Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Aşk ve Kadın Komanlan serisinden: AYRILIK YILLARI Yazan: DENİSE ROBİNS İki erkek arasında kalan evli bir kadın. Kalbleri aynı kadının sevgisiyle dolu ıki erkek. Bu romanda kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi bulacaksuuz. Bütün kitapçılarda arayınız. Fiyatı 10 Lira ATLAS KİTABEVİ 41. yıl soyı 14543 umhuriyel KURIICIISTI: V T V Posta Kutusu: İstanbul No. 246 TT T ^ " V Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul T S VAnt Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KURUCUSU: YUNUS XADİ TÜRKÇE ÛTİRANI KERİM Bu eser seçkin bir he^et tarafından, çeşitli dillerde çıkari KUIt'AN tercümeleri de gözden geçirilerek meydana getirilmiştir. 376 Sahife Çiltli, Kuşe Gömlekli Fiatı: 10 Lira. ÖDEMELİ GÖNDERİLİR. OKAT YAYINEVİ Ankara Cad. No: 45 P.K. 1017 İSTANBUL Reklâmcdık 218/1020 RAMAZAN BA$KAJVH SONÜNA KADAR % 5» TENZİLÂTLI Pozar 24 Ocak 1965 Seçim Kanunumın esasları belli oldu ^ Ş ' ^ g ? tarihi 3 ağustos, oy verme tarihi ise ekim ayının ikinci pazar günüdür. (Onümüzdeki seçim tarıhi buna gore 10 ekimdir.) Tarlhl S e ç i m i n 1 az 15 ilin her birinde o seçim tevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına eşit sayıda aday gostermeleri gerekir. Bâkiye milletvekilleri için parti merkezlerine kontenjan verilmek üzere tasarıda bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre bir parti seçimlerde Millet Meclisi iiye tam sayısuun beşte birinden az (yani 90 dan az) milletvekili çıkarırsa, o parti genel merkezi bakiye gelecek millet\ekillerinin üçte birini kendisi tâyin edebilecektir. Ancak parti kontenjanından gösterilecek milletvekillerinin aday listelerinde adı bulunması şarttır. Siyasî partilerin seçimlere katılabilmeleri için kendi tuzuklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olmaları ve en az on beş ilde en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle TBMM birleşik toplantısında grupa sahip olmaları ve teşkilâtı olsun veya olmasın en Parti Kontenjanı Seçime Girebilme Ankara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) • •» ve MP'nin Millet MeclısınA l | den, Seçim Kanununda jaMi pılmakta olan değişiklik ıle ılgılı goruşmelerde «çekilme» kararı almaları ve A.P.'nın çalısmalara «engelleme» uygulaması karAnkara, 23 (Cumhurivet Bürosu) şısında dığer partiler goruşlerını • •% Genel Idaıe Kurulu bugün yaptığı toplantıda açıklamışlardır. ^ K l v Millî Bakiye ve Seçim Kanununda yapılan tadiC.H.P. nin görüsü " ^ lâtla ilgili kanunun kabulunden sonra hasıl olan durumu görüşmuş ve teşkilâta bir genelge göndermeye CHP sozcüleri, «Maksath çabalakarar vermiştır. Genelgenin esasları yarın basına açıkn hizmetleri engelliyemiyeeeğini» lanacaktır. behrterek goruşlerını şoyle açıkGenel idare Kurulu Genel Başkan Sulevman lamışlardır : • Soguk aigınhğı ve bronşıtten^ rahatsız olduğu açıklanan Amenka Baskanı JohnDemirel'in başkaniığında vaptığı ve 5 saat süren «A.P. engellemeye basvu son, dun Bethesda Donanma Hastanesıne kaldırılmıştır. Baskan, \atmakta olduğu toplantıda iki ana konu uzerinde durmuş \e paracağını, Meclisi bu kaııu hastanede bir basın toplantısı yapmış ve «gerekirse derhal isbaşına dönebilirim» dezartesi gunu tekrar toplanmaya karar vermiştir. nun çıkmaması için çalıştır mıştır. Ancak nezle olduğu soylenen Johnson'un esı Ladv Bırd Johnson da eşının Ele alınan konulardan biri, seçim kanunu tadili mamak kararınd» olduğnno arkasından aynı hastaneye yatırılmıştır. Başkan ve eşı hastanede ıkı gun kadar katasansuıın Mecliste müzakeresi sırasında parti daha evvel ilSn etmisti. Mil lacaklardır. Resimde Johnson, and ıçme toreni munasebetiyle verilen baloda eşı ıle grupunun izlediği politika ve Birlcşik oy pusuletin gözü öniinde iki gün dans ederken gorulmektedır. lası konusunda AP nin neden karşı bulunduğu hususu olmuştur. Genel İdare Kubu maksadına ulaşmak için rulu Meclisi terketme kararmın ye ı çırpınmıstır. Ancak, millî rinde olduğunu tespit etmiş \e bu iradeyi temsil eden parlâkararın gerekçesinin teşkilâta da bir mento çoğunluğunun azimli genelge ile bildirilmesinin yerinde tutumu bu oyunu bozmus j olacağı karanna varmıştır. \e A.P.'nin kasıtlı gücünü kırmıstır. Bu oyuna Meclis Uzerinde durulan ikinci konu, par içinde devam etmeye takati tiye donmek üzere müracaat etmış lerinin yetmiyeceğini anlı' bulunan eskı A.P. lilerin durumu ol yan A.P.'liler, Meclisi terk ' muştur. Sızan haberlere gore, içleetmeyi tercih etmislerdir. rinde senator ve miletveklıli de bu1 Biz millî iradenin onümüzlunduğu belirtilen eski A.P. liler' (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) deki seçimlerde tam olarak parlâmentoda değerlendirilmesini ve vatandaş oylarının tesir ve tehdit altında kalmaksızın serbestçe knllanılmasına imkân verecek bir Arkası Sa. 7, Sü. 3 te A. P. SENATODA DA GORUSUNDE ISRAR Engelleme beklenen EDECEK olaydı CHP • YTP VE CKMP'NİN GÖRÜŞÜ Federasyon tezi benimseniyor II II Dışişleri Bakam Federasyonun kabit olmadiği iddialarımn varît bulunmadığım açtkça bildirdi lllllllll 111111IMIMIIIIIIIIIIIIIIIII GROMİKO'NUN KIBRIS KONUSUNDA YAPTIĞI BEYANAT ÖNEMLİ TEPKİLER YARATlVnŞTIR. ANKABA SİYASÎ ÇEVRELERİ BEYANATI OLUMLU VE BİR «HAKKIN TESLİMİ» ŞEKLİNDE YORUMLARLARKEN, ATİNA TAM BİR PANİK İÇİNDE BULUNMAKTADIR. GROMİKO'NUN DEMECİNİ REDDEDEN YTN'AN DIŞİŞLERİ YETKİLİLERİNE KARŞI YL'NAN MUHALEFETİ İKTİDARI ENOSİS'İ ÖLDÜRMEKLE SUÇLAMAKTADIR. IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIMI Ankara 23, (Cumhuriyet Bürosa) nkara'da Dışişleri Bakanlığı yet kılileri, Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos'un beyanatını •Hali hazır duruma uymayan, gercekleri gizlemeğe çalışan» sözler olarak vasıflandırmışlardır. Bu konuda yapılan açıklamada «Kostopulos'un beyanlan sadece pr« pağanda maksadma matuf olup artık hakşinas bütün milletlerarası çevrelerce benimsenmeye başlanmış olan realist federasyon tezimiı uzerinde şuphe ve tereddüt uyandırmak amacını gütmektedir.» denilmektedu. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) A AP Genel İdare Kurulu teşkilâta bir genelge göndermeğe karar verdi DİE WELT BALODAN SONRA ŞİMDİ KARI KOCA HASTANEDELER Ankara, 23 (a.a.) Batı Almanya'nın en cıddi gazetelerınden «Die Welt» Turk dıplomasısıne tahsis ettığı, «Moskova'ya ihtiyatlı bir yaklaşma» başhklı makalede, Turk dış politikasının faal bir devreye gırdiğini belirterek, özetle şu göruş ve düşünceleri açıklamıştır: «Birleşmiş Milletlere getirilen (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Türkiye îçin başarılı politika» Papandreu: Yunan tezi değişmiyecek Sovyetler Biıüğininfederatıf bağın#ızlılc tezi telâj yarattı Gazeteler lllllimtimH Bütün yeraltı geçitleri ruhsatsız inşa edilmiş Mimarlar Odası yetkilileri bazı resmi binaların ruhsatı olmadığını iddia ettiler On tarikotçı tevkif edildi Tarikatçılar âyin yaparlarken suç üstü yakalandılar Atina, 23 (özel mubabirimizden> Papandreu ile Makarios bugün, YAZISIZ : Gromikonun Kıbrısta federal bir IHIIMIIIIHIIHMIIHIIHHIIIItMttltHMIimimillMlltMMIH devlet şeklini destekliyen demecine karşı düşüncelerini açıklamışlar, birincisi Yunan tezinin değişmiyeceğini söylemis, ikincisi de, «Demeç çesitli sekillerde yoromlanabilir» demiştir. Öte yandan Yunan muhaleletı, Papandreu Hükumetme hucuma devam etmektedir. Atına ve Kıbrıs Rum basmı da esen endişe ve (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Atinada i Afyon, Özel v Ankara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) mniyet mensuplan, bir thbar î M ugün bir basın toplantısı yapan üzerine yaptıkları baskında iç; H T.M.M.O.B. Mimarlar Odası yetlerinde kadın da bulunan 1 7 : İV kılileri halen Ankara ve Istankışiyi âyin yaparken suçustü yaE bul'da inşa edılmış veya edılmekte kalamıştır. ; olan bazı resmî binaların inşaat Kadıri tarikatına mensup olduk: ruhsatı olmadığını ıddıa etmışler | ları anlaşılan tarikatçılar, teravıh İ dır. namazından sonra inşaat işçısi İdRuhsatsız yapıldığı ıddıa edılen İki partinin Meclisi terketmesine sebep olan birleşik oy pusulası ü r dıs Okumuş'un evinde toplanmışlar zerinde neden ısrar edildi anlaşılmaz. Aslında suiistimale, ayn 2 bınalar arasında şunlar bulunmakve elektrıkleri söndürerek âyıne oy pusulasmdan daha müsait bir şekil bu. Hele kbylerde okuma : tadır: başlamışlardır. Emniyet memurla; Ankara'da: Bakanlıklarda Mılll >azma bilmiyen vatandaş için hem büyük zorluk, hem de bu zornnın gelmesi karşısında şaşıran ta: Egitım Bakanlığı inşaatı, Spor Teİuğu ortadan kaldıracak partizanlara fırsat yaratıyor. rikatçılar bir ara kaçmaya teşeb Birleşik oy pusulalart Yüksek Seçim Kurulunda hazırlanacak ve İ sisleri ve bırkaç gun once çöken bus etmişlerdir. : kur'a ile her partinin pusula üzerindeki yeri belli olacak. Bu Milli Eğıtim Bakanlığına aıt yabanSorguları yapılan tarikatçılardan : cı Diller Okulu. raya kadar giizel. 10 erkek tevkif edilmiş, kadınlar ; İstanbul'da: Ali Samı Yen stadın Ancak mesele, oy venne sırasında başlıyor; serbest bırakılmıştır. ; Seçmen, sandık başkanından pusulayı alıp hücreye girecek ve hüc dan başka bütün yeraltı geçıtlerinin redeki özel mührü, istampa kullanarak dilediği partinin karşı : ruhsatsız yaptırıldığı iddia edılmış: tır. sında bulunan yere basacak. Oda terasılcileri ayrıca, halen mıAnkara ?i (Cumhuriyet Bürosu) Şimdi düşününüz köydeki kadını. Mühür. istampa ve elınde koca ; azeteci Sabahattın Sönmez, man bir pusula. Neyi alıp, nereye bastıracak? DeğU mühür, par= mar bulunmayan Belediye hudutla kısa bir hastalığı takiben mağını bastıracak yeri bile tarifle bulamıyan cahil vatandaş bu : rı içinde Teknıkerlere tarnnan provefat etmiştir. Eskî bir badurumda ya yanlışlık yapacaktır, ya da köyün siyasî anlayışından Z je yapma hakkının da kaldırılmasısın mensubu olan merhum ge(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) cesaretlenecek açıkgöz partizanlar, cezaî müeyyidelere rağmen : Mahmutpaşa Camii ikinci imamı Ahmet İnce cuma namazında halkı rek gazeteci ve gerekse milletseçmene yardun adı altında, seçime hile karıştırmak yoluna giManisa, Kırkağacm Karakurt vekili olarak uzun süre memdin yolunda Cihat'a dâvet ederek, irticaî mahiyette konuşmalar yapdeceklerdir. Kısacası hangri tarafUn bakarsanız bakınız Türkimak, devletin temel nizamlannı dinî esas ve inançlaa uydurmak suçundan hakkmda kovuştmma açıl köyünde öğretmenlere yapılan te lekete yararlı faaliyetlerde buvenin gerçeklerine aykırı bir şeldl. Batıda varmış deniliyor. Bacavüz olayını tel'in için Öğretmenlunmuştur. tıda yalnız birleşik oy pusulası değil, çok daha başka şeküler de mıştır. Ahmet İnce, geçen yıl da aynı şekilde konuşmalar yaptığı için nezarete alınmış, duruşması 3 hafta ler Derneği tarafından düzenlenen Hal tcrcümesi %ar. Ama biz bunların hepsini alıp uyguüyabiliyor muyuz? Buince 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sona ermişti. «Devrimlere karşı zihniyeti protesto» Malatja Mutasarrıflarmdan mer günkü oy pusulalarının önceden dağıtddığı ve siyasî ahlâk kumitingi (bugun) saat 13.30 da Kırkhum Reşit beyin oğlu Sabahatrallarına aykırı olarak partilerin hattâ, karşı partinin oylannı ağaç Cumhuriyet meydanında yapıtin Sönmez 1907 senesinde Kassatın almava kadar gittikleri ileri sürülüyor. Bunlann hepsi lacaktır. tamonuda doğmuş, liseyi İstan\akıâdır. doğrudur. Ama doğrudur diye bırakınız köyleri, ilçe ve î Londra 23, (a.a. AP Radjolar) bulda bitirerek Istanbul HuMitinge, Istanbul, Ankara, MuğUlerde bile kolay kolay uygulanamıyacak bir şekli kabullenmek Z Asrın adamı Churchill, komada kuk Fakültesmden mezun olmuşla, Aydın, Denızli, Balıkesir, Konneden? : dünyaya göç etmeğe hazırlanırken. tur. Uzun süre Son Posta, Cumya. Izmir ve Manisadan gelecek öğAçık söylemek gerekirse biz, birleşik oy pusulasının faydasını bir E torunu Wınston Spencer Churchıllhuriyet, Vatan, Ulus gazeteleriretmen, öğrenci ve teşekküller katı türlü anhyamıyoruz ve seçimde dyle tahmin ediyoruz ki ortaya; in bir oğlu dünyaya gelmiştir. Donın Ankara Muhabirliğini yaplacaktır. çıkacak mahzurlar, bugünkülerden daha küçük çapta olmıvacaktır. : ğumun vaktinden evvel olduğu, famıştır. Her hangi bir olaya meydan ver; kat bebek ve annesinin iyi sıhhat* * * Ailesi, akrabası ve arkadaşlamemek için ilgililer tarafından geZ te bulunduğu anlaşılmıştır. Adalet Partisijle, M.P., birleşik oy pusulası teklifinin kabulü üzerine E rma başsağlığı dıleriz. rekli emniyet tedbirleri almmıştır Öte yandan Churchill. ölüme biMeclisi terkettiler. M.P. nin kararı gerçekten pusula meselesine E raz daha yaklaşmıştır. Özel doktobağlıdır. Ancak A.P. grupunun sadece birleşik oy pusulası yüzün ; ru Lord Moran'm yayınladığı sağF . jŞehrimize kaçan 16 yaden çekilme karanna gittiğine inanılmaz. Zira Adalet Partisi seE hk bülteninde, sekiz gundür ölüm çim kanununa başındanberi muhalefet etmekte idi ve obstrüksi E doşeğinde yatan dev devlet adamışındaki Sylvia'nın intiha\onlar yapılacağı da önceden açıklanmıştı. Şu var ki parti idare E nm rahat bir gün geçirdiği, fakat cileri bir yandan teşkilâtı hevecanlandırıp harekete getirmeyi dü E durumunun daha da kotuye gıttiği rından şüphelenildiği için şünürlerken öte yandan da C.H.P. ile Hür. P. nin 1956 da düş bıldirılmektediı. E tükleri duruma düşmek istemiyorlardı. 1946 • 1950 arasında siyasi dikkatli davranıhyor muhalefetin hızlı olduğu ve tansiyonun müsait bulunduğu devki yıl önce başlıyan bir aşk marede D.P. tarafından yapılan obstrüksiyonlarm cazibesi 1956 larda cerası gerek Avusturya ve geC.H.P. muhalefetini de çekmiş, ancak bu davranış bir süre sonra rekse Turk polisini bir hayli uğİMeclise dönü.ş karariyle sonuçlanmıştı. A.P. bu bakımdan en uyraştırmıştır. Interpol'un Istanbul gun fırsatı aradı, bulamadı \e sonunda birleşik oy pusulası me E tçisleri Bakanlığı, valiliklere şubesi Viyanadan kaçırılan 16 yaselesini fırsat haline getirmeye çalıştı. Yeni şeklin faydalı olma E gonderdiği genelged», otellerın şındaki Sylvia Lackner'i bulmak dığına biz de inanıyoruz. Ancak onun yanında inanıyoruz H, neE kontrolü sırasında evlenme cuzda için bir hayli güçluk çekmiş ve çeterk kararı gereklidir ve dolayısiyle ne de fırsat iyi seçilmiştir. E nının ısrarla istenmesinin mevzuat şitli adresleri bir haftadır aradıkOnce Türkiyenin bugünkü siyasî tansiyonu böylesine obstrüksiyon E lara aykırı olduğunu bir kere datan sonra nihayet genç kızı Fındıklar için uygun değildir. 1946 1950 arasında Meclisin terki büHacıhusrev semtinın kuçuk pren zade'de bulmuştur. yük olaydı, bugün ise öneminin fazla olduğu iddia edilemez. Hele E ha t^krarlamıstır. Genelgede, bu şekildeki hareke si adını taşıyan ve yankesicılik suseçim kanunu değişikliğinin tümüne karşı durup sonra Meclise : Seviyorum giren \e müzakerelere katılan partinin sadece bir madde yüzün E tin tnrizmi baltaladığı, evlenme çuyla yakalanan Muammer YeşılAşk macerası Viyanah genç kız E cüzdanının polisce isteniyor gibi dağı polısm elınden kurtarmak den çekilme kararı alması büsbütün önemli değildir. ile îzmir gemisinin elektrikçısi oKısacası Adalet Partisi bir takt hatası yapmıştır. Bu hatadan döne : EÖsterilmesinin doğru olmadiği be için dun kadınlar Emniyet Mudur lan ve şimdi bu gorevden ayrılan E lirtilmekte, otel sahiplerinin uya16 yaşındakı Sylvia Adliyeye verıldığı ^anıaıı şojle konuştu. «Sevmeseydim ceijini tahmin ederiz. luğu onunde polıse saldırmışlardır. Ahmet Zıhnı Kaıan arasında bir se• rılması istenilmektedir. gelmezdim. Aılemle aramızda herşey duzelecek ve bir gün tekrar bu güzel Olay buyumek uzere ıken 11 yasın yahatte başlamıstır. Iki yıl mektup î Gençlgeye gore, çıftler. huvıyetEcvet GÜRESÎN E lerıni ıbraz ettiklerı takdırde otel dakı Muammer Yesıl^ifi tekrar la devam eden aşk, nihayet bir ka topraklara doneceğim.» Sylvia'nın aşkına izın verilmeyişinin sebebi Avusturya kanunlarına göre 21 yajıııılıııHMiıuııılıııııılllıılullıııınııııııııınıımı'""""" """"""" "" lerde kalabileceklerdır. Emnjjet Mudurluğune ahnmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. % de) nı doldurmanus yani ıüştunü ispat etmemij olmasıdır. unün Birlesik Oy Pusulası E Kırkağaçta bugün protesto mitingi yapılıyor Gazeteci S. Sönmez vefat etti G ! Churchill'in torununun İ oğlu ve İ Churchill yaşıyor Âvusturyalı milyoner bir kız İstanbulda elektrikçiye kaçtı { Otellerde evlenme İ ciizdanı islenmiyecek İ KÜÇÜK PRENS SEVİYORUM 11 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog