Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

Aıtkara Bahçelievler Özel Yüksek İktisat ve Tiearet Oknlu Üçiincü öğretim yılını başarıyla idrak etmiştir. Mahdut kontenjanma göre öğrenci kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu iübariyle yurdumuzda açılan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14406 u m h u r i yet hariı KÜRUCUSü: YUNÜS NADİ Cumhuriyet 2 2 4 2 96 2 2 4 2 9 7 Telgraf r e mektup adreâ: İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar: 22 42 90 KULTUR •• •• Yeni çıkt ılar SOSYALİZM G. Bourginll R l n b e * F. 230 K. SOSTAL SINIFLAR P Larcxıfe F. 250 K. oussef F. 250 K. ADALKT TARİHİ M. F. 250 K. MODEHN BASIN P. Denos F.250K. SİYASİ REJİMLER M. Berge Fl 250 K. ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİ F. 2«S K. SİYASİ PROPAJ. M. GANDA REMZI KIT İlân< lık: 2148 10638 Çorşombo 9 Eylul 1964 Senatoda genel görüşme perşembe günü lllllllllllll CKMP Genel Başkanı Ahmet Oğuz bir önerge vererek Hükümet hakkında çensoru acılmasını Meclisten istedi anistana İzmîrin Kurtuluş Günü Başkumandanın «Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir Üeri!» emri ile şahlanan kahraman Türk Ordusu, tam 42 yıl evvel bugün h«define ulaşmış ve 30 Ağustos günü perişan ettiği Yunan ordusunu İzmirden denize dötenüştü. Yunan mezalimi altında kıvranan Izmirin o kanlı günleri sona ermiş. alsancağıznK ykıe imbat rüzgârları altında dalgalanmaya başlamıştı. İzmirin işgalini gazeteci olarak yaşayan Dr. Sıtkı Şükrü Pamirtan, o günlerin hikâyesinj «Izmirin Kanlı Günleri» başlıklı yazı chzisinde bugünden itibaren naklet m e ye başlamıştır. f4 üncü sayfaraıza bakınız) Yukardaki tarihî resimde, 42 yü önee bugün Izmir Hükümet Konağına Türk bayrağınm çekilişi görülmektedir. Bir ayda Bogazdan 14 Bııs harb gemisi geçli ün sabah iki Rus harb gemisi! ile izlenmiştir. daha İstanbul Boğazından geçerek Gemiler saat 8.20 de Boğaza gir mişler ve 10 sıralarırda Marmara Akdenize açılmıştır. Gemilere gazdan geçişleri sırasında iki Türk ya Bçılmışlardır. sahıl muhafaza botu refakat etmiş Sovyet • makamlan gelecek güntir lerde yenl gemilerin Bogazdan ge , J j ? suretle son 1 »y içinde Bo çeceğini ilgill makamlara bildirmis 'îri :ci2n geçen Rus harb gemilerinin lerdir. s,; ılar. 14 e yükselmiştir. Verilen bilgiye göre; ı5 bin ton Üzerinde son sistem rr etler bu luk bir askeri nakliye gemisi, 31 lunan 159 borda numaralı kruvazör borda numaralı bir hldrografl ge ile 229 borda numaralı torpidobo mi. ve B.M. 23 sayılı bir açıkdeniz tnn geçişleri halk tarafmdan llgl romorkörü Akdenize geçeceklerdir. Dün sabah geçen ve üzerinde roketler bulunan iki gemiye, Türk sahil muhafaza botları refakat etti Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Kıbrıs olaylarının son gelişimi ve bu konuda izlenecek politikamn belirmesi için açılan genel görüşme müzakereleri Miliet Meclisinin bugünkü birleşiminde tanıamlanmış. ancak CKMP Genel Başkanı Ahmet Oğuz'un verdiği bir önerge ile hükümet hakkında igensoru açılması istenmiştir. Saat 21.10 da Baskan Fuat Sirmen görüşmelerin yeterliği kunusundaki önergeyi oya sunmuş ve çoâunlukla kabul edilmiştir. Sirmen. genel görüşme nıüzakerelerinin bittiğini. ancak CKMP Gencl Başkanı Ahmet Oğuz tarafmdan hükümet hakkında «gensoru> açılKemal Aydar .udırnor masını istij'en bir önerge verildiğini bildirmiştir. Önergenin okunGenel göru. me balonıı, müza masından sonra Başkan <gensoru» önergesinin müzakere edilmesi icin yarın «bugün» saat 15 le toplanıimrk üzere birleşimi kapat kerelerin daha ikinci günü baş langıcında pörsüdü ve nihayet mıçtır. akşama doğru da büsütün söndü. Sonuç şu oldu: Yerli yerinde bir hükümet. bu hükümetin de Anayasanın 89 uncu maddesine göre. gensoru önergesinin gün vara ettirmekte olduğu Kıbns oo deme alınıp ahnmıyacağı, verilişinden tam bir gün sonra yani ya litikası. karşıda bu politikayı be genmemekte kararlı ve ısrarlı bir rınkı «bugün» birleşiminde görüşüiecektir. Bu görüşmede ancak muhalefet.. önerge sahibi veya önerge sahiplerinden biri siyasi parti grupları Salonda ne kadar milletvekili adına birer miüetvekili, Bakanlar Kurulu adına da Başbakan veya bir Bakan konuşabilir. Gensoru önergesinin gündeme ahnması ka bulunursa bulunsun Mecliste bir blrleşimin ilgi ölçüsü genellikle bul edildiği takdirde görüşme günü de belli edilir. Gensorunun gö tektir ve o da iki yan loca ile din rüşülmesi gündeme alma kararı tarihinden başlayarak iki gün geç leyici localarının boş ya da dolu medikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya da bırakılamaz. Gensoru olması ölçüsüdür. Genel görüşgörüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri güvensizlik önergeleri menin ikinci gününde bu ilgi ölveya Bakanlar Kurulunun güvensizlik isteji bir tam gün geçtikten rtisü boş sıra fıçısının müş'iri t,isonra oylanır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) bi sıfın gösteriyordu. Buralardan, üsüste yığılmış meraklılar arasından sıcak ter kokulan gelmiyordu. Tabiî Senatörlerin bir kısmı, Senato Başkanı, Sovjet Elçiliği mensupları. Afganistan S e (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) Genel görüşme = Amerikan Büyükelçisi = Hare emekliye ayrılıyor Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) tadır. Yaş süresi dolan ve A A.B.D. nın Ankara Büyükel merika dışında son görevi çisi Raymond Hareın bu yılba rürkiye olan Hare'in yılbaşın şından önce emekliye aynlacağı dan önce eme'.Jiye ayrıbnası öğrenilmiştır. Hare.5 Nisan 1961 mümkündür.» tarihinden bu yana Amerika5te yandan. Ankara diploma nın Ankara Büyükelçiliği göre tik çevrelerinde Hare'in Kıbvini yapmaktadır. rıs konusunda izlediği politiBüyükelçiliğe yakın çevreler kanm da bu °meklilik işlemi bu konuda şu bilgiyı vermişler üzerinde et''li olduğu söylen mektedir. B ' ç.evrc'ere göre, dir: Hare. 5 Haziran tarihinde mu karrer Türk karmasma ka dar Türkiye Amerika arasın daki ilişkileri bışan ile jürüt müş, Türkl rin Kıbrıs'a yap nıayı kararlaştıruklin dört müdahaleyi dış diolomatik ka naldan durduraıuş ve bu başarısmdan dolayı Amerikada en der kişilere verilen liyakat ma dalyası ile taltif edilmiştir. Ancak Cenevre görüşmele rinin başlamasmdan sonra Hare'in VVashington'a gönderdigi raporlarda Türk kamu oyunda ve resmi makamlarındn bir yumusama olriuğunu ve bu yumuşamadan Cenevre müzaUerelerinde baskı yppılmak suretiy\e yararlanılmasını istediği ve bu raporlann da Dean Acheson tarafından Nihat Erim'e gösterilerek, Amerikan «Kasım ayında yapılacak A. tekliflerine yanaşmasmın ima B.D. Başkanhğı seçiminden son edildiği söylenmektedir. Bu ra işbaşına gelecek Başkana Bü raporlar uzenne Turkıyenın yukelçılerın ıstıfalarını vermeleri gerekmektedir. Bu arada, h a k İ 1 o 1 a r a k o r t a î a koyduğu Büyükelçi Hare'in de yaşının gerçekleri dikkate almaksızın dolması sebebiyle istifa yerine Amerikanın bazı teşebbüsleremekliliğini istemesi gerekde b u ı u n m a s ı n l n T ü r k karau mektedir. ° ^ u n d a Amerıkaya karşı son Büyükelçinin bu formalitenin dışında samimi olarak emekliye tepkileri yarattığı da belirtilaynlmak istediği anlaşılmak mektedir. Gensoru nedir? Mahkeme eliyle aldığımız tekziptir Başkan Güvenlik Koıtseyi toplantısına tarih tesbit etmek için calışıyor Genel Sekreter U Thant toplantının en geç 15 eylülde yapılmasını ist/yor (Yazısı 7 nci sahifemizdedir) ^ıifiııııııııııımıııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııınııııııımı IIIIIIÜ l'ııııılıııriyi'i gazete \\ yazı işleri ıııiiıl. Miiıılıııl saynı üaze ınıi/iıı 318964 ü ünlü ve 14397 sayılı nushasının 1. sahifesi 6. sütununda «İs ızlenımler i E ; z = Z = = = Z z E Z z = Bu genel görüşmenin hem hükümetin dunımunu tespit bakı = mından. bem dış politika bakımından fayda getirdigi inkâr = kabul etmez. Radyodan verilen konuşmalan dinleyen vatan = daş gerçi bazı batiplerin hatim dnası mı yaptıklannı, yoksa ; bir önemli nıesele olan dış politika konnsundaki görüşleri = ni mi açıkladıklarını pek farkedememiştir. Ama bu bile po = litikacılarımızı tanımamız bakımından faydalı olmuştur. z Genel görüşmede muhalefet partileri ne söylediler ve ne iste ş diler? Bunların önemli olanlannı bir kaç noktada özetlemek z mümkün. a Işlemeyeıı dostluklar ve ittifaklar yeniden gözden geçiril = meli ve daba bağımsız bir politikaya yönelmeli. = t Kıbrıs dâvasının balli için yeni bir millî politika tespit = > etmeli. Taksim üzerinde israrla dnrmalı ve bu millî politika, = ister milli koalisyon, ister ikili, fakat herbalde yeni tertiple = Miliet Meclisinin dünkü toplantısından bir görünüş Z d Hükümet kendi yanlış politikası yüzfinden düştüçü E dan kurtulmak için suçu Amerikanın üzerine yüklemektedir. r Lefkoşe, 8 (a.a. • A.P. Radyo) E e Cenevre görüşmelerine bel bağlamak dofru olmamıştır. = E Acheson plânı Türkiyeye sadece köçük birfissaglamakta idi. = Rum Bakanlar Kurulunun dün yap5 tığı bir toplantıyı müteakıp MoskoE Bu ve buna benzer maddeleri çoğaltabiliriz. Ancak açık sö i vaya gidecek heyet açıklanmıştır. E yelim yeni seyler bulamadıfımız için boşobosnna tekrarlara z E girmis oluruz. = kani Arouzos'un başkanlığm<xakl heZ lieroekten dünkü konusnıalar bilinenlerin tekrarından daha ileri £ yete, Rum Dışişîeri Bakanlıgı SiyaZ = olarak Kılırıs dâvasıııa bir yön verecek nitelikte değildi. = sî Daire Müdürü ve Moskova Bü: Muhalefet cok sö7 söyledi. hücnm etti, ama bfitün meseleyi = yükelçisi katılacaklardır. E E hüknmrtiıı ıie«işmesine hağladı hepsi o kadar. Oysa ister = Bugün Moskovaya gitmesi bekleE milli koalisynn olsun. ister ikili, üçlü ortaklık olsnn knrula = nen heyetin hareketinin bu defa da E cak hükümetleriıı vahut şimdiki hükümetin Meclisten knvvet Z perşembe gününe tebir edildiği öğE alabilmesi için. tenkidlerin içinde yalniî Kıbns meselesine z reniüniştir. z E değil. Türkiyenin dış politikasına yön verecek düşünceler bn z Rum kaynaklarından sızan haber= lunabiKrdi. 4ma politikanlarıımz bn yola gidecekleri yerde ; lere göre, Makarios idaresi Sovyet \ roğunlukVa kolay ve hava yapacası sanılan konoşmalan ter Rusj'adan askeri malzeme talebinde = cih ettiler. Nihat Erim ise gerek bu konudaki bilgisi ve ge = : rekse politikariaki tecrübesiyle karsısındakileri birer birer ^ z yere vuruverdi. Alicanı istisna edersek. mnhalefet çoğunlnğn ; E nun böylesine ters etki yapacak bir yola ginniş olmalannm Ş E çeşitli sebepleri var. Birincisi konuşmacıların çoğu meseleyi Z Z enine boyuna incelemis değillerdi. tkinci olarak kimisi seç Z Z menMre selâm kabiliııden hamâsi nutuklar atmayı öngördü. = z Kimisi ise sadeoe çatmakla yetindi. Nihayet en önemlisi şüp z Z hesiz özellikle AP ernp konusmasının mütereddit bir tutom z Z içinde hazırlanmıs olması, yahat bn konnşmayı okuyan Sa z Z dettin Bilgiç'in belki de okudnklanna inanmamış bulun £ r masıvdı. z z Simdi denilebilir ki muhalefet önemli bir şey söylemediği halde Ş na«ıl oluyor da eenel görüşme fayda getiriyor? Mesele şu, mn Ş r halefetin tutumu ne de olsa hükümeti daha enerjik davran Z ,\ Makarios'unSovyetlerdensadeceiktisadiyardımveKıbrısınbütünlügünü |ç i n s j y a s l d e s t e k istiyeceği bildiriliyor açmaz = = bulunmıyacalc, ekoı.omik yardım may heyeti teşkil edilecektir. sağlanmaSi imkânlarını raştıracak Öte yandan bir Rum heyetinin ve bu arada ikili bir anlaşma imza 16 23 eylül tarihleri arasmda MosİE'iak yolu ile Kıbrısın bagımsızhk kovadı yapılacak olan dünya gençve bütünlüğünün Sovyet hükümeti lik kongresine kablması kararlaştı tarafmdan garanti ediimesi bususu nlmıştır. nun teminine çalışılacaktır. Bütün bu gelişmeler cümlesinden Makarios hükümetinto yayın or olmak üzsre dün Rum Dışişleri Ba ganı durumundaki Fileleftheros ?a kanı Kij iyanu, İçişleri Bakanı Yorzetesi, Moskova görüşmelerini mü gacis ve Birleşik Arap Cumhuriyeti u n a n i s t a n teakıp Kıbns, Y Büyükelçisi arasında uzun bir göve Mısırdan müteşekkil müşterek [ rüşme yapümıştır. Bu görüşmede, bir cephe kurulacağını ileri sürmek j Nâsır ile Makarios arasmda ahnan tedir. Buna göre, sözü sreçen Uç | kararlarrn gözden geçirildiği ve devlet ile Kıbns Rumlannın temsil J Moskova zijareti üzerinde duruldu cilerinin katılacası bir askeri kur \ TU bildirilmektedir Rusyaya gidecek Rum heyetinin hareket tarihi gene tehir edildi ker.derunda evlerin kapılanna beyannameler yapıştınldı. Beyannamelerde Hatay'ın Suriyeye ilhak edileceği yazılı.» başlıkh bir yazı intişar etmiştir. tskenderundaki evlerin kapılarına böyle bir beyannamenin yapıştınlmadığı, bundan önce de aynı şekilde bazı rumlann kapılarına kışkırtıcı beyannameler yapıştınlmadığı ve haberin asılsız olAnkara 8, (Cumhuriyet Teleks) ral Fahri Korutürk ise Madrid'e aduğu kat'i olarak anlaşıhnış Türkiye ile Rusya arasında siyasi tanmaktadır. tır. ve iktisadi gelişmelere daha ağırlık Öte yandan, Dışişleri Bakanlığmda Basın kanununa göre tekzibi verilmesi amacı ile Moskova Büyük ve Büyükelçüer arasında bir süreni saygı ile rica ederim. ielçiliğine Brüksel Büyükelçimiz Ha den beri yapılmakta olan değişiklik Necdet Ennnlü isan Işık'ın atanması ile ilgili olarak ler ile ilgili olarak önümüzdeki îskenderun Kaymakamı iagreman istendiği öğrenibniştir. günlerde bazı önemli kararnameler i Moskova Büyükelçimiz emekli Ami açıklanacaktır. " " " ^ Bu kararnamelerin başında Moskova Büyükelçiliğine yapılan atama gelmektedir. Son zamanlarda Sovyet Rusya ile bazı siyasi ve ikti sadi gelişmelerin olacağrnın söylenmesi karşısmda Korutürk'ten boşala cak yere ^tanacak Büyükelçinuı adı merakla beklenmekteydi. Hasan Işık için Moskova'dan ağreman istenmesi ile bu söylentilerin gerçek yönü an laşılmıstır. Bilindiği üzere Hasan lşık. Türkiyenin Ortak Pazara ortak üye olmasında büyük çabalar göstermiş ve iktisadi yönü kuvvetli bir Büyükelçi olarak tanınmıştır Diğer yandnn. Hassn Işık'tan bo< Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Rusya ile siyasi, iktisadi gelışmeıere daha ağırlık vermek için Hasan işıK Büyükelçiliğe tayin ediliyor Dışişleri leşkilfllında yeniden geniş çopln değişiklik yapılıyor Kasunpaşanın, Knlaksız semtinde bulunan ceset ve meraklılar 1 Ecvet GÜREStN | = ~ (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) \ rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııı'î Kasımpaşada meçhul şahıslar tarafından öldürülen ihtiyarın cesedi morga kaldınldı kazısı "i ncı 2 bin kişinin gördügü cesedi kimse tanımadı Leopoldville, Kongo S [Radyol Lumumba taraftarı Kongclu muharipler, kuzeydeki Yağmur Ormanlarmda» her gün biraz daha ilerlıye rek memieketi ikiye ayırma gayele rine ulaşmaya çahşırlarken dün ak şam Stanleyville şehrini elinde tutan Leopoldville hükümeti aleyhtar ları bir «Halk Cumhuriyeti» ilân etmişlerdir. Stanley%'ille radyosu dün gece, sabık Kongo Cumhurbaşkanı yardımcılarmdan Christophe Gbenye'yi komünistler tarafmdan desteklen nkte olan bu «Halk Cumhuriyetinin» başkanı olarak ilân etmiştir. Bu ^rada uzun zamandanberi Kızıl Çin dip'omatlan ile temas halinde olan â=i lider Soumia'ot âa Sa (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kongoda hükümet aleyhtarları Cumhuriyet kurdu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog