Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI • Kadın ruhunu en lyi tahlii eden kadın yazar olarak tanınmıj TAYLOR CALDVVELLIn bu romam binde bir rıslanacak guzeihkte bir şaheserdirf E ŞAHESER \ Ç«**> t VAHDET CÜLTEKİN " f ROMANLAR ÇMEN r^.z.T" •• •• ı mmımrınııııııııııııııııııııınm» 41. yıl sayı 14531 umhuriyet T e l g r a f vm m e k t u p a d r e s i KTTRTTrTÎSTT; tTTTVTTR o s t a K u t u s u : İ s t a n b u ! N o . 246 : C u m h u r i y e t İ s a n b u l P NATlt T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 \ \iktisat/'İ'eorısi Kıtaplıgı Sen No. 1. \Yonetfn: Doçent Dr. Yüksel Ülken A İ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE HSERMAYE TEŞEKKÜLÜ \ Yazan: R. NURKSE Columbia Oniversitesinde Profesor Sermin ilk kitabı olan bu unlu eserde «İKTİSADt KAUONMA» ile ilgili meseleleri bütfin açıklığıyla bulacaksınız. KURÜCUSTJ: TUNÜS NADÎ B ^ İsteme adresi: MENTEŞ KİTABEVI, Muhurdarzade hanı 432 Bahçekapı İSTANBUL Cumhuriyet 501 Salı 12 Ocak 1965 Tanm Bütçesinin görüşülmesi başladı Tarım bütçesinin müzakeresinde toprak reformu, önemle üzerinde durulan konu ol muştur. Bazı milletvekillerinin tasarının reddi üzerinde yaptıkları konuşmalara cevap veren Tarım Bakanı; «Bunun bir memleket gerçeği» olduğunu belirtmiştir. SAHİN: "TOPRAK REFORMU 1000 DONUMDEN ANAYASA EMRİDİR.OLACAK FAIIA ARAIISI ETHEM KIL1ÇOGLU İnönü sıyası hapatıııın sonunu yaşıyot,, Toprak Reformu Tasansı üzerine Adanalı çiftçiler konuştular Siyasî partiler, AP hariç Millî Bakiyede birleşti 99 Bir milletvekili bunu "Solokratlar hazırladı,, dedi ANKARA 11, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara, 11 (Cumhuriyet Bürosu) Millî bakiye sistemini sağbyan tasan hakkında menfi tavır takınan A.P. ye karşüık diğer partiler, tasanyı «olumlu» karşılamaktadırlar. CHP, Y.T.P. den sonra M.P. ve C K.M.P. de bugün gorüşlerini açıklamışlardır. MP. Grup Başkanvekih İsmaıl Hakkı Akdoğan bu konuda şunları soylemiştır: «Nisbî temsilde esas, partilerin aldıklan oy nisbetinde parlâmentolarda temsil edilmeleridir. Millî bakiye sistemi ise bu gayeyi en çok ve en âdil şekilde tahakkuk ettirecektir. Biri, bu sistemi teklif eden defcil, teklifin getirecegi rejira alâkadar eder.» Oğuz «Adalet sağlanacaktır» diyor öt« yandan C.KMP. Genel Başkanı Ahmet Oğuz, C K.M P. nin otedenberi nisbl temsil esasını sarunduklannı, çoğunluk sısteminden çekılen sıkıntıları belirtmiş ve tasan ile riyazi adaletin saglanacagını söylemişttr. ütçe Komisyonunun top lantısında tenkidleri cevaplandıran Tarım Bakanı Turan Şahin «Toprak reformu mücerret toprak dağıtılması demek değildir. Tanm reformıınun bir unsuru olarak temel kabul edilmiştir. Türk milletinin refaha kavuşmasında birleşen sizler, tasanyı reddeder durumda değilsiniz» demiştir. B Adana, (Ozer öztep yazıyor) dananın büyuk araai sahıplerC Toprak Reformu tasarısının açıklanması üzerine, «İnönü, her halde siyasî hayatının son demlerini yaşamaktadır... Kendisi ile bb> likte partisini de bir daha dirilemivecek hale gokmaktadtrj» demiştir. Buna mukabıl merkezi şehrimizde bulunan «Toprak Reformu Derneği» Genel Sekreteri avukat Zeld Dırek ise, tasanrun Meclise sevkin den duydukları memnuniyeti ifade ediyor ve şoyle dıyordu: «Mülkiyetin dağılışında temerküzü önlemek ve toprağı işliyene veroturKamulaştırma sonunda arazi sahiplerinin eline mek istenildiğîne göre, köydeve samayıp da şehirlerde ticaret nayi ile uğraşanlann ve geçecek paranın sanayie kaydınlması düşünülüyor meslek sahiplerinin köylerde serbest bir ka ANKARA 11, (Cumhuriyet Bürosu) rış toprak sahibi olmalarına izin vermemek gerekir.» evlet İstatistik Enstitüsünce düzenlenen ve bugüne Günlerdenberi soylenti şeklinde kadar açıklanmasından kaçınılan 1963 tarım sayunı sürüp gıden ve bühassa ekserisini na göre 1000 dönümün üzerinde elinde toprak bulunan C.H.P. lilerin teşkıl ettiğı bır zümözel çiftliklerin sayısının 4324 adet olduğu öğrenilmiştir. re tarafından İnonu ve hukumetl aleyhinde bır kampanya açılmasıAynı sayıma göre elinde 5000 dönümden fazla toprak na sebep olan toprak reformunun Meclise sevkı, Adananın toprak sabulunanlaruı sayısı ise 491 i bulmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) hıplerıni, buyuk bır sınırlılık ıçınde bulunduruyordu. Yıllardanberi, siyasî kanaatlerı yuzunden bırbırlerı ile «kanlı bıçaklı» olanlar artık, «kader birliği» yapıyorlardı. (Arkası Sa. 7, Su. 4 te) A OUN 4324 KİŞİ VAR D Bakan, dün gece yapılan tenkidler sırasında Nıhat Diler (YTP) in toprak reformunu hazırhyanlardari «Solokratlar» dıye bahsetmesjne değınnıiş ve junları söylemiştir : ULAŞTIRMAYA BAGLI TEŞEKKÜLLERDEN YALNIZ PTTKÂRDA ftlfkara rr (Cunrtıurijct Bürosu) daşlarınızın s«I tandansı ile Ulaştırma Bakanhğı bütçesi için Wr ilgisi yoktnr. Bm tasanyı bahazırlanan raporda Devlet Demiryol zırlıyanlar, memlekette düzelarırun durumu «TCDD İşletmcsi A nin »arsılmamasını ve memledan Z ye kadar bozuktur> diye taketin sosyal yapısım dikkate Italyan sanayicisi Corofiglio'nün kansı Türk asıllı Dolores Kohenka'nın 2,5 müyon lıralık elmaslarını nımlanmaktadır. çalan iki Türkten Henry Nacar, polis merkezine elleri kelepçeli getirilırken görulüyor. Henry yakalandığı almışlardır. Toprak reformnnn Ismet Sezgin (AP) ve Şevki Ayzaman kadın elbiseleri giyerek kaçmaya çahşmaktay dı. Polıs bugün, ıkı hırsıza sahte pasaport temin eden hazıriıyanlar ne sağdadır ne san (CHP) tarafından hazırlanan ra Muhittin Eskin ismindekı bir Türk'ü daha Roma'da tevkıf etmiştır. porda özetle bu konuyla ilgili olasoldadır. Memleket menfaatlerak şunlar belirtilmektedir: rini düsünmüslerdir. Anayasa B. M. M. Butçe Kornisyonunda •İdarî ve tcknik yonden âcil tcd bunn emretmistir. Yapmak zobir senatorün «yurt dışında çalışan birler alınması zaruridir. Bakanlık runluluğa \ardır. Hangi iktidar hekımler vatandaşlıktan ıskat, ve teşekkül olarak bir an önce gere gelirse gelsin, memleket gerçek hattâ ıdam edılmelı» şeklinde snrğine tevessul olunmasını önemle be lerine sırt çe\iremez.» fettıgi söz doktorlar arasında bulirrraek isteriz. Aksi halde, bu büBu sozler uzerıne Ethem Kılıçyuk bir tepki yaratmıştır. Tur'c yük millî müessescnin coküntüsünfl oğlu (AP) «Toprakları dağıtıyoTabipleri Bırliği Merkez Konseyi tâmir mümkün olmayacaktır.» ruz. Sermayeyi de dağıtalım, olsun adına Doç. Dr. Ruknettin Tozüm Türk Hava Yolları bitsin» dne mudahale etmj^tır. im2asiyle Mıllet Meclisi ile Senato Raporda belirtildiğine gore Türk Bakanlığın yeniden Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal YarHava Yollarının zaran, geçen yıla dım Bakanlığı ve Y.T.P. Başkanlıdüzenlenmesi gore 9 milyon lira azalmıştır. 1964 ğına bırer teessur telgrafı çekilmış yılı zararı 18 milyon lıra tahmin eBakan. bır zıraat teknisyenının ve bu arada yayınlanan bir bildıri dılmektedir. Raporda ayrıca Hava kendı işınden baska polısıye hızile YT.P. senatoru protesto edilYollarma 3 adct kısa orta menzil metler de dahil 26 ısi olduğunu, omıştır. li jet uçağı alınması ve Ortadoğn ile nun köyluye tarlada hizmet edeAvrupa arasmda işletilnıcsi tavsiye .'•••llllllllllllll Savcılık, pazar gunu Emınonu bılecek duruma getırılmesı gerekedilmektcdir. Böylcce yılda bir mil Öğrencı Lokalınde yapılan T.Î.P. tiğini söylemiş ve bu yolda yeniTon dolâr civannda kâr sağianabile Kongresini basmak istıyen nümaden duzenleme çalışmaları japılcektir. yışçılerden 20 sı hakkında «Toplandığını bıldırmi'itır. P.T.T. tı ve Gösteri Yürüyüşleri HürriyeOrman isleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşek ti Kanunu» na muhalefet iddiasiyle «Nasıl ormansız vatan olraazküller arasmda 1964 yılını kârlı ka soruşturma açmıştır. 17 yaşmda bir »âsi genç>, sinemada bitmesinden sonra «hesaplaşmaya • patacak olan yalnız PTT olacaktır. sa, vatandaşsız vatan da olmaz» Sanıklar hakkındakı soruşturma, bıçakladığı dâvet etmişlerdir. Filim bitınce saat I 32 milyon 2flfl bin liralık bir kâr Millî bakiye ya da artıklar sistemini hükümet. hiç bir partinin Mecliste Ş dıyen Şahin, ozetle şunları soy yer kapmak yuzunden kunduracmın öldüğünü öğrenince 23.30 sıralarında smemanın kapısın ı bekienmektedir. tam çoğunluğu sağlıyamaması için getiriyor. İnönü, geçen gün : olay tanıklarının tesbıt ve dinlenlemıstir : mesiyle tekemmül ettikten sonra Grupta bunu açıkça ifade etmiş ve demokratik sistemin devamı ; «Kannnî yasaklarla orman dehşete kapılarak «kekeme» olmuş da buluşan gençler, bıçaklarla biri karar tur. Şehzadebaşı semtıni heyecana birlerine girmişlerdir. Bu arada çev isteniyorsa yeni hükümetlerin mutlaka koalisyon tarzında kurul ; dâva açıhp açılmamasma tahribini önlemek mümkün de veren cinayet olayı, evvelki gece ya resinde Zeyto diye tanınan balıkmaları gerektiğini söylemiştir. î verecektir. ğildir. Orman içinde yasıyanla rısı Taran Sinemasuıda cereyan et çı. 19 yaşmdaki Cüneyt Ank'ı vurBeyannameler nerede basıldı? Meseleye sadece rejim açısından bakarsak Parlâmentoda sandalye : rın hayat sartlarını düzenle mıştır. muştur. Cerrahpaşa Hastanesine kal lerin dağılmasının ve koalisyonlu idarenin devamının gerekli ol ; «Milliyetçi ve Mukaddesatçı Ünimek bu Bakanhğın temel ülküZeylullah Akan admdaki balıkçı dırılan kunduracı, ameliyat snrasmmadığını ileri sürmek güçtür. Tarihî, ekonomik, sosyal neden : versite Gençlifi» adı altında dağısüdür. Keçiyi çıkarırken onnn genç, 6 arkadaşı ile birlikte «Turist da olmüştür. Olaydan sonra, oturlerle toplum daima iki kamplı hale gelmek istidadıııdadır ve : tıian beyannamelenn de teksir eyerine ikame raaddesi \erilme Ömer» filmini seyretmeye gittiği si makta olduğu Hacı Hüsrev Mahalle şeklî demokrasinin özellikieri bu istidadı büsbütün arttınyor. Nı ; dildığı yer henüz tesbıt olunamatekim, D'hont sisteminin parçalamasına rağmen, iki kamp ya Z mıştır. Ancak bunun da tahkıkata lidir. Mersinde orman içi köy 'nemada yerinin başkalan tarafın sıne kaçan Zeytullah Akan yakalan taş yaıaş yine teşekkül etmiş, bu kuruluşla ters orantılı olarak r tesir etmiyeceği ve beyannamelelerden keçi alınmakta, oır/n ye dan kapıldığmı görünce sinirlenmiş mıştır. Cinayet soruşturması ile iltir. Bu sebepten çıkan munakaşa sı gıli olarak kavgacılardan 7 kişi neküçük partiler erimeye başlamıştır. Gerçi Meclisteki denge he 1 nn herhangi bır teksir makinasıyle rine koyun verilmektedir.» nüz tamamcn değişmiş değildir. Ancak 1965 seçimlerinde, bu ; basıhp dağıtılabileceği belirtılmışBakan, ormanhk araziden açıla rasında, iki grup bırıbirlerini filmin 1 zaret altma alınmıştır. ^* <to~ • * giinkü sistemle. kamplardan biri ve muhtemelen A.P. iktidara : tir. • •••••ııtıllllllııılllıllllılıllllllKllllllı: rak, zeytinhk, narenciye bahçesi • l l l l l l l l l l l l l l l l • • • • • • • • • • • ^ • • • l l • • • I I Fenni ISLÎMYELÎ gelecek, dolayısiyle çoğunluk iktidan yeniden kurulacaktır. r haline getirilen yerlere orman bölTedbir ahnmıstı /# iürütme orgamnm kuvvetli bir çoğunluğa dayanması şüphesiz, bi : Devamı Sa. 7, oü. 4 de T.l.P. kongrelerınde bu turlu hâzim gibi kalkınmak zorunluğunda olan bir memleket için önemli, = diselerin sık sık çıkmakta olması hattâ gerekli. Hele daha çok aksiyon vaadeden partilerin işbaşına I geleceği düşünülürse çoğunluk hükümeti sisteminin faydalı ol : dolayısiyle polıs cumartesi geceduğu inkâr edilemez. Şu var ki iki kamplı rejim daha önce tec ; sinden itibaren gerekli tedbirlerı rübeden geçmis ve bu tecrübe bir ihtilâlle neticelenmiştir. İşte ; almış ve Kongre saatinde de Çevık İnonu, artık ojlar tasarısını sa\unurken soylediği «millî hâkimiye I Kuvvete mensup ekıpler Eminönu tin ve iradenin yaşamasını istiyorsak küçük partileri yaşatacak : Oğrenci Lokali çevresinde görevII bu sistemi kabul etmeliyiz» sözüyle bu noktaya işaret etmiş ve ; lendirilmistir. Bu suretle daha büiki kamplılığın siyasî partilerin emniyetleri bakımından tehlikeli : j uk arbede ve kanlı olayların ce I Ankara, 11 (Cumhuriyet Bu olduğunu belirtmeye çalışmıştır. Z revanı dnlenmıstır. | rosu) «Dış Tiearetin DevInonı denıek ister ki. A.P. \e>a C.H.P.. eoğunlukla iktidara. hangisi ; S.B.F. nin PROTESTOSU letleştirilmesi» konusunda yagelirse gelsin gitmemenin gu\eni içinde bulunacak, dolayısiyle ; Sıyasal Bılgıler Fakültesi öğKanlı olaylar sırasında pılan tartışmalara değınen bır 950960 devresine yeniden donulecektir. = ıenci Derneği ile Fikır Kulubü budemeç veren Tıcaret Bakanı Kongoya giden arkadaKoalisyonların iş gorememeleri. zayıflıkları bir jana bu teşhiste ger ; gün ayn ayrı yayınladıkları ıkı Fennı İslımyeli, Hukumetm çek pajı \ardır. Ancak. acaba koalisjoıı sistemleri de donüp dola Z bildiriyle tstanbul'da T.l.P. top«Ne özel sektörcü, ne de devşımız Yılmaz ÇETİNER, şıp bir başka yoldan ayni noktaya gelmeyecekler midir? : lantısına yapıian saldınyı protesletçi» olduğunu açıklamış, Yazan: İSMAIL CEM Boyle bir soruya hayır demeğe imkân jok. Kalıp teşekkülleri sadece ; to etmişlerdir. kendılerının ancak «Karmacı» Afrikanın bu dikkate desun"i tedbirlerle a>akta tutup. onların desteğiyle belki «bazı teh ; Bu yazı dizisinde şu kogoruşu benimsediklerini ifade likeler» bir sure için onlenebilir. Ama sadece bir süre icin. Zira : ğer ülkesini bütün cepetmiştır. nular inceleniyor: bugun açıkça gorulmektedir ki, Mecliste sandalyaya sahip olan par 1 Son gunlerm onemli bir ic Türkiyede açlık tehlikesi heleriyle önünüze sermetilerden, M.P. hariç. diğerleri. kendilerini geleceğe hazırlamak ve ; I tartışması nitelığını taşıyan ve toprak reformu ku\vetlendirmek >erine ters yönde çalışıyorlar ve gun geçtikçe ta : ' bu konu hakkında hükumetın ye hazırlamyor. belâ parti olmaya doğru gidiyorlar. Artık oylar yoluyla bunlara : k Dünyada ve Türk Toprak goruşünü Tıcaret Bakanı şu Bursa 11 (a.a.) Bugun Bursaj a \erilecek 810 sandaljayı şimdiden kabullenmi; görunen partilerin ; şekilde açıklamıştır: Reformu Kanun tasarıMeclisteki dengeji nasıl kurabilecekleri ve başında kursalar bile, \ gelen So\yet Rusyanın tstanbul Arkadaşımızın hazırladı«Iktisadi kalkınmamızla ilsında: nasıl de\am ettirecekleri bilinmez. ; Konsolosu Konstantin Karpov ile ' gili bütün meselelerin çözüm | ğı bu yazı serisinde, tam Şimdi denilebilir ki. peki partiler bu tehlike ortada ikeıı neden ken ; Tıcaret Atase Yardımcısı Albert O Toprak mülkiyetinin yolunu, Türkiye Büyük Millet dilerini düzeltmiyorlar? : Strazbıg, ocak, subat ve mart ayMeclisince kabul edilmiş bu | tam sesleri arasmda ya6 sınırlanması Bunun sebepleri ceşitli: ; ları içınde memleketimizden 2 lunan kalkınnu plânının her Once kuçük partiler minyatür biıer kitle partisi hüviyetinden kur ; milyon dolar tutarında tütün, zeyQ Kamulaştırma alanda bütün gerçekleri ile şıyan bu kara ülkenin tulamamaktadırlar. zaten siyasî ve sosyal anlayışlar kurtulmağa \ tınyağı, yemeklik zeytin, kuru uve tam olarak uygulanmasınO Toprak dağıtımı musait değildir. Kitle ikiye a>rılmış olduğuna göre, büriin çaba : zum ile narenciye alacaklannı soy I da görmekteyiz. bize çok yabancı gelen I M guıuıcnKJu. | ücüncü muvazenc partisi yonüııe harcanıyor ve dolayısiyle bu ça ; lemislerdir. O Topraklandırılan köyPlân'ın uygulanmasında, A I Abir sürü âdetlerini ve bitbada hangi lider halka daha >akın gorünüyorsa. klâsik poliükayı ; 105 milyon dolar tutarındaki annayasamızda ifadesini bulan | lünün sorumluluğu hangi lider daha çok becerebiliyorsa. onun partisi ''amplarm ara : laşmayı imza etmek üzere Tıcaret karma ekonominin kurallan mez tükenmez siyasî sındaki boşluğa \eıleşebiliyor. Meselâ Osman Bölükbaşı şimdi : ve Dnisleri Bakanlığından bir he karma ekonominin kurallan . ic Reform başanya ulaşaaraya girmis gibidir Z j etin, bu ay içinde Moskovaya gıcak mı? na uyarak halen olduğu gibi I mücadelenin nedenlerini Bu duruma gore. sos\al yapıdaki değişikliklerle si.vasî anlayışlar ara ; deceğini söyleyen Sovyet Ata«e sında bir paralcllik kuıulmadıkca ve partiler bu paralelliğe uy \ Yardımcısı, ilk parti olarak 3,5 mıl bundan sonra da, özel sektö I çok renkli bir üslupla Dış tiearetin devletiejtirılmesini savunan Orhan gun olarak yerlerini alamadıkça art'k oylar sistemi beklenen ne Z re ve kamu sektörüne gerek . %on kilo tutun. 26 bın ton zeytinApaydın partısınden ayrıldı Gazeteler ticevi vermevecek ama hir sure icin belki statükonun devamml bulacaksınız. li önemi vermekte ve özel te I sağlayabileccktir. .. Z vağı, 5 bin ton yemeklik zejtın ve DEVLETÇİ DEVLETLt 3 bin ton portakal alacakiarım »oyşebbüsün yaratıcı gücünü her I Ecvet GURESÎN E ııııtııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııımiMiıııııiiiıttıııııııııııııııiMi alanda desteklemekte karar • l.ıııııiMiiıiâiıııınııınııııııııııııııııımıi"»"'»'»»""111*"1""1"'1""*"4** Doklorlar YTP li Senatörii protesto etti KOHENKA'NIN UGURSUZ ELMASLARI! 'trletoto: CumhMijef A.P. <Kon» Lrtaolnrt) 20 nümayişçi hakkında adlî soruşturma açıldı TİP kongresini basmak isteyen nümayişçilerin, göıdağı vermek gayesîyle hareket ett/ğ/ ileri sürülüyor unün Isteneni verecek mi: Bıçakladığı şahsın öldüğünü öğrenince kekeme oldu Yılmaz Çetiner 1 I Hükümet ne I özel sektörcü, Ine devletçidir KONCODAN DÖNDÜ TOPRAK REFORMU Oünyada ve Türkiyede Rusya 105 milyon dolarlık mal alıyor I I I I I I YARIN CÜMHÜRİYETTE L ÜT1Z.» |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog