Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR YENİ SERİSİ ÇIKANLAR SOSYALİZM G. BourginP. Ronbert T. 250 K. SOSYAL SINITLAR P. Laroijue T. 250 K. ADALET TARİHİ M. Sousselet T.2S0K MODERN BASIN P. Denoyer T. 250 K. SİYASl REJİMLER M. Duverger T. 250 K. ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİ A.Berge T. 250 K. SİYASl Propaganda J. M. Domenach T. 300 K. SÖZ ve FİKİR HÜRRİYETİ J. B. Buri T. 200 K. FELSEFE MESELELERİ B. Bussel F. 400 K. HATTPUK SANATI J. Brun Bos T. 400 K. REMZf KİTABEVİ İUncıhk: 429» 430 41. yıl sayı 14530 umhuriyel KURUCUSU: YUMJS NADt Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 97 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 • Türk Edekîı 1965 Edebiyatımızın bir yllını en güzel örnekleriyle elinizin altına getiren antoloji. S. Eyüboglu, V. Günjrol, O. Buıian; Kâzım Hikmet, Ercümend Baızad, F. H. Dağlarca,, Oktay Rifat, Melih Ckvdet. B. Necatigil, I. Berk, T. Uyar, E. uansever, O. Süreya; Yaşar Kemal, Orhan kemal, Samım Kocagöz, O. Akbal gibi 142 seçkin yazardan eleştiri, ş i i i hikâye 256 sayfa, W.5 lira. DE YAYINEVİ, VİLÂYEt HAN, CAĞALOĞLÜ Memet Fult'ın Seetikleri Pazortesi 11 Ocak 1965 ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI "Bu tasarıyı en solda olanlarla en sağda olanlar beğenmiyecek,, Uygulanması içitt her yıl bütçeye 100 milyon lira konacak tasarı, özel arazi mülkiyetini 5000 dönümden 25009e düşürttyor Ankar» 10, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak Reformunun ! esasları açıklandı OLAYLARIN BAŞLANGICI Olayların başlangıcı eski Eminönü Halkevinin nasıl oiupta TİP idarecilerine kiralandığı meselesinden çıkmıştır. Resimde Yüksel Cengel ve muhaliö olan genç görülüyor. arım Bakanı Turan Şahin, «Toprak Reformu Kanun Tasarısının» esaslannı açıklamış ve tasarının Meclise sevkedileceğini bildirmiştir. Yeni tasarı, özel arazi mülkünün azamî büyüklüğünü 2500 dönüme indirmektedir. Eski tasarıda bu büyüklük 5000 dönüm idi. T TÜC /IDIMIM f r\Of\l\l |V /|V h B Yeni tasarı bir yenilik da vanı iki misline çıkarmaktadır. Geçmiş dört yı&a üretimini yüzde 50 oranında arttıran çiftlikler örnek çiftlik sayılarak bu Imtiyazdan yararlanacaklardır. 11 BÖLtİM VE 115 MADDE OLAN TASARITasarı hakkında Tarım Bakanı NIN ESASLARI BAKAN TARAFINDAN AÇIKTuran Şahin şunları söylemiştir; «Bu tasarıyı en solda oLANMIŞTIR. BL'NA GÖRE KANUN YAYIMİ lanlar beğenmiyeceklerdir. j TARİHİNDE YÜRÜRLİJĞE GİRECEKTİR. | Bu tasarıyı en sağda olanlar { beğenmiyeceklerdir. Ama bu tasarı Türk çiftçisinin hayVYGL'LAMA Uygulamaya Bakanlar Kurulunun I siyetli bir insan olarak yaşaseçeceği bir Pilot bölgeden başlanacaktır. Uygulama' masını sağlama amacı ile bunyeyi sarsmadan yapılacaktır. Toprak reformununl hazırlanmıştır. Bu tasarıyı uygulanması için bütçeye her yıl 100 milyon lira kol bu devrede çıkarmağa çalınulacak ve bundan bir fon tesis edilecektir. Ayrıca' şacsğız.» bu konuda milletlerarası yardımlasmadan yararlanıı lacaktır. I Toprak reformu ürkiye Işçi Partisinin genel Bakan, Toprak reformu yapılmayönetim kurulu toplantısı dün sı ge.rekçesini şöyle izah etrnişjtir^ hâdUeli geçmiş ve toplnntımn y »ite cfrMhna dagttmak I «Türkiye gibi nüfus artışı* yapılmıs oldnfu Eminönti öğrenci »uretiyle toprak genişliğini azaltmayı önlemek içinl nın toprak uzerinde her an arl.okali ile Parti Genel Merkezinin tasarıya hükümler konulmuştur. Tasarı kanunlaştığı' tan olumsuz baskısı mevcut bulundağu bina. gençler tarafın • takdirde yürürlüğe giriş tarihinden itibaren geriyel memleketlerde, {opraksız veya daıı taşa totularak esmlsn kırılüç yıl teşmil kaydıyla «Temliki Tasarruf» durdurull az topraklı çiftçilerin, üzerinmıştır. maktadır. I de asgarî geçimlerini emni • 500 polisin almış olduğu sıkı emyet altına alabilecek bir çalışma niyet tedbirlerine rağmen, «Milliyapmasını sağlıyacak toprak mül, KAMULAŞTIRMA Kamulaşnrmada, bedelin liyetçi ve mukaddesatcı Cniversiküne sahip kılınması şarttır. Mem 25.000 lirası, küçük çiftçinin kamulaştınlan arazisite çençlifi» adı ile beyanname daleketimizde birim alanda daha faznin bedelinin tamı, 250.000 lirayı aşan kamulaştırma ğıtan ve çoğunluğunu tmam Hala verim almanın bütün çahşmabedelinin onda biri, kahve, han, dükkân, değirmen GÖTÜRL'LÜYOR Olaylar sırasuıda 20 ye yakm genç hâdise tip Okulu; Yüksek Islâm Enstitülarıııı kapsayan bir ifade olarak ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan sü ile Hukuk Fakültesi Talebe Der Tarım Reformunun çıkarmak suçuyla Adliyeye verilmiştir. İşte bu grtıçlerden biri polis neği ve A. P. gençlik kolu yönetıyapı ve tesisler bedelinin tamamı peşin olarak, baki • kullandığımız (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ler tarafından Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor. yesi eşit taksitlerle ödenecektir. cilerinden bazılarının bulunduğu 150 200 kişilik bir grup; T. 1. P. toplantısının yapıldığı lokale saldırmışlardır. Taşlamalar sırasında, çürük yumurta; mürekkep atan nümayişçiler. Lokalde T.t.P. top lantısınm yapılmasına müsaade et tikleri için M.T.T.B. yöneticilerini TİP delegeleri toplantıda ön sırada oturanlar kordiplomatik erkânıdır. de protesto ettikten sonra, Işçi Par Türkiye gibi nüfusunun yüzde 79 i tarunla uğraşan bir nıemlekettc, tisi mensuplarına «Moskovaya, Mos milli gelir içindeki tarım payının yüzde 45 i biie bulamaması kovaya ..», «Kahrolsuıı Komünistgerçekten hazindir. Oysa ileri memleketlerde her iki oraıı başaler» diye bağırmışlardır. Polis, ehaş. hattâ millî gelir payı çok ilerlemislerde daha da ileri gider. lebaşı durumunda olan 20 nüma • Şüphcsiz Türkiyenin bu oranları vennesinde çeşitli faktörler rol yişçi genci yakalıyarak, Adliyeye oynuyor. T.İ.P. Genel Yönetim Kurulu toplantısını bir konuşma ile açan Genel Başkan Mebsevketmi.ştir. L'retim yetersiz, verim düşüktür. dolayısiyle gelir düşüktür. Topmet Ali Aybar, 1969 seçimlerinde Türkiye Işçi Partisi başa güreşecek» demiştir. OLAY NASIL BAŞLADI? raklar, ormanlar tahrip edilmiştir, edilmcktedir. Erozyon tehlikeli «tnsanın insanı sömürmesine karşıyız», «Herkes için hürriyet ve demokragi» ibarebir hâl almıştır. Tarım nüfusunda teknik bilgi ve teşebbüs fikri Olay, saat 10 da Cağaloğlunda leri yazıh sahneden 500 e yakın topluluğa hitap eden Genel Başkan, 1964 yıhnda içto yoktur. Üretim ataçlan ilkel. işletme sermayesi yetersizdir, patoplanan ve «Milliyetçi, makadde ve dıştaki olayları partisi yönünden değerlendiren konuşmasının sonunda seçimlere zarlanma gelişmemiştir ve üstelik tarım nüfusu. üretimin karşısatçı Cnîversite çençliği» admı değinerek özetle şunları söylemiştir : Devamı Sa. 7, Sü. 5 de layamıyacağı oraııda artmakta. gizli işsizlik kronik bir hastahk gim stanbul'da bulunan Millet Partisi Genel Başkanı taşıyan grupun kütle halinde Lobi memleketi kemirmektedir. Bütün bunların yanıııda Bakanın da ; Osman Bölükbaşı. Millet Partisi tarafından Ka kale girmelerine. kapıdaki görevlisöylediği gibi tarımda çalışanlardan dörtte üçünün. tarımsal top : sımpaşa Ünal Sinemasında düzenlenen bir toplan lerin ve polisin engel olmak isterakların yüzde 29.4 üne ancak sahip oldukları. geri kalanm ise : mesi üzerine; patlak vermiştir. tıda konuşmuştur. dörtte hirin elinde bulunduğu. ayrıca topraklarııı parçalanmış ; Aralarında; gençlikle ilgisi olmıTürk Sovyet münasebetleri ve Türkiye'nin dış olduğu bir vakıadır. Kısaca tek kelimeyle, tarım memleketi iddia yan ve bunlarla beraber sayılan politikası konuları uzerinde duran Bölükbaşı, şunları 300 e yaklaşan grup; toplu halde sında olan Türkiyenin tarım durumu berbattır, hattâ yapılan he : söylemiştir : saplara görc. özellikle Prof. Baade'nin tahminlerine gbre memle ; lokal kapısında Istiklâl marşı söy«Hayatî bir önem tasıyan dış politika mevzuunda lemeye başlamışlardır. Daha sonketimizi. tedbir ahnmadığı tabdirde. yakın yıllarda etkileri eeşit : li sonuçlar doğurabile<'ek. tarım üretimiııde düşüklük, halk diliy ; bile, muhalefet ve iktidarın danısma ve dayanışma ra bir genç, Mehmet Akiften şiirIe. kıtlık beklemektedir. Nitekim, yakın yıllarda buğday ambar ; geleneğini kurmak yolunda ciddi hiçbir adım atılma ler okumuştur. Bu arada lokale ları diye ösünülen Türkiye hâlen Amerikadan her yıl yüzbinlermıştır. Türkiye kaderini, şu veya bu devlete değil, girmeye kararlı olan grup, binace ton buğday ithâl ediyor ve konjoııktüre göre üretimdeki nispi prensiplere bağlamah ve bütün dünya devletleri ve nm önündeki polis kordonunu zor artıslar. nüfus artışındaki tempoya uyamadığı için ithalât devanı(Arkası Sa. 7, Sü. 4 t e ) bilhassa mânevi ve tarihî bağlarla bağlı bulunduğulı hâle gclivor. nıuz devletler ve komşularımızla müııasebetler kurmağa çalışmalıdır. Türkiyeyi, süratle gitmektc olan bu tehlikeli yoldaıı geri doııdürebilBunu yaparken de. hür dünya ile mek için hiç şüphcsiz bir tarım reformuna. daha doğrusu geniş alâka. dostluk ve ittifaklarım mahanlamda bir tarım reformuna ihtiyaç var. Bu reformun içinde fuz tutmalıdır. Aksi bir kanaatın tabii kayııakları korumak. üretimi artırmak, veıimi yükseltmek. doğmasına meydan vermemeli, ifdağınık tarınıdan toplıı tarıma geçmek. tarım nüfusunu azaltmak. urhal, (Haluk Besen bildiriyor) Savcılık Dr. Nejat Atalay'm ölürattan tefrite düşmek gibi hir durum sjizli işsizliği (inlemek. toprak ve orman tahıibinin önüne geçmek mü Ue ılgili dosyayı yeniden ele aldığından Amasya ve Turhal'da yaratılmamalıdır. ve asıl önemlisi bir toprak reformu var. Asıl öııemlisi diyoruz; halk arasında oiay yeniden güniin konusu haline gelmistir Savcı Türk Sovyet münasebetleruıin. Zira artık bilinmektedir ki toprak reformuna dayanmayan, topGökalp Ozoğuz tahkikatı derinleştirmekte ve sanık Doğan'ın zile Ağır bu esaslar dahilinde tcenni ve tem rak reformu temelüıc oturtulmayan bir tarım politikasmm ne kaC eza Mahkemesine getirilmesini beklemektedir. Savcı ilk andan itibaren kin içinde geliştirilmesi sayretlerine dar iyi plânlanmış. bütün tedbirler ne kadar alınmış olursa olsun yü ahkikatı yürüten Tokat Emniyet Müdürünün Ankaraya çagırılarak Doğan Millet Partisi karşı değildir. Meclis rümesine imkân yoktur. Makineleşmek, sulama, erozyon mücade> konuşturulmasını istemektedir. kürsüsündc ev sahibinin nezaketini lesi, teknik bilgi. hrpsi için önce geliştirilmeye. kalkındırılmaya Kürtaj teklifi kötüye kullanan Sovyetlerin. dostluk uygun bir ortamın yaratılma«ı gerektir. Bu ortam Alinin toprağını Ur. Nejat Turhalda çok sevilmek kisvesi altında her şeyi istismar eVeliye veren. ya da devlet topraklarını parselleyip dağıtan çok •dir. Bekâr olduğundan Şeker Fab debilecekleri de gözdeıı uzak tııtuldar anlamlı bir toprak dağıtımiyle de sağlaııamaz. Bu ortamın haka.sı Müciürlük binasında 218 numamalıdır. zırlanması için bir yaııdan toprak temerküzü önlenirken. öte yanıııaralı lojman odasında kalmakta(Arkası Sa. î , Sü. 6 da) dan ufalanmış parçalar hirleştirileoek. yeterli aile işletmeleri. ve .lır. 8 temmuzdan önce arkadaşı hattâ bu işletmelerin toplanmasiyle meydaııa getirilecek kooperalıulunan Faruk Çöl ve kâhyası Dotifler kurulacak. böylece hastalığın toplu halde tedavisi sağlanian Bergamaboğlu kendisinden ınış olacaktır. Reformun yeni hir tarım politikasma temel olma nif)oğanın karısı Fatoş'a kürtaj yap teliği yan«nda sosyal ve siyasal gayesi şüphesiz vardır ve Türkiye ınasını istemişlerdir. Bu teklifi dok GÖSTKKI Teknıktr uğrenciiçin bu gaye belki de diğerindeıı oııde gelir. tor reddetmiş ve bu cevap da FaVfrika'daki siyah insanların uyandığı bir devirde yaşıyoruz. Şö leıi VII. Milli Eğhim Şürasmın ruk ile Doğan'ı sinirlendirmiştir. almış olduğu kararların, tatbik samürge idareleri birer ikişar vıkılıyor. Avrupa derebeylik reji(Arkası Sa. 7. Sü. i te) minden kurtulalı asırlar oldu. Asya'nın ucunda tek batılı devhasına konulmayışlnı protesto etlet hüviyetinde görünen Türkiye'de derebeylik sistemine ben mek amacı i!e dün sabah AnkaraTürkiye Büyük Millet Meclisinin zer bir sistem hattâ kalıntı bile olsa devam edebilir mi? Bu sis da ve şehrimizde büyük bir gösteri dâvetlisi olarak yurdumuzu ziyaret temde tarımda çalışanların dörtte biri. toprakların yüzde 70 yürüyüşü yapmışlardır. • etmekte olan Sovyet Yüksek Şurası ine sahip olacak ve hattâ dörtte birin onda biri ekonomik heyeti dün İstanbul'un tarihi ve tubaskı grupu olarak siyasî kuvveti elinde tutacak. Bırakınız ristik yerlerini gezmişlerdir. SabahAnayasayı, yüzde 60 ı okuma yazma bilmese dahi böyle bir leyin motorla Boğaziçinde bir gezindüzenin devam edebileceği düşünülebilir mi? Nitekim uyanan Milâno 10 (AP) Eugünkü tta' ti yapan heyet mensupları öğleyin memleketlere bakınız. hiç birinde okuma yazma oranı bizden yan gazeteleri. Türk sopranosu Ley Belediye Başkanı Haşim İşcan'ın Eileri değil, hattâ düşük. Ama insaııoğlu 20 inci asnn ikinci yalâ Gencer'in dün gece Milâno'nun mirgân köşkünde şereflerine verdiği ı ı rısında artık dedesi gibi değildir. Sömürülmeye isyan ediyor. Pekin 10, (a.a.) Yeni Çın Ajan La Scala operasında temsil edilen yemekte hazır bulunmuşlardır. HeSiyasî özgürlük. ekonomik özgürlük istiyor ve dedesi gibi, kusı. Müliyetçi Çin'e ait Amerikan Vincenzo Bellini'nin «Norma» opeyet Başkanı Podgorny midesinden rulmuş düzenlerin. Tanrı tarafından öyle buyurulduğu için kuyapısı bir U2 keşif uçağının Kuzey rahatsız olduğu için sabahki geziye rasının başrolünde gösterdiği başa rulduğuna ve öyle devam etnıesi gerektiğine inanmıyor artık. Çin semalarını ihlâl ettiğini ve Çin katılamamış fakat Belediye başka\ rıyı övmüşlerdir. Bu bakımdan modern devlette. tabiî adalet'in yerini sosyal adalet uçakları tarafından düşürüldüğünü nının yemeğine gitmiştir. Misafirler Romada yayınlanan ll Paese Sealmıştır ve almaya mecburdur. İyi düzevılenmiş bir reform plâmiddia etmektedir. öğleden sonra Topkapı müzesini. • cazete?i ise şöyle demiştir: a Devamı Sa. 7, Sü. 4 de • Ajans. bunun Çin toprakları üze Sultanahmet ve Ayasofya'yı gezmiş«Bayan Gencer, zekâsı ve kendirinde düşürülen dördüncü U2 uça lerdir. Sovyet heyeti bu sabah istanEcvet GÜRESÎN ııi rnliine vcrisi ile övulmeye lâyık ı buldan ayrılarak Bursaya gıdeceklu. I İHıluıl cluayeti bakkında bilgi I fevkalâde oyunda hârikaydı.» ııııııııııııııııııııııııımıımıııııınııııı>ııııııiMnuıiMiıııımmıııııt«nıııı"> ğı olduğunu ileri sürmektedir. melerde 2500 dönümlük ta getirmekte, örnek işlet 15O kişilik bu gtup TİP idatecilennjn POLİS ÖNLİYEMİYOR TİP kongresinin yapüacağı sırada burada toplanan sağcıların «Komünist Moskovaya...» diye bağırması üzerine saatleree devam eden hâdiseler çıkmıştır. 6070 polisin bulunmasına rağmen çıkan hâdiseler önlenememiş ve 20 kadar genç Adliyeye verilmiştir. toplaıttısmı bastı Çıkan kavgayı polis güçlükle bastırdı, 20 kişi Adliyeye verildi T unün Toprak reformu " TÜRK RUS İLİŞKlLERt HflTALI GELIŞİYOR,, Bölükbaşı dış politika konusunda konuştu başa güreşeceğiz,, dedi M.P. liderine göre işe kültür anlaşması ile başlanması ne basiretle ne de demokratik esaslarla bağdaşabilir Turhal cinayeti yeni safhayagirdi Görgü şahidi bekçi, kaatilin arkasmdan parka do^ru koşmuş, fakat yakalıyamamıştı I Sovyet Heyeti camiîeri gezdi Yjlmaz Çetiner Kcngodan döndli Çinde bir U2 uçağı düşüriildü Leylâ Gencer'in Milano'daki başarısı Kongo röportajlan pek yakında Cumhuriyette CİN HALK CUMHURİYETİNDE NELER GÖRDÜM? Gazeteci Harold VVilliams'ın dikkate değer yazı serisi bugünden itibaren 4. sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog