Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

(RADYO KONUŞMALARI) 1 1 5 Emrcden Yah.va Kemale kadar ünlü Türk şairinin hıyat hikâjesı ve en seçme şiirleri. Butün kitapçılarda arayınız. Posat ile odemcli olarak 4a gonderilir. Refik Ahmet Sevengil ki Şiirimizin Ustalorı Yeni çıktı ATLAS KİTÜ^EVİ Ilâncınlüc 4297 87 41. yıl sayı 14521 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Dünya Edebiyatçıları Ansiklopedik Sözlöğü Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, bütim dünya edebiyatçılarından en, ünlülerinin biyografya ve bibliyografyalannı alfabe sırasına göre veren bu 550 sayfabk eserde 5000 yazar tanıtılmaktadır.. Ender Gürol'un hazırladığı ve Varlık Yayınevinin yayınladığı bu kitap 8 lira fıyatla satılıyor. İlâncılık: 4296/88 Cumartesi 2 Ocak 1965 •' Asgari geçim indiriminde yapılan değişiklilcle aş ve ücretler arttı Ankara, 1 (Cnmhariyet Bürosu) 1965 yılında memur, ücretli ve fi kir işçisi statüsünde bulunanlann ucretleri artacaktır. Gelir Vergısi Kanununun geçici 5 inci maddesi gereğince memurlar, ucretliler ve fikir işçileri medenî durumlarına ve çocuk sayılarına gore ocak 1965 ten itibaren maaş ve ücretlerini derecelerine gore 3.40 lira ile 39.35 lira arasında değısen miktarlarda daha fazla alacaklardır. Soz konusu artış «En az geçim indirimleri» ile ilgili bir kademenin uygulaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenen «En az geçim indirimleri» ile ilgili kademe önceki yıl kabul edilen bir kanunla bir yıl ertelenmişti. Beden işçilerinin geçen yıl yarar landıkları bu artış, bu yıldan itibaren memurlara, ücretlilere ve fıkir işçilerine uygulanacak ve aldıkları ücretlerde şu şekilde fark olacaktır : Aylık Bek. Evli İ Ç . 2 Ç. 3 Ç. 4 Ç. j İLK DOĞANA «ERKEK» ADI VERDLDİ 1965 yüının ilk doğumu Süleymaniye Doğumevinde yapılmış, Fatma Kıirtük adında bir kadın, geeeyarısını 5 dakika geçe bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. «Erkek» adı verilen yavrunun ve annesinin sağlık durumu iyidir. Buna karşılık 1964 yüının son doğumu Zeynep Kâmil Hastanesinde olmuş, ssat 24 de Emine Tünay adında bir kadın bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Yılbaşı gecesi, sabaha kadar çeşitli hastanelerde doğan çocukların sayısı 35 tir. Erkekler, yeni yılda kusları tek farkla geçmişlerdir. Zira, bu bebeklerin 18 i erkektir. Yjrürlüğe giren kanunla memur maaşları î}40 39,35 lira arasında zamlı ödenecek Bütüft dünya yeni gpla neşeli girdi Giirsel ve İnönii yeniyılı Muhafız Alayında görevli subay aileleri arasında karşıladılar H Ankara 1, (Cumhuriyet Bürosu) umhurbaşkam Cemal Gürsel ve Başbakan İsmet Inönü, yeni yılı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında subay ve astsubay toplulukla rı arasında karşılamışlardır. Yeni yıl dolayısiyle aileleriyle toplantılar düzenliyen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı mensupları, bu toplantılarına Cumhurbaşkam Ce 405 3,40 5.65 6,30 9,30 8,95 11.95 mal Gürsel ve Başbakan Inönü'yü 472 3,40 5,65 6,75 11.25 11,95 14,95 de dâvet etmişler, Başbakan İnönü, 540 4,50 5.65 6,75 11,25 12,40 16,90 saat 22.00 de eşiyle birlikte Muhafız 607 4,50 7,50 7,70 12.20 12,40 16,90 Alayına gelmiştir. 665 4,50 7,50 9,00 14,70 16,20 19,20 Gürsel ve İnönü, uzun süre bera810 4,50 7,50 9,00 15,00 16,50 22,50 berce görüşmüşler, gâyet neşeli olan 945 4,50 7,50 9,00 15,00 16,50 22,50 BUZLAR ÜSTÜNDE Türkiyedeki iyi havaların aksıne Avrupanın bırçok bolgelerinde kuru soğuk İnönü, subay aileleriyle tanışmts ve Lmdir. Hollandanın kiiçük Volendaun şehrindeki kanallar donmuş ve çocuklar buzlar uzerinde ski 1080 5,65 9.40 11,25 17.55 17,95 23,95 hatırlannı sormuşlardır. maya baslamışlardır. B u şehirdeki kanaUarın donması hemen hemen her yıl olduğu için halk bu gün 1282 5,65 9.40 11,25 18.75 19,65 28.15 Yılın ilk kaatili Ali Küpeli Münüklü Emniyet Müdürlüğünde ısınıyor Gürsel yaptığı konugmada yeni 1485 5.65 9,40 11,25 18.75 19,65 28,15 yılda daha azimli bir çahşmanın MEHMET TÜCELER beklendiğini, 1965 in, 1964^* nazaran Tanm Badnm 5,05 9,40 11,23 18.75 20,65 28.15 daha verimli olacağını söylemiçtlr. Muhafız Alayına gelmeden önce 2362 7,85 9.80 11,25 18.75 20,65 28,15 evinde ailesiyle yemek yiyen înönu, 2700 7,85 13.10 15,25 26,25 28,85 39,35 daha sonra oğlu Erdal İnönü'nün eAsgari geçim indirimi, memurlavindeki toplantıya gitmij) ve 1965 yı rın brut maaşlanndan emekli kelının başlamasından bir saat sonra seneği, fikir işçilerinden ise sigorÇankayadaki evine dönmüştür. ta pirimi çıkarıldıktan sonra arda kalan kısım üzerine uygulanmaktaLİDERLER EVDEYDİ dır. Bu tablo beyannameli mükellefe gelecek mali yılbaşından itibaParti Genel Başkanları 1964 yılıAnkara, 1 (Cumhuriyet Bürosır) renu ulanacaktır nın son gecesini evlerinde geçirmis I Ank ümrük ve Tekel Bakanı Meh lerdir. met Yüceler bugün gazeteYılbaşında Köln'de çıkan AP Genel Başkanı Süleyman Demize verdlğl «zel beyanatta mirel, YTP Genel Başkanı Ekrera kavgada da bir Türk Amerikan Tobacco şirketinin Alican, MP Genel Başkanı Osman yurdumuzdaki tesislerini Tekele ANKARA 1, (Cumhuriyet Bürosu) Bolükbaşı ve CKMP Genel Başkanı işçisi öldürüldü devretmek istemesinin Turk tüAhmet Oğuz, bir yere gitmemişler 'rkiye'de milyoner olma şansının 1963 yılında bir rekor seviyeye ulaştığı 1965 malî yılı Bütçe Kanun tün piyasasından çckilmek delmanyadan yıllık iznini geçir ve geçen yılın son gecesini aileleriy asarısı gerekçesinde açıklanmıştır. Gerekçede b elirtildiğine göre, 1962 de 83 kişinin milyoner olmasımek olmadığını, bilâkis halen mek üzere şehrimize gelen Is le birlikte geçirmişlerdir. nıcmleketimizde bulunan şirket CKMP Genel Başkaıu Ahmet Omail Yiğiter adında 28 yaşında .arşüık, 1963 te bu rakam 117 ye yükselmiştir. mümessilinin Tekelden 8 milyon bir işçi, yeni yılın ilk cinayetine, ğuz: «Yılbaşı gecesinin benim için Başbakan İsmet İnönü'nün yeni yıl konuşmasında belirttiği «Plâna dayanan karma bir iktisadî kalkın500 bin kilo, tüccardan da 6 mil kalbine yediği bir tornavida dar diğer gecelerden hiç bir farkı yok» .devrinde şu kadar milyoner yetiştirmek iddiası bizden beklenmemeiidır» sözü ile çelişme teşkil eden yon 300.000 kilo ki toplam olademiş, MP Genel Başkanı Bolükbaşı besiyle kurban gitmiştir. Cinayet, rak 14.800.000 kilo tütün almak îurumun gerçek yönü şöyledir: da «Evdeydim, yeni yılı çocuğumla Fındıkh Çelebi Hamam Sokak 7 IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIHllllllMllltllllHtllHltllMIIİHIlMtlllMIMIIH» için teşebbüse geçtiğini söylemis 1963 yılında ıklimin olumlu etkigeçirdim» demekle yetinmiştir. sayıh Hasan Doğan'a ait kahvede tir. siyle kalkınma hızı yüzde 7,5 olDÜNYADA kumar yüzünden çıkan bir münamuş ve dolayısiyle milyoner olma Tekel Bakanı bu hususta şunkasa sonunda vukua gelmiştir. Ar ı (a.a. A.P. Radyolar) şansı artmıştır. Ancak, 1964 te kalları söylemiştir: bede sırasında 10 kişi döğüşmüş, Her şey için yeni ve hayırlı bir kınma hızının yüzde 4 civannda « Baa gazeteler (Tütüncülu başlangıg ve azmin sembolü olan I iki kişi de yaralanmıştır. olması, milyoner olma şansını ğümüz sabote ediliyor ve Tobao ^.?\ıA.x.?.^^ " ™? •™"PBBBM^ (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) | Cinayeti isleyen Ali Küpeli Müazaltmıştır. Bu bakımdan, tnonüco şirketi tesislerini Tekele devnüklü, nüfus hüviyet cüzdanına nun belirttiği sözler 1964 yılı ile retmek surettyle Amerika, Türk undan böyle sık sık ksnusacağını ve >apılan işler hakkında kagöre 12, kendi ifadesine göre 17 ılgılidir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) mu oyuna bilgi vtreceğini söyliyen Başbakanın, eskiden olduMÜHÜRU ALAMAD1 Seçılışi çeşitli dedıkodulara sebep olan yasındadır 1963 ün 117 kişisıne karşılık daha * * * ğu gibi, bu kararını uygulamaktan vasgeçmemesini dileriz. İ.Ü. Talebe Birliği yeni başkanı Mehmet Şavata (sağda), dün düzenSon yaralama ve ilk cinayet önceki yıllarda milyoner olanların Kahvede oyun oynamakta olan lediği basm toplantısında; Birliğin mühürünü devralmak için Savcısayısı şöyledir Teke 965 fg •erçekten İnönü ve hükümetiyle bugün kamu arasındaki bağlan43 kişi, y a da şirketler lığa başvurduğunu ve kongrede ibra edilmeyen eski başkan Telci'nin Sabri Münüklü ile Ibrahim Yiğit1956 tılar pek zayıflamıştır. Bakanların şurada burada yaptıkları er'in kavgaya başlamaları üzerine, 1957 53 » » » » pazartesi günü mahkemeye verileceğini bildirmiştir. Şavata, Federaskonusmalar. daha çok, konusmanın yapıldığı yerin ve sartların Sabri Münüklü, 1958 58 » » » • yon Başkanı Ketenci'yi de 8 yılda ikinci sınıfa geçebilen başarısız bir Idrıs Münüklü. Adana (aa.) etkisi altında kalmakta, acemilikler yüzünden hattâ propaganAli Münüklü. Efendi Varol, Kemal 1959 86 » » » » öğrenci olmakla itham etmıştır. Yeni yılın ilk zenginlerı, Osmada kokmaktadır. Milli Birlik Hükümeti zamanındanberi Türk Varol ve Kamber Çakmak da olanıyenin Ender köyünden ilçeye ikamu oyu yürütücü organın faaliyetini yakından izlemeğe baya karısmışlardır. Kahvenin cam nerlerken biraz sevinçli, biraz ürsın yoliyle alıstınlmıs, Kurucu Meclis devresinde de bu uygulan kırılmış, sandalye ve masa a | k e k v e "bir~a"z"da" şa'n~sm" bü* k"ad"ar Ankara, 1 (Cumhuriyet Bürolama devam etmiştrr. tnönü Başbakan olduktan bir süre sonyakları ile birbirlerine saldıran 1 yakınlarmda olmasından âdeta su) Tekel Bakanı Mehmet raya kadar gazetecilerle hükiimetin baçları sıkılığını muhafaza Yüceler, bugün verdiğl bir dekavgacılar mahalleyi ayaga kaldır ! gururlu idiler. etti idi. Sözcü orsanlar yoliyle yeni hazırlanan tasarılar, ya da meçte, Tekel İdaresinin 1965 (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Bilet sahibi Ibrahim Kılıç ve çeşitli çabalar hakkında basıııa sık sık bilgi veriliyor, ve bu yılında Devlet bütçesine 1 mildört arkadasının bilet almaları bilçıler bir yandan kamu oyunu aydınlatırken, öte yandan yüyar 340 milyon lira gelir sağlıbir macera idi. Yılın son günlerin rütme organının üzerine eçildiği konular tartışma alanına sode borçharç bir araya getirdikle İ y a c a ğ ı n ı söylemiştir. Bu geliria Ankara, 1 (Cumhuriyet Bürosu) kulmus oluyordu. Ancak zamanla bu oturmuş uygulama de663 milyon lirası savunma verrı 25 lirayı tbrahim Kılıca verip Ankara Belediye Meclisi. Turk ğisti. hattâ Kıbrıs olayları sırasında hüküraet hatalı bir tutum ilçeye bilet almaya göndermişler I g i s i , 676 milyon Urası da Tekel basm mensuplarının yıllardanberi hasılâtı olacaktır. dı. Amma, tbrahim Kılıç, nedense göstererek yayın orçanlari>le temasını hemen hemen kesti. Bn Uıaştırma Bakanının araya girmesiyle ücretlete kullandığı şehir otobuslerinde paBakan bu arada 1964 yılı IçinAnkara, 1 (Cumhuriyet Bürosu) ı bilet almamıs, parayı başka yere \üzden Kıbrıs olaylarma ait kararların fısıltılarla ne şekilde rasız seyahat etme hakkını kaldıryapılan işleri de açıklamış, değistirildiğini ve yalııız Türk basınına defil, dünya kamu oyu Atina Buyükelçiliğine Vahit Ha harcayıvermisti, sonradan köye u I d e yüzde 35 oranında zam yapılması kabul edildi mı^tır. tütün mamulleri sanayii ile ilgiAnkara, 1 (a.a.) Ulaştıtma Ba nefoğlu'nun getirileceği öğrenil nuttum demışti.. demiştı amma, na da nasıl yanlıs aksettı'ğini bilmekteyiz. Bizıat Inönit, bu haBu kararı Ankara Gazeteciler Celi 23 yeni tesisin taahhüde bağkanı Mahmut Vural, Devlet Demır miştır. kimseyı de inandıramamıştı bu sö lin önüne geçmek için, Bakanlar Kurulunun bir toplantısında miyeti ile Ankara Spor Yazarları landığını, Eizede bir çay paketls yolları işçilerinden sonra Lıkat İş Nedim Veysel llkin'in Merkeze zu.. ortaklar, yeniden bir araya sert çıkıs yapmak zorunluçunu duymus, ama sızıltı ve fısıltı Derneği protesto etmişlerdir. (Liman Tahrrul ve Tahliye İşçileri ahnması üzerine, Beyrut Büyükel gelmiş, cüzdanlarındakı bütün bo I m e tesisi kurulması için arsa a\ine durmatmstı. Kısacası sudur; yöneticiler, vanlıslıklan önlındığmı, Maltepe sigara fabrika Diğer taraftan, Ankara Belediye Sendıkasmın) toplu sözleşmesınin çisi Vahit Hanefoğlu ile Lizbon zuk paralan birleştirmiş ve ikinci lemek için olumlu tedbir düsiinmek yerine kaçakları araştırMeclisinin bu karar ve tutumu büprotokola bağlandığını ve .varılan Büyükelçisi Cahit Hayta'nın adla 25 lirayı hazırlamışlardı. Amma, I s ı n m yakında ihaleye çıkarılacamak çibi hatalı yolda direnmislrrdir. Neticede, kamu oyu ile fcnı eblirtmiştir. 1964 de Tekel tün basm mensupları arasında, anlaşma neticesinde sendikanm ö ,,. , , ... , . bu sefer tbrahim Kılıç verine köv bağlantılarını zavıflatmıslardır. tdaresi vatınmlarınıa yüzde «Ankara Belediyesinin Türk basınumuzdeki günlerde yapmayı ka rmdan bahsedılmeye başlanmışt.r. d e n d a h a m u t e m e t b Ç ] n n e t e s ü m 184,88 oranında realize edildiğini rarlaştırdığı grev kararını kaldudınına yeni yıl armağanı» olarak vaAncak, Atınan.n ozel durumu | e t m l ş y e U ç e d e n b U e t i d ü n a ] d ı r imdi çörülü\or ki, aksaklığın farkıııa varılmıstır. Ancak bu i dolayısiyle buraya evli bir Büde ifade eden Mehmet Yüceler, ğım bildirmıştir. • ., .. sıflandırılmıstır. mıslardı. defa da uygulama. eğer bağlantı sadece radyo vasıtashle ukeIclnln 1965 yılı harcamalan ve yatınm Konu ile ilgili olarak Anadolu A> ' atanacagı, bunun da Ha^ ..v. »^ ~ . . ^ , ,au« ,*, „ tbrahim Kılıç, talıhin bu k kadar l u u u ii5 ui u lu kurulacaksa • eksik kalacak. hattâ belki de ters neticeler ven e f o l u (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de; jansı muhabirine bilgi veren Ulaşi Ş olacağı Dışişleri Bakanhğı yakında olduğunu ne bilsindi. recektir. Zira seçim yaklasmaktadır, hükümet bir koalisyon tırma Bakanı Vural, Lıkatİş ile v etkılilerince ifade edilmektedir (Arkası Sa. 7. Sri. 6 değil, bir parti hükümetidir. Beri yandan Hükümet • Radyo 3.12.1963 gününden itibaren toplu ilişkısi hakkındaki hükümler. T.R.T. nin kurulmasına. yayınsozleşme muzakerelerine başlandılarda tarafsızlıja itina edilmesine rağmen, fazla değUmemistir ğını, fakat müzakerelerin çeşitli saf Sarkışla 1, Ilçemızin Altmyayla ve istismara hâlâ müsaittir. Bu bakımdan, muhtemelen böyle (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) bucağına bağlı Deli îlyas köyünde hir baflantı siyasi bir tartışma konusu haline çetirilecek, bu 16 çocuk. boğmaca hastalığından ölarada radyova karsı şüvensizlik artacaktır. müştür. Salgın halinde köyü saran hastahk. ilgililere duyurulmuş, Sağ ınce sn meseleyi halletmek jerek : Demokrasilerde hükümetlerin lık ekipleri aşı yapmaya başlamışkamu oyuna sık sık bilgi vermesi aslında onların görevidir. Bu lardır. bakımdan hükümetler yalnız Meclis yoliyle dcğil. diğer imkânlardan faydalanmak suretiyle de bu görevlerini aksaksız yeriMinibüslerden alınacak ruhsat ne getirmek zorunluğundadırlar. Radyo ve basın yolu demok1ALNIZL1K Eğlenceli bir yılharcınm tarifesi yeniden tesbit eAnkara, 1 (Cumhuriyet Bürosu) rasilerde bu imkânı sağlıyor. Ancak bütün dâva, eski anlayışbaşı gecesi geçirmek için üç kız ardümiştir. Bilindiği gibi minibüsçülan bir yana bırakmak ve basının bil?ileri kendi görüsüne çö Eski Millî Eğitîm Bakanlarından kadaşı ile birlikte Izmirden tstanbu ler 2500 lira olan eski harcı fazla Mustafa Necati başkentte anılmışre aksettirmedeki tutumuna. va da aksettirdikten sonraki tenla kaçan 16 yaşında bir genç kız, ' bulmuş ve boykota kadar varan tır. kidlerine kızmamaktır. dün sabaha karşı Üsküdar Çarşısm çeşitli gösteriler yapmışlardı. Türkiye öğretmen Dernekleri da tek başına dolaşırken polisin dik Yeni tarifeye göre minibüsler 3 'oleranslı ve ileri anlayıs, öyle sanıvoruz ki, bu meseleyi hem Millî Federasyonu tarafından mer katini çekmiştir. Çok üzüntülü görü kategoriye ayrılmış, 1964 modelleri çok taraflı olarak halleder. hem âe radyonun kazandıklannı humun kabri başında bir anma tö nen ve intihar etmesinden endişe için 1500 lira, 1963 1961 modelleri yeniden kaybetmesini önler. reni düzenîenmiş ve ayrıca gece edilen genç kız, îzmirden birlikte için 1300, 1960 ve daha eski modelGazi Eğitim Enstitüsunde hayatı kaçtığı arkadaşlarının üç kişi bula ler için de 1000 lira ruhsat harcı Ecvet GÜRESÎN = » ve milli eğitime yaptığı hizmetler rak eğlenmeye gittiklerini, kendisi tahakk.uk ettirümesı karariaştırıl ; «ÇAM SAKIZI » yalnız aniatmıgt.ir. nuştır. «uutiiiıııııııııuıııııııuıtıııııııııaıtııııııııiiiMiııiMiııııutıuiiııııııiMiî anılmıştır. • •UttMlHlillUllMMMİMIIIIIUUtlllUMUIUtMniMIIIIIMIIIItMIIIIMIIIIIIllllllUMIIIIIIUUIIItllllllımılllllultlUIIKS C 9 6 3 ytltnda işi milyoner 117 otdu Yeni ytiin ilk cinayeti jlkınma hızmın yüzde 4 civarma düştüğü 1964 yılında| e milyoner sayısında azalma olduğu tahmin ediliyor yg Almanyadan gelen bir ışçı olduruldu A "Tobacco,, tütiin piyasasından ! çekilmiyecek |6 ünün Hatadan Ankara otobüslerinde ((Basın» hakkı kaldırıldı Liman işçileriyle dün anlaşmaya varıldı Millî Piyangoyu | kazananlar son gün j | , bilet almışlardı | I milyar 340 milyoıt | gelir sağhyacak Atina Büyükelciligine Hanefoğlıı atanıyor I I Boğmacadan 16 çocuk öldü Musiafa Necati anıldı Minibüsler için ruhsat tarifesi tesbit edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog