Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

[•nmmnıınııııntınaaı î SABAH İ ŞARKISl • Kadın ruhunu en ı>ı tahM eden kadın \azar olarak tanınmış Cvr TAYLOR CALDWELL'm bu romanı bınde bır raslanacak kte bir şaheserdirf • '«» VAHDET CÜLTEKIN j . 1 ^ Nef iı. laglam • • tü .ı. ul ı. • ŞAHESER Ç ROMANLAR GUVEN MIINIVİ 41. yıl sayı 14533 umhuriyet KURÜCUSü: TUNUS NADÎ Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 YUNAN ve LÂTİN serisinden çıkanlar 1 2 3 4 5 6 KLÂSİKLER 250 Î X %" VbU j "*" 650 200 200 250 ŞÖLEN Eflâtun DEVLET Eflâtun ŞÖLEN Ksenopbon DİYALOĞLAR Eflâtun MEKTUPLAR Epikür POETİKA Aristoteles REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 4299 589 Perşembe 14 Ocak 1965 Memurlar için birleşik kadro usulüne gidiliyor İrsel, köylii JMİMIIÎir lllllllllllllllllllllll Personel Kanunu Tasarısı haklcıncla açıklama yapıldı lllllllllllllllllllllll IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllltlllllllillllllllllllllllllll Ekmeğe 1960 ta 970 gram 76 kuraf elediye Daimi Encumeni, ekmeğin küosuna 4.80 RUS HEYETİ GİTTİ 4 ocaktan bu yana memleketimizde buANKARA 13 (Cumhuriyet Bürosu lunan Sovyet Meclisi heyeti dün uçakla memlöketimizden ayrılmıştır. kuruş zam yapılmasım uzun süren müzakereler evlet Personel Kanun Tasarısısonunda kabul etmiştir. Karar Belediye Başkanı Heyet Başkanı Podgorny bu münasebetle, iki memleket arasındaki nı goruşmek ıçın toplanan geilişkilerin artması ıçın temasların artmaşmı istemiştır. Resimde, Pod tarafından onaylandıktan sonra yururluğe gırecek v e çıcı komısyonda bugun Turkiyarından itıbaren 655 gram ekmek 70 kuruştan satılayedekı memurların yuzde 12 sının gorny' evvelki akşam Ankarada şerefıne verilen ziyafette AP Genel caktır. ilkokul mezunu olmadıkları açık Başkanı Suleyman Demirel ile görülmektedir. Bu duruma gore 1960 yılında 970 lanmıstır. gramı 70 kuruşa saülan ekmek, 5 Toplantıda tasarının tumü üzeAııkara 13, (Cumhuriyet Bürosu) yıl içinde uçte bir oranında küçulıraat Odalan Bırlığı Yonetım rinde Devlet Personel Dairesi Başmüş ve yuzde 50 pahalılaşmıştır. Kurulunu kabul eden Devlet kanı Hasan Şukru Adal, tasarının ZAM SEBEBİ Baskanı Cemal Gursel: «Türk getırdıği personel sistemi hakkınEkmeğe zam «Toplu i ş sözleşköylüsü buçüne kadar istismar ve da bılgı vermış, tasan kanunlaştımesı, grev ve lokavt kanunu» nun istihkar edilmiştir. Verilen defil, enteresan bır tatbikatı sonunda yağı takdırde memurların bugun almücadele ile alınan haklar kıymet pılmıştır. dıkları maaşların hakkı muktesep lidir» demıstir. Gursel, goruştuğu olarak kabul edıleceğını bıldırmışİşçi Sendıkalan ile Fınn İşverenZıraat Odalan Bırlığı \enı yonelerı arasında yapılan toplu ış soztır. tım kurulu uyelerın» «Toprak releşmesi müzakerelerinde ışçı ucTasarının ozellıkleri Adal'ın verformu taraftarı mısınız?» retlerıne yuzde 15 cıvarında zam dığı bılgne gore şoyledır: Sorusunu sormuş ve «Evet» ceyapılması konusunda prensıp karaO Meclisin, kadroları vabını alması uzerine şunları soyn alınmış fakat ışverenler, bunun lemiştir: tam olarak kontrol edebil(Arkası Sa. 7, Sü. 6 d a ) mek için birleşik kadro sis« Bu memleket için toprak retemi getirilmiştir. Her yıl formu, bilhassa ziraî reform sart • tır. Toprağı dağıtmanın mânası bütçeden önce Meclis BirleAvrupa, Orta ve Uzak Doğu memleyoktnr, verimi artıran tedbirlerin şik kadro kanunu getirüealınması lâzımdır. cektir. Bu kadro kanununda ketlerine sahte dolar süren şebekemukavelelilerin kadrosu da iın mensuplarından Fransız uyruklu öğretmen ve gece kulubü miidürü Francis Luis yer slacaktır. Oriot (Üstte, solda) ile Türk uyruklu İzador Kohen. (sağda) 5460 sahte1 dolar ile şeh© Kadrolar mahalhn rimizde yakalanrnışlardır. Sahte dolarları tetkik etmek üzere dün sabah İtalyadan bir önemıne gore sınıflandmlaAmerıkan polis müfettişi gelmiştir. Dolarları n, İzador vasıtasiyle İstanbula getirildiği ve caktır. Mahallî olacaktır. burada Fransız öğretmeni tarafından piyasaya sürüldüğü de tesbit olunmuştur. . © Ber Ankara, İS (Cumhuriyet Böresu) manlarda boş kadroUr ilâh asbakan Ismet Inonu, Ankaraedilecektir. dan ayrılan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile IngılO Hizmet içi eğıtım siıtere Başbakam Wılson'a bir mesaj temi uygulanacaktır. Ankara 13. (Cumhuriyet Bürosu) gondermiştir. 0 Mevkri değismedikçe Mılli Eğıtım Bakanı Dr. Ibrahim Dışişleri Bakanlığına yakın çevufkî terfi olacak, derece terÖktem, bugün yaptığı basın toplanfiinde ise imtihan japıla relerden sızan haberlere gore, bu tısında «Teknik Okulu öğrencileriyazılı mesajda, Dışişleri Bakanı nin yerine getirilmediğini ileri sürcaktır. Feridun Cemal Erkin'in Ingiltere'dukleri hususlar gerçeklere uymaAdal'ın açıkladığına gore, Turkıye yaptığı ziyaretten yararlanılamaktadır» demiştir. yede 285 bın memur vardır. Eldeki rak Başbakanın yeni gorevine başkadro sayısı 350 bındır. 270 bın me Bakan, derslere boykot eden öğlamasından dolayı duyulan memrenciler hakkında devam yönetmemur arasında \apılan bır anket nuniyet belirtilmekte v e «iki ülke lığınin uygulanacağı ve gündüz sonucunda bunlardan 37 binının arasındaki ittifakların geliştirilme6, akşam 20 gün okula devam etmiyuksek tahsıllı olduğu anlaşılmışsi» temenni edilmektedir. Mesajın yen oğrencilerın kayıtlarının sılinetır. 32 bını ise ilkokulu bıtıreme ağırhk noktasını ise «Kıbns olayARKADAŞIMIZ YDLMAZ ÇETİNER, KANLI OLAYLAR ceğıni söylemistir. mistır. lan» teskil etmekte ve bugüne kaSIRASINDA GİTTİĞİ KONGODA YERLİ HALK ARA«•lltllllMIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIMtlltllSlltlllllllMlllf IIIIIIIIMIM dar olan gelişmelerle bu konunun SINA KATILARAK ÂDETLERİNİ ÖĞRENMİYE ÇALIŞTI geleceği hakkında Turk Hukümetınin gorus ve fıkırleri yer almaktadır. pdilmiştir, ıliyıır Z 32 bin memurun ilkokul mezunu olmadığı ifade ediliyor 4.80 kuruş zam yapıldı B 1965 t e 635 gram 70 kuruş Bundan böyle 655 gramlık ekmek 70 kuruşa satılacak D Erkin Wilson'a mesaj götürdü Dışişleri Bakanı, İngiltereden sonra B.M. foplantısına gidecek 5460 Sahte Dolar Elegeçfi öktem, Tekniker öğrencilerinin isfekleri gerçeğe aykırıdır» dedi ünün Beyrut Konsolosu dün merkeze alındı Bakanın Şikâyeti Merkezi Beyrut'ta bulunan sahte permi şebekesinin 3 mensubu da hudutta yakalandı 12 milyona varan sahte permiîerî tasdik ettiği anlaşılan B I Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan konusu Sanayi Bakamnın açıklamasından sonra ilgi çekici bir yöne girmiş oluyor. Sanayi Bakanının soylediğine göre, Sümerbankla Karabük ortak olarak katıldıkları kısa ismiyle ERDEMİR için, Ticaret Kanununun sirket ortaklarına tanıdığı hakları kullanacaklar ve gerekli denetimi bu jolla yapabileceklerdir. Bu sözler sorumlu bir Bakanın ifadesi olduğuna göre, değil yalanlamak, hattâ yanhslığı üzerinde durmağa bile imkân yoktur. Mutlaka Bakan, ortaya atılan iddiaları incelemis, sirketin açıklamasını okumus, statüsünu enine boyuna gözden geçirdikten sonra sikâyet kararına varmıstır. Başka tiirlü olamaz. Zira söylediklerinin yanlıs olduğu anlasıldığı takdirde, kamu oyunu böylesine ilgilendiren bir konuju hafife aldığı için, Sayın Erten'in istifa etmesi gerekir. Sanayi Bakanı, denetimi çerektiren maddi olayları birer birer sıralarken, çesitli örnekler vermis ve özellikle yolsuzlukların tahkik edildiğini, ilk proje hesabiyle sonraki artısların üzerinde durulduğunu söylemiştir. Oysa Savın Ertenin söylece dokunup geçiverdiği ilk proje hesabivle simdiki maliyet arasında ki fark, eğer söylentiler doğru ise, gerçekten akıl durdurucudur. Meselâ bu söylentiler arasında farkın yüzde yüzü bulduğu, fabrikanın iki misline mal edildiği iddiaları vardır. Bu arada projesiz ihaleler yüzünden mütaahhitlere cezalar ödendiği, 15 milyona çıkan bir barajın elektrik etüd idaresi incelemelerine göre gereksiz olduğunda ısrar edilmektedir. O Ankara, 13 (Cumhuriyet Bürosu n ıkı rnılyon liralık bır sahte permi tanzimi olayına ısmı karışan Beyrut Başkonsolosu Mer keze alınmış ve hakkında bu ıddıa ile Dışışlerı ve Malıye Bakanlığı ve ılgililerce takıbata geçılmıştır. Bundan bir süre önce Ankara Malî Polis Müdürlüğü, piyasaya fazla miktarda Beyrut menşeli otomobil permisi sürüldüğünü görerek tahkikata başlamıştır. Bu tahkikat sırasında Maliye Bakanlığı uzmanlariyie de işbirliği yapılmıs ve Beyrut ile Ankaradaki bazı şahısların bir şebeke kurarak sahte permi tan zim edip sattıkları ortaya çıkmıştır. Erkin'in demeci Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkm bu sabah Esenboğa Hava Alanından ayrılırken, basın mensup larına su demeci vermıstır : «Londra'da lngiliz Başbakam v e Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Bu konnşmalara Kıbrıs meselesi dahil olacaktır. Londra'da iki gün kalacağım. Sonra New Tork'a ?e(Arkası Sa. 7, Sü. 4 t e ) Tahkikat derınleştırıldığınde, aslen Turk olup Beyrutta ıkamet eden ve bır mahallenin muhtarlığını yapan Nezareth Saharian'ın gene Beyrutta Ali Kemal Bekiroğlu, Penyamin Şamlıyan ile ortaklaşa Turkıyeden gelen şahıslara sahte kazanç belgeleri doldurup muhtar o112 milyon Türk lirasına ibale edilen montaj işlerinin finansmanı larak bunları tasdik ettikten sonra bugün 350 milyon liraya çıkmıstır ki, artıs yüzde yüzü bile geBaşkonsolosluğa da onaylattığı tesçiyor. Temel hafriyatı ve kazık islerinde yine tahminlerin ya bit edılmıştır. Boylece kazanç belpek üstünkörü yapıldığı, ya da sirketin sömürüldüğü iddialarıgelenyle şahıslan Ankaraya gonderna hak verdirecek farklılıklar, denetime dertaal geçilmesinin dığı, Ankarada da Bağdasar, Balyan çerekliliğini ortava koyan maddi delillerdir. Erdoğan Savaş ve Şınasi Erdık'ten Şu noktaya hemen isaret edelim ki, bunlar, idarecilerin sandığı kurulu şebeke tarafından kendılerigibi Türkiyenin büvük ümit bağladığı bir dev yatırımın yıkılne Merkez Bankasmdan otomobıl permisi ahndığı, bu permilerin bılâ ması amaciylp ortaya atılmakta değildir. Ereğli Demir Çelik hare beşer, altışar bın liraya satüFabrikalan elbette memleket için bir kazanç, hem de büyük bir kazançtır. Ancak, ERDEMtR. memlekette yapılmıs, en bü dığı anlaşılmıstır. yük yatırımdır diye, Türk vatandası, Türk vergi mükellefi kenMalî polis ku arada Nezareth ile di ödediği paranın besabını sormamazlık edemez. Eğer gerçekarkadaşlannın Türkiyeye geldikleten maliyette yüzde yüz artıs ^ar ise, eğer gerçekten 500 mil rini tesbit etmiş ve kendilerini Cilyon, 300 milyon lira hesapsızlık, idaresizlik, ya da baska türlü vegözü hudut kapısında yakalamıshesaplarla fazladan ödenmisse, vatandas bu farkın mahiyetini tır. öğrenmeyi elbette istiyecektir. Ve yine \atandas, malivet yük(Arkası Ss. 7, Sü. 3 d e ) sekliğinin, mamul maddelere aksetmesi meselesinin üzerinde elbette duracaktır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası kurulurken, bu fabrikanın imal edeceği malların ucuzluğu hakkında hayli söz söylenmisti. Hattâ o zamanlar Ortak Pazar ülkeleriyle rekabet edebileceğimiz dahi söz konusu idi. Oysa bugün görülmektedir ki, Işletmenin piyasaya çıkardığı mamullerle • fiatları dolayısiyle • değil rekabet etmek, onlan satacak bir pazar bulmağa dabi pek imkân yoktur. Bu noktalara kısaca değindikten sonra, Ereğli Demir t e Çelik Islelmeleri konusunda öğrenmek istediklerimizi sıralıyalım : 1 Fabrikanın ilk proje hesaplariyle, bugünkü maliyeti arasında fark var mıdır? Varsa bu fark gerçekten yüzde 100 ü bulmuş mudur? ' Ek projeler zamanında yapılmıs mıdır? Yapılmamıssa sebebi nedir? 3 Proj» gecikmesi yüzünden ilâ\e prim ödenmiş midir? Defineci, elindeki vesikaya dayanarak mahzeni tetkik ediyor bulduğu Definecinin elindeki vesikada belirtilen mahzen bulundu Mahzenden şimdilik iki saç soba çıktı Kahire, 13 (a.a. AJ». • Radyolar) Kongo isyancıları Savunma Bakanı Sumialo, askerlerinin bütün Kongoyu kontrolları altuıda bulundurduklarını iddia ettikten sonra, «Yüz yıl savaşsak da yeneceğiz» demiştir. Burada bır basın toplantısında konuşan Sumialo, teşekkürlennı ıfade ederek, «Bütün Kongo halkı, banşsever milletler ve bilhassa Mısır adına Nâsır ile Cezayir adına Ben Bella'nın kendilerine verdikleri maddî ve mânevi desteğe minnettardır» demiştir. Kongolu isyancılar, I «yüz yıl savaşsak da " yeneceğiz diyorlar | I I Yılmaz Çetiner'in hazırladığı yazı serisinden bazı başlıklar ^ Kongolu büyücülerin tasdik etmediği bir kanun Meclisten geçemez ve Cumhnrbaşkanı v e Başbakanlar büyücülerden akıl danışır. ^c Sımbalar, Katolik rahibelerin kulaklarını, göğuslerini kesip üzerlerınde danseder. ^ 150 kabile reisinin yaptığı huzur toplantısında bulundum. * Lumumbanın fotoğrafı önunde kesılen onbinlerce zencinin kanı meydanı havuz haJıne getırmıştı. * Basbakan Çombe'nin avukatlığını Bakırköylü bir Türk yapıyor ve Kongonun muvaffak iş adamı Oktay Türegün; Çombenin de en yakın arkadaşı bulunuyor. * 32 fabrıka sahibi Rodoslu milyarder Türk Alhadef'e Afrikanın Kıralı deniyor. ^ Kongo faciasını Türk trafik nzmanı Sina Surtöver. Amerikalı albay. la dakikası dakikasına takip etti. L A P seçimin mayısta olmasını istiyor Seçim Kanunundakİ bütün değişikliklere AP karşı olacak • gunu başlıyoruz Bakanla tartışan Karayolları Genel Miidürü istifa elti Ankara, 13 (Cumhuriyet Bürosu) arayolları Genel Miidürü Tahsin Oralp, Baymdırlık Bakanı ile bır tartışmayı muteakıp görevinden istifa etmiştir. Oralp'ın istifası Bayındırlık Bakanı Arif Hıkmet Onat tarafından kabul edılmiştır Oralp'tan boşalan yere Karayolları Bakım Daıresı Başkanı yuksek Ecvet GÜRESİN Bayramoğlunun (Arkası Sa. 7, Sü. 4 t e ) muhendıs Servet ••••••••••••••••••••••••••••lllllilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIMIMIIIIIIIMMIIIMIIIl getirilmesi söz konusudur. K efineci Hasan Kızılaslan, Bizans Hazinelerinin gomülü bulunduğunu iddia ettiği mahzeni, dün bulmuştur. Mahzenın ağzı açılarak içeri gırilmiş, definecinin elinde bulunan vesikaya uygun olarak dört bölmeye rastlanmıştu. Kızılaslan, mahzenin sol tarafındaki bölmenın dort metre derinliğinde, bir küp içinde mücevher ve altuıların gömü lü bulunduğunu belirtmektedir. Bir lüks lâmbasının ısığı altında her yer ineeden inceye arastırılmıs, ancak, Bizans bazinesi yerine iki eski saç sobanın ortaya çıkması defineci Hasan Kııılaslan'da bir şok etkisi yapmıstır. Bu arada, üzerinde Çin islemesini andıran motifler bulunan kırık bir porselen tabak ile Bizans keramiği olduğu tahmin edüen iki kırık parça da ele geçirilmistir. Mahzende dün bir arkeolog incele mede bulunmuştur. Inceleme bugün de devam edecektir. Bilindiği üzere Arkeoloji Müzesi ilgilileri, defıneci nin kazı yaptığı yere. dolma arazi AMA TÜCCARI.A ORTAK OLABİ7 İR, EFENDİM?.. olduğumı belirterek çaiışma iznı •1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIİIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vermek istemerm§lerdL D Osman Bölükbaşı: "Devlet îicaretle iştigal edemez,, dedi A Ankara, 13 a.a. dalet Partısi Ortak Grupu, seçım kanununda yapılacak her turlü değişikliklerin karşısında bulunmaya ve bu konuda gerekli tedbirlerı almaya karar vermiştir. Grupta oybirlığı ile varılan kararlar şunlardır: 1 Seçim sathı mailine girilmiş olması sebebiyle yürürlükteki seçim kanununda yapılacak her türlü değişikliğe A.P. karşıdır. 2 Munhasıran millî bakıye sistemine ait olmak uzere Mecliste obstrüksiyona başvurulacaktır. 3 Adalet Partisi, seçimlerin 1965 yılı Haziran ayından sonraya bırakılmasına karşıdır. Haziran tarihi hakkındaki hukukî ve sosyal görüşlerimizi savunmak üzere beş kişilik bir komisyon kurulacaktır. Ali Nailî Erdem'in başkanlığmda toplanan Ortak Grupta seçim tarihi konusunda kurulacak komisyonun Ortak Grup Yonetım Kurulları tarafından tesbiti uygun görül Arkası Sa. 7, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog