Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AĞAOĞLU TAYINEVİ feicfc Maria Bemanvıe'ın. savaşın ve gavag sonraa hayatmın uğuısuzluklannı dile getıren ünlü eseri, «Gmp Ccpherinde Yeni Birjej Yok» mı devamı. Aokara Gad. J7/7 OHlâyet Kaifisı) tst. Dönüş 41. yıl scryı 14536 umhuriyet KURUCUSü: YUNUS NADÎ T e l g r a f v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s a : İstanbul N o 24fi Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 • JSazaat DENİSE BOBİNS İki crfotearasında kalan evli bir kadm. KaMfri ayr4,kadının sergisiyle dolu iki erkek. Btt'iâhjanda kendinizi, kendi duygu ve dujf&iueteinjsrf bulacaksmız. YILLARI rRILIK ve Kaâın Romanlan serisindent Bütün kftapcılardar.«rayınız. Pazor 17 Ocak 1965 ATLAS Fıyatı 10 £is» KİTAfcEVİ Oğretmenlere taşla hücum edildi Aşın cereyanlar için tedbir alınıyor İnönü Üniversite Rektörleriyle toplantı yaptl Ankara, 16 (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan İsmet tnonu'nun çagrısı uzerıne bugun Başbakanhkta yapılan bir toplantıda 6 universinin rektor ve dekanlarıyle bazı Bakanlar bulunmus, «son zamanlarda ünl vcrsitelerimizin bünyesi içinde ve öğrenci arasında Anayasanın yasakladığı aşın sol ve aşın sağ cereyanların dışandan yonetilen telkin ve tahriklere maruz kaldıklan» şeklindo yapılan şıkâyetler, görüşül müş ve bazı kararlar almmıştır. Toplantıya katüanlar Başbakan İsmet Inonü'nun başkanlığında saat 10.30 da başlıyan ve ıkı saat devam eden bu toplantıya Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, İçışleri Bakanı Orhan Öztrak, Mıllî Eğitım Bakanı İbrahim Oktem, Ankara Umversıtesı Eektoru Ihsan Doğramacı, tstanbul Üniversitesi Rektöru Ömer Celâl Sarç, tstanbul Teknık Ümversitesı Rektorü Sait Kuran, Orta Doğu Teknık (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) EGEDE BİR KOYDE GERICILER AYflKLHNDI SANIKLARDAN BhU KAZMAKAM VCKİLİ KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA HASTANEDE KÖY MliHTARI İFADEDE Kttçük de Olsa MIUİIMIIIIlmilllllllllllllllllHUI llllllllllllllllllll eçim Kanununda gerçekleşI tirmek istediği değişiklikler|le, C.H.P., küçük partilerin silinip dafılmasını önlemek, boylece en giiclü rakibi A.P. nin T.B.M.M. nde tek basına hükümet kurmaya yeter bir sayı üstünlüğü sağlamasını önlemek amaeını güduyor. Tasarı kanunlaştığı takdirde bu amaca varılacağından süphelenenlere raslıyoruz. Bunlara gö.re, C.H.P. bn tedbire basvurmakta gecikmiştir. Küçuk partiler iki jıldanberi için için çözülmeye, dağılma>a baslamıslardır. T.T.P., C.K.M.P. ve MJ\ de artık i« kalmadıgını anlıyan mubalefet çogunlağn büyük ölçüde bu partilere zaten sırt çevirmis bulunuvor. Su halde önümüzdeki seçimlerde «nlusal artıklar» sisteminin nvgulanması parlâmentoda kurnlacak kuvvetler oranını umulduğu kadar etkiliyemiyecektir. Yeni tasarı, C.H.P.'nin özlediji sonucu sağlamaya yarar, >a da >aramaz, gunün en önemli dâvası bizce bu değildir. Bizce çözülmesi gerekli asıl dâva, meraleketiraizde emegi ile havatını kazanan vatandas çıkarlarını koruyacak partilerin parlâmentoya girebilmeleri dâvasıdır. Teryüzünde demokratik sistemle idare edilip de yasama organında isçi sınıfı resmen temsil edilmiven bizden başka bir devlet bulunduğu söj lerçemez. Bizde ber parti iscilerle isverenlerin haklarını esit bir dikkatle tek basına koruduğu iddiasındadır. Böyle olunca, her parti ufak tefek ayncalıklarla birbirine benzemekte, partiler arası çatısmalar da \urt sorunlarını açık seçik bir biçimde kamu OMins sunulup bunlara olumlu çözura volları bulunmasına bir türlü imkân vermemektedir. Atatürk ilkelerinden taviz vere \ere bu kısır duruma düstüğümuzü yirmi yıldır sovler dururuz. Ekonomik sorunları dokunulmaz birer tabu halıne kovduktan sonra o ilkelerden taviz v ermiyecektik de ne >apacaktık yani? Bir baska deyisle, memleketin ekonomik dokusunu belli bir sistem içinde dondurup tutmak için Atatürk ilkelerinden elbette ta\iz üstiine taviz vermek zorunda idik. Börle v apmasaydık, devrim prensipleri ısığında çağımız kosullarına uvmanın voluna çok daha önceleri arar ve bulurduk. Atatürkçülük bir kalıp değildi, biz, herbirimız, onu kendimize göre kalıplastırdık. Kimimiz lâikliği, kimimiz devletçiliği, kimimiz halkçılığı, kimimiz devrimciligi kusa benzettik. Akılcıhğı ise elbirliğiyle rafa kaldırdık. Onun için bugün dun\a milletleri arasında parlâmentosuna isçi temsilcilerinin sem bolik olarak bile henüz giremediği vegâne demokrasi yönejimi galiba bizimkidir. Önümüzdeki seçimler sonunda, çalısanların bakkını koruyacak bir sol parti, küçük partilerle beraber T.B.M.M. ne girebilirse, jirmi yıldır sürüp giden kısır durum olumlu bir biçimde değisir, hiç deçilse değismeye vüz tutar mı? Bu konuda simdiden kesin bir ön yargıva varmak güçtür. Çünkü bizde çıkarına u\ma\an her düsünceye komünist damgası vurmavı âdet edinmis gürültücü bir azınlık, politika çevrelerini hâlâ etkisi altında tutmaktadır. 141 ve 142 nci maddelerin ve belki Siyasal Partiler Kanununnn da yardımiyle bunlar statükoyu olduğu gibi sürdürmenin yolunu kolayca bulabilirler. Bununla beraber, eğer Türk demokrasisi vasıvacak ve yurt kalkınmasında ilerive do&ru gelisecekse, bu ancak, isgücunü temsil eden sıvasal orgutlerin parlâmentomuza katılabilmpM ile mümkün olabilecektir. Bunda hic suphemiz olmasın.. Olaya Murcu vâizin tahrikleri^ f sebep oldu. U kişi tevkiî edildi KIRKAĞAÇ HALÜK CANSIN (Ege Temsılcımız) VE ERDENER YEN (Manisa Muhabiriroiî) BILDtKtYOR : anisanın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt köyünde Kubilây olayını hatırlatan bir ayaklanma oltnuş, yobazlardan mürekkep bir grup köy öğretmenlerini boğazlıyarak öldürmek istemişlerdir. Çıkan kanşıkhğı bastırmak üzere olay yerine giden Kırkağaç Kaymakam Vekili köylüler tarafından taş ve odunla ağır surette yaralanmıştır. M Afrikanııı bara lı.ılıllı jillıe^i Yıimaz Cetiner Dyanan Afrikada, kanla boyanan ülkede haftalarca dolaşan arkadaşımız Yıhnaz ÇETİNER, yerli kabîlelerin içine girdi, onlann toplantılarında bulundu. Stanleyvil olaylarını en yakmdan izledi, büyülü oklardan korkan Kongolu askerlerle konuştu. Siyah insanların kara bahtlarım ören acayip âdetlerini öğrendi. Yıimaz Çetiner'in, bu yazı serisinde zaman zaman dünyamn bir numaralı ülkesi haline gelen Kongo'yu, bütün cepheleriyle tanıyacak, buranm yerli halkuıa bazan büyük bir acıma, çoğu zaman da yaptıkları mücadeleyi düşünerek takdir duyacaksmız. KIRKAGAÇTAN GECE KÖÎE KUVVET SEVKEDİLİYOR 9/ yaşındaki ünlü devlet adamı bu halde ancak 10 gün yaşayabilecek NADİK NADİ Ankara, 16 (Cumhuriyet Bürosu) İktisadî Plânlama Daıresmden istifa eden Prof. Besim Ustunel, «Dış ticaretin devletleştirilmesi» ko nusunda bugun verdığı bır konleransta kendı yaptığı hesaplara göre, yurd dışına 100110 mılyon dolar kaçırıldığını ve bunun doviz ga Londra 16. (a.a. AP Radvolar) «Havattaki Ingilizlerin en bülırlerımizın yuzde 20 sını kapsadıvuğü» Sır Wınston Churchıll'ın oiume adamakıllı yaklaştığmdan korkulğını açıklamıştır makta, «daba derin bir uykuya doğru» hıç bir acı ve rahatsızlık hissetUstunel, daha sonra surelı ve sumeden «dalgın» ve «suursuz» vazıyette jatmakta olduğu bıldırılraektedır resiz devletleştırme ile bazı grup mallarda mı, yoksa butun mallarda 45 gun onee 91 yaşına basmış ogun onee mı devletleştırme yapılması mesele »an Churchıll'de bir soğukalgınlıHaluk CANSIN yazıyor sıni tıcaret hadlerı, gehr dağılımı ğını muteakıp dolaşım bozukluğu arakurt koyunun elleıı odunlu ve kalkınmanm hızlandırılması gibaşgöstermış ve beyin damarlannsopalı halkı elınden canını zor bi üç noktada ele almış, bazı malda tıkanıklık olmuştur. Tıkanıkhkurtaran okul muduru Kâzım , ların devamlı, bazılarının geçici oAnkara, 16 (ajı.) Başbakan İs ğın ana damarda mı, yoksa, kılcal SEVİNÇ DANSI Berec Pıl ve Batarya fabrıkasında işveren ile işçımet Inonu dun hastalanan İngılte damarlarda mı olduujkı henüz tes Aras'la gorüstum. Kırkağaç Öğ j lerın anlaşması uzerine tertıplenen gecede işçi kızlar ıyi şartlara kavuş larak devletlestırılebileceğini, itha lâtçılarm yuzde 20 oranmdaki kârretmenler Derneğınde bir gece ev manın sevinci içinde oynuyorlar. re'nın eskı Başbakanlanndan Sır bıt edilememıştir. laruıa uygulanan yüzde 5 lik damChurchill'in ozel doktoru Lord velının olaylarını anlatırken aynı ' Wınston Churchıll'e, bugun bu mega resmini yuzde 15 e çıkarmak su =aj yollıyarak şıfa dıleğınde bulun Loran, «Hastalığı atlatabilecek mi?> heyecanı yenıden ja\uor, «Böyle retiyle gelir dağıhşmda bir adalesualine karşı, •Buna cevap veremi gözü dönmüs bir kalabalık insana muştur. te gıdılebıleceğını soylemıştır. Başbakan Inonu'nun mesajında jeceğim» demekle yetinmıştir. Mü korkudan çok hüzün \erivor» dıteakıben de, •Durumunun ciddî ol jordu. Anlattıklarmm 1965 yılmda şovle denılmektedır: «Ekselânslaruun rahatsızlık habe duğunu kabul etmemiz gerekiyor» ve Izmıre topu topu 150 kılometre rine teessürle muttali oldum. Su şekhnde konuşmuştur. mesafede cereyan ettığme ınanIngütere Başbakanı Wılson Chur mak, inanmaya mecbur olmak haratle iyileşmenizi en iyi dileklerimchill'ı bugün evmde ziyaret etmişle, temenni ederim.» Uçağm düşmesiyle çıkan yangmda 15 ev tamamen tır. 15 dakıka kaldıktan sonra çı kikaten kolay değıl. Top oyunu demeç verme! gunah mıdır, değıl midır diye basotomobiline bine ' layan bir çekişmenın yuzlerce koy 75 ev kısmen tahrip oldu. Ölenlerin 10 u çocuk WichiU (Kansas) 16, (AP, a.a. ve men hasara uğramıştır. Gorgü şa| luyü sokağa dokecek ve Kaymadağıtılıyor j kam Vekiline olduresiye hucuma Radyotar) Amerıkan Hava Kuv hıtlerı «Etrafa kavrulmuş cesetler Dun Zeytinburnu ılçesınde konuşan Millet Partısi Genel Başkanı Churchill'in Hyde ı sevkedecek bır havaya burünebil vetlerine mensup KC135 tipi bır saçılmıştı» demişlerdir. tanker uçagı Wichita'nın kalabalık etrafında top m e s l m aka kabul etmiyor. Buradaki bır Boeıng fabnkasın Osman Bolükbası, seçım kanunun 700 kişilik sessiz 1 3 2 6 n u f u.s l u k o d e k a,d l , e r k , k, bır mahallesınin üzerıne düşmüş, dan henuz havalanmış bulunan u da yapılması düşunülen değişikliğe „„„ , , n e 24 kışi olmüştür. Ölenlerin 7 si astarafından dağıtıl , 5 V temasla: «Milletin vereceği reyin Park'm gırışi kordon | l 0e° n d e n f a z l a hançereden yukse ker, 10 u da çocuk olmak üzere 17 çak mürettebatından hepsi olmüş boşa gitmcmesini istiyenleri, sadaka tür. Şehırde muvakkat bır morg dltına alınmıştır, bu mahalleye sa«öfretmenlerı bıze teslım e sivıldır. ya muhtaç insanlar diye tezyif egeçen asırlık hayatının Uçağın duşmesıyle meydana ge k u r u l ™ 5 ve cesetlerın orada top denler asıl kendileri akıl ve basiret dece burada oturanların girmeleri din » feryatları ara^ında canını Sir \\ınstoıı Churchill'in o | l u resimli hikâvesi. ne ızın verilmektedir. ' kurtaracak yer arayan 3 oğretme len jangmda 15 ev tamamen harap İ 2 n m a s l n a baŞlanm.ştır Randolph Churchill, babasını ziiasadakasına muhtaçtırlar. Çünkü yaSalı günü başlıyoruz 78 yaşındaki Lady Churchill ile ne sadece 5 kı«ı >ardım edecek ol olmuştur. 75 ev ıse, uçaktan sıçret ettikten sonra oğlunun kolunda 75 Ölu sayısımn daha da yuksek ol kın tarihimizden ibret almamışlarıse, Arkası Sa. 7, Sü. 3 te ' Arkası Ss. 7. Sü. 3 te rayan parçalar ve yangın ile tama masmdan endışe edılmektedır. olduğu halde evden çıknor dır» demıştır. ss//s/s//ssssssss/ssss//ss/s/ss//sss/ssy/s///;. Churchill ölümle pençeleşiyor... İnönü, GhurchiH'e mesaj gönderdi GERİCİLEKİN TAHRtKLERİ İLE MEYDANA GELEN HÂDİSE ANCAK CIVAR ÎLÇELERDEN GELEN TAKVIYE JANDARMA KUV VETLERININ YARD»n İLE BASTIRILABtLMISTIR. Karakurtlu koyluler Mülî Eğıtim câmıasından tek kışiyi koye sokmamaktadırlar. Bu arada oğretmenleıın evleri tahrip edılmiş, aıleleri de bu koyde mahsur kalmışlardır. Millî Eğitım Mudurluğü derhal oğretmenlerın başka köylere nakillerini yapmıştır. Karakurt köyü ilkokulu hâdıseler yatışıncaya kadar tatıl edılmıştır. Olayın, Ramazan münasebetıyle koye getirılen yırmi yaşlarmdaki bir vâız tarafın dan yapılan devamlı tahnkler sonunda meydana geldığı anlaşılmaktadır. Bu arada, olaydan bir gun onee koyde Ataturk'e aıt eğıtıcı bir fılım gostenlmiş olması da yobazlan tahrık eden bir sebep olarak ılen sürulmektedır OLAYIN BAŞLAMASI Olay, köyün Kuran kursu hocası Nevzat Ozkaya ile aynı köyden Ragıp Uyar, Hüseyin Uyar ve Tev Devamı Sa. 7, ~u. 4 de [ Yarın Cumhuriyet'te «Döviz gelirlerinin yüzde 20 si yurt dışına kaçırılıyor» Korhudaıt çok huxün K A m e r i k a d a bir t a n k e r uçagı duştu, 24 olu var Bölükbaşı: «Asıl kendileri basiret sadakasına muhtaç»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog