Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Pcygımberlertn hıyatın bir liir utlübuyla anlıtan. her Müllümanın vt her muneyvtrın 'en kıymttti kitaplirından klrl d*ha 41. yıl sayı 14540 umhuriyet KURUCUSU: l'UNUS NADI Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutüsu: İstanbul No. 248 Telefonlar: 2 2 4 29 0 2 24 29 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 KÜLTÜR SERİSİ TENt ÇIKANLAR SOSYA1İZM G. BourginP. Ronbert F. 250 K. SOSYAL SINIFLAR P. Laroqu« T. 250 K. ADALET TARİHİ M. Rousselet F.250K. MODERN BASDf P. Denoyer F.250K. SIYASÎ REJİMLER M. D u v e r g « T. 2S0K. ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİ A.Berge F. 2S0 K. SIYASÎ Propaganda J. M. Domenach F. 300 K. SÖZ v e FİKIR HÜRRİYETİ J. B. Buri F. 200 X. FELSEFE MESELKLERİ B. HUSMI F. 400 K. HATIFLİK SANATI J. Brun Ro« F.400K. REMZİ KİTABEVÎ Öâncıhkt 4299/928 Perşembe 21 Ocok 1965 SEÇİM KAMUNU BÖLÜKBAŞI: t€. MECLİSTE GÖRÜSÜLÜYOR INÖNÜNÜN MUHALEFETİNDEN KORKUYORSANIZ EDERİM,, TECRÜBELİ BIR POÜTIKACt OLARAK SÖYLÜYORUM ONU BANA BIRAKIN, BEN MÜCADELE ALİCAH " 4 . P . İKTİDARDAN I KAÇMAK İSTİYOR DEDİ Ankara 20, (Cumhuriyet Bürosu) EÇtMLERtN EKİM ATINDA TAPILMASINI VE MlLLl BA KİTE SİSTEMİNÎ ÖNGÖREN KANUN TASARISININ GÖRÜŞCLMESt A.P. LÎLERIN ÇEŞtT• IIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII Lî USVL TARTIŞMALARI ÎLE ayın Başbakanuı «Aşırı sağa, GECtKTtRlLMİŞTİR. ' da, aşırı sola da karşıyız» söz BUGÜNKÜ BtRLEŞtM A.P. SIkleri uzerinde biraz duralun. RALARI BOŞ OLARAK AÇILMIS Aşırı sol, yürürlükteki mülkiyet ve hürriyet rejimini zorla de VE StMLER OKINARAK TOKğiştirerek onun yerine işçi dikta LAMA TAPILMIŞTIR. YOKLAtörlüğünü kurmak ister. En büyıik MADA ÇOGUNLLK OLDUGU tesislerden en basit tezgâhlara ka ANLASILINCA GÜNDEME GEdar bütün üretim araçlan devlet ÇlLMlSTtR. BU SIRADA A.P. LtTEKER TEKER SALONA leştirilecektir. Köylüye, kendi he LER sabına işleyeceği bir karış toprak GtRMEYE BAŞLAMIŞLAR VE bırakılmıyacaktır. Tarlada olsun, SALONDAKİ MlLLETVEKtLLE. fabrikada, atelyede, büroda ya daRt TARAFINDAN BU GELİŞLEsahnede taerkes (toplum çıkarına) Rt ALKIŞLA KARŞILANMIŞTIR. parolası altında bir merkezden yöBaşkanlığın sunuşları arasında netilen katı bir teşkilâtın emrine Adalet Bakanının kanun tasarısuıın girecektir. Siyasal, ekonomik ve öncelik ve ivedilikle göriişülmesini sosyal bütün hürriyetler müigadır. istiyen önergesi okunmuştur. BuFert, kayıtsız, şartsız emrinde ca nun üzerine A.P. li milletvekilleri lıştıgi teşkilâtı kontrol etmek, yö Sabahattin Savacı, Kemal Bağcıoğneticiler bakkında en ufak bir ten lu, Tekin Muftüoğlu sıra ile söz akidde bulunmak hakkından yoksunlarak önerge aleyhinde konuşmuşdur. lajj^e. tasarının içtüzügc v« teannj; le aykırı olaraR gö'nlîülınesinin ymKaba çizgileri İçinde dur ve yalniz Sayın İnönü değil, pümak istendij^nı ileri sürmüşlerTürkiyede işbaşına geçen bütün hü dır. Başkan. Pu^h Sırmen bunlara: kümet başkanları böyle bir solun «Gelen evıak fjjMrfevıe girer. Burakarşısında olmak, onun gizli ya da da ivedilik »eincelik istenmekteaçık ber türlü propagandasını ön dir. Lüzumsuz kağıt sarfiyatma enlemek zorundadırlar. Bunun dışın gel olmak için » deyince A.P. lida milletçe bir an önce kalkınma ler bu sözleri alkıstemışlardır. mızı istiyen, millî gelirin daha adaletli bir biçimde dağılmasını gerekli bulan, ferdin sömürülmesini önDaha sonra A.P. liler tarafından lemeye çalışan, devlet eli ve millet parası ile bir takım zenginler ya onergenin tek tek ad okunarak aratılmasını haksızlık sayan, vatan çık oya konulması için bir önerge daşlara yurdumuzda eşit imkânlar verümiştir. Önerge, oylanarak kabul edilmi? sağlanmasını özliyen, çalışanların hakkını koruyan ve Anayasa sınır ve göruşmelere başlanmıştır. Yapıları içinde fikirlerini savunan ya lan oyalmada 227 kabul, 130 red ve zar, çizer ve düşünürler, hiç bir şe 1 çekimser oy çıkmıştır. Tasarının bütün işlere takdimen kilde «aşınlar» kategorisine giremezler. Bu çibi kimselerin bir par göruşülmesini istiyen önerge, 227 ti kurup demokratik yollardan ik kabul, 130 red ve 1 çekimser oyla tidar savaşına atılmaları da en takabul edılmış v» göruşmelere sabiî haklarıdır. Fikirlerine karşı ol at 16,30 dan itibaren başlanmıssak da olmasak da bunlara taham tır. mül etmek zorundayız. Churchiirin cenaze hazırlıkları başladı Aşırılar s «ASRIN ADAMI» CHURCHİLL'İN BİR HATTADANBERİ ÖLÜMLE YAPTIĞI SAVAŞ, DÜN HÂLÂ BİTME ALÂMETLERİ GÖSTERMEMİŞTİR. YAYINLANAN SON TIBBÎ BÜLTENpE, »1 YAŞINDAKİ DEV DEVLET ADAMININ DURUMUNDA DİKKATE DEĞER BİR DEĞİŞİKJUK OLMADIĞI, KOMADA, FAKAT SÂKİN YATTIĞI AÇIKLANMIŞTIR. «İHTİYAB ASLAN» IN I Ö L Ü M Ü N EŞİĞİNDE BULtlNMASI DOLAYISİYLE AVAM KAMARASININ 700 ÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ŞENLİKLERİ İLE İNGİLIZ ÖĞRETMENLERİNİN GREVİ ERTELENMIŞTIR. MISIRIN «EL AHBAR» GAZETESİ DE BİR MAKALESİNDE, SİR WİNSTON İÇİN, «BÜYÜK BİR DÜŞMANDI» DEMEKTEDİR. ÖGRENDİGİMİZE GÖRE, CHURCHİLL'İN CENAZE HAZIR I I LIKLARINA BAŞLANMIŞTIR. RESİMDE. 82 YAŞINDAKİ ÖZEL DOKTOBTJ LORD MOBAN, I I CHL'RCHİLL'İN LONDRADAKİ EVİNİN ÖNÜNDE SAĞLIK BAPORIWU OKUYOB. I Iranlı öğrencilerin protestosu Bazı Devlet Teşekkülleri halka intikal ettirilecek Maliye Bakanı Melen, 1964 te ihracalımızın 408 milyon dolara çıklığına temasla ihracatta ses duvarını aşhk şeklinde konuştu ANKARA, 20 (CUMHURİYET BÜROSU) arma Bütçe Komisyonunun evvelki gece geç saatlere kadar devam eden toplantısında Maliye Bakanı Ferit Melen, sermaye kaçması olayının her memlekette oldnğnna işaret etmis, buna az çelişmis memleketlerde daha çok rastlandığını, yalniz bize mabıus bir hastalık olmadığını belirterek, bn alandaki kaçakçılığı önlemek için dış ticaretin devl etleştirilmesinin düşünülüp düsünülmediği konusundaki bir sornya eevaben: «Bn alanda kaçakçılık olmnş T« olmaktsdır. önlemek için dıs ticareti devletlestirmeye kadar gidilmemesi kanaatindeyim» demıstır. DEVXET TEŞEKKÜLLERtNİN HALKA İNTİKALİ Bazı iktisadî devlet teşebbüslerinin, başta işciler olmak iızera halka devri konusıuıdaki görü?leri cevaplantfiran Maliye Bakanı, konnnun halk kapitallne intikalinde fayda görülduğunu, bunun ı Gider bütçesindeki bu °o 1.05 oramndaki artış, orta suııfın kalkınması ve finans gelir kalemlerine yapılan eklerle karşılanacak man için yararlı olacağmı arıklamış. konu uzerinde fikir olarak Yatırım Harcamalan: 25.661.055 Ankara 30, (Cumhuriyet Bürosu) Aı çalışma yapıldığmı ifade etmiştir. B. M. M. Karma Bütçe ve Plân Sermaye Harcamalan: 65.594.046 Yatırun Bankasının kurulması karToplam 153.569.094 komlsyonu bugün 1965 Mall şısında Sümerbank ve Etibank gibi • yılı bütçe kanun tasansını hü Gider bütçesindeki • 1.05 ora kuruluşlann durumlarının reorgakümet teklifine nazaran 153.469.094 nındaki bir artış şu gelir kalemlelıra fazlasıyla kabul etmiştir. Ko rine yapılan eklerle karşüanacaklendiğini sövıeyen Bakan, k a U o U misyon bütçeyi 14.767.623.669 lira tır: mamakla beraber bu bankaların ban üzerinden bağlamıştır. Gider büt Akar yakıtlarından alınan kacılık hizmetlerinin kaldırılması ka çesınde komisyonda yapılan artışistihsal vergisi: 30.000.000 naatinin mevcut olduğunu belirtrniç, lar şöyledir: Çeşitli gelirler: 23.469.094 konsorsiyum meselesine değınerek Câri Harcamalar: 62.213.993 Karşüık Paralar: 50.000.000 özetle şunları sövlemıstir: Istikraz: 50.000.000 ALEVAN KREDİLER Bütçe kanun tasansı Anayasa ge «Türkiye'ye yardım konsorsiyureğince ilk olarak Cumhuriyet Semundan 1%3 de 198 milyon dolâr, natosunda 25 Ocak pazartesi gunii 1964 te 303 milyon dolâr kredi al görüşıilrneğe başlanacaktır. (Arkası Sa. ". Sü. 3 de) K Komisyon, 1965 bütçesini 153 milyon zamla kabul etti Onergenin kabulü I Gelelim aşın sağa, Türkiye şartİlk olarak C.H.P. Grupu adına I ları içinde aşın sağ, Atatürk dev Bursa mılletvekili Sadrettın Çanrimi ile kurulan rejimi yıkıp onun (Arkası Sa.7, Sü. 4 de) yerine orta çağdan kalma geleneksel ümmet devrini ihyâ etmek isOmay, tahkikatla ilgili demeç verdi tiyenlerin toplandığı cephedir. Emellerine kavuşmak için demokra ı tik yolları da, gerekirse zor kullan ! , mayı da mübah sayarlar. Sağ cepheyi meydana getiren kalabalık arasında küçük bir azınlık, elde ettiği ekonomik imtiyazları korumak anıatiyle büyük kütlenin bir gün uyanıvermesinden ödu kopar. Bunu önlemek uğruna gericilik akımlarım alabildiğine körükler. Atatürk ilkelerine düşmandır. Çünkü, Maııisaıun Bambolu köyünde Karakurt olayı tartıuygulandığı takdirde devrim ilkelerinin büyük kütleyi er geç aydınlışıhrkcıı, öğretmen, bir köylünün tecavüzüne uğradı ğa kavuşturacağını bilir. Anayasayı ' Ankara, 20 ( u . ) Devlet Ba ğaç Muftuluğıinden, Kuran kursu da. yürürlükteki kanunları da çiğniyerek her tırsatta halkı kışkırlkanı Ibrahim Saffet Omay. bugun oğreticisi de mahallin inhası üzemaktan çekinmez. Çocuklarımızın Anadolu Ajansı muhabirine şu rine fahrî görev için 1964 eylülünmüspet ilk öğretimden geçip gözdemeci vermiştir : . de Diyanet îşlerinden belge almışlerinin açılmasını istemez. Kur'an «Karakurt köylülerinin büyuk ] lardır. kurslan adı altında onları körleşkısmımn tasvıp etmedığı muessif ' Adalete teslım edilmış olan bu tirmeye çalışır. Tanrı buyruğunun I olaylara adalet el koymuştur. kimseler hakkmda gereken idari Türkçe okunmasını günah sayar. | Biz, mahallinde ıdarî yönden in tedbırler ahnmış bulunmaktadır • (Ne buyurdufu anlaşılmasın diye). celemelerde bulunduk. Karakurt olayının tartısması da Sapka giymek gâvurluktur. doktoOlaya sebebnet veren vaız ve hâdiseli geçiyor eşit hak tanımak gâvurluktur. Tikur'an kursu öğretıcısı. Diyanet Manisa Kırkağaç'ın Banbolu yatro seyretmek gâvurluktur. top tşleri Teskilâtmda kadroya bağh . koyunde de bır öğretmen, Karaoynamak gâvurluktur. Insanın kakimseler değillerdır. Ancak, vaiz ' kurt olayları yüzünden bır koylüfasına .ruhuna \e vücuduna biraz 1965 ramazan münasebetıyle Kırka(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) hareket, biraz serpilme imkânı veren her şey gâvurluktur. Evvelki gece başlayan Lodos iırtuıası dun \apur ve uçak seferlerini aksatmıştır. Meteoroloji LoŞimdi Sayın Inönü bu aşın sadosun daha birkaç gün devam edeceğini bildirmiştir. ğa da, karşı olduğunu söylüyor. Söylüyor ama onu önlemek. onunla savaşmak uğruna ne yapıyor? Millet aşağı yukarı yirmi yıldır bu asırı sağın Anayasayı, yürürlükteki kanunları ve devrim ilkelerini çiğniyerek gittikçe artan bir hırsla ı lerleme hamlelerini celmelediğini görüp duruyor. Yobazlar yirmi yıldır suç işlemekte ve hükümetler «ne yapalım, de Diyarbakır 20 Dıjarbakır 3. mokrasi var» gerekçesi ile bu suç Hava Kuvvetme mensup bir heli EMEKLİLERE ZAM lara göz yummaktadırlar. Karakurt kopter dusmuş, mürettebattan uç olayı tek başına nasılsa patlak ver assubay olmuş. ikisi de ağır şe TEKLİFİ KOMİSYONDA miş bir «vak'a» değildir. Tanrının kilde yaralanmıştır. KABUL EDİLDİ günü yurdun dört köşesinden benSaat 16 da 7. Kolordu Hava ÜsAnkara, 20 (a.a.) 1950 den önzer olayların yankılannı basında iz sunden kalkan helikopterin saat ce emekliye ayrılan emeklilerle, dul liyebilirsiniz. 18 de Batman yakınlannda duştü ve yetim maaşlarına üç ayda bir Buna demokrasi diyenler. zaman ğu bildirilmi?tır. la her şey düzelir diyenler. sol ko Kaza sonunda. kıdemli Başçavus yüzde 5 zam yaptnak suretiyle tednuşursa sağ da konuşur diyenler Ethem Arık. kıdemli Başçavus A rici olarak bugünku seviyeye ulaşgafietin tâ içindedirler. Devrim Tür zız Korkut ve Üstçavuş Hasan Tek malannı temin için. Çanakkale mıl kiyesinde demokrasi vapacağız di er olmuslerdir. Helikopterin pilotu letvekiü Şefik İnan (C.HP.) ve 1925 1965 1935 1945 1955 ye Atatürkün sağına geçilmesine kıdemli Usteğmen Saim Bilgi ve Çorum milletvekıli Hılmi Incesulu (C.H.P.) tarafından verilen kanun KaraKurt olas üztıntü yarattı Gazeteler İzin verilemez. Bu. Atatürkü de. makinıst kıdemli Basçavuş Orhan teklifi. Millet Meclisi Maliye Ko KURT MASALI NADİR NADİ tre7 i^e ağır ;ar<ı!ı olarak Dıvar misyomınun bugünkü toplantısında llııııılllllllllılllllınnııııınlımılıınılıınmn'mnn'iıııııııııııııııııımııııı.nnııııııııııııııınıııııııııııııııııııııı ıttitakla kabul edümıstir. > bakir nastanesine kaldırümıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) C.H.P. nin görüşü litlt UİTO m n c r n f l • ^ r a n u >" r u k ^ u Yuksek Tahsil Öğrencileri yeni kabul edılen kanunl l l O VIZC HİUSrOll . ] a n uyarınca, memleketlerinden tahsil için her ayrılışlarında ödemeleri gereken 1500 liralık vize masrafını protesto gayesi ile dün İran Konsolosluğu önünde toplanmışlardır. Saat 9.30 da toplanan gençler, aynı zamanda İranda Üniversite tahsilinin de yeni kanunla çok pahalı hale getirildiğini ve bunun da düzdtilmesini istemişlerdir. Bu arada gençlerin seçtikleri 3 temsilci İran Başkonsolosu ile görüşmüşler ve durumun Iran hükümetme bildirilmesini istemişlerdir. Gençler: «Eğer hükümetten müspet cevap alamazsak ona gb're hareketlerimiz değişecektir» demişlerdır. 3 lü Turizm Anlaşması imzalandı Sofya 20 (a.a.) Turkıye, Bul| garıstan ve Yugoslavyanın devlet turizm organları temsilcilerinın iki gun önce başladıklan müzakereler bu akşam sona ermiş ve turizm mevsımi ile ilgili teklifler ince lenmiş ve protokol ünzalanmıştır. Örtülmeye çalışılan gerçekler Diyarbakır Jandarma l l Komotanı iken, Musikan ile Uaraba köylüleri arasında bir toprak anlaşmazhfı sebebiyle çıkan silâhlı çatışmada vatandaşlara kötü moamele yaptıgı için bu görevinden alınıp başka bir yere atanan Jandarma Tarbayı Sayın Kadri Erjünhan'ın mahkeme kanaliyle gönderdifi «tavzih» i dün yayınlamıştık. Bn olayla ilgili olarak Içişleri Bakanlıfı tarafından görevlendirilen Jandarma Tnğgenerali ile bir vali müfettisin olay yerlerinde yaptıkları çok titiz ve ciddi sorostnrma sonnnda birlikte tanzim ettikleri fezleke «Lfizumn muhakeme kararı isteği» ile Danıstaya verilmiştir. Biz, Sayın Jandarma Yarbayıuın tavzihine, çok geniş olarak müspet delillerle mahkeme nezdinde itirazda bulnndnk ve cevap hakkı miressesesinin zedelenmemesi için gerekli kolaylığı gösterdik. Ancak, üzülerek belirtmek isteriz ki, kannnnn boşlukları yüzünden ilgili mahkeme, yazılarımızda yer almıyan husnsların dahi, tavzihte yer almasına müsaade etmiş, böylece cevap hakkına nymıyan yeni bir örnek vermiştir. Bn önemli hnsnsn üzülerek belirttikten sonra, »ayın tavzib sahibine kısaca cevap verelim : 1 Tavzihte yer alan hususlar asla gerçege nygnn değildir. 2 Kimse sopayia dövülmemiştir, deniliyor. Biz sopayla dö\üldii demedik. Tavzib sahibi, Ömer Polat adlı köylüyü sille tokat ve tekmeyle dövmüs, yere yıkmış, bırsını alamayıp üstüste tekmelemistir. 3 Dayak yiycn köylü vatandas, «Öldürün! Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir» sözünfi, sayın tavzih sabibinin bir Sten tabancalı ere, «Al bn adamı öldür» demesi üzerine söylemiştir. 4 Sayın Yarbayın kahramanlık menkıbeleri sadece kendisini terfi ettirecek makamları ilçilendirir ve bnnlan bir dilekçe ile ilgili makamlara sunabilirdi. Bizim özel olarak yaptığımız sornstnrma da, sayın tavzib sahibinin iddia ettiği gibi değildir. Merak ederse, Jandarma Genel Konmtanlıfındaki dosyası bnnlann cevabı ile dolndur. 5 Biz bu olayı bütün aynntılariyle, köylerden «Almadığım» dedieı mâsnm köylü kadınların adları. soyadları, bağlı oldukları köyler ve hattâ çocnk sayılarına vanncaya kadar fotoğraflariyle yayınladık ve iki müfettise, Çermik Cnmbnriyet Savcılıçına bunları istek üzerine verdik. Gerek Savcılık, gerekse iki müfettis. mâsum vatandaslan bizzat dinlediler ve sonnnda, «lüznmu muhakeme» istemine karar verdiler ve dosya Damstaya gönderildi. Hal böyle iken, Türkiyede cevap hakkı müessesesi öylesine ıslemektedir ki, ortada dnran gerçeklerin aksini söyliyebilirsiniz ve söylediklerinizle sayfalan isgal edebilirsiniz. Bakıms olayı verinde tesbit eden ve hattâ »esleri banda alan arkadaşımıı Fikret Otyam. bu tavzib bakkında ne diyor : «Sayın Ergünhan'ın zorunlu tavzihini dehşet ve ibretle okudum 14 vılhk gazetecılık hayatımda asll yalan yazmadım. Bu•IU bır kere de Türk Arialetının önünde ıspat etmeme sayın tav'ih sahıbının müsaade etmesını bekliyor, eğer yalan yazdıysam ^aîanın Adalet önünde belgelenmesini istiyorum.> Savın tavzih sahibi bnnlara ne cevap verir, merakla bekliv ora7 "Vaiz, Diyanet İsleri kadrosuna bağlı değil,, LODOS Diyarbakırda bir lıelikopter ıliistü: 3 olii 2 yaralı var •+•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog