Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Peygamberlertn hayatın bır sı r uslubuyla anlatan her Muslumanın ve her munevvcrın 'en ktymetlı kıtaplarından blrı d«h« . 41. yıl sayı 14541 umhuriyet K Ü R Ü C Ü S Ü : Y Ü \ Ü S NADİ Telgraf ve mektup adresı Cumhurıyet Lstanbul Posta Kutusır îstanbul No 248 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumo 22 Ocok 1965 OĞRETEVIINE KAYNAK KITAP Çevırenler: Kâmuran Çüenti, Mustafa Olçen Çevreden sağlanabılen değersız materyellerle, hazırlanna gore eğıtme gücu son derece buyuk, ders araçlan nasü yapılır' Bunun cevabını, Unesco yayınlanndan olan ve Mıllî Eğıbm Bakanlığınuı Oğretmen Kıtapları sensınde çıkan bu eserde bulacaksınız. Bakanlık yaymevlenyle butün krtapçılarda 14 lıra fiyatla satılmaktadır (Basm 159/954) FEN AP'li milletvekiHeri yine yoklamadan r sonra Meclis toplanhsına girdiler AP'NİNCEVABI • Hazinenin Merkez Bankasından borç oima oran. %10'a yükselfildi Le Monde gazetesinde vayınlanan hasjazıda Turkıjenin Kıbns koııusundakı tutumu ıncelenmekte ve son uç ay icın durumun Turkıje lehınd* onemlı ınkışaf kavdettığı vazılmaktadır HÜKOMET KÜRMAKTİH I KORKMOYORUZ,, ıbns me'selesının Bırleşmış ıMlletle re gelmesinı Turk yonetıcüerı haklı gıbı gorunen bır ıyımserlık ıçınde beklemektedırler Gerçekten de Anka ra B M de Atına ve Lefkoşe ıle mu cadele ederken yalnız kalmıyacak du ruma gelmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Üç ay icinde durum değişti Evliyaoğlu, A.P. darağaçlannın gölgesinde kuruldu dedi Seçim konusu görüşülmeye devam edildi Bu duruma göre Hazine, Merkez Bankasından 1965 de 1,4 milyar borç alabilecek Ankara, Cumhurıyet Burosu) Kaıma Butçe \e Plan Komısvonu Hazıneve butçenın genel topIdm rakamı uzerınden vuzde 5 oranında Merkez Bankasından borçlantnası ımkanını vuzde 10 a çıkartmıştıı Bır Mİ vadelı olan bu a\ans karçı ıgında bankanın vapabılecegı emıs yon mıktarı hesabın borç bâkıvesını gLçemıvecektır Bu duruma gore Hazine, Merkez Bankasından /)65 Mİında 1 mılvar 476 mılvon lıraya kadar borç alabıle coktır Eskı orana gore ıse bu rakam 738 mılyon hravdı Vergı gelırlerınde geıeklıgı esnek lıgın sagianamama'i uzerıne yatırım ve dıgeı harcamaların fınansmanını kaışılamak uzere Hazinenin malı gu cunu artııan bu tasarıdakı yuzde 10 luk oran 27 Majıs ıhtılalmden once yuzde 15 ıdı Ancak, aşın kullanma juzunden enflâsvana gırılmesı sebe bıvle ıhtılâlden sonra 260 savılı kanunla bu oran yuzde 5 e ındınlmış tı FKEM TUTMA1'L\C4. Butısh Unıted Aırways Ingılız Hava Yo larına aıt bır volcu U(,agı dun \esiikov Hava Alanında apron'dan pıste dogru ılerlevken frenı tutmadıgın dan başka bır uçaga çarpma tehhkesı atlatmıştıı 150 kadar jolcunun bulunduğu ıkı uçagın çarpışması \e buyuk bu kazanın atlatılması ancak pılotun dıreksıvonu kıııp uçağı topraga saplamasıvle onlenmıstır Sabahle>ın saat 7 51 de çamuıa saplanan uçak bır saatlık çalışmadan sonra tekrar aprona sokulmuş ve sonra uçak yoluna devam etmıştır Resımde kaza geçıren uçak goruluyor îrcm Başbakanmı bir ögrenci vurdu Dilekçe verirken Başbakana ateş eden öğrencinin iki kurşunu Mansur'a isftbet etii îlk alınan haberlere gore suıkast 41 >aşındakı Mansur geçen mart ta Başbakanlıga getırılmışü Bır ık şu şekılde cerejan etmıştır Iran Başbakanı Hasan Alı Mansuı tısat uzmanı olan Başbakan sosval reformlara taraftar entellektueller bugun Meclis onunde otomobılınder den kurulu Yem Iran Partısının h ınıp Meclis bınasına gıreıken her zaman oldugu gıbı dilekçe sunmak derıdır ısteyen >urttaşları>le karşılaşmıştır îstanbul Adlıvesmde tahsısat olMansurun baslıca gorevı Şahın Bes kışı olan dılekçecılerm dılekçele mpdıi'i ıçm bıhrkiMİere 169 bın lı reformlar progıamını \uıutmektır ra borçlanılmıştır Çeşıtlı olajlarda Bu pıogıama toprak agalaıından alı rını almak uzere Başbakan elını ubılırkısı gore\ı ıle gore\lendınlen nacak arazılerın koUulere dagıtılma zattıgı sııada bunlardan bın buden ve paralarını alamıvan kısıler llgı sı ve kadınlara memleketın ıdaresm tabancasını çekerek ıkı metre kadar tızaktan Başbakana ateş etmeje bas lılere basvurmağa baslamıslardır de soz hakkı verılmesı dahıldır lamıstır Tabancadan çıkan kurşunlardan bın Basbakanın boynuna, bı rı vucuduna saplanmıştır Cıvarda bulunan polısler duruma derhal mu dahale ederlerken suıkastçı kaçmaja baslamıştır Polısler suıkastçıvı Mec iiMin bıraz otesınde bulunan «Sıpahsd lar» camıının yakmında ele geçırmıs leıdır Hukumet bılduı«ı suıka^tçının Mu hammet Buhaıı adında bır lıse ogrencısı oldugunu belırtmıstır Sehıımızde Yuksek Ogrenımlerını vapan Iranlı genı,Suıkast teşebbusunden ıkı saat sonra doktorlar Başbakana vapılan ame ler dun Unıveısıte bahçesınde toplanarak memleketlelıvatın devam ettıgını soylemış \e ıınde ozgurlukleıını kısıtlavan totalıter vonetıme karsı sagıık durumu içın •tatmın edıcı gmşılen mucadelenın 4 yıldonumunu kutlamışlardır Saat 13 de Ataturk hejkelının onunde toplanan gençdemışlerdıı ler savgı durusundan sonra uzerleıınde «\aşasuı Turk OIa> m tepkılerı Başbakan Alı Mansur un vurul Iıan ogrencılerının dostlugu», •Tahran Inıversıtesı şeması uzerıne bır kış sporları mer hıtlerıne selam», «Turk genclıgı davanız davamızdu» sozkezındekı tatılını vanda bırakan lerı bulunan pankartları bırakmışlaıdır Iran Sahı Muhammed Rıza Pehle vı bugun hastahaneye gıderek Baş bakanı zıvaret etmıştır Şah çok uzgun gorunmekte>dı Sah «Bu gıbı cınavetler en ılerı fcMEKlVKHK N A I I L I Y O K Sehır Hatları IsletmeM Haııç hat memleketlerde dahı olmaktadır» dı tında \ c l t u mıktarının gıttıkçe a/alması kaiMsinda elındekı 10 \ a p u r jerek Amerıka Başkanı Kennedj dan uçunu satma\a k a r a r vermı^tır îlk olarak çalısır vazıvette olan nın oldurulmesını kasdetmıştır 15 numaralı ve 17 numaralı \ a p u r ' a r satısa çıkarılmıstır 11 ve 16 nuBu gece javınlanan bır saglık maralı v a p u r l a r ıse kadıo d m edılmıs olup gelecek a\ bu gemıler de bultenınde Basbakanın durumu nun memnunluk verıcı oldugu be o/el sektoıe satılacaktır 1 lırtılmıştır HllıilW; 'II', l|l Yabancı Devlet Başkanlarından geç mış olsun telgrafları gelmektedır Turkı>e Başbakanı Ismet Inonu de bır geçmış olsun telgrafı gondermış ür lstanbul Adliyesi bilirkişilere 169 bin ][ra borçlu Mansur kimdir? I! Tahran 81, (\P a a Radvolar) ran Başbakanı Hasan Alı Mansur Parlâmento bınası onunde tabancayla varalanmıştır Suıkastın cerevanı Ankara ^1 (Cumhurıjet BUTOMI) eçım kanununu degıştıren ta sanyı goruşecek Mıllet Meclı sının toplantısı > ıne A P sırala rı boş oldugu halde açılmıştır A P lılerden beş mıUetvekılımn \ erd ğı onerge ıle ısım okunmak suretıjle yoklama vapılmış ve vok lama >anm saat surmuştur \okla ma sonunda Fuat Sırmen çoğunlu gun oldugunu açıklamış bunun u zerıne C H P lıler salonun saf ta ] rafmdakı localardan salonu se>reden AP lılerı «gelın gelın» dıye ıçerıye çağırmışlar ve AP lıler gı rtnce de alkışlamışlardır «Zaptı sabık» hakkında Goruşmeler başlayınca geçen tu tanak hakkında Orhan Apaydın <ba ğımsız) soz almış ve ozetle şunlan soylemıştır 1 «pun Yuksek Genel Kurul, Millet 'Iftcihi TH^rlgr «r(,İTrtine ait bir kanun tasarısını «orusmuştur Diınku tutanaklar tetkık edılırse gorulur kı kanun tasarısı bır yana bırakılmış, bır takım şahsı meseleler buraja getırılmışıtr Konuşan hatıpler bırbırlerım ıtham ederlerken S (Arkası Sa. 7, Sa. 1 de) Dışişleri Bakanlığı Kıbrısa asker çıkardığımızı diin yalanladı 4nkara 21, (a a ) Dısıslerı Ba kanlıgı Enformasvon Daıresınden •u bıldırı vavnlanmıstır ' «Son zamanlarda bazı Yunan cazetelerı Turkıve'nın mnntazam fa Mİalarla Kıbrıs'a sılâh gonderme ve devam ettıçı ve Turk denız kuvvetlerıne mensnp bırlıklerın çecelerı Adanın kuzev d o | u kıvı larına asker ve çesıtlı sılâh ıle mermıler çıkarttıgı volunda, maksatlı haberler vavınlamaktadırlar. Hıç bır sekılde aslı ve esası olma van bu haberlerle, lunanlıların a\ lardan berı Kıbrıs'a vaptıklan asker ve «ılah sevkıvatını, dunva halk efkarı onunde haklı çostermek veva bunları gızlemek çabası ıcınde buiundukları suphesızdır.» L. ÇIÇEK GONDLRl\OR Bır asıra yakın zaman Ingılız polıtıkaMna hakım olan Wmston Churchıll ın son anlarım yaşaması butu n dunyada ılgı ıle takıp edılmektedır Resemıde bır Ingılız çocugu Churchıll e çıçek gonderırken gorulmektedır Iran gençlerinin toplantısı Emeklilik kesintileri yüzde 10 a çıkartılıyor Askerlik hizmetinin emekliliğe sayılması teklifi diin Senatoda kabnl edildi AnKara 21 (Cumııurıjet Burosu) Malıve Bakanı Ferıt Melen raemur ajlıklarından kesılmekte olan emekh keseneklermm yuzde 6 dan yuzde 10 a jukseltılmesı hususun da çalışmalar yapıldıgıru açıklamıştır Cumhurıvet Senatosunun bugunku oturumunda Melen, Emekh San ı dığının guç durumda bulunduğu nu, yenı yukler ılave olundugu tak ı dırde ıflasa mahkum oldugunu belırttıkten sonra «Bu tempo üe Tur (\rkası Sa7, Su. 4 de) KENDI KENDIMIZI TENKID Moskova 21 (a a ) So\>et Dış tekhller vapıldı Hukumet uvesı Sanavı Bakanı Muammer Er g ten Karakurt kovuııun baraj sahasında bulunduğanu ve zaten ^ ışlerı Bakanı Andre Gromiko huku kaldırılaca^ını sovledı \rkasıııdan bırtakım sovlentıler atıldı or = metm sozcusu olan «Izvestıa» gaze tava »<adece olaMiı mahnetını degıstırıp dıkkatlerı dağıtmak 3 tesıne verdığı bır demeçte Kıbrıs alanda ıcııı çıkarılan bırtakım sovlentıler Buııların en tutmus olanı, % meselesının mılletlerarası oradakı o|retmenın bır ogrenıısıne asık olması, ve kovlulerın de S onemlı bır mesele olmakta devam ettıgını sovlemıştır Sovyet Dışış bu vuzden oçretmene kızmıs bulunmalarıdır.. Kızın babasının lerı Bakanı avrıca Kıbrıs anlaşmaz tekzıbıne raçmen bu hesaplı sovlentının akıslerı devam edıvor lıgının bır çozüm şeklı bulmak içın ve vme hesaplı olarak onune gelen so\lentıden ahkâm çıkarıvor yapılan çalışmalarda Kıbrıs Cum Ovsa olav, sovlentı ıster dogru olsun, ıster olmasın, butun hurıyetının bağımsızlığının, toprak hatlarıvle, vobazlar tarafından aldatılmıs kovlu ıle oğretmenler butunluğunun ve Ada da yaşayan arasındakı açıklıgın patlak vermesı olavıdır. Üstelık devletın Turk ve Rum cemaatlerın meşru temsılcısı Kavmakam \ ekılıne de tecavuz edılmıstır. Nıtekım g haklannın da gozonunde bulundu avnı kovun aklı basında ıhtıvarları, olavdan ovlesıne uzulmusler g rulması gerektıgını belırtmıştır Kıbrıs halkının ıstedıklerı idarı dır kı, ak saçlarına rafmen ojretmenlerın ellennı opup, ozur p d iemek ıstemıslerdır g şeklı seçmekte serbest bırakümala Kısacası kımımız patlak veren bu hastalıgın tedavı çarele ^ rmı ısteyen Gromıko bu arada Ada' rıııı arıvacagımız verde, hasta uzvu kesıp atmak ıstıvor; kımımız g da vaşıjan ıkı cemaatın ozel durum de, bastalığın devamı ıcın bırtakım hesaplı davranıslara çınsı = Iarını ıçıne alıp Turk ve Rumlann voruz ve bu havhuv ıçınde memlekete vazık oluvor ama farkında j | menfaatlerıne uygun ıkı ayn eyalet ten kurulmuş tek ve bağımsız fe P de|ılız. deral bır Kıbns hukumetı kurul ••• masının da mumkun clabiieoeğın: söylemıstır. Itiiı,ıillllÜIMUIMIIIİlllllllllUUllPllPltilUIUM^ Kıbrıs'ın ' Karakurt olaM sadcee haslalıgın bır Lge kovunde patlak | | federatif ve bağımsız ermıs olmasından degıl ıcınde bulundu?umuz kaosu kı bu | j kaos avnı zamanda hastalıçın sebeplerındendır belırlı hale ge p bir devlet olması ' tırmesı bakımıııdan da ılçı cekıcıdır H Olav mevdana çeldıkten sonra vurtta bu\uk hevecan varattı m görüşünde ısrar ediyor Bu arada kovun uzerınden buldozer geıırıp verle bır etmek içın g IIASTAMK |Gromiko, İtalyadan Tiirkiyeye para kaçıran iki kişi tevkif edildi Roma, 12 (AP) Italyan mall polısı dun Fıumıcıno hava alanında Istanbul'a kalkan bır uçağa bın LODOs» DE\ \M EDtYOK Ikı gunden berı devam eden lodos fırtı nası dun de aksama kadar vapur seferlerını aksatmıs ve Sehır Hattı mege hazırlanan ve memleket dışıseferlerı gecıkmelerle vapılabılmıstır. Kartal Yalova araba vapurlarıvle Salacak seferlerı lodos sebebıvle ıptal edılmıstır Lodos fırtınası na 100 mılyon lıret (Bır buçuk mıl feç vakıt hafıflemıs ve vapur seferlerı duzelmıstır yon TL ) kaçırmağa teşebbus eden ıkı kışıyı yakalamıştır Polıs bu şahıslardan bırmin huvıjetını 37 jaşmda, Fransız sanayıcısı Vıctor Slan olarak vermış oldugunu bıldırmıştır Dığerınm adı ıse Gıulıo Benentı olarak tesbıt edılmıştır 32 vasında olan bu şahıs bır komısyoncu oldugunu soylemış tır Sıvıl polısler bır uçak şırketının burosunda bu adamların Turkıve ıçm bılet almağa gelmelerını beklermşierdır Polısler ıkı adamın bavullannı aramışlar fakat bır şey bulamamış lardır Adamların ustlerı arandığı zaman ceketlerının astarları ıle ku maşları arasına yerleştırılmış plâs tık torbalarda bır buçuk mılyon Dıjanet Işlerı Başkanı «Futbol vatan mudafaası içın luzumlu bır beden TL kıymetınde Italyan lıretlen do e^ıtımıdır dedı Gazeteler larlar, Fransız frankları, kredı mek T A ZISI Z tupları ve seyahat çeklerı bulun•»1I1I1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII IIMIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUM1IIIIIIIIIIIM111I1IIİII111I11İIIIIIII llllll III lııuınııunuı,,,,„,,,,,,,,, muştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog