Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Peygımbcrlcrtn hayjtmı bir |iir uslubuyl* «nlattn. her Mujlvmının ve her munevvtrln en kıymttlı kıfıpltrındtn blri d«h». Nezibe ARAZ Yazan 41. yıl soyı 14545 umhuriyel KURUCUSU: YUNÜS XADÎ Telgra* v e mektup adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: İstenbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 'da PİYANGOLU SATIŞ Binlerce kıymetli hediyeler dışında bir yrt içinde en 32 5000 liralık alıj veris yapacaklardan her 50 kijidcn bir kişiye 15 gunluk AVRUPA SEYAHATI Abonman kartlarını mağazalarımızdan Şimdiden almız. Salı 26 Ocak 1965 Çalışma Medisi açıldı ınonü, Toprak reformu köylüye borcumuıdur, dedi Ankara, 25 (Cumhuriyet Börosu) • Bk Merkez Idare Kurulu, AP I U Mıllet Meclısı ve Senato 991 Grup Yonetım Kurullan ıle Genel Başkan Suleyman Demırel Başkanlığında Meclısın grup odasında bir toplantı yapmış ve şu kararlan almıştır ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT: «17 AYDA 2924 İŞ YERİNİ VE 391838 İŞÇİYİ KAPSAYAN 824 TOPLU SÖZLEŞME İMZALANMIŞ, 75 GREV, 2 LOKAVT OLMUŞ VE 1850 GREV GÜNÜNDE 195.106 İŞ GÜMÜ KAYBOLMUŞTUR.» Churchillin tabutunu 5 Başbakan îaşıyacak Mezar taşma «O Avam Kamarasının mükemmel bir üyesiydi» cümlesi yazılacak LONDRA 25, (a.a.APRadyolar> hurchıll'ın onumuzdekı cumartesı gunu yapılacak cenaze merasımmde, tabutunu, Başbakan Wılson ilc dort sabık tngılız Başbakanının tasıyacağı ozel mahiyette açıklanmıştır. Dort sabık Başbakan şunlardır I ^ Sir Alec DouelasHome (61 vasınINÖNU INGILIZ ELÇlLIGINDE Başbakan Ismet Inonu dun, Ingı d . „ „ „ , „ „ * (70 vaşında) Eden lız Buyük Elçıhğinde Churchıll'ın olumu dolayısıyle açılan defteri d a ) > M a c m l l l s nAtlee >aşınaa>, * a e n <' u (8 mahsusu imzalamıştır. Öte yandan Wınston Churchıll'ın cenaze merasiSır Wınston'un 53 yaşındakı g*»* » t mmde Turkıye'yı temsılen ua^uajvaıj Yardımcısı ncıııaı oaıll 111 lAJlluıa ı u u » *t"*njt.JM ıtıııoutu Başbakan l a ı u ı ı u u a ı Kemal Satır'ın Londra' , . , .,, ,, , , z e t e c I o g l u R a n d o l da hazır bulunacagı açıklanmıştır. Resımde, Inonu, Churchıll'ın resml babasının tabutunu ntaşıyacak altınP <~hurcnıu ın, onunde, defterı mahsusu ımzalarken goruluyor. cı şahıs olacağı tahmin edilmektedir. öte yandan 79 yaşındaki Lady Churchıll, kocasının cenazesıne çıçek gonderılmemesıni nca etmıştır. Anlaşıldığına gore, cenazeye yalnızca Churchıll aılesi mensupları çiçek gonderçceklerdır. Churchıll'ın cenaze torenme katılacakları kesınleşen yabancı Devlet veya Hukumet Başkanları şunlardır • De Gaulle, Erhard, tsrael Cumhurbaskam Sheııour, Kanada Başbakanı Pearson, Avustral\a Bashakanı Menzies, Yunan Kıralı Konstantin. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) C Ankara, 25 (Cumhuriyet Bürosu) ordüncu Çalışma Meclisinin açıhş konuşmasında Başbakan Ismet İnonu, «Biz sosyal adalet reformlarından hiç birini, milletin hürriyeti bedelinde ona zorla yiıklenıe heveslerine müsaade etmiyeceğiz» demıştır. Çalışma Bakanlığı teşkilât kanununun 17. maddesi uyarmca toplanO Seçım kanununu tadıl eden ta tı>a çağırılan 4. Çalışma Meclısıne, sarı senatoda goruşulurken bu taısçı teşekkülleri, işveren teşekkulsarının çıkmaması ıçın gereklı bılerı ve hukumet temsılcılen katıltun tedbırlenn ahnması ıçın grup mışlar ve Başbakan Inonu yaptıgı yönetim kurullan gorevlendırılmış konuşmada, ışçi haklarına verılen t<r. onemın herhangı bır doktrınden degıl, sadece bır ınsanlık ve vatandaş 0 Toprak reformu kanun tasarısı lık anlayışından doğduğunu belırt nı ıncelemek içın bir komısyon teş mış ve şunları soylemıştır: kılı kararlaştırılmıştır. «Biz, insanlara farsat eşitliği ve Senatoda başhyan bütçe müzakerelerinde M. B. K. © Hukumeti duşurmek üzere but emeğinin karşılığım âdil ölçülerle çeye kırnuzı oy vermek ıçın temen alabilme imkânı sağlıyan, herke G r i i p U ise, kamu sektörüne tanınan kredinin nı kararı alınmıştır. Bu karar grup , s>in insanlık onurunu ve insanca toplantısına goturulecektır. ' azlığından şikâyet etti yaşıyabilme hakkmı tanjyıp koruyan bir hürriyet düzenine bağlıyız.» ANKARA 25, (Cumhuriyet Büroso) I Inonu, toplu sozleşme, grev ve uml urıve( Senatosu 1965 Mali yılı Butçe Kanun Tasansını goruslokaU haklarının bır buçuk , i » g q ş , p i ş e .J işçılerin başarıyla çıkiıklaruu be konuşmada. «1965 bütçesinin bnndan öneeki btttçelere nazaran en ytik Cami ve Hayrat Derneğı'nın halktan toplanan paralaıla Fatıh' hrttıkten sonra devlet kesıminde lek «eviyede yatırım, gelisme ^e savunma harcaması >apacak ve en Ankara, 25 (Cumhuriyet Büresa) te bir turbenın bahçesıne «camı» dıve kaçak olarak ınşa ettirdıgı kı işçılerin yonetıme ve karara kaağımsız Senatorlerden üçii, bu apartman, Beledıye Zabıtası taıafından muhurlenmı^tır. Dernek tılmasını sağlıyan kanunun da ye geniş ölçüde borç ödiyecek gnclü bir bütçe oldnfmna ifade etmek isterim» demıştır gun A. P. ye geçmişlerdir. yetkılıleri, Fatıh devri mimarısüıin günümüze kadar yaşıyabılen nı bir çığır açacağını soylemış, baş Anavasa gereğınce dığer kanun tasarılarından farklı olarak KoBunlar, Tekırdağ Senatbrü ta gelen onemlı gorevın, Turk koy gorusülmeye C'emal Tarlan, Kırklareli Senatoru en guzel orneklerden bırı olduğu bıldırılen Emır Buharî Turbesının lusunu lâyık olduğu yaşama duze mıs\ondan sonra ek olarak Cumhunyet Senatosunda Alâettın Erış ve Gıresun Senatoru bir kısmını yıkarak ın^a etmek ıstedıklerı bu yapının ımam ve muez nıne kavuşturmak olduguna değı başlanan 1965 mali yılı Butçe Kanun Tasarısı hakkında Mahye Bakanı zınlere ıkametgâh olarak tahsıs edıleceğıni bne surmuslerdir. tnsaat, Sabahattın Orhondur. Ferıt Melen uzun bır konusma yapmıştır. Melen yaptığı uzun konuşnerek şoyle demıştu: ' Öte yandan, onumuzdekı bir kaç Muzeler Mudurluğu Eskı E>erler Uzmanı Mımar Selma Emjer'ın ıh«Toprak reformunu da kısa za masında, bundan once T B M M. Karma Butçe ve Plân Komisyonunda gun ıçınde bunlardan 5 ]0 kisılık barı uzerıne durdurulmustur. Ancak, Fatıh Beledıve Şubesı. Dernek manda başarnla gercekleştireceğiz, çesıtlı muzakerelerde yapt'ğı konusmaları toplu olarak tekrarlamış \e bir grupun da A. P ve C H P. meıi'iuplarının çesıtlı ba«kılan dolayısıyle, camı dı\e japtırılan bu toprak reformu yüzyıllardır çile çek dun>a ekonomisi, Turkıye'nın dıs ekonomik ılıskıleri, ıç ekonomik duaıasında dağılmaları beklenmekte kaçak ınşaatın jıkılması hakkındakı kararı bir turlu uyguhyamamak miş aziz Turk koylüsüne asgari bor rum ve gelışmeler ıle geçmış yıl u\gulama sonuçları ile 1965 mali yılı tadır dır I (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) butçe kapsamına gıren hususlar hakkında genıs bılgı vermıstır III» ^ A.P.: «özel sektör önde gider» A P. Grupu adına 1965 mali jılı Butçe Kanun Tasansı hakkında konuşan Lutfu Tokoğlu'nun belırtj tığı noktalar ozetle soyledır • O Kalkınma kuvvetli hükümetIerle elur. Parlâmentoda si\ası ku\12 >ıl kadar oııce >apıl,uı ikiııci Çulı>nıa ^leclisi toplantısını hatırvetleri asın ölçüde bölen millî balı^orum. Yıne işverenlerle işci teşekkulleriniıı temsilcileri bugünGt MRÜKTEN MAL KAÇIRAN SAKALLI HOCA Dun I ; ki\e usulü millî menfaatlere a>kıkü gibi bir ara>a gelmişlerdi, anıa o>le bir ara>a gelişti ki bir Almanjadan ısçılerımızı getıren Balkan Ekspresı 18 45 te Sır. rıdır. taraf gerçekten cılız teşekkullere dd>anıvordu. Bırakınız gre\den kecı Garına geldığı sırada. karşılayıcılardan Hıkmet Tuzkaya I bahsetme>i, kanunun u>gulanmasından soz acmak bile komünist ^pSeçımleıın ekım ajına alınmavagonlarm > anına vaklasmış ve Almanyadan gelen ışçı akrabası I damgasını vemek irin >eterli\di. O gıınlerde hiç unutnıam bir kosı, yenı ıktıdarm butçe uzerınde Kırsehırlı Hudaı Tuzkaja'nın ehndekı bavulu ahp gardan uzak I mis>onda >apılan ış^i tazmiııatları konusunda ozel fonlar teşkil tasarruf jetkısı ıle 1966 butçesının edilsin teklifi u tartışnıalar sonundj bazı iş\erenler topIantı.M lasmak ıstemıstır. llgıhlerın gormesı uzerıne kaçmaya tesebbus • hazırlanması ımkânlannı ortadan tcrketmijler. ilıtılaf ancak 7anıanın Çalışma Bakanı Ha>rettin Erkkaldırmaktadır eden sakallı hoca, gardan çıkmış, bır sure koşmuşsa da pesınden f menin ;a>reti>le halledilebilnıi^ti. (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) • jetışen semtm şoforlerı tarafından yakalanmıstır. I O gımden bugune 12 MI gecti. Millet ha>atı icin rok kısa bir süre kabul edilmesi gerckeıı bu 1' Mİın sonunda çalışma ha> atımızdaki gelişme. sercekten onemlidir Bugıın sendikalar \e işçi teşekkıılIcri meselcleriııi kavramış \c ku\\etleıımiş olarak gorev başındadırlar. Toplu Sozleşme. Grev l e Lokast Kanuııları 17 ajdır işlemek Z tcdir. Sos\al Sigortalar Kanunu cıkarılmış, Sendikalar Kanunu ı dcfhtiıilmiştir. iktisadi de\Ut tcşekkullerinde işcileriıı jonetime ; \e kaıa k.ıtılnı.ıları sağlanmıştır. Teferruata girme>e luzum >ok. : Sadece kısa de\re icinde gercckleştirileıı l e işlemeje başlayan bir ; CHP Genel Sekreter Yardımcısı toplu sozleşme. gre\ lokavt muessesesinin sos>al duzenimize getir ; Dr. Suphı Bajkam, dun şehrımızdiği \piii anl.nış \e degişiklik. gelısmenin oııemini belirtme>e >eter. : de bır basm toplantısı japarak, Çalışma Bakanı Ece\itin ^erdiği bilgi\e gore u>gulanıanuı başladığın ; Suleyman Demırel ımzası ıle AP dan bu jana gecen 17 a\ icıııde 2124 işjerinde 824 toplu sozleşme ; Kıbrıstaki Amerikan teskılâtına gonderılen bıldırıdekı imzalanmış. 7> <çıe\ \e 2 loka\t olmuştur. Gre\lerin >itirdiği iş I iddiaları cevaplandırmış ve «AP li Elçisi Genel Kurulun gıuiıı sa>ısı 1951DS dır ki bu, is gumı toplamımn .Mızde birine te 5 idarecilfr, artık serbestçe belire kâbul etmektedir. ; cek millî irade sonucuna boyun anlaşmaları feshedcmiBu oı.ııı Miksck mıdiı. değil nııdir?. Türkije gibi. bir iş dakikasıııı : eğmeğe mecbnrdurlar. AP kaderidrflıi ka%betmemesi ^erekeıı meınleket kiıı oraıı'm >uksek olduğu dıı ; yeceğini söyledi ne \e hakkına razı olmak zorun • şunulebilır \e mesele^e dar bir acıdan bakınca bu duşuncenin doğdadır, Buna kendini alıstırsın» ruluçu kaııısına \arılabılıı. Su \ar ki memleket >eııi bir u\gulaLefkoşe, 25 (Ozel ımıhabirimiz demıstır ma iriııdedır No iş\erenler \c ne de çalışanlar toplu pazarlık mea.a. Radyolar) Amerıka'nın Ma Ba\kam bırlesık lıste ve millî C€ kanizmasına alısmıs değillerdir. Çalışanlar tarafından çoğunlukla karıos hukumeti nezdındekı B .Elbâkıye sıstemlerı uzerınde bılgı ucret aşarlaması. iş\erenler tarafından ise çoğunlukla kânn pajçısı Belcher Tajlor, Kıbrıs Haberverdıkten sonra bunların oy verlaşılması şeklinde anlaşılan pazarlık ujgulamasmda 75 gre\ \e 2 ler Ajansına verdıgı bır demeçte, OLDURDU mede rastlanan janlıslıkları azalta loka\t'ın MtiıdiŞı 19i bııı kıısur iş gunu hic de fazla gorulmemek Amerıka'nın Kıbrıs anlaşmalarım Güler İğdi adında bir kız çocuğu. dun Ağır Ceza gerekir. Kaldı ki u>guldiııanın MISUII halde olduğu ilk 17 a>lık de\•Annem evimizde dostu ile birlikte }aşı>ordu.. Ba cağını ve hıleler sonunda orta% a kutsal tanıdığını bır kere daha açık Mahkemesinde «idam» talebıjle ^aıgüanan annesı rede. >cni dıızenle saçlaııaıı sosjal \e dula>ısi>le ekonomik istikrar bamı su ve çorbasına ko\duğu fare zehiri>le, zehir çıkan kasdı yanlıslıkları da tamalamıştır men kaldıracağını behrtmıs ve AP Murruvet Safıye'jı. Zeytınburnunda oğretmenhk yakaybettiğimiz iş gunlcrini fazlasiyle karşılar. li\erek oldurdu!...» demıştır. Taylor sozlerını şoyle tamamlaVine Çalışma Bakamnm verdiği bilsi\e çore. 1964 Mİının ilk 9 a>ın pan babası Ahmet Iğdı'yi oldürmekıe ıtham etmiş ve (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) ıddıalarına karsı sunları soylemışmıstır «B. Milletler Genel Kurulu. tırda ucretlere >apılaıı ortalanıa \uzde 9 oranındaki zammın fiyatnun uluslararası anlaşmaları fesProf. Tarık Zafer « Her seçimden bir çün önce AP lar üzerindeki etkisi bu oranda olmamış. çenel artıs ancak yahetme yetkisine sahip olduğu anli militanların sabaha kadar ıslerısını bulabilmistir. 3orlece toplu sözlesmelerin memleketİ!. bir T U N A Y A n i n İ n c e l e lamma çelecek bir karar suretinin dikleri suçlar, bn Iiste\le ortadan enflâs^oııa ;oturdusu iddiaları davanaksız kalmaktadır. Ancak heu>e devletler tarafından desteklenkalkıyor. Sevinsinler. Ama sevinemen sövlemek serekir ki. 17 avlık mgulamanın Turkiye ekonomesi bugün 5. mesi akla sığmaz. mıjorlar. Çünkü. baskı taparak misinde sarsıntılar nıeMİaııa getirmemesine rağmen her toplu Gelenek itibarijle, Amerika Birı e Kur'ana el bastırarak attıracak pazarlı^ın en mükemmel sekılde vapıldıği \e kanunun aksak ve savfamızda lesik Devletleri uluslararası anlaşları listelerle, iktidara gelccekleri eksik olmadığı iddia edilonıe/. maların zaman zaman revizyona tâ ni ümid ediyorlardı. Simdi ise oU\\elâ çerek iş%eren. \e çereksc işçinııı bu konuda yetişmemiş bubi tutulabileceğini kabul ctmekle vıın bozuldu.» lunması \e anlajış farklarınııı hazan iki uca kadar gitmesi önemli beraber. bu anlaşmalarm kutsal ol mahzurlardandır. Sonra kanun belki aceleden ve belki de ÇalışMuhtan, Kaymakam duğu görüşünü hararetle ve ısrarla ma Bakanıııın dediği çibı. «»örülmiyen» bazı hatalarla çıkarüdesteklemektedir.» mıstır. Asıl oncmlisi ise toplu sozleşme müessesesinin münferit Vekili ile Jandarma (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) iş verleri esprisine gore kurnlması \e tek tek iş yerleriyle, tüm Komutanmın döverek memleket ekonomisi arasındaki bağlantıların gözden uzak tutulmıış olmasıdır. Hukumet şimdi biıtün bunları halledebilmek gerekçesiyle bir kar öldürdüğünü ileri süren ma kurul teskiline karar \ermistir. Gerekçeye nazaran bu ku köylüler ilçeye yürüdü. rul. «toplu sozlesmelerle \e çenel olarak çalışma şartlariyle >urŞarkışla, (Mehmeı dun ekonomik çerçekleri \e kalkınma plânının sosyal ve ekonoKalkanoğlu bildiriyor) mik hedef \e ilkeleri arasmda ahenk sağlamak üzere, hükümet. Ankara, 25 (Cumhurijet Burosu) işçiler ve iş\erenler arasında \erimli \e sürekli danışma, daya Mılli Guvenlık Kurulu bugun sa ir koy muhtarının esrarlı ölu nışma, işbirliğini miimkün kılmak üzere kurulmaktadır.» Henüz at 16 30 da Başbakan İsmet Inonu' mu buyuk hâdiselere yol açmış, kurulun göreUeri, nasıl çalısacağı hakkında geniş bilgi verilminun başkanlığında toplanarak ıç ve koyluler Kaymakamlık binasına yor. Her halde gerek is\eren!er ve gerekse çalısanların temsil dış »mnıyet meselelerını gonışmüşhucum etmişler \e polıslerle halk edileceği bir kurul olacak bu. Yalnız sırası gelmisken bir nok arasında arbede olmuştur. Mesele tur. ta>a işaret etmek isteriz. Gerçi 17 avlık uvgulama bir takım ekGenel Kurmay Başkanı Org. Cevel'an kapanmamış ve tahkıkat en sikliklerin bulunduğunu orta\a çıkarmıs. karşılıklı danısma, dadet Sunay ve Kuvvet Komutanlarıteresan bır safha\a gırmıştir. yanışma gereldi hale gelmistir. Şu var ki aksaklıkların önlennın katıldığı toplantıda ayrıca KıbHâdise. dun gece geç \akit Gü mesi. mevrut düzenin bozulması, Ta da serbest pazarlık müesrıs'la ılgıh muhtemel gelışmeler Karakurr olaMnın t»krar:na mânı (uk köyü tren istax\onıı scfinin sesesinin \esavet altına alınma^ı pahasına yapılmamalıdır. ?ozonunde tutularak mukabıl tedjandarma karaknlııın »aptıjı bır NTTÎFPE BİZİM OKLAR?.. bır alınmasına 1srar verıidıgı öğEcvet GÜREStN (Arkası Sa. 7, Su. 6 daj renılmıştır. Hııımııllıııııuıııııııııııııııımınııııııınnııınıllııııııııııııııılınııııııııı ÜP biilçeye hırnıızı ııy vermek iriıı ırıiH'iıııi kararı aldı Başbakana göre sosyal adalet reformları iyi yolda ilerliyor w D A.P.«OZEL SEKTOR Ö GİDER» DİYOR ÖNDE 3 Bağımsız senatör i tliye ajrartıman inşa edHdi C B ünün Çalı$ma Meclisi I «AP, kaderine ve hakkına razt olmak zorundadır» 'Amerika için Kıbrıs Anlaşmaları kütsaldır, TÜRKIYEDE GERİCİ OLAYLAR IEHİRİ İLE ! Şarkışlada bir muhtarın ölümü karışıklık yarattı Güvenlik Kurulu Kıbrıs'ı görüştü B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog