Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARİTMETİK Problemleri Y.I.OJ REMZlYE TtĞtT TESTLİ O îlkokjlUrın 2. ve 3. sımflan îçin baştan başa dört renklı olarak basıbn bu kitaplar aritmetik öğretiroindt her ogretrrjen ve öğrencinin en büyük yardımcısıdır. İlkokullara nümuneler gönderümiştir A l m a a n l a r a ' >' tekrar gonderilir. VAV I NEVİ Yokun. N.rhb.hç. S , II UtanİMİ 41. yıl sayı 14402 u m h u r i vet KURÜCUSU: YUNUS NAD1 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ÖZEL Yenisehir Koleji ANKARA Orta ve Lise sınıflarına YatüıGündüzlü öğrenci kaydına devarn eünektedir. (Bu yıla mahsus giriş imtihansızdır.) Mahdut kontenjan dolroak üzeredir. Müracaat: Karanfil Sok. 53 Telrfon: 120371. Cumhuriyet 10416 Cumartesi 5 Eylul 1964 Kıbrıs konusunda daba enerjik bir i istendi JltllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltllllllllllllllllllllU Şenatove Mecjjşte genel görOşmeaçıjmaşı kabul edildi 1 Yıldız, Türkordusunun Nato Ibekçisi olmadığını söyledi Ankars 4 (CumhuriyetTeleks) Bugün olağanüstü bir toplantı yapanCumhuriyet Senatosunda Milli Birlik Grupu, AP Grupu ve bazı senatörler, Kıbrıs konusunda genel görüşme açılmasım istiyen bir önerge vermişlerdir. Müzakerelerin bitiminden sonra Başkanhk Divanına verilen önerge içtüzük hükümlerine göre Cumhuriyet Senatosunun ilk yanı salı günkü toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır.. Senatörlerin büyük çoğunluğunun ve özellikle CHP lilerin benimsediği önerge kabul edildıkten 48 saat sonra müzakere edilecektir. Enver Aka'nın başkanlığında toplanan C. Senatosunun 91. birleşimine Başbakan İnönü saat 14.53 te, Dışişleri Bakanı Erkin ile beraber (Arkası Sa. 7, Sü. 7 deı (*tA$OL Aene.on pı.ını, sınırları müzakereler sıraZZ sındo tesbit edilmek üzere Karpas Yarımadası k;sE mında Tüıkiyeye münasip bir arazi verilmesı ana Z\ r.oktasradan başlamaktadır. Hükümranlığı lamamen ~ Türkiyeye ail olacak olan bu bölgede, Türkler is2 tedıkleri kadar askeri kuvvet bulundurarak KıbZ\ rıs Türkiferinin emniyetlerini sağlıyacaklardır. Kıb E r;sın diğer bölgelerinde yaşamayı isteyecek olan E Türkler teccvüz halinde bu kısma sığınacaktır. ZZ Zt E E E E E z: | ACHESON PLANI: Mecliste Pazartesi günü Kıbrıs politikası ile ilgili genel görüşme başlıyor (Arkası Sa. 7. Sü. 1 del •'iııııııııııııııııııııııımııııııııııııımıımıııııııııııııııııııııııııııııııııııi)'. Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) Millet Meclısinin bugünkü birleşiminde, »Kıbrıs ve bununla ilgili dış politıka konusunda parti «rup sözcüleriyle milletvekillerinin görüşlerini açıklıyabilmelerı ve Kıbrıs korıufunda ızlenecek politikanın belirmesi» amaciyle parti gruplarında verilen «Genel görüşme önergesi» oylanarak kabul edilnıiştir. . Senatonun diinkü oturumunda gnıpları adına konuşaıı sozciiler ve önerge sahîbi: (Soldan sağa) Celâl Tevfik Karasapan (AP), Ahmet Yıldız (MBG), Esat Mahmnt Karakurt (CHP), tbsan Sabri Çağlayangil (önnerge sahihi • AP). Acheson "Kıbrıs yüzünden 25 dakikadu harb çıkabilir,, dedi Cenevreden Washingtona dönen Başkan Johnson'un özel temsilcisi Makarios'un anlaşma yollarını engellemekte olduğunu açıkladı Washinston 4 (A.P. • Radyo) Kıbns konusunda Türkiye, Yunanistan ve Ingiltere arasında yapılmakta olan Cenevre görüşmelerine Başkan Johnson'un özel temsilcisi olarak katılan sabık Amerikan Dışişleri Bakanlanndan Dean Acheson bu gece kendisini \Vashingtona getiren uçaktan indiği sırada basın mensupları ile yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesinin «Vahim, hem de çok vahim bir safhada» olduğunu söyledikten sonra • bu yüzden 25 dakika içinde bir harb çıkabilir» demiştir. Acheson, Cenevre görüşmelerinin kesilmesi hakkında «bir fasıla (Aıkan Sa. 7, Sü. 3 de) İnonü, Kıbrıs konusnndaki konuşmasını üzere kürsüye eiderken yapmak YUNAN . . . . , „ . . . . •• tHnariHİar, Jvıbn.im rıırK ~ Hav;ı Kuv\etleri tarafından bomburdımanmı ınü ~ •aakıp, 14 ağustosta Cenevreye şu teklifle ei'.ır'iş E l.iidü" Kıb'isın Eİ Greco burnuuda 32 kilt.metre Zl kavelik bir saha. sadece hava ve ueniz ÛSSJ o!erak t"ıill.mıim:ı!t kayıt ve şarliyle. 2530 vıl k;ı.ı iı( E Türkiyeye verilecek. Kıbns Yunanislana ı'lnl: vh " w lerık E?<OSİS gerçekleşürilecek. Türklero ıc ".•' ~j Trakysca ııygulanan azınlık tuıkları tann Yunanistanın \ harb hazıriığı ! E; Başbakan İnönü, Kıbrıs'a yığınak yapaıı Yunanistan'ın meseleyi z E bir Türk • Yuııan harbine dofru götürdüsjünü ve böyle bir E j E çatışma baslarsa Kıbns meselesinin bu harbin içinde fer"î ka £ E laoağını söylemektedir. z = îierçekten bir Türk Yunan harbi çıktıgı takdirde Kıbrıs belki : vuruşma cephelerinden biri dahi oltnıyacak ve fakat Ada'nın z E kaderini de harbin neticesi tâyin edecektir. tnönü'nün bura E j E da söylemek istediklerinin içinde, kanaatimize çöre. Yunanis z E tan'ın Kıbrıstaki hazırlıkları ve hu hazırlıkların verdiği sü E j E vene cevap vardır. r E t'iihakika Yunanistan. Basbakanın ağzından da resmen ifade = E edildiği eibi. Kıhrıs'ta tam teçhizatlı bir tümene yakın asker = Z bulundıırnıaktadır. aynca bir o kadar yerli Rum silâh altıca = = ahnmıstır. Kıbrıs'a çıkarma yapıldıŞı takdirde. çıkacak Türk = E birliklerinin hu tam teçhizatlı Yunan tiiroeniyle karşılasacak : E ları tabiîdir ve nazarî besaha söre, harb e*er mevziî kalırsa z E iktnal volları Amerika tarafından kesilecek bir Türkiyenin E E bııoünkü sartlar içinde başarı sansı fazla deçildir. Ancak, z E Türkiye. hir Tiirk Yunan çatısması başladıgı zaman Adada z z ki deıiîesizlisi elhı>tte baska eephelerâe diizeltmek istiyecek = = tir ki. Türk Ordusuııun serbestçe hareket edeceği Türk Iu = E nan müsterek hududu Trakya'dan 12 Adaların bitimine ka = = dar uzamaktadır. Böviesine uzun bir cephede elbette Kıbns ; : ter'î kabut edilecek ve Yunanistan, kendisinden her bakım E E daıı kuvvetli bir orduyla çarpışmak zorunlujunda kalacaktır. z E Kaldı kı. Kıbrıstaki hava harbi bakımından Türk Hava Kuv = E »etlerı daıma avantajlıdır. Türk meydanlarından kalkan • z uçaklar ikmale ibtiyaç kalmadan Kıbrıs'ta istenilen noktalara = ; ıstedikleri darbeyi indirebilmektedirler. £ : iHUim Yuııan Dışisleri Bakanı Kostopulos. Kıbrısta başlıyacak : : bir Mirnsmanın mevziî kalamıyacajfrnı bildiği içindir ki, bom r E bardınıan aksamı çıkarma yapılmaması için, Türkiye Büyuk E j E elcisine âdeta valvarmıs, battâ Adaya çıkarılan müeahit gru E j E pu resmen çıkarma olarak kabul edilmemiş, üstelik Atina z Kadyosu mütemndiyen Türkiye'nin çıkarma yapmadığı husu = E sunda teminat vermek mecburiyetini duymuştnr. £ Z nönü düııkü kunaşmasında iste bunları hatırlatmıştır. £ Ş Simdi sırası gelmîsken her vatandaşın kafasını kurcalıyan bir Z £ noktaya de;inelim : z Z >nnanıstaıı"ın harb hazırhsı içinde oldnğu bir gerçek. Onun kar Z şısında l'ürhiye de bittabi boş durmuyor. Gereken tedbirler Ş = alııımakta ve Kıhrıs yüzünden patlıyacak çatışmanm hazır = = lıkları \ apılmaktadır Ancak Türkiye bütün bu hazırlıklan, = aslında. istiyerek yapmakta ve dünya barışını tehdit edecek Z Z bir ••ıldırsanhk siisterisine sirisnıek niyetinde değildir. Zira ; E bcivle hir rtiyet evvelâ Atatürk'ün çizdigi Millî Misak politi E E kasıııa a\kın diiser. Saniyen. hloklar arasındaki dengeyi boz ; E ması muhakkak ııhııı hir saldıncılısın bnçünkii dünyada na z Z ^ıl karşılanacası hilinmektedir. Bu hakımdan eğer bir harb Z Z cıkacaksa. harhî Türkiye desil karsı taraf çıkarmalıdır. Yn Z Z nanistan acaba Kıhrıs için bir harbi göze alabilir mi? Son Z Z hnmhardıman nlavındaki davranıslar, Makarios'la çekişmeler Z Z îöstermistir kı. Papandreu bütün çalımına, bütün hazırlıkla z Z nna rağmen kuvvet denaesizlisi dolayısiyle, Trakya'dan 12 E \dalara ve Kıbrıs'a vayılacak hir çatışmaya girecek kadar E kararlı desildir. ^slında Papandreu. Amerika'nın NATO çö Ş E Jülınesi ihtimalindeki telâsına. bn telâsın Amerikadaki etki Ş z sine Sovyet Ru^vanın müdahale hesaplarına, nihayet Türki Sj Z ve'nin hn hesaplar baskılar. ibtimaller karşısındaki tutumu Z n a ' z dayanmaktadır Ş E vıınanistan. eörünüşe îöre. harbe dogru gidiyor. Ancak bu gi E İ E diste dofrudan doğnıya harbe girmekten çok. Kıbns mesele £ <inin hailini «antaila saçlamak amacının payı vardır. Ankara 4, (CumhurıvelIılek>ı Millet Partısı Genel Başkanı Osman Böiükbaşı ile YTP Genei Başkanı Ekrem Aücan arasındıı dün yapılan Milli Koalisyon giirünmesi YTP yöneticılerı tarafın dan olumlu karşılanmıştır MP Genel Başkanının daiıa rtnce AP Genel Başkan Vekılı ve CKMP Genel Başkanı ile yaptıjı «Milli Knalısyon» konu.undakı a'n rüşmesi YTP yöneticileri tarafintan sonra CHP ılgililerı ile de hu konudakı gerekli temsslara başlı vacaâı Ö5"renilmis*ir. MP, Milli Kootisyon için CHP ile de temas edecek İzmir ve Ankarada diin 7 kişi daha levkif edildi İzmir valisının Bakaniık emrine alındığı yalanlandı Ankara 4, (Cumhuriyet Teleks) Ankara olaylarında, Toplanö ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanu nuna aykın hareket etmek, nümayiş tertiplemek ve hasara sebebiyet vermek iddiasiyle polis tarafından ;'aka lanarak Adliyeye verilenlerden 22 kişinin muhakemelerine bugün Çankaya Birinci Asliye Ceza Mahkemebalıkesir, 4 (Telefonla) Geçen pazartesi sinde başlanılmış ve dört kişi tevkif günu Amerikanm Caldwell şehrinde G katlı bir olunmuştur. apartmanın damından kendini aşağıya atarak intihar Asliye Ceza Mahkemesi önce 11 sa pttiâi biidirilen havacı kızlarımızdan kıdemli üsteğnığın duruşmasmı gizli. sonra iki men Erden Sabuncuoğlu'nun nâşı grup halinde diğerlerinin duruşnıssı dün akşam Amerikadan özel bir uçak nı açık olarak yapmıştır. la sehrimize getirilmiş ve bugün öğle Duruşma sonunda sanıklardan Nenamazmdan sonra aile mezarlığında zir İnce, Hüsrev Akseven, Süleyman ki ebedi istirahatgâhına tevdi edil Sürmen ve Abdullah Öbakır vevkif (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) olunmuşlardır. Dün topraua verilen havacı kızımız Erdeıı Sabuncuoğlu Duruşma başka güne bırakılmıştır. izmir Valisi Bakanlık emrine alınmadı Ankara 4, (Cumhuriyet • Teleks) Bugünkü bazı gazeteler, izmir Fuannda bir takım pavyonlann tah ribi olayı ile ilgili olarak İzmir Valisi Niyazi Dalokaya'nın Bakanlık emrine ahndığını yazmışlardır. Bu münasebetle mâlumatına müracaat etiğimiz îçişleri Bakanı Orhan Öztrak, pavyonlann tahribi ola yı ile ilgili olarak tzmirde gereken tahkikatm yapıldığmı fakat Valir.in Bakanlık emrine alındığı haberinin doğru olmadığını söylemiştir. tzmirde tevkit edilenler 28 kişiyi buldu izmir, 4 (Telefonla) Olaylann tahkıkatı ile ilgili olarak bugün yeniden 3 kişı tevkif edilmiştir. Böylece bugüne kadar yapılan tevkiflerin sayısı 28 e yükselmiş olmaktadır. Bunun dışında olay gecesi halkı nümayişe teşvik ve tahrik ve beyanname dağıtma suçu ile ilgili olarak Türkiye İşçi Partisi İzmir Gençlik Kolu idarecilerinden Esat Cambaz ile yine bu parti mensuplanndan Hakkı Güler ve Teoman Sındır bugün Sorgu Yar(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) E E * E E Z\ ~ E ZX E 'iı çudur: Türkiye Karpas yaıımadasında "il yı; süre ile a* ke. i !tir üs bu'unduıacak. aynca Vla iinıanındjn serbest istifade edecektir. Türklere Lozan An aşmasındaki hakiar tamnacak ve ikısi daırri Ti'ıık olmak üzere Kıbns 8 kaymakanılık böljesine Byrılacaktıı Biilgelerde nüfus oraıupa îöi'e Türk n'.cıTîuıiiirj Çcilı^acsktu. Aynca I..en:>şecie ümuır.; V'alinin yanında yüksek derpcedc bn iıiemur ve ona bağlı bürolar düşiinülmüştüı. ~ | ™i ~| Ej | fimerikada intihar eden i havacı kızımızın cenazesi i! dün törenle kaldırıldı ~ nıiıiııııııııııııııınııııiiiıııııııiMHiııımıııııııııımıııı? Fatihte bir bakkal 67 kuruşa aldığı ekmeği 659e satıyor Styasî olaylar yüzünden bu yü kalkmma hızı % 3,7'ye düşecek Gazeteler Bunun bir taktik olduğunu belirten bakkal, ucuz ekmek yanında başka mal sattığını söyledi İhsan ONUR Na3rettin Hocanın yumurta hikJ yesi gibi, Fatih'de bir bakkal, fırıncıdan 67 kuruştan aldığı ekmeği 65 kuruşa satmakta ve «Allah bin bereket versın, geçinip gidiyoruz.» demektedir. Pahalıya alıp, ucuza satışının ticarî bir taktik olduğunu söylıyen Nebil Uygur, bu hareketini şu şekilde özetlemiş ve; « Bakkal dükkâmnı açalı bi' yıl oldu. lşler son olaylar dolavı siyle biraz yavaşladı Fakir vatar daş bile iki ekmek yerken bunu bire düşürdü. Eskiden 300400 ek mek satıyordum. Şimdi ise, 150200. Bunun üzerine fiatı beş kurudüşürdüm ve satışım yükseldi. Ek mek için gelen vatandaş, diğer gı da maddelerini de almadan dük kânımdan çıktnıyor. tşte benim k nm burada.» demiştir. Nebil Uygur'un şikâyetçi oldup. nokta, diğer meslektaşlannın dav ranışı olmaktadır. Onun bu hare^ tinı istismara kalkışmışlar ve hat kında «Bayat ekmek satıyor» div koğuşturma açılmasım istemişleı dir N'ebil Uygur, müşterileri arttıu rakdirde. narha tabi bulunan dı ger gıda maddelerinın satışında d» bir fen^ilât vapmavı düşündüğünü sözlerine eklemiştir. Siingü takan jandarma, grevci işçilerle çatıştı ve ikisini yaraladı Ankarada bir döküm fabrikası önünde vukııbulan olayi Madenİş Sendikası yöneticileri protesto etti Ankara 4, (Cumhuriyet Teleks) Grev yapan işçilerle, emniyet görevlisi jandarmalar arasında çdcan münakaşa sert çaüşmaya ve bu arada takılan süngülerle iki işçinin yaralanmasma yol açraıştır. tstanbul yolu üzerindeki «Erkunt Döküm ve Ağır Sanayi Fabrikası» iş çileri ile işvereni arasında toplıı söz; leşme müzakerelerinde doğan i§ u' yuşmazlığı sebebiyle işçiler greve başvurmuşlardır. tişçiler, grev işçinin üniversitesidir» yazılı pankartla n telgraf direklerine asmak istemiş tir. Emniyet görevlisi jandarma psnkartların telgraf direklerine ası'ma (Arkası Sa. 7, Sü. ü da; Hâlâsesyok Izmir'deki olaylann yankıları dış basında bayli sert oldu ve olmakta devaııı ediyor. Biz ne yaptık bu olayiara sebep olanlar bakkında? Mahkemeye verdik 15 • 20 çocuğn. Sanıkların duruşmada çekilmiş fotoğraflarına bakıyoruz. Hepsi komşunun bahçesinde meyva çalarken yakalanan. ve karakola çetirilen mahalle çocnğu gibi hüzülmüş. isledikleri sııçun belki farkmda bile Oysa onlar suç işlerken otaylara sadece se.vîrci kalaıı ve hiç.'iı tedbir almıyanlar hâlâ ıshaşında ve hâlâ haklarında hiçbir ıslem yapılmış deçil. Bir yandan hasarın bedelini odüyoruz, bir vandan herkes bizi çapulculukla ıtham ediyor ve biz hâlâ idaresi? yetkılilerı işbaşında tııtmakta ısrarlı davranıyoruz. Ondan sonra da sösteriler idarFciler taratınıian teriip cdilmistir diyenle r e kızıyoruz. Dejil vabancılar. hu aldırmamazlık devam ederse. hi7 de o<\ların 6 7 Eyltil'in Krciik hirer örne*' nldnğuna inanacağız. • * * E Ecvet GÜRESLN = 67 kuruga aldığı ekmeği 65 kuruga satan bakkaluı dükkânının önii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog