Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

OSMAN PAZARLI > Metinlerle FELSEFE TARİHİ Bu eser, Lise felsefe öğretmenlerinin bflyük ilgi ve takdirini kazanmıştır. Kitap, başlangıcından bugüne kadar btttün felsefe o'fullannı, ana çizgileriyle açıkIamakta T« her okulu temsil «dilen filoarflardan parçalar verilmektedir. Lise öğrencilerine olduğu kadar, Üniversite öğrencilerine ve kültürünü genişletmek isteyen her aydının faydalanacağı bir eserdir. Fiatı 10 Lira REMZİ KİTABEVİ 41. yıl sayı 14404 umhuriyet KURÜCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf v e m e k t u p adresi: Ctanhuriyet îstanbul Poıta K u t a s u : fstanbnl No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 3 4 2 9 9 TÜRK SOMANIiARl SERİSİ SWM OGUZ HAN Yazan: OĞUZ ÖZDEŞ Tfirklerin boyun eğmezliğini ve Orta A«| ya'dakl Kahramanlıklannj anlatan ve ofaı1 yanlann kalplerini atesle dolduran roman | C I K T I Beş renkli kapak Fiatı 5 lira YAYINLAYAN ı Türkiyş Yayıner! Öânahk: 922/10512 h Pozartesî 7 Eylul 1964 Güvenlik Konseyinin toplanmasını talep ettik Ankara. 6 (Cumhnriyet Teleks) Yunan Hükümetinin Batı Trakya'da Türkıye sınınnda bulunan 10 kadar koyu boşaltarak, köylulerı daha ıç bolgelere ıskân ettığı oğrenılmıştır. Herhangı bır tabıat olayının baskısından doğmıyan bu boşaltma hareketı ile ılgılı olarak başkentte yapılan yorum şu şekılde ozetlenmektedır : «Bılmdığı uzere Türkıye ile Yunanı»tan arasındaki ılışkilerde orta\a çıkan son gelışmelerı goruşmek anîacıyle Yunan Hukümetı, B.M. Guvenhk Konseyıni olağanüstü bır toplantıya çağırmıştır. Bu çağırıya paralel olarak gerek dunja kamuoyunda ve gerek Guvenhk Konseyınde puvan toplamak ıçın Yunan Hukümetı böyle bir boşaltma hareketıne gırışmıştır. Yunan Hukumeti bu hareketiyle, dunja ülkelerıne Türkiye'nin bir tecavuzune karşı savunma tedbiri aldığını anlatmak amacını gütmektedır. Yunam«tan'ın bır Türk salAblaka yüzfinden »ç kalan Kıbns Türkleri, Lefkose'de büyük bir nümayiş yapmışlardır. Resimler, ba nümayişten iki ânı tesbit edi.vor dırısı karşısında endışe duydugunu bu hareketiyle Guvenlık Konseyie anlatmak ıstemesı basit bır taktıktır Oysa, Türkıye hıçbır zaman mütecaviz olmıyacaktır. Bu bakımdan, Yunanlılann bu hareAnkara. 6 (Cnmhuriyet Teketını oldukça gülunç olarak valeks) A.P. nin genel gorüş«ıflandınyoruz.» mede ızlıyeceğı polıtıkanın eYunan mnhalefeti, Parlâmentoyn sasları tesbıt edılmıştır. Grup acele toplantıya çağırıyor adına Genel Başkan Veküi Dr. Atina, 6 (özel muhabirimizden) Sadettın Bılgıç tarafından ya Yunan muhalefetı Kıbrısla ilgipılacak konuşmanın metni hali son gelişmeler üzerine parlâmenzırlanmış bulunmaktadır. tonun olağanüstü toplantıya çağıCumhunyet Senatosunda gerılmasını istemektedır. nel görtışıne önergesinin verilmesinden önce Siyasi gözlemcilere göre, Kıbns A.P. Grupu adına Ihsan Sabri Çağlayangil tabuhranmın en krltik devresi Eylül rafından yapılan konuşmada belıren genel kaayınm ıkıncı haftasından itibaren Dıin yakalanan eapolculardaa biri naate göre, A.P., Hukümetin Kıbrıs konusunda (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ızledıği polıtıkayı ıç politıkada bır ıstısmar koAnkara. ( (Cumhnriyet • Teleks) Bu arada partı sözcüleri ile şahısnusu yapmıyarak Meclısın eğılimınin tesbiti Kıbrıs konusunda Hukümetin iz ları adına konuşma yapacak olan yolunda çaba sarfedecektir Ancak konuşmalalediği politika ve bu meselede Mec milletvekilleri isimlerıni Başkanrın seyrıne göre A.P. nin daha bnce tesbit ettilıs kanaatinin belirmesı için açılan lık Divanına yazdırmışlardır. Şagı politikayı değıştireceği ve partiler veya hıslan adına söz alanlann sayı51 genel görüşme müzakerelerine yaHükümet tarafından meselenin guven oyu iste20 yi geçmiştir. Yannki birleşımı rın saat 15 ten itibaren Millet Mecmı haline getırilmesı halınde, ••kırmızı oy» kulMillet Meclisi Başkam Fuat Sırlısınde baslanacaktır. ianacağı partı ılerı gelenleri tarafından kesınMillet Meclısının geçtığimiz cu men idare edecek ve A.P., YTP, Lıkle ıfade edılmektedır CKMP ve MP grup başkanlarınca ma gunku birle^ımınde genel gorusme onergesının oylanarak bu verılen genel görüşme istemını on67 eylul olaylannın 9 uncu yıldönümünde yenl hâdlselere sebebiyet vörjuk çoğunlukla kabul edılmesın gören onergeyı okuduktan sonra Ankara 6, (Cumhuriyet Teleks) Bakanlar Kuilk olarak partı grup sözcülerine den sonra partiler gruplarını toplımemek için şehirde geniş emniyet tertibatı alındı, poliste izinler kaldırıldı Ankara, 6 (Cnmhuriyet Tej arak bu müzakerelerde ızlıyecek soz verecek, bundan sonra da sa rulu bugün saat 13 de Başbakan Yardımcısı Kemal leks) YTP Grupu da HukuYüksek Okullar Talebe BirUğl ta tehiı ettlkıertaı bildirmisler ve ÜniSatır'ın Başkanlığmda toplanarak 4 saat süren çalıs(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) lerı pohtıkavi te«bıt etmıslerdır metın Kıbrıs konusunda ızlerafından dün saat 14'd> Üniversite versitenin maydana açılaı kapılan malarda bulunmuştur. dıği polıtıkayı «Başanlı olalııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııtııi'iııııııııııııııııııııııiMiıııııııuıır bahçesinde yapüması kararlastınl cajanarak kilitlenmlş, önüne de poToplantı hakkuıda her hangi bir resmî açıklama rak» kabul etmemıstır. Yarınnuş olan miting, 6/7 Eylul olaylan lis barikatlan trurulmuştur. yapılmamakla beraber sızan haberlerden anlaşıldıkı genel gorusmede YTP ılgının dokuzuncu vüdönümünde, ikın MitLıgin tehir jdildiğıni duyan ğına gore, Kıbns ve dış poliuka konuları üzerinde lılerı Kıbrıs meselesıne çozum ci bir olay daha yaratılması lhtima Üniyersite ve Yüksek Dkul ögrencidurulmuş, bu arada Başbakan tnonü'nün Meclisyolu bulacak hukümetin, halk lini önlemek gayesi ile tehir edil leri bir süre sonra dağılmışlar, falerin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşma tetmiştır. oyunun çoğunluğunu almıs kat hallejıcen ve küıklanndan tşkik edılmiştir. CHP ile A P. nin kuracaklan ortak bır kabıne Bu arada Dr. Kemal Satır, daha ziyade bağımMîting nazırlıklanna s&bahjn er sizgüçsüz takımından olduklan anolacağı tezını savunacaktır. Meclısın genel eğısız Bakanlara konuşma hakkında bilgi vermıştır. ken saatlerinie bsjlayan tertipleyi laşüan biı grup gösterilerde bulunlımı ve^a ıkı bu\uk partinin ıkıh koahsyona yaIzmlrde olağanüstü tedbirler ciler saat 11 sıralannda dağıtüan muşlardır. bır beyanname dolayısiyle Üniversitstismarcılar İzmir $, (Tele(onla) 29 ağustos olayları i!e nasmamalan halınde, YTP, mılli koalisyon ıstıçağınlmıslar Bu arada bazı caddele. tebeşirle %ecektır Genel gorusme muzakerelerınde YTP E Kıbns, Sadece partilerarası bir mesele değif, bizatihi C.H.P. nin = ilgili olarak bugün Içışleri Bakanlığından gelen bır Bir sarhoş da polis adına Genel Başkan Ekrem Allcan konuşacaktır Rektör VekiU Prof. Nacı Şensoy*iın yazılmış olan «Bugün 6 Eylul» şekz ıç meselesi haline şelmek istidadmdadır. Sııan konnsmalar = emirle İzmirde olağanüstü tedbırler alınmıştır. Bu arada elektrik, havagazı ve su fabrikalan yazıların da «Kalabalığı Gu\en ojuna gıdılmesı halınde YTP nin de «kırtarafından yakalanarak M dürü Haydar Özkın, Merkez Ku lrnc ekj çıkarlanna istismaı etmek = parça parça olmakla beraber, C.H.P. Meclis Grnpn müzakere = sıkı kontrol altında tutulmakta, bunlara bağlı peıkendi mızı oj» kullanacağı partı ılen gelenleri tara= lerinde iki görüşün carpıstıjını gösteriyor. Görüşlerden biri, = sonelin bütün izinlerinin kaldmldığı bildirilmekmaiidanı Selâmı Pekün v= Belediye isteyenler» tarafından yazıldıgı anla^ nezarete alındı fından ıfade edılmektedir. İ tnönü'nün politikasını yüriitmesi için bugünkü statükonun = tedır. Başkan Yarc'ımcısı Kadri tlkay'ın şılmıştır. : muhafaza edilmesidir. Diğeri ise, daha knvvetli bir bükfimet r Dun yapılacak olan mıtıngı takıp h a z ı r omund^gu b ir toplanü yapü Polis beyannameleri dHgıtanlann etmek ıçın Hurrıyet Meydanına mıstır E \e daha aktif politikadır ki, Tnrhan FeyıioŞlu ve arkadaslan = hüviyetleri hakkınd' he'angi öir gelenler arasında üzerinde şış buDağıtılan beyannameler Z bn savunmada millî koalisyona kadar fitmislerdir. = açıklamada bulınmarrıştır Ancak, Ankara, S (Curohuriiet • Te lunan bır sabıkah ile bır sarhoş Dağıtılan beyannameler, orduvu halk an. ında yapılan tahminlere E C .H.P. ıcinde ilk defa olarak gerçekten ciddî ve yalnız partinin = leks) CKMP Genel tdare = ıc bünjesıni de?il, Türk halkoynnn yakından ilgilendiren bir z yakalanmıştır. hükümet aleyhine harekete teşvık göre, beyannameler; bugün Meclisde Kurulu dun Genel Başkan AhMıtmgın Üniversite bahçesınden halkın ve ge'.çlerin duygulannı tah başlrıcak Kıbns konusundaki ge= ıhtilâf Kıbns meselesi dolayısiyle ortaya çıkıyor. Gerçi bnçün = met Oğuz'un başkanlığında top dışanya taşmasına ve kötü olaylar rik edici olmas? dolayısiyle toplan nel gcMişmede, Kükümetin zor du= kü tnönü kabinesinin kurulusu sırasında. Feyzioğlu ile arkadaş = (Arkası Sa. î. Sü 4 de) lanarak genel görüşme müzadoğmasına engel olmak gayesiyle t1 sonunda tertlpleyiciler, mitinBİ E Idrımn bir C.H.P. • A.P. koalisyonnnu savnnduklan ve böyle = kerelerinde izliyeceğı politikaE bir hüküroetin meseleleri kolayca halledebileceti hakkındaki = (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) yı tesbit etmiştir. Bu toplantı E ınançlarım çekinmeden söyledikleri biliniynrdn. Ancak bn Z ile ilgili olarak yayınlanan E görüsler, o zaman parti jukarı kademelerinde pek etkisiz = bıldırıde, cKıbrıs konusunda E kalmıs, ve mesele daba çok lnönü'ye baskaldınna olarak de r basarısı: bır politika takip eden Hukümetin isE eil de Fevzioçluna baslı kahul edilen bir ekipin isbasına gel ; tzmir, 6 (Telefoola) Bugün yapılan AP. tzmir tıfa etmesı> istenmekte ve CKMP nin tutumu E ır.ek ıMemesi, yahut post kapnıafa cahsması seklinde yonım jj tl Kongresinde hukümetin Kıbrıs politikası ile ilgili şu noktalarda toplanmaktadır : = lanmıstı. Busün ıse durum hayli değismis, Kıbns politikasın jj şiddetlı tenkitlerde bulunulmuştur. Bu arada Genel E da sörülen aksaklıklar parti içinde kaynasmalan ve Hükü = Başkan Yarduncısı Seyfi Kurtbek «Barış meseleleri«1 Hukümetin Kıbrıs konusunda başlanE nıetc kar<sı olma eğilimini artırmıştır. Bu arada hemen isaret Z nin çözümünde acz gösteren zayıf çekingen ve şaşkın gıcından bugune kadar güttüğü politika ve gitE edelını kı. Hukümetin tutumunu tenkid edenlerin hepsinin r bir iktidarın ne harb idaresi başannası, hatta ne de tıkçe ağırlasan olaylar karşısındakı tutum ve E Genel SeUreter Yardımcısının pesinde olduğnnn kabul ede z harbin gerektirdiği hazırlıkları başarması mümkündavranıslan CKMP tarafından tasvip edilmedür. Zira kendi nıemleketinde zayıf olan bir iktidar Lefkoşe, 6 (AP) Kıorıs'ta duE me\iz. AncaU göriilen sodur: Tenkidler bir mnavyen nokta r yabancılarm gözierinde de zayıftır» demiştir. mistır rum el'ân gergin midir, değil miE da, Hukümetin daha enerjik davranmadığı noktasında birleş ş Milletçe bütün fedakârlıklara hazır olunduğunu, 2 Hukumet, millî bir dâvamız olan Kıbdır? mekte; Fevzioslu ile arkadaslan ise bn noktadan ilerde ola Ş gerekli olanın milletin azim ve iradesine dayanacak rıs meselesınm hallıni Amenka'dan beklemış, Bır Birlesmiş Milletler müşahidiE rak cözüm volunn bir millî koalisyon veya C.H.P. • A.P. or = bir iktidarın cesaret ve azimli hareket etmesi olduğuAmerıka ıse, Yunanistan'ın arzu ve menfaatlenın bıldirdıği şu olay, bu soruya z taklığında störmektedirler. Z nu ileri süren ve CHP nin azuılık iktidan olarak rınî savunan teklıflerle karşımıza çıkmıstır. cevap verebılecek anlamdadır : E Nıtekım. Gruptan sızan haberler, konusan baska hatiplerin de = Kıbrıs politikasında baştan beri hatalara düştüğünü 3 CKMP olarak, Hukümetin, millet ıra14 yaşında bır köylu çocuğu, bır E dıs polıtikan beğenmemelerine rağmen sonunda Feyzioğln ve Z kaydeden Genel Başkan Yardımcısı şöyle konuşdesı ve menfaatle"n ile çehşen gafletını, zaaf ve yerde maytap tutuşturmuş ve koyE arkad3slarının yolundan aynldıklarım, yani, millî koalisyon Z muştur: teslımıyetını sıddetle reddedıvoruz tçinde bulülerin, ıkı saat muddetle birıbırc Millet Meclisi içtimamda partimiz milletin E %eva C.H.P \.V. ortaklı|ı fikrinin fazla taraftar bulmadı z lunduğu acızle Türk milletıne ıstırap kavnağı leriyle savaşmalarına yol açmıştır. E |ını tesbit ediyor. Aslına bakılırsa, tnönü'nün konusmasından z ıstırap ve endişelerini dile getirecektir. Durum açık: olan bu Hükümet istifa etmelidır Maytapların patlayışını ışıten (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) = sonra çörüsmelerin bövle bir yön alması anormal degildir. z (Arkası Sa. 7, Sü. S da) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) E Zira müzakereler sonnnda bir iktidar partisinin dıs politikası z E Uzerınoe acılacak genel eorüsmede nası! davramlacağı sını 3 E rından tabii olarak çıkmıs ve tefernıata kadar inen tenkidler g E le, tenı bir hükümet kurulması meselesine gelip dayanmıstır. = Ankara, 6 (Cumhnriyet Teleks) MP Genel Başkam OsE Simdi durum sudur : Z man Bölukbası Başkanlığında, E C.H.P. Gnıpunda Hükümet sert tenkidlere uframıstır. Daha ile ; Zekâı Dorman, tsmaıl Hakkı E ri çiderek veni bir koalisvon kurulması seklinde tedbir gös 5 Akdoğan ve Hüsevın AtamanE teren Turhan Feyzioçlu ve arkadaslan, tnönü'nün bn ekipi jj dan kurulu 4 kısilık bır grup E tecrit edip. aksine öteki tenkidçileri toparlıyan konnsması = Kadıköy, Kuşdili caddesinde evlvarınkı genel gorüsme müzaE karsısında yenılmıslerdir. Feyzioğln ile arkadaşlannm bn ye Ş Türk kuvvetlerinin İzmire yaklaşması üzerine şehri ne gitmekte olan Bilge Gürkan adın kerelerınde ızlenecek polıtıkaE nikisi belki vakın günlerde parti icindeki kaynasmalan dur Z Adana, 5 (Özer Öztep bildiriyor) Her yıl bır terkeden Rumlar da bir k^dıc, dün ansızıı arabayla \ 1 tesbit etmıstır E duracabtır. Ama vakın çelecekte Kıbns meselesi halkoynnn = bahane bularak, zirai vergi vermekten kaçınan Çuyolunu kesen meçhul bir şahıs laMP varınkı müzakerelerde Hukümetin KıbBu yazı dizisi Güzel İzmirin acı hâtualarla E tatmın edecek bir neticeve varmazsa. yahnt C.H.P. diğer ne = kurovamn büyük çiftçileri, bu yıl da, çok bereketli rafından yurnrukla bavütılmıştır. ns konusundakı tutumunu şıddetle tenkıd edeE denlerle basansızlığın sınırı içinden kurtulamazsa, partideki Z bir mahsul yıh olmasına rağmen, susuz pamuk zıBasından vediği sert vjnrTikla dprdolu karanlık günlerinin hikâyesidir. cek ve «azmlık» olarak vasıflandıracağı Hükühal komaj'a giren Bilge, Nütnune Z çavrımemnunluçun ve muhalefetin. ister Tnrhan Feyzioîln Z raatinin düşük olduğunu ileri sürerek tesbit edilen Bu yazı dizisi işgalden önce bir çete kararçâhı metın. meselevı Turk mılletının ıstedığı şekılde hastanasıne yatınlmış, meçhul şa~ tarafından, ister baska bir ekip tarafından kanalize edilsin, z «dönüm başına 60 kilo pamuk» biriminin indirilmesıni haline çetirilen Ayafotini kilisesinde dönen halledemıyeceğını, bu bakımdan bütün partilehıs ise plâkası tespit dilemlven z çeliseceğini tahmin etmek yanlıs olmaz. Z istemişlerdir. dolaplann hikâyesidir. rın katılmasıvle kurulacak millî koalisyon kabiars' .siyle kaç.iuştır. Çiftçilerin iddiasına göre bu yıl, bilhassa Vüreğir Z Le Monde gazetesi çecenlerde Türkivenin Kıbns'ın kaderine de z nesinin zorunlugunu ılen sürecektır 4 ktşilik Ote yandan, evvelki gün Taksim Nihayet bu yazı dizisi gözü dönmüs papaz HrisE çil. fakat Kıbns'ın Türkiye'nin kaderine hâkim olacajı ihti E Ovasma yağmur düşmemiş ve kuru pamuk ziraatmıjrupun vapmakta olduğu toplantı sonunda MP de Seyyap Bdlbül adlı kadını, ara E malini ileri sürmüstü. Bn ihtimalde çerçek payının bulundn E den dönüm başına ortalama 3050 kilo arasrnda mahtotomos'un Türk düşmanlığını nerelere kadar Grup Sözcu«ü tpsbıt pdılec*ktır. Hukümetin vebasıns binmediği için kalbinden m E EU son sünlerin uelismelerivle kendini göstermeğe baslıyor. E sul alınmıştır. Vergiye esas olan miktar ise dönüm götürdüğünün hikâyesidir. başına 60 kilo olduğundan, çiftçiler zarar edeceeıni ' a hprhancı bır partının Eiıvpn oyu ısteminde caklıyan soförün isim ve hüviysti E C.H.P. icindeki cekismelere simdi artık bn acıdan da bakmak E söylemektedirler. Buna mukabıl resmi makamlar ıse DOlis tarafından tespit edilmiştır halınrip VtP ^kırTnı^ı ov» kullanacak~ serektir. ~ bu teklifleri hayretle karşılamakta, bölgede. deşıl Seyyaprn eski arkadaşlanndan olan = Ecvet GÜREStN = ovalarda, dağlık mmtıkalarda biie çok iyi bir mah=ul Cengiz adlı mütecaviz şoforün aran FuııııııııtııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııiiî ahndığının tesbit olunduğunu söylemektedirler. 1 Muhalefet Yunan Parlâmentosunun olağanüstü toplanmasını istedi 10 köy tahliye edildi Millef Meclisjnde genel görüşme bügün boşlıyor Bakanlar Kuralu 4 saat süren bir toplantı yaptı Saat 15tieaçıtacak olan oiuruma Fuat Sirmen feaşkanlık edecek, grup sözcülerinden başka 20 Mebus şahısları adına konuşmak üzere adını yazdırdı Kötii niyetliler işe kanşınca gençlik dünkii mitingi tehir etti Mitinge kafılan bir sahısta $is bulundu YTP TUTUMU y ^ C.H.P. icindeki düriilliiler "Kendi memlekelinde zoyıf olan iktidar, dışarıda da zayıflır,, Kıbrısta sinirler gergin İşgalden Kartalnşa... Yazan: Dr. S. Şükrü Pamirtan izmir'in Kanlı Günleri Adanalı çiftçiler pamuk verimini düşük gösteriyor MP TUTUMU Dün de bir kadın bir şoför tarafından yumrukla bayıltıldı 9 Eylül Çarşamba Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog