Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR SERİSİ YENÎ ÇIKANLAR SOSVALİZM G. BourginP. Honbert T. 350 K SOSYAL SINIFLAR p . Laroque T. 250 K. ADALET TARIHI M. Rousselet F 250 K MODERN BASIN P. Denoyer F.25OK. SIYASÎ REJIMLER M. Duverger F 250 K ÇOCUÖUN CINSEL EĞİTIMİ A.Berge F. 250 K ! SIYASÎ Propaganda J. M. Domenach F. 300 K. SOZ ve FIKDR HURRIYETİ J. B. Buri F. 200 K. FELSEFE MESELELERİ B. Russel F. 400 K. HATIPLIK SANATI J. Brun Ros F. 400 K. REMZİ KİTABEVİ llâncıhk 4299771 41. yıl sayı 14537 umhuriyet Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Türk Menkıbeleri Yazan: Enver Behnan ŞAPOLYO Büyük ve muhteşem Türk tarihinin engin hazinelerinden toplanmış olan bu menkıbeleri her öğrencinin, her öğretmenin ve nihayet her Türk'ün iftiharla okuması lâzımdır. Eser, 430 menkıbeyi havi olup fiatı 6 liradır. Çıkaran: TÖRKİYE YAYINEVİ İlâncılık: 4584/772 KURUCUSU: YUNUS NADİ ftW Pazortesi 18 Ocak 1965 Millî Egitrm Bakanı öktem, üniversite profesörIeriyle sağ ve sol cereyanlar konusunn müzakcre ediyor. Omay Manisada, Oztrak ve Erten de bugün gidiyorlar Millî Bakıye sisteminin özel komisyonda kabulünden sonra SANIKLARDAN IKISİ IRTİCAIN TEMSİLCİLERI GURSEL GORÜŞÜNÜ AÇ1KLAD1 ÜŞÜ Ü " OLAY UTANÇ VERİCİ llllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Seçim tasarısı Meclise sevkediliyor Bakıye oyların illeretanınanyüzdeyegöre kullanılmasını derpiş eden tasarı öncelikve ivedilikle ele almacak Ankara, 17 (Cumhuriyet Bürosu> illî Bakiye sısteminı getiren yeni Seçim Kanunu Tasansını inceliyen özel komisyon çalışmalarını bitirmiş, tasarı bazı değişikliklerle kabul edilmiştır. Ekim ayının ikinci pazar günü seçimlerin yapılmasının da kesinleştiği tasanyla D'Hondt sistemi tamamiyle kalkmış, nıspî seçimin bir varyantı olan «basit haricl kı»met sistemi» kabul edilmiştir. Tasarı üzerinde komisyonda yapılan en büyuk değışıkhk, parti merkezlerine millî bakiyeden tanınan uçte bır oranında partılerın büdireceği isimlere göre milletvekili çıkarmak yetkisının tamamen, kaldırılmış olmasıdır. Tasarıda bu hükıim, adı listenm hangı sırasında olursa olsun genel merkezlerin istedığı aday'ı mılletvekıli çıkarabilmesını âmırdı. Yenı şekle gore bu hüküm şu şeklı almıstır : «Bakiye oylar Yüksek Seçim Kurnlunda toplanacaktır. tllere tanı Devamı Sa. 7, Sü. 5 de OLAY YERINDE 3 GENÇ ÖĞRETMENİ KORLDULAR Suçlu Kim? "ubilây olayından 35 yü (evet otuz beş yü) sonra yurdumuzun aynı bölgesinde benzer koşullar altında, işte bir gericilik ayaklanma sı daha... «Din elden gidiyor» ilke sine bağlı gözü kararmış bir takım | adamlar çocuklara top oynattı babanesi ile bu memleketin fedakâr öğretmenlerine saldırıyor, boğazlarını sıkıyor, onları öldürmek istiyorlar. Nasihatla, uyarma ile olayı yatıştırmaya çalışan Kaymakam Yardımcısı hastanelik oluyor. Ci\ardan yetişen SUihlı Devlet Ku\\etleri duruma güç hâkim oluyor. Kararan gözler hâlâ açılmamış, gerilen yobaz damarları hâlâ yatışmamış olmakla beraber olay yeri kordon altına alıntnıştır. Başlı , ca sanıklar yakalanmışur. Olayın j bastınldıfuıa ve suçlularm lâyık oldukları cezaya çarptınlacaklarına Karakurt olayında şimdiden inanabiliriz. Mesele kapandı nu? İşte buna inanmıyoruz! Öfretmen Kubilây'ın yobaz bıçağı ile boğazlanmasından tam otuz beş yıl sonra başka öğretmenlerin yine bir yobaz saldırısına uğramaları sosyal yapımızda çok tehlikeli bir yerinde sayarlık olduğunu gözlerimiz önüne sermelidir. Bu seferki olayı çıkaran gericilerin, eski de\irden kalma yaşlı başlı kimseler olraadıkları muhakkaktır. Kubilây şehit edildiği sırada bunların çoğu daha doğmamışlardı bile. Onları çok partili hayat şartları içinde demokrasiyi oy avcılığı, devrim tâvizciliğini de özgürlüğün tâ kendisi j gavan bizim politikacılar yetiştirdi. ! Ankara 17, (Cumhuriyet Bürosu) umhurıbaşkanı Cemal Gürsel bugun Manısa olayları hakkında üzüntusünu belirterek «butün cepheleriyle bu hâdise utanç verici ve üzücüdür» demiştır. Gursel olaylar hakkında fikrini oıan arkadaşımıza özel olarak şu demeci vermiştır: «Bu bolge ötedenberi çok geri kalmış, müteassıp bir bolgedir. Bu s;ibi haller, dortyüz sene evvel \uku bulabilecek hallerdir. Bir öğrermeni dövebilmek kadar küçulmek hiçbir Turke yakışmamalıdır. Öğretmen bize bilgi \eren, bize doğru yolu, nurlu yolu gosteren, fazilet orneği bir varlıktır. Ona el kaldırabilmek bence çok bü.vük bir zuhıındur. İdare adamına karşı yapılan hareket de. utanılacak bir işlir. Onlar şiddetle cezalandırılmalıdır. Kotü ruhların hortlamasuıa asla meydan verilmemelidir.» Devamı Sa. 7, ^u. 4 de C M Tevkif edilenlerin sayısı 23e yükseldi önemli rol oynayan sakallılar de, Sultanahmet meydanında toplanan 2000 e yakın Teknikeröğrencısi, Millî Eğitim Şurasının kttıdi lehlerinde almış olduğu kararların tatbik saihasına konulmayşım acı bir şekılde tenkid etmişler ve kendüerine yedek subaylık hakkının tanınmasını istemışlerdir. Bir haftadan beri yurdun her tarafında olduğu gıbi şehrimizde de derslere boykot etmiş bulunan öğrenciler, saat 12 de, muntazam sıralar halınde, Taksime kadar yürümüşlerdir. Olgun bir hava içinde cereyan eden TeknikerJerin bu yürüyüşleri sırasmda, trafık polısı yol gos tericilıği yapnuş, 100 den fazla polis de öğrencileri otobüsler içinde tâkıp etmiştir. öğrencileri dün sabah da YİNE YÜRÜDÜLER İstanbul, Bursa, Izmit ve Sakarya «Tekniker»gösteri yürüyüşü yapmışlardır.şehrimizde «Millî Eğitim Bakanlığını» protesto eden bır Saat 11 Htamn K saldırdı anıtifia Atatürk ilkelerine kıymayınız. Rıza Çiçek adlı genç O ilkelerin ışığı ile milleti aydın jUlus meydamndaki anıia latma çabasından \ azgeçmeyiniz. Demokratik düzeni yurdumuzda an jsopayla vurduğu sırada cak bu voldan geüştirebiliriz. En ufak tâvize bile yanaşmayınız!. görülerek yakalandı Kırkağaç 11, (Özel) Kırkağaç'ın Karakurt koyiınde vukua gelen ırtıca ve tecavüz olayı ile tahkıkat pazar olmasma rağmen bütiın gun devam etmiştır. Şundıye kadar haklarında tevkif kararı verilerek tevkif edilenlerin sa yısı 23 e yukselmıştir. Dun tevkif edilen 9 kişi şunlardır: Mehmet Top, Zülküf Yılmaz, Osman Top, Halil Top, Üzeyir Eren, Kerinı Ören, Mehmet Özçetm, Mustafa Özkaya, Ahmet Eralp. Tahkıkatın en kısa zamanda tamam lanarak sanıkların duruşmalarına pek >dkında başlanacğı bildırılmektedır. Dun sat 18.30 da Mılli Eğitim Mufettışlerınden Osman Beler ile Hakem Belen ılçemıze gelerek kaymakamlıkta İçışlerı Bakanhğı müfettış lerınden Bedri Eseı'le göruştükten sonra saat 20.30 da Öğretmen Derneğine gelerek bir sohbet toplantısı (Arka«ı Sa. 7. SU. 1 de) Memur emeklilik rejimini hazırlamak üzere Başbakanhkça kurulan komisyon dün üçüncü toplantısını yaptı Eski emekli, dul ve yetim maaşları da artırılacak fi ANKARA, 17 (a.a.) ANKARA, 17 (aj.) evlet Memurları Kanun Tasarısına uygun olarak, yeni memur emeklilik rejimini hazırlamak uzere, Malıye Bakanlığının teklifi ile Basbakanlık tarafından bır komisyon kurulmuştur. Maliye Bakanhğı, Emekli Sandığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin iştirakiyle kurulan komisyon. dun Devlet Personel Heyeti Baskanı Hasan Şukrü Adalın baskanlığında uçuncü toplantısını yapmıştır. Yeni emeklilik rejiminin prensip lerini tâyin ve tesbite çalışan komisyon, ilk iş olarak 1325 tarihli Kanun ile ve 1683 sayılı Kanuna tâbi eskı emekhlerin durumunu ele almıstır. Komisyon bu kanunlara 100 bın kisilik emekli, dul ve (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) İzmit 17, (a.a.) Sanayi Bakanı Muammer Erten, Izmıt Ticaret ve Sa nayi Odası salonunda düzenlenen toplantıda sorulan çeşitli soruları cevaplandırmış ve geniş izahlarda bulunmuştur. Sanayi Bakanı, Ereğli DemirÇelik Fabrikasmdaki yolsuzluk iddiast ile ilgili soru üzerine, bu hususta' ba sına izahat verdiğini belirterek, durumu özetlemiş ve: Kimseye bir ku (Arkası Sa.7, Sü. 4 de) Erten, DemirÇelikte kimseye bir kuruş yedirmîyeceğiz» dedi D I Diye yıllar yılı çırpmanlara bun ı Ankara, 17 (Cumhuriyct Bürosu) ızılcahamamlı bir koylu dun lar kulak asmadılar. Akıllan sıra, gece Ulus Meydanındakı Atadevrimler bir defa ilân edilmişti | türk heykelıne sopayla vurduya, artık onlar zamanla yerleşecek j ti. Lâikliğin aleyhinde propaganda | ğu sırada polıs tarafından yakalan yapmak da demokrasi «icabat» m ] mıstır. dan değil mi idi. Bir gün gelecek, j Kızılcahamam ilçesinin Kuşçuvıelbette müesseseler yerlerine otu j ran koyunden 1937 doğumlu Rıza racaklardı. Aslına bakarsanız bu Çıçek ısımlı genç, dun şehrimıze sakat düşüncenin altında politik gelmıs ve gece saat 22 sıralarmda maksatlar saklı idi. Çıkannı bu elinde bir sopa ile Ulus Meydanıngünkü haksız toprak rejiminin böylece sürup gitmesine bağlayanlar, daki Atatürk heykeline hucum eköylü vatandaşın uyanmasını iste derek sopa ile vurmaya başlamiçmiyorlardı. Atatürk ilkeleri gereği tır. Rıza Çıçek bugun geç vakit Adgibi uygulansa, lâik ve modern eC'itim sistemi yurt ölçüsünde ge lıyeye verılmış, ıfadesmde, «Mesnişletilip yürütiılse köylü vatanda hur olmak içın yaptım» demiştır şın Hanyayı Konyayı kısa zamanda anlıyacağını ve sömürülmeye karşı Karakurt koyunde tecavuze uğrayan oğretmenler: hakkını demokratik yollardan raKÂZIM ARAS (solda) YÜKSEL BİLGİÇ hatça savunacağını bizim çıkarcı Salihli, 17 Karayaşçı koyunun azınlık pekâlâ görüyordu. Tâvizcilik yarışmda bu görüş büyük rol 29 yaşındaki imamı Mehmet Karaoynamıştır. Fakat Atatürk ilkeleri buk, gerici hareketlerınden dolayı ile beraber asü feda edilen fakir tevkif edılmiştır. Sebepleri şöyle oTürk köylüsü, yoksul Türk vatan zetlenmektedır: daşı olmuştur. Devrim Türkiyesi O Irticaî davranış, nin verdiği hızla, onbeş yirmi vıl içinde yetişebilen aydın öğretmen 0 Kız ve oğlan çocuklarmın 23 ordusuna karşı din, iman, mukad Nısan'a ıştıraklermı gunah sayma, desat kalkanlarına sarılan yobaz © Top oyununun giinah olduğu, lar, dozu gittikçe artan bir savaşa Ririşmişlerdir. Kahraman Atatürk O Atatürk duşmanlığı, Ataturk'e çü öğretmenlerimiz, çok defa dev «Din duşmanı» demesi, let himayesinden yoksun olarak bunlara göğüs germek zorHnda ^J Nurculuk: Ilkokul çocuklarına risalei nur dağıtmak, kalmışlardır. Londra, 17 (a^. A.P. Radyo) Lo O Camıde politika yapmak, hutbeefluç bır durumda yatan ve kuvvetını gittikçe kaybeden Çok partili hayatm yirminci yı de bazı dınî neşnyat okumak, Sır VVmston Churchill, bu sabnda durum hazindir. O kadar ha O Izinsiz kur'an kursu açmak. oah da olumle pençeleşmeğe de zindir ki batı Anadoluda, bir Ege \ am etmış, bu arada dunyada mılköyünde, sırf yüreklerini dolduran \onlarca msan, endişe içinde, 91 Atatürkçülük inancı ile görev bavasmdaki Ingihz liderinin sıhhatı şarmaya çalışan fedakâr öğretmenîıakkında yeni haberleri merakla lerimizi düşünürken, onların boğabeklemeğe koyulmuştur. zına sarılan gözü dönmüş cahillere de acımamak elden gelmiyor. Oy Churchill'in sağlık durumu haka\cılığı uğruna o zavallıların gözü kmda bugün yayımlanan beşincı bağlanmasa idi onlar bugün bu bulten şudur: halde mi olurlardı. Hasis ve ben Adana, 17 Aksarayın Hıcıp ve Almanyanın muhtebf şehirlerinde « Sir VVinston, jeceyi sâkin ge cil çıkarlar uğruna eğitim birliği Niğde'nın Bekârlar köylüleri arasın baltalanmasa, ilk öğretim politika da arazi ihtilâfı yiızunden büyük ı ve Paris'te seramik sergileri açan çirmiş, fakat sabahleyin rahatsızsı devrim ilkeleri ışığında bugüne bır arbede çıktığı ve bu arada olü] Lerzan Öke yurda dönmüş ve dun Iığı artmıştır. Nabzı biraz düzen bir basm toplantısı yapmıştır. Öke. sizdir. Aksama doğru yeni bir sağ kadar gevşemeden yürütülse idi ı ve yaralı olduğu bildirılmiştir. j bazı basm ataşelerinin sergi açmak lık bülteni yayımlanacaktır.» şimdi suçlu saydığımız bu adamİlk gelen haberlere göre, 20 yaYaşh lid«r, 1951 de ve 1954 te de ! için çırpınan sanatçılara gereken cağızlar yaptıklarını yaparlar mı ralının öldüğü söylenmişse de kaidi? Onları bu haie düsürenler utan rakol komutanı söylentileri doğru ilgiyi göstermediklerini öne sür ajnı şekilde hastalanmış, fakat o 7amanlar, tehlikeyi atlatabilmisti. iin! lamamış, «Şimdılik 1 ölu, 4 yaralı muştur. Resimde, Lerzan Öke, ÜMÎT YOK bıhyoruz,» demıştir. Vali, Jandar kendisi tarafmdan yapılmıs olan Tıp bılgmlerı. Chui(.hıllın ha • NADIR NADİ ma Komutanı ve doktorlar olay ye1( bir seramığı basın mensuplarına I Arkası Sa. 7, Sü. 3 te gosterirken görülmektedır. I rıne gıtmişlerdır. I I Kanlı Kongo olayları sırasmda arkadaşımız Yılmaz Çetiner tarafından hazırlanan büyük röportaj serisi I 1 K Bir gerici daha Churchill sakin fakat durumu ümidsiz Ecevit, «Toprak reformu Atatürk'ün vasiyetidir Adana (Özer Öztep Bildiriyor) 20 mılyon lıraya ıhale edilen 435 ya takh Işçı Sıgortaları Kurumu Hastanesının ışe başlaması dolayısiyle bugun bir tdren yapılmıştır. Törende bulunmak üzere şehrimize gelen Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ve Iş çı Sıgortalan Genel Müdürü Fikret Pamır birer açıklamada bulunmuşlardır. Bulent Ecevit, bu sabah yaptığı basm toplantısmda Toprak refor(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) M \"HAYDI . DERHAL I ı IDONUN GERIYE!.. I Röportaj: Yılmaz ÇETİNER G İRİ Ş tanleyvil asi kuvvetlerden henüz yeni geri alınmıştı.. Kolera, tifo, tifus ve daha bir çok sari hastalıktan günde yüzlerce insanın öldüğune dair ha berler Leopoldvile geliyordu. Birleşmiş Milletler bunun üzerine derhal harekete geçti ve içinde benim de bulunduğum beş kişilik doktor heyetini uçakla oraya gön derdi. Dramatik hâdhelere sahne olan Stanleyvil hava meydanına 3,5 saatlik yolculuktan sonra indi ğimiz zaman müthiş bir kokuyla karşılaştık. Orada burada duran ve hâlâ kaldınlamayan cesetlerin kokusuydu bu.. Ölü gibi sessiz o• (Arkası Sa. 4, Sü. 3 de) I Arazi ihtilâfı yüzünden 2 köy halkı birbirine gîrdi Öke sikâyet eHi S I 1 I ı I «MİLLÎ BAKİYE» •••••••••••IIIII11İIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog