Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

BIZIM TİYATRO Gcorges Pitoeff Çevken: Muallâ GENEZ Tiyatro sanatı ile ilgilenen herkesin muhakkak okuması gerekli olan bu eser Millî Eğitiın Bakanlığınca yayımlanan «Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler» serisinde çıkmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 480 kuru} fiyatla satılmaktadır. (Basın 159/630) umhuriyet KURÜCUSU: YUNUS NADİ MemfLFuat'ın 41. yıl soyı 14534 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 15 Ocak 1965 Ecieb vaUmızın bri yılını en guzel örneklerıyle elİBizİTi rl'ına getiren antoloji. S. Eyüboğlu, V. G m;o|». O. Burian; Nâzım Htkmet, Ercümer.d BehaS. F. H. Dağlarca., Oktay Rifat. Jtolüı C&Hb0£ B Necatigil, I. Berk. T. Uyar". S Cansever. C. Sureyya; Yaşar Kemal. Orfesn Keraa], Samlm Kocagoz. O. Akbal gibi 42 seçirtB yazardan elestiri, şiir, hiKSy* 236 sayfa, 7.5 lira. DE IAY1NEVİ, V İ L A Y E * ' $ » , CAĞALOĞLU jyafı 1903 Seçtikleri Seçim Tasarısııtın ttimfl görüşülüyor İTHALÂT FİNANSMANINJ KARŞILAMAK GAYESİYL^ " > " & 4. P. ERKEH SEÇİMDE İSRAR EDİYOR B Ankara, 14 (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Ismet înonü, BakanUklara gonderdıği bır genelgede butün memurların tâyin ve nakıllennin ikinci bir genelgeye kadar durdurulduğunu bıldirmiştır. Aynı genelgede çeşitli görevlerle yurt dışına gidecek memurların Başbakanlıktan izin almaları da sart koşulmaktadır. Bakanhklar, kendilerıne bağlı Genel Mudürlük ve kurumlara so? konusu genelgeyi bugun dağıtmışlardır. Başbakanhğın bu genelgesıne 1964 mali yılı butçesinde tasarruf yapma amacının sebep olduğu bğrenilmiştir. 1964 mali yılı sonuna kadar birbuçuk ay kaldığına gore, boşalan kadrolar ve nakledilecek memurların yolluklariyle bu sure içinde önemli miktarda tasarruf sağlanacağı belirtılmektedir. Dış seyahatlenn hiç olmasa bu birbuçuk ayhk süre içinde Başbakanhğın iznine tabi tutulmasiyle de malî yıl sonuna kadar elde edilecek tasarrufun bır miktar daha yukselmesi beklenmektedir. ADALET BAKANI MİLLÎ BAKİYE SİSTEMİNİ İZAH ETTİKTEN SONRA SEÇİMLER "HAZİRANDA DA MARTTA DA OLUR,, DEDİ AMERİKA 70 MİLYON DOLARLIK KREDİ VERDİ Amerikanın kredi yardımı 1965 de 140 milyon dolara yükselecek Ankara, 14 (Cumhuriyet Bürosu) aliye Bakanlığında bugun yapılan bir törenle, 1965 yılı ithalâtımızın finansmanında kullanılmak üzere, Amerika Birleşik Devletlerinin Hükümetimize vereceği 70 milyon dolarlık program yardımiyle ilgili ikraz anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı Hükümetimız adına Maliye Bakam Ferit Melen, Amerika Birleşık Devletlerı adına Bu Memurların tâyin ve nakilleri durduruldu M Ferit Melen Anlaşmayı ımzaladı Devamı Sa. 7. Sü. 5 de AP liler Bakiye'yi sadaka sistemi olarak vasıflandırdı Telefoto: A.P. Cumhuriyet (Amsterdam İstanbul) Tİİrlr icftSİAri Holândadaki bir greve iştirak ettikleri I UlK IŞÇII6rl "~ ıçm, sınır dışı edümelerine karar verılen 55 Türk işçisini getirecek uçak, Ankaraya inış izni te mın edılemedıği için Amsterdam hava alanından kalkamamıştır. Hava alanında Türk işçiler sâkin davranmı şlar, sadece uç polis, kendilerini karakola gotürmek ısteymce yere oturarak muhalefet etmışlerdır. Resimde, Amsterdam hava alanında, polıse karşı koymaya çalışan Türklerden bıri goruluyor.. BURHAN APAYDIN DA YTP DEN İSTİFA ETTİ Ankara, 14 (Cumhuriyet Bürosn) Burhan Apaydın YTP'den bugun istifa etmistir. Apaydın istifa gerekçesinde «Hizmet yolnna yeni bir istikamet vermek» için istifa ettığini bildirmektedır. Atalay bundan sonra Temsılcıler Mechsınde nıspî temsıl ve hangı sıstemin uygulanması ile ilgili tar tısmalara değınmıs ve«Kücük partiler deniliyor. Bunların 1961 • 65 döneminde memleketin ciddi meseleleri karsısında >ararlı olmadık ANKARA 1 (Cumhuri.vet Bürosu) larını kim söylivebilir?» demistir. 4 ısı^leri Bakanlığı yetkılıleri «B.M. Anlasmasının 19 uncu madde Bakan, tercib oyunun her parti sinden dolavı Amerika ile Rusya arasında ortaya çıkan anlas içinde nahos ve gayri ahlâUî davmazlıktan dolavı B.M. Genel Kurul müzakereleri eylül ayına bı I ranıslara sebep olduğunu, bu serakılacaktır. Bu durumda Kıbrıs meselesine Genel Kurul dısında bir beple kaldırılma yoluna gidildiğiçözüm aranacaktır. Bu konuda gerekli çalısmalara baslamış bulunu ni bildirmiştir. Bakan, bir soru üzerine 1961 seçimlerine millî bakıyoruz» demislerdır. Dışişleri Bakanhğı yetkiliieri B. M. Genel Kurulunda Rusya'nın oy , >.e sistemi uygulanmıs olsaydı par t l l e r hakkının da iptâl edilmesi ihtimaline karşıhk toplantuıın gelecek yıla ' ' " Ç'karacaklan milletvekillebırakılması ihtimalınin çok daha kuvvetli olduğunu belirtmişlerdir. de Bırlesmis Milletler Genel Kurulunun pazartesi günü baslnacak ; Nıtekım, B M. Genel Kurul toplan toplantısı, sadece Kıbrıs konusunun görüşülmesi ihtimali dola Ş tısında bır konuşma yapmak u?ere Msivle bizmı bakımımızdan değil, bizatihi B. Milletler Teski : dün Ankaradan aynlar. Dışıslerı İât.n.n geleceği bakımından da çok önemli. Teskilâtta uzun sü : Bakanı Erkın ile bırhkte New h=> etın redenberı de%am eden bir ihtilâf var. Sovyet Rusya ve Fransa z i o r k a gıtmesı beklenen gitmemesine karar verılmıstır Birlesmiş Milletlerin çesitli ülkelerde giristiği barısı koruma i 22 ocakta Pakistan Dışişleri Bamasraflanna, rızaları alınmadan japıldığı için. katılmak istemi : sonra bır konusma yapa \orlar. Ovsa bu masraflar Birleşik Amerikanın Lahey Adalet ; Erkin'in konusmasını taDivanından aldığı bir karar gereğince Birlesmis Milletler aida ; k ı b g n G e n e , K u r u ! . u n a nlasmazlık tı olarak kabul edilmekte. dolayısiyle ihtilâf Teskilât Yasası ; k o n u s u o ı a n 19 n c u maddeyi muzanın 19 uncu maddesi kapsamına girmektedir. 19 uncu madde = k e r e e derek tehir kararı alması ise, iki yıl aidat ödemiyen üyelerin oy haklarını kaybedecek : beklenmektedır. : lerini âmirdir. Bu kararın ahnması Kıbns prob KIBRIS GÖRÜŞMESl GERİ BIRAKIUYOR Ankara 14, (Cumhuriyet Bürosu) eçimlerın ekimde yapılmasını ve mıllî bakıye sıstemıni ongoren kanun tasarısının tumu uzerinde goruşmeler geçici komisyonda baslamıştır. Tasarı hakkında genış bılgı velen Adalet Bakanı Sırrı Atalay ozetie şu konuşmayı yapmıstır' «Seçim sathı mailine çirildiği zaman seçim kanunlarında değisiklik yapılamaz denilmektedir. Bu görüs yanlıştır ve hukukî mesnedi yoktur. Şu ya da bu tarihte kanun teklifleri yapılabilir diye bir sey yoktur. Bizim tasarıda ele aldığımız hususlar beğenilmiyebilir. Bizim arzumuz bu tasarı mutlaka böyle gecsin değildir. Bizim arzumuz vetkili Yasama organlannda görüşülnıesine imkân vermektir.» Bakan bundan sonra, Anayasa ile Seçim kanunun tezat hahnde olduğunu, daha bağlayıcı olan Aj nayasaya gore hareket edıp seçim; lenn ekimde yapılmasını sağlamak i gerektiğini söylemis ve demistir kı: «Bu. seçimler ille de ekimde yapılacak demek değildir. Meclis isterse seçimleri haziranda da, martta da yapabilir. Buna Anayasa imkân vermektedir. S l r if Kongoda birbirlerine silâh çeken iki zenci Kongolu çavuş «Hadi» dedi uçağınııa binip, geri dönün!..» Koııgo ordusunun çavuşu sert bir ifadeyle « Buraya niçin geldiniz» diye sordu. Stanleyville hava alanından 3.5 saat bir yolculuktan sonra buraya Birlesmiş Milletler sağhk' teşkilâtı uzmanlariyle gelmiştik. Yerler parça parça olmuş cesetlerle doluydu. Lumumba meydanı ıslaklığını kaybetmemiş kan lekeleriyle kaphydı. BJW. uzmanı: « Yüzlerce yaralı var... Onlan tedaviye geldik!... Kongolu çavuşun büsbütiin tepesi atmıştı. Daha sert bir ifadeyle: « Hadi» dedi. «Uçağınıza binip, geri dönün!...» Amerika ile Rusya arasındaki ihtilâf yüzünden Birlesmiş Milletler Genel Kurul müzakereleri eylül ayına bırakılacak B. Milletler j D u n u n toplantısı ve Kıbrıs ARKADAŞIMIZ YILMAZ ÇETİNER BU KANLI, BU HER ÂDETİ BİZE YÜZDE YÜZ YABANCI, UYANAN AFRİKANIN ÇIBAN BAŞI OLAÎŞI BU ÜLKEYE SİZİN İÇİN GİTTİ. PAZARTESİ GÜNÜ CUMHURİYET'TE ..,.en Sovyet.erın bans, koruma tas.ından olan borçları 57.5 milyon doları geçıyor kı, rakam, ıkı >ıllık . aidat borcundan 5 küsur milyon dolâr fazladır. Bu duruma go : re, ya Sovj et Rusya ov hakkını kaybedecek, ya da borcunu I hiç deuüse kısmî ödeme \aparak, iki yıllıktan asağı düsürecek. : Fransanın durumu da asa*ı yukarı Sovyetlere benzemektedir. ; Birlesmis ^let.ere \ K ] b n s ıasmazı1jlnın a n ^Z^T^ZTsJZsfe r e d e ve ne hususudur. (Arkası Sa. 1, Sü. 6 da) Yeşilköyde bir askerî uçak düştü; bir ölü dört yaralı var I Petrol konusn I I açık oturumda I • tarüşıliı ( Turkıje Mılli talebe Fede . rasyonu tarafmdan dün Mar I mara öğrenci lokallnde petrol I C. 47 tipi uçak 12 metre yükseldikten sonra . , jeftilfa l bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü TTlf'p ^,«! a l i n a * < a l r sken Hava Alanı ile Yeşilköy Hava Alanı arasında bir askeri uçak gGll dlllldCdK henüz bilinmeyen sebepten 1012 metre havalandıktan sonra arızala kmege yapllan z a m m l n t a t b l . nıp toprağa duşmuş, uçakta bulunan 5 kişıden 1 i olmüş, 4 ü hafif l ı k atı dun yenı bır safhaya giraralı olarak hastahaneye kaldırılmıştır. «b mlş v e Beledıye fırın sahıpleriMerzifon'dan gelıp Ankara'ya gidecek olan 1 nci hava üssüne bağ2 nın «Zammın yaratacağı gelir farı C 47 tipı Eti 04 askeri uçağı Bmbaşı Behiç Ulubelen yönetiminde I askerı uçak söndürüldükten sonra. kını olduğu gibi işçilere intikal et19 da Devlet Hava Meydanlannın • tirecekleri yolunda bır taahhutna0624 pistinden havalanmıştır. 19.06 me vermedikleri takdirde kararı da uçak 1012 metre kadar yükseyürürlüğe koymıyacağım açıklamış lip ana pist üzerinde yükselmeğe Kısacası Sov>>etler. Amerikdiıın ortak sorumluluk anlayışı içindeki : tır. başladığı sırada bilinmeyen bir seortak masraflara karsıdırlar \e zaten politikalan dolayısiyle, baş ; Bu konuda konuşan Fırın Işvebepten evvelâ sağa doğru yatmış, ka türlü davranmalarına imkân yoktur. : renlerı Sendıkasının bir yetkılisi sonra da iki alan arasındaki topra(.örülüyor ki Birlesmiş Milletler Teşkilâtı. lıalli güç bir ihtUâfla bu z şunları soylemıştır: ğa düşmüş ve yanmağa baslamışnın" buruna çelmistir. Bir vanda iki bü\ük devletin tehditleri, = « Bövle bir taahhüdname için tır. Uçağın vere düşmesiyle persoöte vandan Amerikanın >asa hükümlerinin uygulanması isteği ve : Yönetim Kurulu yetkılıdır. Ancak nelden Binbaşı Behiç Ulubelen, Kd. hattâ yaptığı vardımı kesmesi ihtimalleri. Birlesmiş Milletler : zam, bir kanunun tatbıkatı dolayıÜtğ. Erdoğan Över. Makine Ast. toplantısında bu defa rtaha ilk basta, Amerikanın 19 uncu mad = siyle yapılacağından ayrı bir proSubay Muvaffak Bayrak ve uçakdenin uygulanmasını istiyeees'ne muhakkak nazariyle bakılıyor. : tokol imzalamak, görüsümüze göre, ta bulunan Astsubay Mehmet Bu durumda ise çatısma tehlikesi muhakkak. İşte şimdi 19 uncu : Hizumsuzdur. Belediye tarafından Gazez uçaktan çıkarak gelen ekipdönem toplantısını Eylül avına bırakıp o zamana kadar bir hal ; hazırlanan yeni tarife zararlarımızı ler tarafından yaralı olarak olay yolunun bulunması teklifinde duruluyor ki galiba Teşkilâtın ; d a gnlevemivecek niteliktedir. Buyerinden uzaklaştırılmışlardır. Kogeleceğini kurtarmak bakımından baska bir tedbir de akla gel : n n d a yönetim Kurulunda müzakelu kırılan Muvaffak Bayram ile dimemektedir. ; r e ederek görüsümüzü açıklayacağer yaralılar Gümüşsuyu Askeri Toplantı Eylül ayına bırakılırsa Kıbrıs ihtilâfmın halli için iki yol : ğız.» Hastahanesıne kaldırılmışlardır. kalıyor ortada. Birincisi, Adadaki Barış Kuvvetinin görev süresi ; Marmara Bolgesı Tutun, Muskıkonusunu nasıl olsa Mart içinde ele alması gereken Güvenlik = r a t y e G l d a S a n a j ^ , jşçüeri SendiKaybolan Telsizci Başçavuş Konseyinin bu mcseleyi bir neticeye bağlaması, ikincisi ise B. M. : k a s l B a ş k a m z e k ı Gedık ise: «BeHidayet Çağıran'ın yanmış durumdışında, yine Gü'.enlik Konsevinin tavsiyesiyle ayrı bir konferan : l e d i y e i l e i s v e renler arasındaki anda olan cesedi de uçağın enkazı al tından çıkarılmıştır. sın toplanmasım sağlamaktır. Simdilik ikinci yolun daha uy ; l a s m a z ı , k bizi alâkadar etmez. Angun olacağı hâkim fikir gibi görünüyor. Ancak bu noktada kesın . c a ( de bahis koçUmemiz Uçağın düşüşü sırasında hava ala karara ^armak için henüz vakit pek erkend.r. Hele 18 Ocakta . nına herhangi bır uçağın inmemıs toplanacak Genel Kurul büyük tehhkey, atlatsm ancak ondan : ? toplanacak y : y a t a n ve kalkmamıs olması daha müessıf Inönü Keban baraıı için uç nal bulundu dedi Gazeteler a digerlenn.n duşunu.mesme geleb.lecekt.r. sonra s.ra digerlenn.n duşunu.mesme ge j ^ bır olaym ckmasmı önlemistir. A y e k m e k s i z b l r a U a m a % l z . B e I e . Y A ZISI Z rıca uçağın enkazınm bulunduğu E c v e t G Ü R E S İ N \ divenin taahhiitname istcmesi ye1 1 11 1 •• • • » • • • • • • • • • • • • • "•• • • " " •• • •• • • • " • • • • • • •• •" • • •• • • • • • • • i yer kordon altına alınmıştır. » • • •• • • • • • • • • • • • • • ' •• • • • » • • » • • • • • • • • • • •• « " " •• • • " • " • • • ' • • ' • • •'' • • rindedir.» demistir. jnmn n ı ı ı ı ı ı ı ı n M i ı ı ı ı n m ı » » " " " ' » " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ' Kusva. ka\gası iki Mİdanberi sürüp giden bu meselede son sözünü : söylemis, masraflara katılmı>acağını, 19 uncu madde uygulanıp i oy hakkı kaldırıldığı takdirde ise Teskilâttan çekileceğini bil : dirmistir. Nitekim. Yüksek Sura Heyeti Baskanı Podgorny'nin ; Ankarada Basbakan tnönü ile konusurken söyledikleri de, Sov = yetlerin eörüslerinde israrlı olduklarını teyid ediyor.. ; Podgornv demistir ki : : <Kore Sa\asının masratları bızi ilgılendirmemektedir. Bu savas ; bizim irademi7 dısında çıkmıştır. Kongo'da da durum aynıdır. : Biz bu böl?elerde Birlesmis Milletler tarafından yapılan har I camaların bizi ilçilendirmedisinı hukuki yönden açıkladık. Bu : konuda pavımıza diistügii bildirilen miktar ile herhangi bir : ; ödemede bulunmamaya azimli ve kararlıyız.» V3piİ3l1 Z3IH I I konusunda bir açık oturum I düzenlenmiştir. Doğan Özgü • den tarafmdan yönetilen «Pet I rol sorunumuz» konulu açık I oturumda Muammer Aksoy, * İlhan Selçuk, Zıya Hepbir, I İdris Küçükömeroğlu ve Ah I met Ketenci konuşmuşlardır. | Oturuma katılanlardan Prof. . Muammer Aksoy, yabancı pet I rol şirketlerini «memleketi I mizde petrol arayıp bulmak I ve üretmek konusunda istek . li, olmamakla» itham etmiş, I «elinde sekiz ruhsat bulunan I Türkiye Petrolleri Şirketi, 32 | arama ruhsatına sahip yaban cı petrol şirketlerinin hepsin I den fazla irama yapmıştır.» I demiş ve sunlan söylemiş | tlr: «Bunlar gösteriyor ki, ya I bancı şirketler Türkiye'de bir I petrol arama ovunu oynıya | rak oyalama taktiği izlemekte ve geçen her yıl yüz milyonlarca (Arkası Sa.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog