Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Peygamb«rler)n hayı ını ' bir tiir ullubuyli anlatarr. htr Müslümanın v» her münevverin f'tn kıyrnttli kiUplarmdan blri daha.. 41. yıl sayı 14546 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresk Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 20.000 KEL: ALMANCA TEKNİK Eser kimya sanay elektroteknik üzerine Hazırlıyan: SAD Fiatı: 20 liradır. Kit yınız. Ödemeli için: dere Gelibolu Sokak C Çorşamba 27 Ocok 1965 SENATODA SERT TARTISMALAR HIKWIBHK11BF"V^^^H I inönü, A Pyi irticaı tutmakla Çalışma itham Meclisinde iMilâf etti çıktı Işçi temsilcileri Grev Lokavt Kanununun aksaklıklarını görüşen komisyonu terkettiler Ankara, 36 (a.ı.) ün çalışmalarına başlayan Dördüncü Çalışma Meclisinin bu gunkü topiantısında, işçi tenısilcileri grev ve lokavt kanununun aksaklıklarını görüşen komisyonu terketmişlerdir. Başbakanhk Bütçesinin Senatoda görüşülmesi sırasında A.P. sözcüsü Ziya Termen, «Hükümet aşın sola karşı tedbir almazken küçük zabıta vak'alarım şeriatın ihyasma kadar dayıyor» demiştir. İnönü, cevabî konuşmasmda, A.P. sözcüsünün sadece sola çatmasına değinerek «İrticaı himaye mi ediyorsunuz?» demiş ve sözlerine «Tuttuğunuz yol yanliştır; zararlıdır» diyerek devam etmiştir. Iran Başbakam Mansur'a 5 kurşun atarak ağır yaralanmasına sebep olan kaatil öğrenci Buhari. (Foto: UPTHA) kalkarsa komünist partiler kurulur, dedi iran Başbakam Atalay,14M42. maddeler dün akşam öldü İran Başbakam Hasan Ali Mansur'un eşi, hastahancde ameliyat olan kocasını ziyaretten çıkıyor. Mansur 3 gün hastahanede yattıktan sonra ölmüştür. (Foto: UP • THA) ı I D Hâdise, özel sektör ve banka tem silcileriyle Ulaştırma Bakanlığının, Bankalar ve Devlet Demiryollarındaki grevlerin kısıtlamasım istemeleri üzerine vukubulmuştur. Görüşün sahipleri, Bankalar ve Demiryollarının kmme hizmeti görnıelerinden ötürü, buralarda yapılacak, grevlerin memleket iktisadî hayatını felce ugratacağını ileri sürmüşlerdir. İşçi temsilcileri ise grev ve toplu iş sözleşmesi konusunda taviz Nümayişçiler Gromiko'nun fes giydirilmiş bir vermek görüşünde olmadıklarını, hürriyetlerin kısıtlanamıyacağını. resmini sokaklar da dolaştırdılar böylece bir konunun görüşülemiyeAtina 26 (A.P) 5000 kadar üniversite öğrencisi bugün ellerinde panceğini ve kanunun tanıdıgı işçi hak olduğu halde Atinada topianmjşlar ve 1963 arahk ayında larının yeniden bir tartışma mev kartlar zuu yapılamıyacagını bildirerek, sa Kıbrıs buhranının patlak vermesinden bu yana ilk defa Sovyet aleyhtarı at 16.30 da komisyonun toplantısı bir gösteri yapmışlardır. Başlarında kara cüppeli ortodoks nı terketmişlerdir. Özel sektör tem silcileri de karma ekonomi bakımm Papazları bulunan öğrenciler, ü nin tatbikine taraftar olan beyanadan aynı işi gören iş kollarında niversite bahçesinin dışında top • tı protesto edilmiştir. Öğrencilerin grev ve lokavt yönünden bir tefrik lanmışlar. polis de karışıklıkları Kıbrısı destekliyen ve Türklerin yanında yer alan Rusları itham eyaoılmaması tezini savunmuşlardır. önlemek için tedbir almıştır. Özel sektör temsilcileri olaydan Bundan önceki gösteriler Ingil den konuşmaları hoparlörlerle yasonra, komisyonun görevinin grev tere ve Birleşık Amerika aleyhine yınlanmıştır. Nümayişcilerin ellerinde taşıdık ve lokavt kanununun aksaklıklarını yapılmıştı. Fakat bugünkü göste tesbit olduğunu söylemişler ve işride Sovyet Dışişleri Bakanı An ları pankartlardan birinde Gro çi temsilcilerinin toplantıyı terket drei Groraykonun Kıbrısta federaı myko'nun başında fes bulunan bir tif sistem şeklinde bir hal çaresi resmi görülmekteydi. Bazı pankart meleri usulsüzdür, demişlerdir. larda da şunlar yazılmıştı: «Gro • myko'nun beyanatı Enosisi baltalıvor», «Gromyko'nun beyanatı sırtımıza saplanan hançerdir». cKıbrıs için Enosis ve seifdeterminasyon», «Gromyko, fesini çıkar.» Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Isnıet İnönü bugün Cumhuriyet Senatosunda Başbakanlık bütçesi hakkında şiddetli teııkidlerde bulunan AP Senatörü Ziya Termen'in grupu adına yaptığı konuşmaya verdiği cevapta «Sözcünün bu konuşması çaresiz bir siyasinin bunalmış sözleridir» dedikten sonra, Atina. (A.P. • Cumhuriyet) Telefoto hatibin sadece aşın sol cereyanlaOROMİKO VE FES Atina Üniversitesi ög rencilerinin dün Rusya aleyhine yaptıkları rından bahsetmesi karşısında «İrnümayişte kullanılan pankartlarda bazılannda Gromiko'nun Ayyıldızlı fes giymiş karika ticaı himaye mi ediyorsunuz? İkitürlerini taşınmaktaydı. Resim, nümayişçiler in polisle çatıştıkları bir anı gösteriyor. sinin de memleket menfaatlerine aykırı olduğunu niçin kabul etmiyorsunuz? Tuttuğunuz bu yol yanlış bir yoldur. Bunun. çok zararını görürsünüz.» şeklinde konuşmuş tur. «Büyiik bir şikiyet ve memlekette sunî bir ıstırap havası vermeyp çalışan AP sözcüsüne» cevabını vereceğini ifade ile konuşmasına başlayan Başbakan Ismet înönü, daha . sonra, «Aunlık. hükümetin1 (Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) Bi Tahran 26 (a.a. A.P. Radyolar) Perşembe ?ünü resraen «yobaz» olarak nitelenen bir lise ögrencisi tarafından Meclise fiderken iki tabanca kursanu ile yaralanan İran Başbakam Hasan Ali Mansur bu gece Türkiye saatiyle 23 te ölmüştür. Mansur'un bu sabah geçirdifi bir ameliyat sonunda kalbinin durması, öğleyin ölüm haberinin yayılmasına sebep olmnstur. Fakat ameliyatı yapan tngiliz doktorlar, Başbakanın derhal göfsünü açarak kalbe masaj yapmışlar ve kalbin tekrar çalış masını sağlamışlardır. I Mansurun kalbi akşam üzeri tekrar zayıflamış I ve akşam biitün gayretlere rağmen «bir daha ç»^ . lışmamak üzere» durmuştur. I Tahran Radvosu daha önce 41 yaşındaki Man I sur'un durumunu «fevkalâde kritik "ve vahim» ola . rak vasıflandırmıştı. Hükümet. radvosu halkı, Baş I bakanın havatını bağışlaması için Tanrıva dua et * meye çağırmış, «Mansur'un kurtulması için dua I dan başka çare kalmadı» demiştir. I 428 bin kişiyi ilgilendiren tasarı! Atinada öğrenciler Rusya aleyhinde nümayişe başladı Gromiko'nun demecinin tepkileri Tasarruf Bonolarıyla ilgili tasarı Meclise getirildi Ayhk geliri sekiz yüz liranın altında olanlar bonodan mu af tutuluyor (Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) asarruf bonolarına yeni bir düzen getiren ve bu arada ayhk gelirleri 800 liraya kadar olan kişilerin uygulama dışında bırakılmasını öngören bir kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilcrek T.B.M.M. Başkanbğuut sunulmuştur. 223 sayıh kanunda önemli değişik likleri öngören yeni kanun tasansı hakkında Maliye Bakanı Ferit Melen açıklama yapmıştır. Melen'in açıklaması özetle şu konularda toplanmaktadır: O tcretlilere tanınan istisna hâdleri aylık 458^3 liradan 800 liraya, yıllık 5.500, liradan 9.600, liraya yükseltümektedir. Böylece, 428.000 vatandaş tasarruf bonosu almak mükellefiyetinden kurtulacaklardır. : I İLK AKIL HASTANESİ Dünyanm ilk akıl hastanesinin mılâttan önce 4. cü asııdö İyonyahlar tarafından Ege sahillerinde kurulduğu öğrenilmiştir. Asklepion adı verilen bu akıl hastanesinde hastalar şifah su, ve el yazması kitaplarla tedavi olunuyordu. Resimde, hastanenin bulunduğu yer görülmektedir. Atina 26 (a.a.) Eski Yunan > Dışişleri Bakanı Averof, Atinada : yayınlanmakta olan .Katimerini» adlı gazeteye yazdığı bir makalede endişelerini gizlememektedir. \ Zürih ve Londra Andlaşmaları | nın da altmda imzası bulunan Averof makalesinde şöyle demekte ' dir: «Gromiko'nun beyanatı Yunanistanda büyük bir hayal kmklığı uyandırmıs ve Merkez Birliğinin «Enosis geliyor» ve buna benzer (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Averof: «Türkiyeye yolu biz gösterdik» O 500 liralık matrah ve tediye istisnası 1.000, liraya yükseltümektedir. Bu istisnadan da 76.000 vatandaşımız faydalanacak ve tasarruf bonosu ödeme mükellefiyetinden kurtulacaklardır. O Bu tasarı ile getirilen yeniliklerden birisi de bonoların tedavülüııü önlemek için vâdesinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesidir. V# Tasarıya konan geçici bir madde ile, şimdiye kadar çıkarılmış bonoların, hâmillerince tasarruf bonosu mükellefiyetine tâbi olduğu tevsik edilenler de 5 senelik vârle ıArkası Sa. 7. Sü. 6 da) Otomobille bir adam öldürüldü Oîomobili çahnan şoför, hırsızlar tarafından kendi arabası ile ezildi. Abdi laUıkazak'm 34 EK • 344 plâkalı arabasıyla ezilerek öldürüldüğü yer D Londra. 26 (a.a. A.P. • Radyoün sabaha karşı Dolapderede son yılların en ilgi çekici cinayeti işlenlar) Pazar günü ölen Churchill' miş. Abdi Tatlıkazak adında bir şoför. hırsızlar tarafından çahnan kenin naaşı İngiliz halkının saygı dudi otomobili ile ezilerek öldürülmüştür. Şoförü ezenler dün bütün gün ruşunda bulunabilmesi için Westyapılan aramalara rağmen bulunamamışlardır. minster Hall'e nakledilmiştir. Bu Ortaköy Çevirmeei sokak 83 sayıda münasebetle Westminster Hall'in oturan Abdi dün gece sahura kalkAnkara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) kapısmda şimdiden bir kuyruk tetığı zaman kapı önüne park ettiği ; • Başbakan Yardımcısı Kemal Saşekkül etmiştir. Çarşamba günü «34EK344» plâkalı otomobilinin ça tır. Mecliste bir konuşma yaparak. açılacak olan Hall'in önünde beklındığını görmüştür. Abdi, bacanağı çok taraflı NATO vurucu gücüne leyen 61 ve 48 yaşlarındaki iki İnTaîât Ceylânı yanına almış, bir arakatılmayışımız hakkında konuşmuş giliz kadını özellikle dikkati çekba ile Harbiye karakolunda görevli j ve demiştir ki: mektedir. Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) polis Ekrem Akboncuk'a durumu « MLF ile ilgili karar normal Cenazenin kalkacağı cumartesi Başbakan İnönü, Genelkurmay bildirmiştir. Polis de otomobile binbir gelişmenin ve olayların Türkidikten sonra aramaya başlamışlardır. günü meşhur Big Ben saati çalma Başkanı Org. Sunay'ın mektubu ve ,. . ye'nin düşüncelerinde yaptığı etkiyacaktır. Big Een II. Dünya har bir dergiye verdiği demeç ile ilgili (Almanya muhabirimiz DO Gece bütün şehri dolaşan Abdi, nı binde Londra'nın bombalandığı sı olarak «Bunu bir şikâyet mektubu GAN TANTER bildiriyor.) hayet Dolapdereye inerken otomobi Saecı muslümanlar, Baas rejimıne karşı curenıyor. ıerin bir neticesidir. bu hareket tarzı Sovyetler ile karrada bile aralıksız çalmıştı. olarak almak doğrudur. Meclis Baş lini tanımıştır. Önde giden otomobil Yurd dışına işçi gönderen Türşıhklı münasebetlerde havanm ısınÖte yandan Kongo Başbakaru kanına yazılması ise usulsüz sayılŞam çarşısında bazı dükkânlar açıldı dekiler arkadan kendilerinin tâkip masıııa yardım etmişse. bu gelişme kiye, tş ve İşçi Bulma Kurumuna Çombe'nin de cenaze törenine ka maz» demiştir. Şam, 26 (a.a. A.P. • Radyolar) etken değil, sonuçtur. para'leT olarak" bu konuda faaliyet edildiklerini anlaymca Pirihüsamet„„„„„ üzere tılmak ^ c Londra'ya geleceği C.K.M.P. milletvekili Kadircan evletleştirme harekefine karşı ayaklanan tacirlerle sağcı Müslünıangösteren bazı Türk bürolarının tu (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Abdi'nin karısı ik. ç«»cuğu da var' aç"ıkTânrmşTır. " " " (Arkası Sa. 7 Sü. 3 de) ların Sosyalist Baas askeri rejimine karşı pazar günü giriştikleri rist pasaportu ile devamlı olarak ' ' mücadele, devam etmektedir. Olağanüstü Askeri Mahkeme tarafınişçi sevkleri artmaktadır. dan «greve teşvik vc ayaklanma» sorumlularmdan sekiz kişinin idama Kanun dışı olan bu tarz faaliye'mahküm edildiğinin Şam radrosu te mâni olunmadığı için, bu şçkiltarafından resmen açıklanmasına Washington. 26 (Özel muhabiri de gelenlerin perişanlığına her gün rağmen, sağcı Müslümanlar gösteri lere devam etmekte ve tacirier de miz bildiriyor) Dışişleri Bakanı buralarda şahit olunmaktadır. Alman kanunları kesin olarak, kepenklerini kaldjrmamaktadırlar. Feridun Cemal Erkin'in Başkan Ancak Şam çarşısında bazı dük Johnson'la yapacağı görüşme im İşçi Bulma Kurumunun gönderme Manisa Şehıimizin Tunca mahal kânlann kepenklerinin kalkr.°' gn kânsızlaşmıştır. Buna sebep olarak diği işçilere çalışma hakkı verraelesinde oturan Ahmet Göde adında rülmüştür. Bunlar, dün tevkif e gerek Başkanın rahatsızhğı, gerek mektedir. Bu gibilerin ikamet mü bir şahıs vilâyete bir dilekçe vere dilerek mallarına el konan 23 iş a se Churchill'in cenaze törenine ka saadesi alması da ımkânsızdır. Türkiyede ise, işçi sevkini nirek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı damına aittir. Şam Askerî Valisı tılacak Amerikan heyetinin tesbiti bir bildiri yaymhyarak, bütün işçi hazırlıklarıyla uğraşılması gösteril zamlıyan anlaşmaların istinat etğından çıkmak istediğini bildirmiştir. tiği kanunlar, turist pasaportuna Dilekçede Ahmet Göde, dört ay ön ve müstahdemleri el koymuş olan mektedir. Öte yandan Erkin bugün Dışişle çalışma hakkı vermemekte ve pace Almanyadan yurda döndüğünü. kurumlarda çalışmaya dâvet etmis ...... , . başvurmadığı yer kalmadığı halde ve bu kurumların «halkın yararına» ri Bakanı Rusk'la Kıbrıs konusu saport kanunu da paşaportlann sı bir iş bulamadığını ileri sürmekte. kooperatif haline geHrileceğini a nun ve Türk • Rus münasebetleri nırlannı tâyin etmektedir Buna A.P. «Özel sektör önde gider» diyor. Gazeteler bu sebeple Türk vatandaşlığından çıklamıştı. Bildiride. işinin başınn nin görüşüldüğü bir temasta bulun rağmen, (Arkası Sa. 7, Sü. i de) muştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ııuıııuı çıkmak istediğini belirtmektedir. Suriyede 8 kişi idam ediliyor Satır, çok taraflı güce katılmayışımız konusunda konuştu Churchill için saygı duruşu başladı D Dün Eminönünde «Bayramlık» para toplayan sahte bir çöpçü yakalanıruştır. Sivas'ın Halik kazası halkından olan Hüseyin Gervelik admdaki sahte çöpçünün her yıl bayramlarda İstanbul'a geldiği ve sırtına eski bir çöpçü elbisesi giyerek para topladığı tesbit olunmuştur. «Her şeyin sahtcsini gördüm, fakat çöpçünün de sahtesi olabileceğine hiç ihtimal vermemiştim» diyen polis şefi, Hüseyin'i yine Hüseyin Poyraz adında bir hemşehrisinin ihbar ettiğini söylemiştir. • Turist pasaportu ile giden işçiler güç durumda İnönü, Org. Sunayın mektup ve demeci ile açıklama yapiı Yatandaşlıktan çıkmak istedi Erkin johnson görüşmesi yapılmıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog