Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

g• • • • * • • • • «t f i ı m • • • •• • • • • SABAH ŞARK1SI Kadın ruhunu e n ı>ı tahlıl eden kadın j a z a r olarak tanınmış TAYLOR CALDVVELL'in bu romanı binde bır raslanacak ; guzeihkte bir ŞAHESER Ç ROMANLAR %w şaheserdirf GULTtklN Nefı VAHDET VE lam umhuriyet 41. yı! sayı 14538 KURUCTJSU: YTJNTJS NADÎ Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s t ı : î s t a n b u l N a . 246 T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 AlfaHetik jfcağlık Klavuzu Oid. Frot. Sadi IRMAK 3. Badfcı Fiatı: Cıltli 12 50 lir» Btae yakm hâftahk • arz teşhis vc tedavileri ile anlatflmakta olup her eve lâzımdır. CİNSt BAŞARINM ESASLARI Von VRBAN'dan naklen hazırlıyan Dr. Eecep DOKSAT SeK problemlerinizin çozumunde mııracaat •debüeceğiniz yegâne kitaptır. Fiatı: Ciltli 10 Lira. ÖDEMELİ GÖNDERtLtB. OKAT YAYINEVI Ankara cad. 45 P. K. 1017 İSTANBUL (Reklâmcılık: 1») 844 \ Sfllı 19 Ocok 1965 Devlet Bakonı Omay Kırkaâa olayının nedenini açıkladı HADISEYE HÜRCULÜK SEBEP OLDU tt Karakurt köylüleri af dilediler Kt'R'AN KURSU ODASINDA Bakanlar, Kuı'an Kursu odasına gııdıkleri zaman herkesin sinirleri iyice gerilmişti. Ilkokulun bahçesinde Omay'ın yaptığı konuşma herkesın aklına gelmişti o anda: «Kur'an Kursu odasında namaz kılınmaz. Namaz camide fcılınır. Nizama uymayan din istismarcılan hesap verecektir.» Bakanlar tetkiklerını bıtirdıkten sonra Soma'ya hareket etmışlerdır. M A N İ S A ( H a l u k B e s e n bildiriyor) ırkağaç'ın Karakurt köyunde cereyan eden gerici nıtelıkteki olayla ilgili tetkıklerini tamamlayan Devlet Bakanı Ibrahim Saffet Omay, olayın nedenjni şu şekilde açıklamıştır: •Öğretmenlere karşı bir tahrik hazırlanmıştır. Ben şurasmı soyliyeyim ki, nurculuk bu koye girmiştir \ e nurculuğun tesirinde bu hâdise c e re>an etmiştir. Öğretmenlere karşı camide cemaat tahrik edilmiştir.» Ibrahim Saffet Omay daha sonra, bazı dın adamlarının başıboşluktan kurtarılması gereküğını. bunun Diyanet Işleri Teşkılât Kanununun çıkması i l e gerçekleşebileceğini söylemiştir. KIRKAGAÇ MÜFTÜSÜNÜN SÖZLERt Karakurt olayının tahkikatında bilgısine başvurulan Kırkağaç Müftüsü, fikirlerini açıklamış v e demiştir kı: •Olayın çıkmasına sebep olduğu bildirilen top oynamanın günah telâkki edilmesinin İslâmiyette hiç bir yeri olmadığını belirtirim: biz, küçüklüğümüzde cirit oynardık. Top oynamak da bu mahijette bir spordur, muharebeye hazırhktu. Olaya çok üzüldük.» K IZNIRDE DE DUN BIR İMAM TEVKİF EDİLDİ Gericilik tıarelcetleri orbtlvya bağlı Korucu köyü imamı lemel Yavuz, vaaz esnasında Omç tvtmıvanlarıo ve namas kdmıyanlann komünist o t dnklann» eöylediğinden hakkında takibat açılmış ve yapılan sorgusu14/2/1925 Naksibendî tarikatmdan Şeyh S»i nu mUteakıp tevkif edilnüştir. Imamın Tf^Triiuan başındanberi din çıkardığı bn isyan, Kfirtler ve bu yolda konuşmalarda bulunduğu yobazlar tarafından desteklenmişilgili makamlara ihbar edilmiş, buti. Kısa zamanda gelisen isyanı nun üzerine İzmirden gönderilerek hükümet çok sayıda asker gönde cemaatin arasına sokulan memurrerek bastırmış ve isyanın failleri mealdeki konuşmasını tek Istikiâl Mahkemelerinde ysrgılanairnarrun h&kkında bir zabıt rak mahkum edilmişlerdi. tutaraJt kendisini adliyeye verrnişlerdir. Ocak 1925 «Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti» DtYARBAKJRDA ile «İslâm Teâli Cemiyeti» nin yeSoğuktan öldüğü bildirilen Bıtniliklere karşı Erzurumda dözenle lisin aşağı blek köyu öğretmeni Şecaettin Dinçer'ın yapılan otopsi (Arkası Sa. 7, Sü. 7de) I sonunda, tabanca ile öldürüldüğü 7 anlaşılmıştır. Bitlis'in Aşağı ölek köyü öğretmeni Şecaettin Dinçer, yeni atandığı Ahlat ilçesinin Turgut köyüne gitmek üzere, köylülerle vedalaşmış ve yanında babası Ali Nahit Dinçer olduğu halde karlı bir günde yola çıkmıştır. Öğretmenle babasınm cesetleri, köyden hareketin den iki gün sonra bır dağ yolunda bulunmuştur. Bu durum karşısında öğretmen ve babasınm soğuktan dondukları tahmin edilmişse de, iki gün sonra yapılan otopsi sonunda öğretmen Şecaettin Dinçer'in başına tabanca sıkılmak suretiyle öldürüldüğü, babasınm ise, oğlunun cesedi başmda beklerken donduğu tesbit edilmiştir. BAKANLAR T ~ KARAKURTTA \e Sanavi Bakaıı Ankara, 18 (Cnmhuriyet Bürosn) aşbakan Ismet înonu'nun cağrısı üzerine onceki gun Başbakanlıkta Unıversıte yoneticıleriyle «aşırı saf ve sol cereyanlar» konusunda yapılan toplantı genış ilgi uyandırmış ve bazı tepkilere yol açmıştır. Toplantıda yaptığı bir konuşma Churchill'e ait haber bekliyenler ve Churchill'e ile hukümetin görüşlerini Başbagelen telgraflar kan Ismet Inonü'nün yaklaşık olarak şu sörlerle ifade ettiği öğrenılmiştir: < Türkiye, bugün arznla nan bir toplum düzenine henüz ulasmaraıştır. Bu düze ne ulaşılmış ya da toplnm bir takım düşünce ve hareketleri hazmedebilecek güce Londra, 18 <*.». • A.P. • Radyolar) 91 yaşında Sir sahip olsaydı, herbangi bir Wınston Churchıll, hayatııun en büyiik savaşında bugün mesele kalmazdı. Ancak, bu (Arksn Sa. 7, Stt. 1 de) duruma henüz ulasılamamıstır. Bu düzene ulasmada süratli bir gelişme kaydedil • mektedir. Bu gelişmeyi engelliyecek ya da geciktireeek hususların bngün önlenmesi gereknıektedir. Kısıtlayıcı ya da şiddet tedbirleri yerine düzenleyici çarelere basvurmak gerekir. Fikre fikirle mukabele etmeliyiz. Şiddet, tamamen aksi sonuç lar verir. Nitekim, bu sonuç lar, her zaman görülmüş • tür.» Daha sonra yapılan goruşmelerde, Hukümetin sol akımlardan daha çok endışe duyduğu, çünkü bu akunların doktriner oldukları ve bazı değer hükümlen taşıdığı, ayrıca çeşitli memleket gerçeklerinin bunlar tarafından daha ıvi anlatıldığı, buna karsılık sağ ce • Cumhuriyetin kurulmasıodan bu reyanlarıa ıkna kabıhyetı olmadıyana yurdumuzda çeşitli gericilik hağından toplumda etki yaratmadığt reketleri olmuştur. hukümet temsılcıleri tarafından Asağıda. son 40 vılın önemli frbelirtilmiştır. rıcıhk olatİArının kronolojısını \erı loplum dOzenine henüz ulaşmadık, İnönünün aşırı cereyanlar için görüşü B CHURCHILL DUN DE YENİLMEDİ Asrın adamı Churchill'ın hayatı bugün iiçüncü sayfamızda Diyarbakırda da bir öğretmenin tabanca ile öldüriildüğü anlaşıldı maaş zammı istedi Meclis bütçesinin müzakeresi sırasında devamsızlıktan şikâyet edilerek kanunlar 15kişi ile kabul ediliyor, dendi ....•••••••••••••••••••M.MM ••••••••••••I ,„„„„„ tek sıid uuuu? c n e r i bayraklı k ö y lüler tarafından <hoş geldiniz, sefalar getirdiniz» sozleriyle karşılanmışlardır. îçişleri Bakanı Öztrak bu ( A r k a s ı Sa.7, S ü . 4 d e ) [T Arazi sahipleri A.P. ye de kızgın Adana A.P. Gertel Başkanı Suleyman Demirel'in (Toprak reformuna taraftar) oldukları yolunda parti teşkiâltma gonderdiği tamim bır muddetten ben AP. saflannda toplanmaya başlıyan, C.HJ". ve tarafsız toprak sahiplerinin paniğe ka pılmasma yol açmıştır. C.H.P. den darbe yedıklerıni ifade eden geniş arazi sahipleri, A.P. ı lilere Sende mi Brütüs. jeklinde takümaya başlamışlardır. 18. (Cumhuriyet Bürosu) ütçe ve Plân Komisyonunda bugun Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri görüşul meye başlanmış, Kemal Sarıibrahim oğlu (CHP) gelecek dönem milletve killerınin maaşlarına zam yapılması nı öne sürmüş ve komisyonlara katılan üyelere«Hakkı Huzur» verilme Uaha geri\e gıtmeden, jalnız son bir aylık gazete kolleksiyonla ı sini teklıf etmi^tir. Rapor rını kanştırınız, hemen her gün öğretmene tecavüz, öfretmene ; atılan da\ak, hattâ j aralamaların, sayfalarda birer leke gibi ; Oturumun açılmasındaıı sonra Mec jer aldığım görürsünüz. Aslında Karakurt köyü olayı, diğerle = lis doktoruna her ay 1090 lira uzman rinin biraz daha büyüğüdür \e toplu olarak çirişilmiş yobaılık \ lık bdeneği verilmesini sağlayan ka saldırısıdır. ; nun teklifi kabul edilmiş, Niyazi Gericilerin azgınlığı öjlesine gelisme göstermistir ki, son yıllarda, : Ağırnaslı ile Kemal Okyay'ın hazır bir Karakurt olayı hattâ ondan daha kanlısı da beklenebillrdi, ; ladıkları rapor okunmuştur. Raporda ozellikle çok pahalıya mal \ine de beklenmelidir. olan Meclis mefruşatmın iyi kullanıl Bakımz olay günü çıkan öğretmen Gazetesinde bir öğretmen ne r m a d l ğ , h a s a r yapıldığı, bazı kıymet ler jazıjor (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) « Kirpiklerimiz Atatürk adında açılıp kapandıkça bir başı sarık ; h bunak üstümüze çamur atar. Biz vıllardır bu çamuru silraek ; çabasındavız. Ayaklarımızdan basımıza değin bir çamur batak j j I lığındayız. ( .. ) Ay yıldızın üstünde yeşil bayrak estiren bir : ortamda >ası\oruz biz. Koca bir kent düsünün. Bn kentin için I de bir büyük kitap dükkânı. Vitrin alabildiğine dolu, içi öyle : sine dolu. Camlar eski yazıyla, eski dejislerle süslü. Düs içine : | ARKADAŞEVIIZ Y1LMAZ ÇETINERTN ara. Atatürkle ilgili değil bir kitap, bir söz bulamazsınız. Söy : Iediğimiz an adımız «gâ\ur» olur. Sonra bu adamlar öğrencile : = KAMJ KONGO OLAYLARI SIRASINDA rimizi zehirle\ip üstümüze kıskırtırlar. Düsünün, Atatürk'ün ; | UYANAN AFRİKANIN BU DİKKATE DEKadın çorabıyla yüzunü maskeliyen 18 yaşında bir genç, dun gece OkTürkijesinde, bir kitap deposunda onuııla ilgili bir eser yok. > ; Ankara, 18 (a.a.) Meclis butçef ĞER ÜLKESİYLE İLGİLİ BÜYÜK RÖ™ meydanuıda 65 yaşındaki bir şahsı, bıçak tehdidiyle soymak istemiştir. tşte Türkijenin gerçeği, Türk öğretmeniyle, yobazın tahrik ettiği ; lerı gorusülurken, Kayserı SenaPORTAJINI BUGÜN 4. SAYFAMIZDA BUSaat 21 de, Okmeydanı 1. Blok 10 numaralı eve giren Sakin Boğuç ev sahibi olan Beüria, 18 Bilecik ilçesınde Oğ § zavallı vatandas arasındaki uçurum.. ; toru Husnu Dıkeçlıgıl (AP), MecLACAKSINIZ. retmenler Lokalinde yapılan bir I Kur'an kursu öğretmeni Nevzat, top oMiattığı için, öğretmen gâ \ lis bınasma gıren yabancıların bir kir Baykal admdaki yaşlı adama bıçak çekerek, «Ya 500 lira verir, yahutta ölürsün demiştir. Aneak Bekir'in imdat istemesi üzerine, para alamadan kaçan acemi gangster, I kongrede, ilkokul öğretmenlerinden ^ııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı vurdur, demis; vaiz bilmem kim, Atatürk'ün resmini astırmak : kontrola tâbı tutulması gerektıği Mustafa Erdoğan yaptığı bir koistemcmis.. Aslında bütün bunlar bir olusumun, bir gelisimin : tezinı savunmuş ve sozu Meclis Şişli'de bir sinemadan çıkarken polis tarafından yakalanmıştır. nuşmada Atatürk'e ve Atatürkçülenormal neticeleridir. Yıllardanberi. ve esefle söyliyelim ki, : lokantasında ve koridorlarda oture küfür ederek Atatürk'ü tutanla özellikle dört yıldanberi, gericilik propagandası yapan, hattâ ; ran harum mısafırlere getirerek, n gericilikle itham etmiştir. seriat istijen gazeteler, mecmualar basın piyasasını istilâ et ; şunları sojlemiştır : Bu sözleri hazmedemiyen bğreı mistir. Her gün her hafta bunlar, doğacak çünes'in yakm oldu ; «Meclisler üyelerinin akrabaları menlerden Zeynel Abidin, Mustafa ğundan. bahsetmektedirler. Her gün, her hafta bunlar dinî ; dışındaki bazı hanımların, lokantaErdoğana hücum ederek eline ge de\let özlemi içindeki yazılarla doludurlar. Cstelik son dört £ da ve koridorlarda lâübali bir tarzçirdiği bir sandalye ile dövmüştür jıldanberi ekonomik anlamdaki sağcılık, ırkçıhk, bilhassa bü : da oturmaları, Meclisin mehabetiyAtatürk düşmanı öğretmen, dı yük gelisme gösteren Nurculuk \e diger gericilik akımlarını = le kabili telif değildir.» ğer öğretmenler tarafından linç e bir parti bayrağı altında birlestirme çabaları almıs yürümüs, : dilmekten polisler tarafından kurdinsizlik akımı diye gösterilen Atatürkcülüğe, devrimciliğe ve z tarılmıştır. özellikle «sosyalizm aldı jürüdü» yaygaralanna karsı gericilik ; Belediyenin bu iş içhı belirli merkezlerden idare edilen bir organıze teskilâtın hare E Maliye Komisyonu dün keti haline getirilmistir. Açıkça söylemek gerektir ki, gericilik z elinde bulunan döner yeniden toplanarak, kira son 20 yıllık devrede, hiçbir zaman böylesine kuvvetli ve böy ; lesine etkili olamamıstır. Bırakınız diğerlerini, Atatürk'ün Ş sermaye 4 milyon lira kanunu tasansını görüşpartisi C.H.P. de bile geri akımların temsilcileri seslerini du ; eytinburnu ve Gaziosmanpaşa jurabılmekte, hattâ bütçe komisyonlarında diğer partilerdeki : Ankara, 18 (Cumhuriyet Bürosu) tü, bilirkişi takdirini bolgelerindeki gecekonduların aynı volun yolculariyle birleserek Bakanın itirazına rağmen • : eçim kanunlarında yapılması ön ıslahı ve medenî ihtiyaçlannıa tasarıdan çıkardı gdrülen değişikliği ihtiva eden istediklerini yaptırabilmektedirler. Z karşılanması için buyük çapta yakanun tasansını görüşen «Geçici Geri akımlann, çeşitli anlayıslarla birleserek yaygın hale gelme : tınm yapılması kararlaştırılmıştır. Ankara, 18 (Cumhuriyet Büroıu) Komisjon» üyelerinden Adalet Paroı sinin Atatürk Türkiyesi için tehlikesi yoktur iddiasını yıllar ; tisine mensup Maraş Milletvekili Gecekonduların oturulabilir bir ina kiraları kanun tasansını danberi duyarız. Gerçekten neticesi bakımından bu iddia yan ; Kemal Bağcıoğlu, Çanakkale Millethale getirilmesinin yanı sıra su, Maliye Komisyonu bu gün lıs değildir. Zira Atatürkçü kuv\etler ordusiyle. gençligiyle, ay ; vekili Refet Sezgin, Çorum Milletyeniden ele almış ve bina kiyol ve elektrik ihtiyaçlannın kardıniyle ileri Türkiyenin bekçileridirler v e geri hareketlerin mev ; vekili Ihsan Tonbuş ve Içel Millet ralarınm tesbitinde yeni nr yol tuşılanması da plâna bağlanmıştır. ziî olmaktan çıkıp bu düzeni değistirecek bir aksiyona gelme ; vekili Mazhar Arıkan bugün yap tarak «İnşaat maliyeti» esasım kaAncak gecekondu bölgelerinin hasine imkân tasavvur olunamaz. Ancak lutfen söyler misiniz, ; tıkları muşterek basın toplantısmda bul etmiştir. ritaları ve dolayısiyle imar plânlamilletin bövlesine bir kavgava girmesi ve kuvvetlerin birbir : kabul edilen tasarının. muhalefet rı tamamlanmamış olduğundan çaşerhı eklenmeden usulsuz olarak ba Komisyon, bına kiralarmm tesbilerivle daha büvük catısmalara dogru sürüklenmesi Türkiyeye : lışmalar yavaş gitmektedir. sılmak üzere matbaaya gonderildi tinde hâkimın • büirkişinın takdineve malolur? tste tehlikeli olan budur. Ve gariptir ki. Türkiye : rıni tasarıdan çıkarmıştır. Ancak, ğini açıklamışlardır. Zeytinburnu bolgesindeki kanafafkinda olarak olmnarak. partilerin. idarecilerin tek taraflı : anlaşmazlıklar mahkemeye intikal lızasyon çahsmaları için 1 milyon ta\izlerivle terılikeii dp\re\e dojrn «üratle ilerlemektedir. ; AP li komisyon üyelerinin muha ettirilebilecektır lira tahsisat ayrılmıstır. Su ihtiyalefet şerhleri şu noktalarda toplanKomisyon bır konntı> vıllık kı Ecvet GÜREStN j maktadırcını karşılamak üzere de 487.600 Mustafa Kemal'ler 40 yaşında.... Derviş Mehmetler 20 yaşında.... (Arkası s a . 7, bu. b da) llllltlUlllllllllllllMIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIHIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllııııun! (Arkau Sa. 7. Sü. b da) ı •ıııııııııııııııııııııiMiııııımııııııııııi (Arkası Sa.7, Sü. 4 dc) Ankara Mli; A I ınun Karakurt jB Ve Ötesi Meclise gelen hanım ziyarefçilerden edildi Ata'ya küfreden öğrelmeni öğretmenler linç ediyordu Geçici Komisyon A.P. lilerîn şerhlerini Tasarıya koymamış Bina kiralarında inşaat maliyeti esas alınacak B Gecekonduların ıslahı için büyük yatınm yapılıyor S z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog