir: «Yardımların büyük ölçüde a(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) C Ankara, 38 (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyet Senatosunun geceki oturumunda Adalet Bakanlığı bütçesinin müzakeresi yapılmıştir. Müzakereler sırasında grupları ve şahıslan adına görüşlerini bildiren senatörler, mahkemelerd» ve Yargıtayda dâvaların gecikmesinden, Adliye binalarının kifayetsizliğinden, haktmlerin görevlerine zamanmda gelmemelerinden, bu arada çocuk mahkemelerinin bugüne kadar kurulma yışından yakınmışlardır. Bu arada, ceza ve hukuk mahkemeleri usul kanunlarımn da günün ihtiyaçlanna cevap verecek şekilde gözden geçirilmesi teklif edilmiştir. A.P. Grupu sözcüsü Nâhit Altan, Adalet mevzuatımn 'girift oluşundaa şikâyetle: «Savcı ve hâkimlerin tesir altmda bırakılmadığı söylenemez» demiş ve icra memurlanna da kasa tazminatı verilmesini istemiştir. C.H.P. Grupu sözcüsü Salıh Türkmen, hâkimlerin Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı bir organ tarafından denetlenmesmin mümkün olabileceğini ileri sürmüş, Yargıtayın, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Izmirde iki büyük döviz kaçakçılığına el kondu Ankara, 28 (Cumhuriyet Bürosu) Siyasî partileri kanun tasarısının maddeler üzerinde görüşmeler bugün Millet Meclıslnde bir Ugisia | lik havası içinde başlamıştır. I Birinci madde üzerinde yapılan ! görüşmeler sırasında Emin Paksüt (CHP), söz almış ve özetle şunları ! söylemiştir: I «Tasarının tümü üzerinde göriişmeler bittikten bir yıl sonra madJ deler görüşülebiliyor. Bu süre zar< > fında kamu oyuna yeni fikirler gel« medi. Bazı siyasî çevreler bu tasa» ' rıya bir (siyasî yasaklar) çerçevej si sözü ile baktı. Siyasî partiler kanunu ihtilâl sonrasında Meclisi(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Partiler Kanunu üıerindeki müzakere başladı B Türkiyeden çıkarılan Rumlar Amerika'ya göç edecek Ali Sami Yen olayının sorumluları belli oldu "SİYASİ BİR YÖN YOKTUR,, Nikâh memurunun Sarıyerde dfiello ftljimle üona erdi S A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog