Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Se>it Kemal Karaalioğru Türkiyede, bugüne değin, edebiyatı butün cepheleriyle anlatan böyle bir eser yayınlanmadı. Sahasında tek ©lan ,bu kitapta bulaeağuuz bölüm başlıklarından birkaçı: Edebiyat nedir? Edebiyatm gayasi Bilimsel edebiyat Modern edebiyat sanatı Edebiyatın temeli Edebiyat öğretimi Türk edebıyabna genel bir bakı, T A Fiah 5 liradır. V« AKA KİTABEVLEBİ EDEBİYAT SANATI 41. yı! soyı 14542 umhuriyet KURUCÜSU: YUNUS NADİ Telgraf * e mektnp «dresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kurusu: tstanbu] No 248 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 22 42 98 22 42 99 \ AĞAOĞLU VAYINEVİ Kültür Kitaplan ^Dizisinden Sosyalizm ve İktidar Çıktı Fransız Sosyalist Başbakanlanndan Panl Ranıadier'nin, demokratik düzen içind* sosyalizmin meselelerini inceleyen kitabı. Bütün kitapçılarda Ankarm Cad. 37/7 (Vilâyet karşısı) İstanbul Cumhuriyet 884 Cumortesi 23 Ocok 1965 Hdalet Partisi MiIIet llllllll Meclisi'ni teth etti ANKARA MEMNUN Sovjet Dışışlerı Bakanı Gromıko'nun Kıbns ko» nusundakı demecı Ankara resmî çevrelerinde olunv lu karşılanmıştır. Dışiçlerı Bakanhğı informasyoB Md. Ismaıl Soysal «Demeç bızım tezımızden de ileri bir adımdır» demiştir. SEÇİM KANUNU KABUL EDİLDİ ıııımııııımııımıııııııuııııtı ATİNADA PANİK Gromıko'nun demecı Atınada panık yaratmıştı^ Demeçte Federal Idarenın desteklenmesi uzerin», Yunan muhalefeti Başbakan Papandreu'nun istıfasını istemeye karar vermistir. Tasarıya Birleşik Oy Pusulası hususu eklenince MiIIet Partisi de Meclis toplantısını terketti KOSTAPULOS GUÇ DURUMDA Ortanın Görevi lllllllllllllllllllllllll || Günlerden beri uyumuyor Meclis toplantisi \ıne AP sıraları boş olarak açılmış ve ad okuAsırt sağı, asırı solu bir yana bınarak yoklama yapılmıstır. Çoğunrakalım; adları üstünde, onlar bir luk çok güç olarak sağlanmış ve sa kez asırılıj» kaymışlar. Asırılıkta ( lona son olarak giren CHP li Kadri elbet sağduyu aranmaz. Fakat oçÖzek ve Fahir Gıritlioğlu bir kurta ların arasında denge karmasını I rıcı gibi karşılanmışlardır. Yoklama bitince Başkan Sırmen: «Çoğunluğu umdnğumuz orta yolnn savunocumuz vardır. diyerek toplantıyı açlarına ne diyelim? Bunlar karsila I mıştır. rına çıkan her fikri illâ da kızıl Coşkun Kırca rCHP» soz alarak maskeye bürünmüs bir propaganaynı madde üzerinde bırden fazla da sayar ve üzerinde dnrmaya bionerge ve bu önergeler içın gene bir1P lüzum görmeden o fikrin sabibi• den fazla açık oylama talebi varsa, ni damgalamaya kalkışırlarsa, bo" n e r onerge içui birer kulüTconüîagazimızı sıkan ekonomik s*mntar rak aynı anda açık oylama yapılma dugümünü biz nasıl çözebiliriı? sını istemiştır. Kırca «Bunu Meclisin Misal olarak, son günlerde kıjaçalışabilmesi Için riea ediyoruz» demet kopmasına >ol açan su «Dıs timiştir. Edirne, 22 • Bir Yunan uçağı düa caretin devletleştirilmesi» konusnBaşkan Sırmen bundan sonra CHP, saat 14.30 da Enez bölgesinde sınırj na bir göz atalım. Karma Bütçe YTP, CKMP Gmp Başkanları tarageçerek Turk semalannı ihl&l etKomisyonnnda bir milletvekiii söz fından verılen bır önergeyi okuYANDI Hurriyet Meydanı, Bahçelievler arasında çalışan 34EH 231 plâkalı mimiştir. almıs, ortaya böyle bir fikir atmıs. mustur. Önergede, bu kanun bitin , njbus dun sabah saat 9.10 da alev almıştır. İçinde 6 yolcusu bulunan minibüs, BahçeliMeriç nehri Talvek hattmı geçeBu milletvekiii neden bu fikri sae ' f!' ^ evler karakolu önunde durmuş ve yolcular kendılerini guçlükle dışarı atabilnüşlerdir. rek smırımıza kayma yapan Yunaa \unuyor? Bedii Faik'e bakarsanız, B u a r a d a l k i ki an rak uçağının F100 tıpinde bir jet uçağı çahşması ve konusmaların S' > ' a yaralanmış ve hastaneye yatırılmıştır. Resimde, yanan minio. «burusuk erik suratlı bir adam» Ba>an Churchill kocasıuın hastahğından bu >ana guııde aıuak 4(150 dakika kadar uyuolduğu tesbit edılmjştir. dır \e millet parası çarçnr edilme jabilmektedir. Bu durum onun dasıhhatine tesir edecek durumdadır E\\elki gun Churc ( onar dakika olarak sımrlandırılması bus gorulmektedır. sın bahanesiyle Anayasaya aykırı hillerin evlerinin arkasındaki bir evde çıkan yangın Ba\an Chuıchili'in asabî halini biraz ıstenmıstır. Onerge aleyhıne soz alan Kemal konusmaktadır ve kimbilir, belki daha artirmış.hr. Resim Bayan Churchill'in evvelki gun yaptığı kısa bir geziden dönüşuBağcıoğlu (AP) ozetle şunları soylede maskelilerden biridir. nu postermektedir. miştır: «AP. Anayasa ve Içtüzüğun Sevimli Bedii Faik kusura bakverdiği haklı opstrüksyonları yapmasın ama, memleket dâ\alarının maktadır. Konuşmalan sınırlayarak, bn tartısma metodu ile çözülebilebu kanunun ne derece sâkim usuller cegine biz inanmıyoruz. Ba metotgetirdiğini açıklayacak olan AP li la dogm yolu bulamayız. Olsa olsa hatiplere lmkân verilmek istenmemektedir.* bir gün ya asırı sağın, ya da asırı solun yamrnğn altında eziliriz. Coskun Kırca (CHP) soz alarak Bu haftadan beri olum ile kalım Bagcıoğluna su cevabı vermi'îtır : Olayların nedeni üzerinde dura arasında bocalayan Churchıll, hâ. «Eğer Yüce Mecliste Ana Mubarak gerçeğe varmak istiyen objek J e n hayatının en buyuk savaşına delefet Partisi Anayasa ve tçtüzüjün iıf bir yazar, bn konuda sojle dü jv a m etmekte, fakat durumu, daha sünmeli idi : Suratımn erik kuru uzun muddet yaşıyabıleceğıne daır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) suna benzeyip benzememesi ile umıt i âdetmemektedır. Tıp uzmanlan •değişiklik jok« duadamın fikirleri arasında bir ilinti yok, o halde bu «tesbih» i feda ede rumunu, 91 yaşındakı dev devlet ada (Ankara, 22 (Cumhuriyet Bürostt) atlatamıyacağı bir komada lim. Acaba ilcri surülen fikir Ana mının skerlıklerını er olarak yapan memurların askerlıkte geçen sürelerınin yasaya aykırı mıdır? MülkUet bulunduğu seklınde yorumlamışlar emeklılıklerıne sayılmasına daır hazırlanan kanun teklifi C. Senatodır. Ingılız Tıp Derneğı sozculerınhakkı dahil, Anayasamızın fertlere den bırı, <Bu durum belki daha günsunun bugunku bırleşüninde kabul edilmıştir. 5434 sayılı Emekli Santanıdığı haklardan hiçbiri kamu <,ı lerce de\am eder demiştir. dığı Kanununa eklenmek suretiyle kabul edilen hükümlere, muvazzaf hızkarları aleyhine kullanılamıyacağımetlerını er olarak yapan memurlarm askerlıkte ,geçen hizmetleri emekliBir doktor, Churchıll'ın halini. Ankara 22 (Cumhuriyet Bürosu) na göre, bu fikir de Anayasa sınırlıklerıne sayılacaktır. Ancak bu gibi memurlar kanunun yayını tarihinden Prof. Muammer Aksov bugun An)an içinde savunulabilir bir fikre ıkı senedır komada yatan Rolls ıtıbaren altı ay içinde Emekli San~ ~ " ~ ~ ~ ^ kara Hukuk Fakultesınde verdığı benzer. Peki. nedir milleU ekilinin Royce'nm eskı muduru Lord Hı dığına başvurarak borçlanacaklarves'e benzetmıştır konferansta «Ysbancı sirketlerin teklifini da\adı«ı çerekçe? lhracat dır. Borçlanma maaşlanna gore Türkivede buldukları petrolü isle ithalât islerınde bugiinkü sistem yuzde ondort oranında olacak, faletmediklerini» ılerı «urmustur kat bunun yuzde yedısı dığer aıdat ı dısarıya dö\ız kaeırılmasına, millet larıyle bırlıkte taksıtler halinde tah | Bu sırketlerın «Petrol arama oparasının çarçur edılmesıne sehep sıl edılecektır junu» ovnadıklarını da ıddıa eden olu\or. Doçru mu bu gerekçe? DıOte yandan çeşıtlı kanunlarla Aksoy Petrol Daıresı yetkılılerının rarıya dö\iz kaçırılıyor, evet, faborçlandırılmış memurların oncekı de bu ovuna goz yumduklannı kat kasuru sislemde aramak yanborçlariyle bırlıkte bu maddeye go soylemistır. lıs bir görüs olmalı. Çünkü dıs tire borçlanacakları muddetler topla caretini avnı sistemle >ürüttÜ£Ü mı on seneden fazla olamayacaktır. halde do\iz kaçırmMan birçok Teklıf Millet Meclisinden de geçmemleketler de \ar. Bizim aksaktıkten sonra kanunlaşacak ve bunlığımızı nerede aramalı? Paramızııı dan 250 000 kadar memur faydalaresmi degerinin gerçek değerine nacaktır. MALt POLtS EKİPİ BtR ARADA kıyasla düsük olması bu dnrumu Te\dıatçıhk da kaldırıldı jaratan baslıca etkenlerder. birı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu«İSTE BL» Evvelki gece Pıcsavılabilir. Paramız neden düsük? nun bazı maddelerınm tadıl teklıfı c a d l l l v b a r d a n ç l k a n b l r Amerıkalı Çunku odemeler dençemiz (tediye kabul edılerek memurlardan «Tev d e n ızcıvı Tophane yakınlarında 1T U tnsaat Fakulte^ı Talebe mu\azeııemiz) her yıl açık \erhor dıatçıhk» kaldırılmıştır. tenha bir yerde doven ÇETO adını ve biz bu açı|ı dısarıya borçlanma Cemiyeti dun yayınladığı bıldırıMillet Meclisinden gelen ve Cum , ^Vyan'sabikah dun bir kahvede suretiyle ancak kapatabilivoruz. de, Ta^kışla Merkez bına«ına RekIStAVIN ES1 KORDEL KESTÎ Ikı yıl once hurıyet Senatosunca da kabul e d ı ' | k u m a r o y n a r k e n y a k a lanmıştır. AImdi, bu aksaklığı düzeltmenin yotorlukten ızınsız olarak giren bır temelı atılan Tuıkne Sakatlar Deınegı Lokalı, dün len teklıfe şore, 40 yaşmdan sonra merıkah denızcı ÇETO'yu Emnılu dıs ticareti devletlestirmek miBelfdıje Baskanı H. İscan'ın esı tarafından hızmete emekhlığe tabı bır hizmete gıren oğrencıvi alıp goturmek ıstıyen, dir, yoksa odemeler dençesinı dıaçılmıstır. Sakatların çalışabılır bir hale getırılmesi memurlar tamamlayıcı emeklılik >et Mudürluğunde gorduğü zaman bu arada oğrencıleri hareketleriy ıçın lokalde rehabılıtasyon ateUelerı kurulmu<itur. keseneğı odemek suretiyle tevdıatçı «Işte bu» dıye bağırmıştır. sarıys borçlanmadan ba^InabilPolisler, tiyatrodan aldıkları elbise le kızdıran altı polısi protesto et Atelyelerde yeti'tırılecek ^akatlar temır> edılecek lıktan çıkarak, iştırakçi olabılecekmek midir? Mantık zincirini bu iıoktaya kadar getirebilen objektıt ışlere \ erlestırılecektır lerdır. îerle postacı ve bekçi kılığına girdiler 1 mıslerdır ıe serinkanlı bir yazar, adamın suHalen 14 bin cıvarmda memurun ratını erik kurusuna benzetmeden, yararlanacağı ıfade edilen bu kaAnkara, 22 (Cunıhurıjet Burosu) ; nun ıle tevdıatçı durumunda buluonu Ana\asayı çiçnemekle suçlane\let Tiyatrosundan aldıkları ; nanlar hızmetlerıne 10 yıl ılâve etdırmadan da pekâlâ karsı fikri sakostümlerle kılık değiştiren potırebılecekler ve boylelıkle emekli vunabılır. odemeler dengesi açık lisler iki esrar satıcısını dün esmaaşı ve ıkramıyesi almağa hak ka Manisa 22 Bugun Karaveren, parasının dıs değeri iç derar satarken suçüstü yııkalamıslar zanacaklardır. kurt ılkokulu baçesınde öğğerine kıvasla düsük olan bir de\dır. retmenlerle koyluler arasınAncak, Millet Meclisinden gelen let, dıs ticaretini özel sektörden Çankırıkapıda 11 numaralı kah da yapılması mukarrer barışhukmun kapsanıına daır Senatoca alıp tüm kendi elinde toplasa da vede esrar satıldıfını haber alan bır değıştırme onergesı kabul edılma toplantısma koyluler gelmillet parasının çarçur edilmesinı polisler satıcıları uzun sure ızlemış dığmden teklıf kanunlaşmamıştır. memıslerdır. Bunun uzerıne gene önliyemez. Aksaklığı düzeltler fakat zabıta mensupları tanınDeğiştirge hukmu Millet MecliValı Vekılı ve beraberindekı menin en iyi çaresi, milletçe bir dıkları için esrar satıcılarını ele sinden geçtıkten sonra teklıf kaheyet koyun kahvesıne gıt?eçırememışlerdır. RÜrp kemerleri sıkmak, tüketîm nunlaşacak ve yururluğe şırecektır mıslerdır. Valı Vekıli buramaddeleri ithalâtını bihük ölçüde Bu defa Devlet Tiyatrosundan, da koylulere hıtaben bır kokısmak, vatırımlara hız vererek postacı, bekçı ve koylu elbiselerı GORDON VVALKER nusma yapmış ve koy hakihracatı çotaltma\a ça\ret etmekalan polisler gerekli makyajlannı kmda malumat almıştır. tir. İSTİFA ETTİ da yapmışlar kahveye gıtmişlerdır. Öte yandan Imam Hatıp Londra, 22 (A.P. a.a.) In Kahveyi işleten Ilhami Canpolat Fikirleri bu \ollardan savunmak Okulları Federasyonundan gıltere Dışışlen Bakanı Patnck ve Çelebi Öztarhan adlı esrar satıvarken, önümüze çelene ne demeıkı kısıhk bir heyet dun gece Gordon Walker ıstıfa etmiş ve yecıları, muşterılere esrar satmaya 3 e asırılık damgası \urur duruKırkağaca gelmıs ve bu sarıne Mıchael Stewart tayın edıl başlayınca polisler ıkı satıcıyı da, ruz? Anlasılan bizim kimi ortalarıbah Karakurt köyüne gitmis Malî Polis mıştir Walker'ın ıstifa sebebı, ara esrar ve paralarla yakalamışlar, ne mız birçok asırılardan da daha Y AZ IS IZ seçımınde ka>betmesıdır. (Tafsılât ye uğradığını şasıran satıcı ve a üevlet Tiyatrosu sanatçılarınıı »sın. ııııııııııiMiıııııııııııııiMiıııııııUMiıııııııııuıııııııııııııııuıııııu/ıııııııııııııınıuuıııııııuııımıınıııııııaıııııııî 3, »avfamizda) kıyafetini {iymisti lıcılar bir muddet dırenmışlerdır r ^ ir konnyu tartısırken dayguI Bliarımızın baskısından kortuJ D l l u p da olavları sağdUTnnun ^•^^ ısığında serinkanla incele ı meye alısabilsek, inanınız bana, J karsımızdaki güçlükleri yarı yarıya yenmis olacağız. Bunu yapamıyornz. Akla, mantığa, hesaba, kitaba davanması gereken tartışmalar I da duygularımızın ve önyargılarıtnızın etkisinden yakamızı, daha dogrusu kafamızı bir türlü kurtararrmoruz. Bdyle olnnca da soruıılarımıza çözüm yolu bnlacak \erde onları arapsaçı gibi karmakarısık bir hale getirmekten baska bir şe\ yapamıyoruz. Ankara, 22 (Cumhuriyet Bürosu) eçım Kanununu goruşmeye devam eden Millet Meclısinde birleşik oy pusulasının da tasarıya eklenmesi komısu kabul edı, lınce A P. 1 milletvekillerı Meclısı 1 ve Meclis binasım terketmişlerdır. ı Buna rağmen çalışmalara devam edılmiş ve seçimlerın mılH bakıye esasına dayanarak ekım ayında ya pılmasını ongoren Seçım Kanunu Tasarısı bu akşam kabul edılmıştır. Feyzioğlu Birleşik Oy Pusulası usulünün | aleyhinde oy verdi Htina Rus tezini teddetti Erkinin B. Milletlerde yapacağı raetni açıklandı Atina 22, (özel muhabirimizde»} Sovyet Dışişleri Bakanı Gromi» konun Kıbrıs hakkmdaki beyanlarında federatıf sistemden bahsefe mesi, Atina ve Kıbns Rumları ar*« sında tam bir panik havası ve ha* yal kırıklığı yaratmıştır. Yunaa Dısisleri Bakanı Kostopulos beyanlarında, Gromıkonun demecini tenkıd ıle soyle demi^tir : « Gromikonun teklifleri Kıbrıs meselesini kabul edilcbilecek bir tarzda halletmeden, Kıbns topraklarının hangi yerinde bir federasyonun karnlabileceğini de açık lamaktan dikkatle kaçınmak tadır. Çiinkü Türk szınlıgi Adanın her tarafıns yayılmıs olup, hiçbir yerde tam bir çoğunluğ» »ahip degildir. Gromiko, yoksa snni bir (Arkssı S». 7, Su. 1 de» KANEPULOS HÜKUMET ÇEKİLSIN DEDİ koıtuşınanın S Bir Ynnan jeti sınırımızı geçti Churchilt, koma halinde yıllarca yaştyabilirL. Âskerlik süresinin emekliliğe sayılması Senatoda kabul edildi Millet Meclisinden de geçerek kanunlaşması halinde tekliften 250 bin memur yararlanacak Prof. Aksoy, «yabancı şirketler petrolü işlefmiyor» dedi A Öğrenciler, Fakülteye giren polisleri Polis esrarcıları değiştirerek yakaladı D Karakurt köylüleri barışmaya gelmedi ü NADİR NADİ u
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog