Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Problemle ri REMZITC Ytcrr ve 1 nmflan Içtn ba«tm başa <J8tt renkB olarak bastlan bu kiteplv «ritmetOc 6£retıminde h«r Ö4ıetn»n »• Ggreneuu» «n büyuk jnrduDctndır. ~ llkokullan alimungler göndenlnug\xı AlmaranUn tekrar göndenliı. V A V I N E V I ARİTMETİK TESTLf HEN. Ci«]o3» Y«k<4o. Nubbcdısa S. 11 41. yıl sayı 14405 umhurivet KURÜCüSU:CTJNUSNADİ Telgraf v e mektup adresi: Cumhtıriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ARİTMETİX" PR33LEMLERI SAMt tR ILKOKUL L. a . m Öeri memleketlerde 10 ^ f oldtıkç» Matematltc oğretlmJ »e «inlayiîrad» önemll »dımlar atümıgtır B O Saznl Ertek tarafından •Stşlı dört renk mlzce. Avrupa ayarında. «nfuı» J*pf »• oıset baskılı UkoSui Uk m. L « ^ ' M O . kıymetll Idtaptar bası tstlyen n ve rn smıflar 250 ger ögTetmenlere nümune gön< İNKILÂP ve AKA ABEVLERİ : 3147 Salı 8 Eylul 1964 t&nı 10âN Meclis Kıbrıs konusundaki genel görüşmeye dün başladı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııiN AP, CKMP ve MP hükümeti tenkid ettiler Hükümel güven oyu isfememek kararında Ankara 7 (Cumhuriyet) Bakanlar Kuruln Başbakan Ismet tnönü Başkanhğında Millet Meclisindeki özel toplantı salonunda bu gece saat 19.13 te bir toplantı yapmıştır. İki saat devam eden ve Cenevre müzakerelerindeki temsilcimiz Nihat Erim'in de katıldıfı toplantıda «Millet Meclisinde bugün yapılan Kıbrıs konusundaki genel görüsme müzakereleri ile partilerin egilimleri» incelenmis ve «bugün için güven oyuna gidilrnemesi» şeklinde bir karar alınmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. C da) Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Kıbrıs olaylarının son gelifi mi ve bu konuda ızlenecek polıtıkanın belirmesi için açılan genel gö ruşme müzakerelerine bugün saat 15 ten itibaren Millet Meclisinie Z = başlanmıstır. ^= Saat tam 15 00 de bırleşımi açtıktan sonra vapılan yoklamada ge ^ rekl' çogunlugun bulunduğunu bıldiren Başkan Fuat Sırmen, önce parti grup sözculerine. daha sonra konuşmak için adlarını yazdıran ^ = milletvekillerine soz vereceğını soylemış ve ük olarak M P. grup soz ^ ^ cusu Zekâı Dorman'ı kursuye çağırmıştır. ^3 Erim}hükümetin30milyonvatandaşın sorıımlıılııgıınıı taşıdığını söyledi M P miJlî koalisyon, CKMP istifa, YTP ise AP CHP ortaklığını teklif etti ütün Partiler mutlaka mesuliyet yüklenmelidir «Milli Koalisyon mutlaka kurulmalı ve bütün siyası partiler bu dâvada sorumluluk yüklenmelidir. Milli Koalisyon, Kıbrıs dâva&ının hallini de kolaylastıracaktır.» «Zaman, Türkiye'nin ve Kıbns Türklerinin aleybine işlemektedirj. «Türk Hava Kuvvetlerinln Ada'yı bombalaması sırasında niçin çok sınırlı bir saha bedef olarak ele alınmış, bü tün askerî hedefler bombalanmamıştır?» «Turkiye, Garanti Antlaşmasının verdifi müdahale hakkını mutlaka kullanmalı ve Ada'ya asker çıkarmalıdırj» = = M.P. Grupu adına yapılan konuşma 1 M.P. grup sozcusu, nukümetın Kıbrıs konusunda izledıgi polıti s : kayı gızl'lik ıçmde yuruttüğunu, Başbakanın konuşmasır.da gerek milletvekıllen, gerekse halk tarafırdan bilinmıyen hususları açıkla ^ ^ maktan kaçındığını belirtmiş ve Yunanistan ile harb tehlıkesi içinde ^ r bulunan Tdrkiyede bütun partilerın katılacağı bir koal'syon hükü ^ metının rMılli koalisyon» kurulmasınm zonırluğunu ılerı surmüştür = = Dorman, hakka davanmıyan kuvvetlerin Kıbrıstaki ırkdaşlanmıza = saldında bulunduğu bugunkü ortam içinde Ku^yi Milliye ruhunun H ^ sonmediğ'nı ortaya koymak için mılli beraberlik içirde bulunması ge rektiğini «partıler vatan içindir» sloganmın benımsenmesıni belirterek î ^ «Sulh içinde bahtiyar bir Turkiye gormek amacımızdır. Ahde vefa = mılletimizin değişmez ilkesidir» demiştr. = Rumlor Magosa ile larnakayı da Lefkoşe. 7 (AP) Bırleşmiş Mılletler çevrelerınden bildirildiğine gore Kıbnslı Rum hükümeti Bir leşmış Mılletlerin ihtarlanna rağ men Türklere karşı iktisadî ablukasını arttırmış ve 15,000 den fazla Turkü barındırmakta olan Magosa ve Larnaka şehirlerinin yollannı keser^k gıda naklini men etmiştir. Barış Gücü sözcüsu tarafından »çıklandığına göre Larnaka ve Mago(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Dış politlkaımz ve NATO Başbakan ve Bakanlar dün yapılan genel förüsmeyi takip ederlerkea. "Acz içinde bulunan = hükümet çekılmelıdir,, Erkin, "Yunan ve Rum lufumu harbe dogru,, dedi Patrikhanenin taşlandığını iddia eden Yunan Elçisi olayı protesto etti lusu İnönü olur diyor. Bu konu hak kında ne dersiniz?» şeklindeki soru lan şdyle cevaplandormıştır: « Bir millet ki, 10 bin askerini KiDrısa yollar, Makarios'un Türk cemaatine karşı tertip ettiği. kitle hareketini tasvip eder. Eğer bir harb çıkarsa sorumluluk kime aittir. Bunu dünya tâyin etsin.» Erkin daha sonra Makarios hü kümetinin Türklere karşı giriştiği iktisadi ablukanm kaldırüması için gerekli temaslann yapümakta olduğunu belirtmiş ve «Karşımızda vicdan tanımryan bir kitle var. Eğer karşı taraf istiyorsa harb çıiar» de miştir.» (Arkası Sa. 7, Sfi. 3 de) ilgili çeşitli sorulannı cevaplandırmış ve «Yunanlılar ve Rumlann davranışlan harbe doğru pidıyor» demiştir. Erkin, Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Suany'ın yaptıkları ve ken dısinın de katıldığı gorüşmeden son Yunanistan Güvenlik Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) ra, değişitrme bırliğimizin Adaya temasların Dışişleri Cemal Konseyinin cumo günü Erkin bugün Bakanı FendunBaskan çıkması için gereklibelirtmiş veyapılmakta olduğunu baGenelkurmay lığında yapılan toplantıdan çıkar sın mensuplannın «Papandreu, etoplanmasına çalışıyor ken basın mensuplannın Kıbrıs ile ğer bir harb çıkarsa burun sorumBirleşmiş Milletler. 7 (a.a.) Dıplomatık kaynaklardan belirtildi ğine gore, Yunanistan, Kıbns meselesinde Turkiye hakkındaki şikâyetifli incelemek üzere Güvenlik Kon seyinm Cuma gunü toplanması için teşebbüslerde bulunmaktadır. Bu(Arkası Sa. 7. Sü. S da> Işgalden Kurtuluşa... lzmir'in Kanlı Günleri Yazan: Dr. S. Şükrü PAMİRTAN • Hukümetın dış polıtıka zaafına da degınen M.P. grup sozcusü, dış ^ Ş «NATO parası ile yapılan tesislerin çok pohtıkamızın ehlıyetsız belırlı kımseler tarafuıdan ıdare edıldiğini, : = : ağır bakım ve idame masraflarını fakir dış politika konusundaki Meclis murakabeslnın dahi sathî kaldığını ^ s bütçe ödemektedir. Verilen imtiyazlar, belirtmiş, şımdıki hukümetın dış politika konusunda muhalefet ile ıs ş = j tanınan haklar sosyal hayatımıza sokulan gelenek, ablâk tışare luzumunu dahı duymadığını ifade ettikten sonra dış politika ve tesirler, millî varlığımızda rahneler acmaktadır^ mız konusunda şunlan söylemiştir: ^Ş «Dış yardım olmazsa Türkiye'nin çökeceğine dair inanç, «Herhangi bir ittifak veya NATO içinde bırleşmek şahsiyet sahibı = bazı Hükümet mensuplarına kadar yayılmıştır. Bu durum olmamıza mâni değildir = süphesiz devletin itibannı içte olduğn kadar dışta da zedeleAncak, müttefıklerimızın bize karşı takındığı tavırlar karşısında mistir. Bazı mahrumiyetlere katlanarak da olsa, kendi kendınamik hareketlerde bulunmamız bugün Turkiyeyi dostluk antlaşma ^ r dine yeter hale çelmek zorunluğu ortaya çıkmıştır.» lan içinde yalrız bırakmıştır Oysakı, zaruretler devletlerin dış polı ^ ş «BuRünkü Hükümetin dış politikada yapacafı iş kalmatıkalarının şahsiyet kazanmalarına yol açar. M.P. olarak Kıbnstaki ^ = soydaşlarımızın âkibetı ve devleün itıbanna uygun kararlı bir polıtı ^ = mıştır. Hükümetin çekilmesi artık bu davranışlarının tabiî ka takıp edılmesmi ıstıyoruz. Dış polıtıkamıza mutlaka bi. şahsiyet = z : bir neticesidir.» «Teni kurulacak Hükümetin sınırsız «Elen» ihtlrasına ve vermehyız. ılıç kimse bızı başKaıannın gölgesi altmda sanmamalıdır ^ ^ Meselenin çözum tarzı muhalefet üe hukümetın ortak hareket etmesi, Enosis'e karşı oldnğu kesinlikle belirtilmelidir.» müli bir politıkanın izlenmesı, yanı mıllî koalisyonun kurulmasıdır» =zz «NATO camiası içindeki devletlerin bn mesele karsısındaHukümetın Kıbrısta belirlı bır toprak parçasını elde etmesi pa ^ ^ ki davranısları gözönünde tutularak, Türkiyenin dış politihasına Kıbrısın Yunanıstana terkedilmesini kabul ettiğine de değinen ^ kası cerekirse yeni ana prensiplere bağlanmalıdır.» Zekâi Dorman, Başbakanın Meclıste verdiği bilgi sırasmda karanlık = kalan şu hususlann gerekırse yapı lacak bır gızli toplantıda açıklan ^ masmın zorunlu olduğunu söylemiştir. ^^ 1 Federatif ıdareyi kabul eoıp açıklıyan hukümet Türkıyeye ve = rilecek küçük ^.razi kbrşısında Kıb = = rısm Yunanistana ilhakını hangi ^ ^ şa ılaı altmda benimsemiştir? == «Hükümetin, Kıbrıs konusunu banşçı 2 Kıbrısı Turk uçaklarının = yollarla balletmek temel anlayışını isabombardımanından sonra Amerıka ^ ş betli bulmaktayız.» ve Rusyanın Turkiye hakkındaki ^ «Bu temel anlayıs içinde Hükümete serinkanlılıkla ve gerçek tutumu ne olmuştur? ^ 3 Anlaşmalar uyannca Kıbnsa Z = sükünetle çalısma imkânı verilmelidir.» «Kıbrıs konusunun iç politika çatısmalarına sermaye yapılması mahtemel bir müdahale ^ ^ "de Amerika ve Rusyanın ne şekılde = z yapılmamasını istiyoruz.» «Milletimizin en az '«80 ini temsil eden iki büyük parti, davranacağı teşbıt edilmıs midir? = 4 Bombardımandan sonra ^ = Millî Mücadele ruhu içinde ve müşterek imanla dâvayı ele Johnson'un gönderdiği mesajm ma ^ ş almalıdır.* «Dıs politikamıza şahsiyet verilmelidir. Dıs politikanın hiyeti nedir? ^ 5 Kıbns anayasası çığnenmek ^ = ekonomik ihtiyaçlara göre düzenlenmesi sakattır.» suretiyle Ada silâh deposu ve as = «Kıbns ihtilâfının huknki, barısçı yollardan müzakere kî yığınak haline getırilmiştir. ^ usulü ile halli hususunda Hükümetin benimsediği temel anTürk uçaklan hangi sebeplerden bü S^S layışı isabetli bulmaktayız.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ^ r CHP ve AP birlikte hareket | ederek dâvayı halletmelidir 1 Papaz Hristosmos işgal ordusu kumandanlaruıı boyle karşılamıstı * ir ie Izmirde Bu yazı dızısi, guzel Izmirin acı hatıralarla dolu karanhk ışgal gunlerinın hıkâyesidır. Bu yazı dizisi, işgalden önee bir çete karargâhı haline getirilen Ayafotini kilisesinde dönen dolaplann hikâyesidir. Nıhayet bu yazı dizisi, gözü dönmüs papaz Hristostomos'un Turk duşmanlığmı nerelere kadar goturdüğünün hikâyesidir Yarın: Cıımhnrlyett'te Marsilya, 7 «Akdeniz» yolcu gemısi, eşine ender raslanan bır hâdise ile karsılaşmıştır. Gemı, açık denizde seyır halinde iken, Patrikhanenin taşlandığı iddiaRum asıllı Fransızlarla Mısırlılarsiyle Yunan Büyükelçisinin Dışişdan müteşekkil 60 kişilik bir yolcu leri Bakanlığımıza bir protesto nogrupu, gemımn muhtelif kısımlarıtası vermesi üzerine, görüştüğunı istilâya kalkısmışlardır. müz İstanbul Emniyet Mudürü Üzüntü yaratan ve yolcuları heHaydar Özkın, olayı yalanlamış ve yecana sevk eden oiay şoyle cerekendüerine hiç böyle bir şikâyetin yan etmiştir : «Acheson plânında adı sii>lenmek yapılmadığım bildirmi^tir. Patrik sizin taksim vardır. Rum \e Türk cevekili Agapiyos ıse taşlandığı söy Polıs kayıtlanna Bakırköyde ba «cinayet» mahıyetını almış ve makl tskendenye ve Beyrut'tan Marmaatlerinin mübadelesı zorluğunu önlelenen Aya Yorgı Kilisesinde eski sıt bır ıntihar vak'ası olarak geçen tulün yaşh kocası Bekir ile kayna, sılya'ya dönmekte olan «Akdeniz» denberi 15 kadar kırık camın bu Güner Macur adlı genç ve güzel nası Sabiha, kaatil zanlısı olarak yolcu gemisi, evvelki gece yarısı mek için Letkose ve Baf gibi yerlerde kantonal sistem \ardır. Tani bu plânda bizim istediğimiz taksim ve federasyon lunduğunu, bir hafta önce de gece bir kadının ölum olayı, dün, Şeh(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) = vardır.» iki camın meçhul kimseler tarafın rimiz 1. Ağır Ceza Mahkemesınde dan kınldığım fakat Patrikhane esrarlı bir «Cinayet dâvası» olarak «Mansura bölgesindeki Türkler, aylardır mevzilerini nin taşlanmadığını söylemiştir. muhafaza etmekte ve yerlerinden kıpırdamamaktadırlar. ele ahnmıştır. Hükümet acz içinde, bir şey yapamadı diyorlar, peki bn iş18 ay önce, Bakırköy îzzetpaşa îstanbul Emniyet Müdürünün ler kendi kendine mi oluyor?» verdiği bilgiye göre, polis memur sokağı 30 numaralı evde Guner'in, «Hükümet barısçı yollarla bütün merhaleleri takip et ları, Patnkhane önünde devriye tabanca ile şakağına 3 el ateş etmiştir. Bir dâvayı kan akıtmadan yürütmek çok daha zorgezerlerken Aya Yorgi Kilisesinde mek suretiyle ıntihar edışını mandur. 30 milyon vatandas kanının sorumluluğunu taşıyan bazı camlann kırık oldu^unu gö tığa yakın bulmıyan anne ve baba insanlar düsünmeden hareket ederlerse, asıl o zaman tarih rerek Emniyet Mudürüne haber sı, akrabalannın yardımı ile gırış onlan affetmez.» vermişler, Müdürle Patrikhane yet tiklerı ısrarlı araştırma sonucun«Hükümetin politikası bellidir. Millî politikanın tesbit kilileri ve bu arada kilisenin zan da, kızlannın kocası ve kaynana Diyarbakır 7, (Doğu İlleri Büro Karayolarına ait dinamit deposu da edilmesini istiyenler bu konudaki fikirlerini burada açıkça goçunu çağırarak, camlann ne zası tarafından oldürülmus olduğuna muz bîldiriyor) Bır ay önce infi bilinmiyen bır sebeple infilak etmişsoylerler. Eğer kendilerınin ayrı bir millî politikalan var man kınldığım sormuştur. Zangoç kanaat getırmışlerdır Bılslare. Ba lâk eden Mardin yolu üzerindeki Al tir. Depoda bulunan 30 tondan fazla vâ, o zaman görevi devralıp kendi politikalarını \ürfıtür1er* verdığı ıfadede, uzun zamandanbe kırköy Savcısının da avnı >ek'lrte •"îi'i prakU Petrol Şirketinin 40 ton dinamitin infilâk etmesi ile meydana ı n ri camlann kırık oldueunu ve o Güner'ın ölümünu ?üphelı s >rn " luk dinamit deposundan sonra bugün gelen muazzam gürültü şehirde pa(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)sı üzerine, olay «ıntıhar» yerıne saat 15.30 da Seyrantepede bulunan (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Patrikhune yetkilileri "toşlanmadık,, diyorlar Vedat ETENSEL büdiriyor == Beyaz köşk olayı sanıkları dünkü duruşmada. g " Bugunkü durum hatalı Rum asıllı 60 1 hareketlerin sonucudur „ «Kıbns konusunun 8 ay önce alındığı noktadan bugunkü noktaya Fransız ve Mısırlı | elbette Hükümetin birtakım getirilmesi. yanlış ve Akdeniz gemisinde( hatalı hareketleri neticesidir.» Antlasmalarının verdifi «Hükümet, Londra ve Zürich hakkını kullanıp Ada'ya hâdise çıkardı 1 müdahale Mâsum Türklerin ölümüne kuvvet çıkarmamakla, Kıbrısta sebebiyet vermistirj» Beyazköşk cinayeti saıuğı olan ana oğul suçu kabul etmiyor «Kıbrıstaki hava alanları i'nnanlılann kısa zamanda baskaldırmalanna meydan verilmiyecek sekilde bombardıman edilmeliydi.» «Tunanistanla Makarios ayrı değildir. Ancak, Yunan Hükümeti açıkça Rusyadan yardım isteyemediği için Makarios'u vasıta olarak kullanmaktadır.» "Acheson plânında adı î söylenmeden taksim vardır, j Diyarbakırda 30 ton dinamit infilâk etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog