Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

KALİTELİ DERS ARAÇLARI Hk. Orta ve Liselerimizin eğitim ve öğretimine yarayacak ithal malı, istisnasız hepsi kaliteli ders araçları sergimizi geziniz, listelerimizi isteyiniz. İngan iskelet ve anatomisine, botanik ve zooloji mülâjlaruıa, fizik ve mekanik âletlerine, klmya, jeoloji, astronomi, mineroloji lâboratuvarlarına, harita kürelere, Atatürk büatlerine ve her türlü kaliteli ders araçlarının düşünebileceğinizden iyisine rastlayacaksımz. NKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlancıhk: 42% 945 41. yıl soyı 14532 umhuriyet KTJRUCÜSU: TUNÜS NADÎ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta Kutustı: İstenbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Çorşamba 13 Ocak 1965 Erich Maria Bemarque'ın, savaşın ve sava; sonrasj hayatınm uğursuzluklarını dile getiren üruu eseri, «Garp Cephesinde Yenl Birjey Vok» un devamı. Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet Karsısı) fat. Demiret dün ilk defa A P Crupunda konuştu "Plân dejenere edilmiş ve kamn sektöründe dahi nygulanamamıştır,, "İktidara gelirsek bir hat çizeceğiz ve altında kimse kalmıyacaktır,, "fstihsali azaltan ve halkı açlığa sürükleyen tedbirleri istemiyornz,, ADALET PARTİSİ HUCÜM POLİTİKASITARİP EDECEK MİLLI BAKIYE ÂLEYHİNE KAMPANYA AÇILIYOR •ıııııııııııtıııııııııs duruma el koydu j Şirketin gidişinden yakınan Sanayi Bakanı Sümerbank ve Karabük'ün denetim yoluna gideceklerini söyledi ANKARA 12 (Cumhuriyet Bürosu) Ç anayi Bakanı Muammer Erten bugün yaptığı bir açıklamada "* Ereğli Demir ve Çelik tesisleri hakkında bilgi vermiş ve «Bazı konularda şirketin ortaklarından olan Sümerbank ile Karabük'ün duruma el koyduğunu, bunların varacakları sonuca göre, Ticaret Kanunu ile tesislerin kuruluşunn öngören kanuna nazaran gerekli denetim yollarına başvurulacağım» bildirmiştir. Muammer Erten, şirketten memnun olmadıgı tarafları da ötetl* şu noktalarda toplamıştır: O Müessesenin kireç yıkama kalsinasyonu tesislerini Şe ker Fabrikaları A. Ş. ile Makine Kimya Endüstrisi yapabileceklerini söylemişler, ancak şirket bn teklifi bir yıl dikkate almamıştır. Aradan bu süre geçtikten sonra şirket, söz konusu kurumların teklifini benimsediğini söylemiştir. Ancak, bn kurumların istenen tarihe bunu yetiştiremiyeceklerini bildirmeleri üzerine, «Tesisin geri kalraaması düşüncesinden dolayı yerli sanayi adına içim yana yana ithal müsaadesi» verdim. İthal müsaadesi 500 bin dolar yani 4,5 milyon liradır. Ereğli Demir çeliğin orloklorı i Içim yana yana • ANKARA 12 (Cumhuriyet Büroşu) DALET PARTÎSt, SEÇİM KANUNtJNDA TAPILACAK 0 Kurum mayıs 1964 te yaptığı bir müracaatle bazı HER TÜRLÜ DEGtŞlKLlGE Urfa Ceylânpınar Belediye maddelerin 13 üncü kotadan çıkarılmasını istemiş ve bunların llllllllllllllll SONUNA KAOAR KARŞI DURBaskaıu ile iki Belediye Meclisi ükenditi tarafından yetiştirileceğini söylemiştir. Ancak, bu yeMAK IÇtN ALINACAK TEDBİRyesi, 20 kadar kimsenin taş ve sook partili hayata tiştirmeyi gerçekleştirmediğinden piyasada söz konusu mallar palarla hücumuna uğraınış, ikisi LERt GÖZDEN GEÇİRMEKTEmizden bn yana yurdukaraborsa olmuştar. Piyasayı ferahlatabilmek için çok sıkıntı Belediye üyeri olmak üzere 5 kişi ' muzda tam beş defa ge DİR. NİTEKİM BUGÜN' TOPLAçektik ve bir miktar Rnsyadan ithal ederek darlığı önlemeye ağır surette yaralanmıştır. BelediNAN A.P. ORTAK GRUPUNDA nel seçimler yapıldı. Arçalıstık. ye Başkanı da silâhını çekip havaKadaT bıraktığımız 19 yıl boyunca « S U N ' U Ş I A H . BÖLÜMÜNDE ya ateş etmek suretiyle kendisini beş defa sandık başına giderek oy MÜNHASIRAN BU KONU ELE O 1 aralık 1964 tarihinde yüksek fırının faaliyete geçekurtarabilmiştir. larımızı kullandık. Bunu yaparken ALINMIŞTIR. bilmesi için 30 bin ton kireç taşının hazır bulunması gerekirBelediye Başkanı Şehmus Naher defasında demokratik rejidi. Bunun bugüne kadar hazırlanmıyarak şubat ayına kalması Yarın toplanacak grupta sunuşlar car, beraberinde Meclis üyelerinmi gerçekleştireceğimizi özgiir, bölümünde sıralanan ve aluıması üzüntü yaratıcıdır. den Fehmi Çelik ile İsmail Yavuzu lük şartlan altında tnilletçe kal şart görülen tedbirler karara bağBakan açıklamasında ayrıca, fabrikanın ilk proje maliyetine naalraış, şebir içindeki otomobil, okınmamızı hızlandıracağımızı, mut lanacaktır. tobüs ve arabaların yol üzerine bl zaran aradaki artış farkının nedenleri, kireç taşı ihalesi ve çeşitli lu yarmlara koşar adım yakBundan boyle «tedafüi politika» rakılmıyarak garaja konmasını is yolsuzluklar hakkında bilgi vermis ve bu konularda şirketin ortakları laşacagımızı umuvorduk. Tazık ki yerine «hücum politikası» na geçiltemiş, ve simsarlara kararı tebliğ olan Sümerbank ile Karabük'ün durumu incelediğini, varacaklan her seferinde hayal kmklıfına mesi üyeler arasında gayet olumlu etmiştir. Buna sinirlenea Kadir sonuca göre gerekli yollara başvuracaklarını bildirmiştir. Bakan nğradık. Elimiz büğrümüzde kala karşılanmıştır. Gökçe, Remzi Gökçe, Halim Hatal, şirketin sermayesinin yüzde 51 inin Sümerbank ve Karabük'e ait kaldık. Umutlarımıı gerçekleşmeSeçira kanununda yapılacak değiİsmail Doğan ve diğer 20 kadar olduğunu, bu sermayenin tamamıdi. Bir seçimden ötekine çıkmazlar şiklikle «millî bakiye» sistemini gekimse Belediye Başkanı ile üyelerin nm ödendiğini, diğer ortakların içinde bocaladık dnrdnk. Devrirn tiren tasarıya karşı almacak tedüzerine taş ve sopalarla hücum etpek çogunun henüz taahhüt ettikden sonra, yeni Anayasamızın ışı birler özellikle şu noktalar üzerinmişlerdir. Olay genişlemiş, Beledi(ArkasıSa. 7. Sü. 3 de) gında başvurduğumuz 1961 seçim de toplanmaktadır: ye üy<lerinden Fehmi ile İsmail aleri de beklediğimiz sonuca ver 1 A.P.. bugüne kadar süttüğü ğır surette yaralaaınca Bafkao, tanedi.Karm» hiikümetii, plânlı eko «tedafüi politika» yı «hücum politiTEŞEKKÜR ETTİ Bugun Başbakanla göruşen Podgorny, TUrkiyede gördüklerl hüsnü kabulden ötürü bancasını çekip taavaya ateş edenomiydi, toprak reformu idi der kası» şekline çevirecektir. teşekkür etmiştir. Resimde, Podgorny ve İnönü görülüyor. rek kendisini korumak istejniştir. ken, bir de bakıyoruz, işte yıllar 2 Millî bakiye sisteminl getlOlaya müdahale eden jandarma birbirbirini kovalamış, biz de yeni ren tasarırun gerçekleşmemesi için: likleri arbedeyi güçlükle bastırmışbir seçira yılına daha ginnişiz. A) Bütün Parlâmento engelleme lardır. Bu arada Belediye üyelerinBu sefer ne olacak? özlediğimiz usullerine başvurulacaktır. Bunlar den başka Remzi Gökçe, Halim Ha rejim kararlıhğinı ynrdnmuza sağ arasında, nisap temin edilmemesi, tal ve İsmail Doğan da ağır surette lıyabilecek miyiz? Ekonomik kal , çabaları, açık oylama istekleri buAnkara, 12 (Cumhuriyet Bürosu) yaralanarai tedavi altma almnuşkınma, tempomuza yeterli Dışişleri Bakanı Feridun Cemal hızı I ı u n m a k t a d l r . lardır. Saruklar yakalanmış, bu averebilecek miyiz? Hepımizi düErkin, perşembe günü İngiltere x a s a n v l benimsiyen ve bunu rada simsarlann elebaşısı Kadir B ) şündürmesi ve elbirligi ile çözüm çeşitli beyanları ile açıklıyan küçiik Başbakanı Wilson ve Dışişleri BaGökçe tevkif olunmuştur. bulmamız gereken sorunlar bizde partilerle müzakerelere girişilecekkanı Gordon Walker ile birer göbunlardır. Şimdiye kadar yerimiz tir. rüşme yapacaktır. İŞÇİ PARTİSİNİN de saymamızın, hattâ gerilememiEıkin, yann sabah Ankaradan ay C) Basın organlariyle tasarı azin nedeni galiba bu soruları hep leyhine geııiş bir kampanya açılanlacak ve Londrada yapacağı teBİLDİRİSİ ikinci plâna atmamız olmuştur. maslardan sonra 16 Ocakta New (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Biz daha ziyade biçim üzerinde Türklye İşçl Partlsl Genel Tönetlm York'a hareket edecektir. Kurulu, Emlnönü Öğrencl Lokalinde durduk, partimizin kaderini millet Erkin, 22 Ocak cuma günü B.M. yaptığı hâdlsell toplantılarım tamamkaderine üstün değilse bile onunGenel Kurulunda bir konuşma yaAnkara, 12 (Cumhuriyet Bürosu) laması mücasebetiyle dün yayınladıki ile bir tuttuk. Muhalefette iken pacak ve Türkiyenin dünya politiaşbakan İsmet İnönü bugün Rus Parlâmento Heyeti Başkanı Podgorny ile yaptığı bir saatlik görüş ğı bildlride, yenl Toprak Reformu Ka«Hukuk devleti» diye çırpınaık, kası hakkındaki görüşleri ile Kıbmeden sonra «iki memleket arasındaki münaseb etlerin iyileştirilmesi için ciddî ve samimi arzular nunu tasarısının, toprak ağalan yaraiktidara geçince de orada kalmans olayları hakkında açıklamalar»na <zaman koparmak» gayeslnl tasıkarşılıklı olarak mevcnttur» demiştir. nın çarelerini hukuk formüllerine da bulunacaktır. 1leri sürmüştür. Bildlride İktlYarın sabah memleketimizden ayrılacak olan Rus Parlâmento Heyeti Başkanı Podgorny'nin arzusu sıfdırmaya çalışmakla vakit öldürüzerine verilen randevu ile bugün saat 11 de Başbakan İsmet Inönü'nün makam odasında bir görüşme dük. Halkın gerçek çıkarı nerede Ankara, 12 (Cumhuriyet Büro yapılmıştır. olduğunu pek düsünmedik. Bunu için çeşitli oyunlara başvurdukları lladüşünenlere de söz hakkı tanıraak S U ) Millet Meclisinde bugün Bu görüşmeye Başbakan İsmet İnönü. Başbakan Tardımcısı Satır, Dışişleri Bakanı Erkin, Dışişleri de edllmefctedir. isteraedik. Bu yüzden bir küçük «Basın suçlarının affına dair ka Bakanlıgı Genel Sekreteri Bayülken, Moskova Büyükelçimiz Işık, azınlık, siyasal partilerin birer nun tekltfi» nin öncelik ve ivedi Birinci Daire Reisi Subaşı, Plânlama Başkanı Türkmen ile, Rus ucuna yerleştiği tahtaravallinin likle görüşülmesine dair bir öner Parlâmento Heyeti Başkanı Podgorny. Rus Dışişleri Bakan Yardımortasında, kim yukarıva kalkmışsa ge reddedilmiştir. Önergenin reddedjJoıesinden cısı Lapin, Rus Büyükelçisi Rijov katılmışlardır. ona selâm çakarak işini yürüttü, PODGORNT'MN TEŞEKKÜRÜ jritti. Ara yerde balk çoğunluğu sonra söz alan AP li Turhan BilBir saat süren toplantıda Rus Heyet Başkanı. Türkiyede kendigin. «Partiler arasında bir centiltaava aldı. M.P. Genel Başkanı Osman BöBununla beraber 27 Mayıstan men anlaşması yapılmıştır. Basın lerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti anlatmış. ziyaretlelükbaşı, dış ticaretin devletleştirilsonra bn kısır statüko, bir havli suçlarının affı teklifinin öncelik rinde edindiği intibaı belirtmiş ve teşekkürde bulunarak bundan böymesi fikrinin karşısında olduğunu sarsılmış. yurt sorunlarına ışık ve ivedilikle görüşülmesini ayrı le iki devlet arasındaki münaseca Adalet Komisyonu istenıiştir. betlerin iyileştirilmesi için RusyaFırmcıların isteği üzerine ekme açıklamıştır. Eyüpte, partiülere bİT : arama gayretleri ortalıkta belirDünyada Türkiye'de ğin kilosuna 4.8 knruş zam yapıl taben yaptığı konuşmada Bölükİ3açı miş ve sivasal kadro da, bir dere Şimdi bu iktidar tarafının uylarıy nın kendisine düşeni fazlasiyle yaması, Belediyece prensip olarak «Bu takdirde her suüstimali önle> ceve kadar, bu gayretlere imkân la reddedilmiştir. Biz bilelira böy pacağını bildirmiştir. Bu arada mek için müesseseleri ortadan kalvermek gereğini duymuştur. De le bir anlaşma var mı yok mu?» | Kıbrıs'ta Türk ve Rum cemaatlerikabul edilmiştir. dırmak yolu açılıruş olur. Sosyamokrasinin bir biçim meselesinden demiştir. I nin haklannı eşit surette almaları Zam teklifi Daimî Encümenin bu list bir ekonomi niTanıını kurmayı Nurettin özdemir (CHP) otur I gerektiğini belirten Podgorny. Rus ibaret olmadıgı gerçeği artık yurt günkü toplantısında görüşüldükten düşünenler, bu meseleyi maksatlaölrüsünde anlaşılma yolundadır. duğu yerden «CHP nin değil Mec yanın kesinlikle toprak ilhakı yasonra karara bağlanacaktır. 4.8 ku rına götürecek bir merhale sayllllllllllllllllllllll Küçiik bir azınlığı barındıran bu lisin reyi ile reddedilmiştir» «îiye ruşluk artış, şimdiye kadarki zam maktadırlar. Bu kampanyada, da(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) tahtaravalli sistemi ile memleket bağırmıştır. larda olduğu gibi, ekmek gramının ha ileri emeller besliyenlerin de rol sorunlarından hirbirine çözüm indirilmesi suretiyle yapılacak ve alacaklan tabiîdir!» demiştir. M.P. yolu bulunamıyacağı, bizim çibi 655 gramlık ekmekler 70 kuruştan Genel Başkanı, sosyal adalete saııımııııımııımıııııı dü.şünmiyenlere de bizim yararlansatılacaktır. Hâlen 685 gramlık ek mimiyetle taraftar olduğunu, andığımız yollardan düşüncelerini mek 70 kuruştur. Bu suretle ek cak bunun cemiyette bir sarsıntı Bugün 5. sahifemizde savunma hakkını tanımazsak bu Projeleri hazırlanan 9 baraj ile Sapanca İstanbul mek 30 gram veya ortalama olarak yaratmadan gerçekleştirilmesi geişin yürümiyeceği gitgide meydaisale hattını gösteren kroki 3 lokma daha azalraış olacaktır. ' rektiğini ifade etmiştir. na çıkmaktadır. Eğer bu sefer de elimiz böğrü Devamlı artış müzde kalmak istcmiyorsak, önii müzdeki seçimlere kadar çerçek Belediye İktisat Müdürlüğünün hukuk devletinin bütün icaplarını zam teklifi fırın sahiplerinin, işçivakit kaybetmeksizin yeriııe getirlerle imzaladıkları toplu sözleşmemeliviz. Bu dâva, sivasal partilelerin. ekmeğin maliyetini artırdığı re çeki düzen vermek, ulusal ar gerekçesi ile Belediyeye yaptıklatıkları (millî bakiyeleri) değerlenrı müracaat üzerine hazırlanmıştır. dirmek, hattâ toprak reformunu Halkm başlıca gıda maddesi olan başarmak dâvalarından daha önemekmek. zaman zaman Belediye ile lidir. Bir parti lek başına iktifırıncılar arasında pazarlık konudara şrelirse ne olur, gelmezse ne su olmakta ve fiatı devamlı şekilolur? Bunları hep denedik. Türkide artmaktadır. ye Büyük Alillet Meclisinde küçük partiler güçlenir de oyları ile hii% 12 zam ktimeti etkiliyecek bir duruma yükselirlerse «gidişat» ımız deği Ekmek fiatının son 15 yıldaki arşecek nıidir? Ekonomik görüşleri tışı şu seyri takip etmiştir: ya da savunduklan zünıre çıkar Sene Gram Kuruş 1 ları bakımından aralarında göze kadar tamamlanacak ve nüfusa gö gurlu Barajı, Isakö; Barajı, GökOrhan ERINÇ 1950 575 22 re verilecek su miktarı şöyle ola su Barajı. çarpan bir ayrıcalık bulunmadık) 1951 900 30 ' İstanbulun su meselesinin halli caktır: tan sonra, küçiik partilerin sayıca Büyük su kaynakları ile baraj1956 730 30 ! için Sular Idaresi ile Devlet Su 1 Kumeli yakası: \üfus; 2.703.000 lardan 7 si Anadolu yakasında olçoğalması ulusal kalkınma gayret1957 785 60 j Işleri Genel Müdürlüğü taratın temin edilen su; günde 548 bin duğundan, Rumeli yakasının sulerimizi daha da engellemekten 1959 950 60 I dan müştereken yapılan etüdler metreküp, nüfus başına düşen su; yu; Boğazın iki yakası arasında dö gayri neye yarıyacaktır? 1961 710 60 { sonunda 9 yeni baraj inşası ve Sa günde 203 litre. Bize gereken, birbirine benziyeıı şenecek sualtı isale hattı ile akta1962 750 65 'Kanlı olaylar sırasında panca Gölü İstanbul isâle hattıbirçok grupların koltuk .varışı deAnadolu yakası: Nüfus; 1.325.000 rılacaktır. Inkarıda belirtilen te1962 760 70 nın döşenmesi öngörülmüştür. ğil, fakat memleket kalkınması Kongoya giden arkadatemin edilen su; günde 548 bin sislerden ilk üçü ile Boğaziçi sualOrman Orta Okulun z 1963 730 70 Hazırlanan projelerin malî porvolunda birbirine uymıyan, hattâ düşen su; tı geçidi 1980 yılına kadar tamamdan mezun olanların. z tesi 2 milyar 213 milyar lira tut reküp, nüfus başına 1964 685 70 birbirine karşıt fikirlerin halk öşımız Yılmaz ÇETİNER, lanmış olacaktır. 207.5 litre. Bu duruma göre 1962 yılında 90 j E elemansızlık yüzünden mühendis ünvanı ile İşletme Müdürü ; maktadır. Ancak bu paranın içinniinde serbestçe tartışmasıdır. Malî durum Tesisler ve yerleri Afrikamn bu dikkate deTurdumuzda bu ortamı bir an z olarak görevlendirilmelerini protesto için 4 günden beri ders z de, isal» hatları için gerekli boruDevlet Su Işleri, belediye görev 1 kuruş 20 santim olan 1 kilo ekmek Gerçekleştirilecek tesisler önce leri arasında bulunan İstanbulun 1965 yılında 106 kuruş 80 santim . önce yaratmak zorundayız. Biçime Z iere boykot eden Orman Fakültesi öğrencileri dün Fakülte ; ları imal edecek bir fabrikanın ğeı ülkesini bütün cepruh katmaya bakalım. Bunu yapa : binasına bazı karikatürler asmışlardır. Bu arada bir bildiri Z kurulması konusu da bulunmakta lik sırasına göre şunlardır: su meselesine re'sen el atamamak den satılacak, zam tutarı 1962 yılıdır. Tesisler tamamlandığında şeh . Terkos üçüncü İsale Hattı, ö tadır. Bu yüzden meselenin çozü na göre »ol2 oramnda olacaktır. i heleriyle önünüze sermemazsak biçimsel ve sovut demokrasi bir gün kendiliğinden çükecek yaymlayan Fakülte Dekanı Prof. Muharrem Miraboğlu, ders Z re verilecek su miktarı, yılda 694 merli Barajı, Alibey Barajı, Ahmet mü için hazırlanan kanun tasarısıZam kabul edildiği takdirde topve boşu boşuna harcadığımız za Z İere girmemeye devam ettikleri takdirde öğrencilerin şiddetle Z milyon 300 bin metreküp artacak li Barajı, Baruthane Barajı, Istan na göre, Devlet Su Işlerine, İstan I lu sözleşme yürürlüğe girecek ve ye hazırlanıvor. , •ıana yazık olacaktır. = cezalandtrılacaklarını bildirmiştir. Ş tır. •• bul Sapanca îsale Hattı, Arnavut bulun su meselesi için 540 milyon fırın işçüerinin ücretleri de arta Devamı Sa. 7, Sü. 5 de , caktır. NADİR NADİ rillllllllllllllllllHIIİIİIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIMIHlllHIMIIllllUlllT Projenin iHt bolumü 1980 yılına ı köy Barajı, Tavşanlı Barajı, Sun (. Vakit dar  KARARI BEGENMIYEN HALK BELEDİYE BAŞKANINA TAŞ VE SOPA İLE SALDIRD1 PODGORNY "TENASLARIHIZ ÇOE BfiŞARILI OLDU» DEDİ B ERKİN SALI 6ÜNÜ WİLSON İLE GÖRÜŞECEK Basın suçlarının affına ait tasarı geriye bırakıldı Temaslarını tamamlayan Podgorny başkanlığındaki Rus Parlâmento heyeti bugün memleketimizden ayrılıyor Ekmek fiatı yeniden arüyor Bölükbaşı ticaretin devlefleşlirilmesinin karşısında olduğunu dün açıkladı TOPRAK REFORMU İstanbnlİDİatm bitmeyen derdi: Su ihtiyacını karşılamak için 9 baraja lüzum var Yılmaz Çetiner 2 milyar 213 milyon liraya malolacak olan tesislerin ilk kısmı ancak 1980 yılında bitebilecek KONGODAN DÖNDÜ MARIK \ Karikatürlü Boykot c
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog