Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

FETHİ NÜSRET ALAÇAM İNGiLiZCE TÜRKÇE Yeni TEKNİK LÛGAT Teknik işlerle uğraşan h<* jaham karşılaştıgı en cetin müşkülât, en büyük Iugatlerde bile bulunmayan birçok teknik kelime ve tâbirleri her teknik elemamn kolayca anlavabilec«ti bir diUe bu aözlükte jfad, •dilmektedir. CUtii 25 liradır. »AKA KİTABEVLERİ 41. yıl sayı 14535 umhuriye KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutustt: fstanbul Tfo 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 « 99 IP \ Müslümah Kardeşlerimize A VE Din Adamlanmıza Müjde Mnhtaın'l Ehadisi'n Nebeviyye 2000 Hadisü tam tercümesi çıktı. CİLTLİ FİATI 25 TL. ESER KİTABEVİ: Yeni Sahaflar Çar. No. 15 Beyazıt İst. (NOT: Taşraya ödemeli gönderilir.) Cumhuriyet 683 Cumartesi 16 Ocak 1965 GEÇİCİ KOMİSYON SEÇİMLERİN EKİMDE YAPILMASINI KABUL ETTİ \V k M I k PABTİLERE klKM C.H.P. Ortak grobu Seçim Kanunu tasansında değişiklik yaptı eçim Kanununda değişiklikler yapan tasanyı görüşmekte olan geçici Komisyonda bugün tasannın birinci maddesinin birinci bendi üzerinde durulmuştur. Seçimlere hangi partilerin katılacağı ile ilgili olan bu maddenin görüşmeleri sırasında AP li komisyon üyelerl aleyhte konuşmuşlardır. Asal'ın fA.P.J sözleri Ankara, İS (Cumhuriyet Biirosu) Dr. Niyazi Tunga, Birleşmiş Milletler sağlık u z m a n ı olarak 2 yıl önce Kongo'ya gitti. Buradaki halkın içinde bulunduğu sefaleti gördü, çocuklann perişan haline yürekten üzüldü. Tunga günün boş vakitlerini çoğunlukla çocuklarla beraber geçirir ve onla r a kendilerini korumalannı öğretirdi. S W. Churchill hasta Londra İstanbul (AP Cumhuriyet) Telefoto Ünlü İngiliz Devlet adamı Churchill'e beyin damar larındaki tıkanıklık sonunda inme inmiştir. Öte yanılan Roma'da Amerika'lı zenci şarkıcı Lobo Nocho ile aşk hayatı yaşayan Sarah Churchill, babasının hastalığıru haber alır almaz uçakla Londra'ya hareket etmiş; fakat bir arıza yüzünden bindiği uçak Roma'ya gexi dönmüştür. Resimde, doktoru Lord Moran, Churchill'in evi önünde, nastalığın seyri hakkında hazırladığı raporu okurken görülüyor. Churchill geceyi rahat geçirmiştir. Bu arada Talât Asal «On baldırı çıplak bir araya gelecek 67 ilde seçime girecek, bu siyasî rüşveti terviç ediyor.» demiştir. İsmail Hakkı Akdoğan (MP) özetle şunları söylemiştir: «Her parti hiç bir kayıt olmadan seçimlere girrnelidir. Bir parti kurulduğu anda seçimlere girebilmelidir. Anayasa, partilerin kuruluşunu hiçbir kayda tâbi tutmamıştır.» Refet Sezgin (AP) «Bu parlâmentoyu parti mcşheri haline getirmiyelim. Çok tehlikelidir. İstikbalde siyasi hayatımm allak bullak eder.» demiştir. Talât Asal (AP) ise bu bend aleyhine konuşmuş ve şunlan söylemiştir: «Kaprisle kurulan partileri seçime sokacağız. Bu modern parlâmenlo anlayışına aykındır. Halkla irtibatuu kaybedcn parlâmentolar yıkılmaya mahkumdur.» «Partileri seçimlere girip girmemek endişesinden kurtarmak lâzımdtrp» dryen Bofiian Apaydın «Eağım sız> Asal'a cevap vererek «Arkadaşımu 10 baldırı çıplak eıkabileceğine inandığma göıe 10 hilekârın çıkıp karşı partinin teşkilâtını çökerte bileeeğini gözden nzak tutmamalıdır.» demiştir. Türkiyede (Ayıptır softalar, günahtır mollalar) diyecek partilerin gerektiğini» ileri süren Faruk Küreli (C.K.M.P.) maddenin bu bendi lehinde konuşmuş, ve küçük partile lerin lüzunıuna işaret etmiştir. Zeki Baltacıoğlu (C.H.P.) ise Par lâmentoda ne kadar çok parti ve fikir temsil edilirse o zaman par Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Sahte diploma yolsuzluğunun 35 sanığı Ağır Cezaya verildi 27 Mayıstan sonra Hukuk Fakültesinde meydana çıkarılan yolsuzluk olayının başlıca sorumlusu ise öldîi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde meydana çıkanlan «Diploma yolsuzluğu» nun 35 sanığı hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dâva açılmıştır. Yıllarca önce cereyan etmiş olmasına rağmen uzun bir süre askıda bırakılan ve 27 Mayıs Devriminden sonra ele ahnan bu dâvada, çeşitli yol lardan sahte Hukuk Fakültesi diploma?ına sahip oidukîarı iddiasiyle (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) BANKA GRLVLERİ Bankİş'in Türkiye Ticaret Bankası İstanbul Şubesinde başlayan sembolik grevi dün de devam etmiştir. 476 memurun çalıştığı Şubede, Sendika temsilciler'i ile Bankİş Yönetim Kurulu üyesi cian 11 memur grev yapmaktadır. Öte yandan Bankİş yöneticileri, imza yetkileri alman şeflere hakları iade edildiği takdirde Osmanlı Ban : kası ile anlaşma yoluna gidileceğini açıklamışlardır. Osmanlı Bankasındaki greve de 155 memurdan 4O'ı iştirak etmektedir. TAMTAM'IN EN IYISINI BAKUBA'LAR YAPAR Afrikamn karakterâtik müziği tamtam*ın en iyisini BAKUBA kabilesi yapıyor. Onlarm tamtam'larında insanı, içten coşturan bir nağme varmış. Yukandaki resimde BAKUBA'ların yaptığı tamtam'lar görülüyor. Yılmaz Çetiner, Kongo'da hayretler içinde kaldım, diyor. Çetiner'i şaşkına çeviren garip gerçekler şunlardı: * Pırlanta, avuç avuç satıhyor, fakat insanlar ot yiyorlardı. * Bir otelin günlük ücreti 12 dolar, fakat bir garsonun da aylık ücreti 12 dolardır. *k Gazi Osman Paşanın en küçük torunu Bülent Osman ve oğlu Cengiz, Kongo'da yaşıyor. * Binlerce siyahî Kongolu'nun canı gibi sevdiği Dr. Tunganın her akşam evine bir panter geliyordu. * Kongolular, binlerce ölünün atıldığı Kongo nehrinin suları • nı hiç iğrenmeden içiyorlardı. * Simbalar katolik rahibelerin kulaklannı kesip göğüslerine asıyor ve öyle dolaşıyorlardı. Pazartesi Cumhuriyet'te I Memurlarfiçmaaş borç alabilecek Verilen borcun faizi % 5 ten düşük olmıyacak ve iki sene içinde ödenecek Ankara, 15 (Cumhuriyet Bürosu) mekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle memurların ücreti veya ayhklarınm üç katı kadar borç almaları sağ lanmıştır. Millet Meclisinin bugünkü oturumunda 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı kanunla değişen 23. maddesi yeniden tadil edilAçık oturumlar, dünyanın miş, böylece Sandığm memurlara özçür memleketlerinde halkjn üç maaş nisbetinde borç vermesi ılgı duyduğu toplantılardır. sağlanmıştır. Bu maddeye göre, me Bu toplantılarda, birbirine murlar faiz haddi yüzde beşten aşa ğı olmamak üzere borç para alabi '%< karsı fikirler açık açık ortaya lecekler ve bu parayı en geç iki yü j atılır, tartışıhr ve sonunda derlenip toparlanarak bir netiîsş içinde ödiyeceklerdir. ce\e varmak için çalışılır. "\ ÜNİVERSİTE PERSONEL Turkiyenin yeni girdiği ö%. \ • gürlük devresinde de oturum >i KANUNU TASARISI îstanbul Üniversitesi Senatosu, \' lar pek revaçta. Şu farkla ki, \\ ' Üniversite Personel Kanunu tasa '' bizimkilerde çoğunlukla aym > I rısını hazırlamıştır. Tasarı, 22 ocak '' fıkrin savunucuları bir masa < ta Üniversitelerarası Kurulda görü , ,etrafına toplanıyor ve asağı yukarı aynı şeyleri söyleyıp ; şülecektir. dağılıyorlar. Bu açık oturum, : Hazırlanan tasarı, sadece öğretim üyeleri ile yardımcılarma uygula l| değil, bir kaç kişinin birden , nacaktır. Üniversitede görevli diğer y konferans vermesi demektır p ki, o zaman bittabi, değeri aza ' personel ise devlet memurları kalıyor. Çünkü tek taraflı ve çu ; nunu hükümlerine tâbi olacaklardır. dfik oluyor. Tertipçiler, bun >t dan böyle toplantılara önem verir ve medenî bir tartısma nsulünü bozmadan yaşatırlar 3 sa, Türkiyede fikir hayatına ::! hizmet etmiş olurlar. Bu şekıl ' de devam ettiği takdirde ise açık oturumların değersiz hale i •; geleceği şimdiden bilinmelıdır. J Jlnkaradaki «Babeuf dâvasma» başlandı Gündeın gazetesi aleyhine açılan dâvanın duruşmasında sanık avukatlan; «Bu dâva, bir yüz karasıdır» dediler. Turizm bütçesi görüşmesinde tartişmalar oldu Ankara, 15 (Cumhuriyet Biirosu) TBMM Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun bugünkü oturumunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesinin müzakeresi sırasında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu hakkında şiddetli tenkidler yapılmış, bu arada AP. ve C.H.P. li milletvekilleri birbirleriyle tartışmışlardır. Bakanhk bütçesi hakkında bir rapor hazırhyan A.P. Milletvekili (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Açık oturumlar Kadınlar için hırsızlık yapan gençler dansederken yakalandı Sişli Emnivet Müdürlütründe B Ankara 15, (CumhuriyetBürosu) abeuf dâvasmın duruşmasma şeh rimiz Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış ve Basınİş Sendikasının organı Gündem» gaze tesinde çıkan «Oyalayıcılara karşı» isimli makalede Babeufe ait yazıla rı neşre müsaade ettiğinden Yazı İşleri Müdürü Atillâ Bartmlıoğh' yar gılanmıştır. Hurşit Saydam, Avni Güneş ve Me sut Alpazdan kurulu Birinci Ağır Ceza !\Iahkemesinin iddia mâkaranıı Savcı Muavini Hakkı Coşkun işgâl etmiş ve sanık Bartınlıoğlu"nu milletvekili avukatlardan Orhan Apaydın, Adnaıı Aral, Niyazi Ağırnaslı İle CHP Parti Meclisi üyesi Avukat (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) A Şimdiye kadar 40 araba çalan gençler yakalandıkları zaman, yanlarındaki kadınlar, onlardan ayrılmak istemedi Gençlerin çaldıgı oto malzemesinin bir kısmı si gençliğe özenen, şimdiye kadar 40 otomobil kaçıran ve bu otomobillerden çaldıkları eşyaları satıp, barlarda pavyonlarda kadınlarla çılgınca eğlenen Melih Bölükbaşı, Vili Kamburoğlu ve Muzaffer Gönenoğlu, Tepebaşındaki Nümune Pavyonda dansederken yakalanmışlerdır. Uzun süredir aranmakta olan ve tahsilli, iyi aile çocukları olan üç «Teddy Bovs» dan Melih, Nümune Pavyondaki sevgilisi Neclâ ile dansederken tesbit olunmuştur. İ *** j Yurdoğlu yılbasında 40 bin köye ayrı ayrı lebrik göndermiş Ankara, 15 (a.a.) Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in (AP), bu gün verdiği bir soru önergesinde. Köyişleri Bakanı Dr. Lebit Yurdeğlu'nun, yılbaşı dolayısiyle 40 bin köye tebrık kartı gönderdiği ilerı «ürülmektedir, | Pavyonun kapanış saatinde üç kafadar yanlannda sevgilileri olduğu halde sarhoş, sarmaşdola? kapıdan çıkacakları sırada teker teker yakalanarak cipe bindirilmişlerdir. Sokakta sevgililerinden ayj rılan kadınlardan ikisi ağlamış ve BU MAKİNALAJKLA İLÂÇ YAPILIYORDU Rami polis kara ! «Teddy Boy» ları İle beraber gitkolunun karşısmdaki sokakta Malî Polis ekipleri sahte ilâç imâl eden i mek istemişlerdir. bir fabrikayı basmışlardır. Komprime ilâçlar yapan fabrikada kül 1 Şişli Emniyet Âmirliği polisleri liyetli miktarda ilâç ve ham madde ele geçirilmiştir. Mustafa Dündar , tarafmdan yakalanan üç genç, hıradında birine ait olan fabrikada kimse bulunamamıştır. Polis şimdi sızlığı sadece kadın ve buna para Mustafa Dündar ile arkadaşlarını aramaga başlamıstu:. Fotoğrafta veti«tirm»k için yaptıklarım ifade I RtVAYET BİR AMMA MAKSUD MUHTELÎF... »•lllllllllllllillllllllllllillKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIIIII •••lllll||||||||||||||||| ımalâthanedeki jnakmeleıden biri görülmektedır. | etmıslerdır. Omay: «Dinde değil, personelde reform olur» ll ||||7 Ankara, 15 (Cumhuriyet Bürosn) Millet Meclisinin bugünkü oturumunda sözlü sorular görüşülüı^ ken Adana milletvekili Hasan Aksoy ile Devlet Bakanı Saffet Omay tartışmışlardır. Adana milletvekili, Omay'a il v« ilçe müftüleri i!e \ali ve kaymakamlarm sık sık temasta bulunma(Arkası Sa. 1, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog