Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

ARİTMETİK Problemleri Y.lan; REMZİYE YlÛtT îlkokulların 2, ve 3. smıfları için baştan başa dört rentcîi olarak basılan bu kitaplar arilmetik öğretüninde her öğretmen ve oğrencinin en büyük yardımcısıdır. llkokullara nümuneler gönderümiş) tir. Almayanlara tekrar gönderilir. E N Cag.Ioglu Yokun. Naıtıb«t>ç« S , 11 V AV • N EVİ İManbol TESTLİ f u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ SİNEMA • KİTAPLARI 41. yıl sayı 14427 Telgraf ve m e k t u p adresi: Cumhurryet IstanbuJ Posta Kutusu: IstanbuJ No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çarşamba 30 Eylul 1964 SİNEMA EL KITAB1 (Sinema tarihi, sanatı ve teknıği. her yönüyle sinema) NİJAT ÖZÖN 15 TL. • SENARVO TEKNİĞİ (İyi bir senaryo yazmanın yoiları, örnekler) ORHAN KEMAL. 4 TL. • ÜNXÜ SİNEMA REJİSÖRLERİ (Otuz ünlü rejisörün sanatları ve yarattıklan filimler) T. KAKINÇ, 5 FL. Kitapçıiarda arayıni2 Ödemeli isteyiniz. İsteme ve dağıtım adresi: Elii Kitabevi, Sahaflar Çarşısj No 4, Beyazıt. İstanbuL (Parasız kataloğlarunızdan isteyiniz.) Cumhuriyet 11648 Rıımlar, Genel Kutula başvmdu Sovyet Rusya, Kıbrıslı Rumlara Uçaksavar sılâhı vermeyi kabul etti Kıbrıs Türk Cemaati Liderlerinden Örek, mücahitlerin Girne yolunu terk etmiyeceklerini açıkladı. Girne geçidi Makarios, Türk Alayının Girne yolunu terk elmesini isiedi Lefkoşe 29 (A.P.) Makarios bugün verdiği bir demeçte, «Eğer Girne yolu üzerindeki Türk alayına mensup kuvvetler bulunduklan yeri B. Milletler Barış Gücünün kontroluna terk etmezlerse, Türk değiştirme birliğinin Adaya çıkmasına izin vermiyeceğim» demiştir. Değiştirme Bırlıgının hareketi gecikiyor Erk n, müşkül mesele'er var, kumandanlar meselenin ha I ne çalışıyorlar, dedi Birliğin hareketi geciktyor Ankara 29. (Curohurijet Teleks) Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin değiştirme birliğimizin Kıbnsa gidişinin birkaç gün daha geri bı rakılması ihtimalinden bahsetmiş ve bu konuda Barış Gücü Kumandanı Timaya ve Türk Alayı Kumandanı arasında müzakereler yapıldığını söy lemiştir. Bu görüşmelerin değiştirme birliğimizin mukadderatı ile ilgili olduğu nu ifade eden Bakan, .müşkül meseleler vardı. Bir an önce halle çalışıyoruz. Mahallinde iki kumandan gö rüşmeler yapıyor. Görüşmeler bitince ye kadar birlik bekleyecektir Bu mü zakereler birliğin mukadderatı ile ilgi lidir.» Erkin, Sovyet, Pransız ve İspanyol ElçUeriyle görüştü Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Sovyet usya, Fransa ve İspanya Büyükelçilerini kabul ederek kendileriyle ayrı ayn bir süre görüşmüştür. Sovyet Rusya Büyükelçisi ile yapüan görüşme dün akşam Büyükelçtnin izinden dönüşü münasebeUyle olmuştur. Diğer elçiler ile bugiin yapılan görüşme hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Keban barajı ile ilgili çalışmalar Keban Barajı için 82 milyon dolar IIİIIIIIIÜIIIIIIIMIIIIIIIIIlllllllllillllllllllllllllUlliİJİIIIIIIIIIII' Basın mensuplarına. değiştirme irliği ve Girne yolunun terki birrine bağlı hâdiselerdir, diyen dakarios, yol açılmazsa değiştire de olmaz diyerek sözlerine son ermiştir. Diğer taraftan bugün New Yorka konuşan B. Milletler Genel SekAnkara, 29 (CumhuriyetTeleks) SELDEN ÇÜKTİJ Sürekli yağan yağmur lardan Muratb ilçesinin Aruzlu köyünde 70 e yaeteri UThant, Girne yolunun Ba İstanbula 4 kuruştan, civanna Âfetten zarar görenlere Ankara 29 (Cumhuriyet Teleks) ı.ş Gücüne terki konusunda anlaş kın ev çökmüş, 26 yaşında bir kadın da seller tara fmdan sürükJenmiştir. 2.5 kuruştan elektrik verecek olan evler Kıbrıs olaylannın devlet bütçelanın pek yakın olduğunu bugün Kızüay tarafından ilk yardım olarak 50 çadır, 200 battaniye gönderilmiştip. Resimde yıkılan Keban barajı projesinin finansmaru si üzerindeki etkileri hakkında soelirtmiştir. den birisi görülmektedir. konusunda dün Ankarada başlıyan •ulan bir soruyu Maliye Bakanı Rnsya, Kıbrısa uçaksavar uluslararası toplantıya bugiin Devi 'erit Melen «Kıbrıs olaylannın let Plânlama Teşkilâtında devam etopları veriyor bütçemize hatın sayılır yükü oldilmiştir. Moskova 39 (a.a.) Diploraatik muştur. Etkisi çoktur ve dağınıkaynaklardan öğrenildiğine göre 307 milyon dolara mal olacak protır. Bu hususta bir miktar vereovyetler Birliği, Kıbrıs Rumlarıjenin dış finansmanı için 82 milyon mem. Vergilerin tahsilâtına dahi a uçaksavar silâhları vermeyi kadolar gerekmektedir. Nisan 1964 taetkileri görülmüştür» sözleriyle ceul etmiştir. Bu husustaki anlaşrihinde Washington'da yapılan ilk aplandırmıştır. toplantıda bu alanda alınan kararaanın yarın Kremlin'de imzalanaöte yandan Maliye Bakanlığınların sonuçları bugünkü göriişme ağı anlaşılmaktadır. an sızan haberlere göre Kıbrıs olerde incelenmiş ve Türk hükume Diğer taraftan Türkiye Dışişleri laylarının bütçe üzerinde iki tetinin temsilcileri Amerikan, tngiliz, lakanı Feridun Cemal Erkin bumel etkisi olmuştur. Bunlardan Alman, Fransız, İtalyan, Isviçre giün gazetecilerle yaptığı bir görüş irincisi Kıbrıs olayları ile ilgibi ülkeler ile Avrupa Yaünmlar ıede. kendisini dün ziyaret eden i harcamalardır Bu harcamalar Bankası, Dünya Bankası gibi ulusus Elçisi Nikita Rijov'un temaütçeye yanm milyar liralık bir lararası kurulların temsilci ve göziyle ilgili bir açıklama yapmış ve ük getirmiştir tkinci etki ise elemcilerine bilgi vermişlerdir. Rus Elçisi yeni bir şey getirmedi, Mecidiyeköy, Ortaklar caddesin lanan, korkunç bir faciaya sebep Kaybolan çocuklar konomide durgunluk yaratma şek Çipriyanu, Moskovaya gitmediği deki bir briket imalâthanesinde olmuştur. Kuştepe, Köz sokağında oturmak linde kendinı göstermiş ve bu durBu bilgiler asasında barajın tekiçin Kıbrısa yardım hususunda mü yağan son yağmurlar yüzünden çöDün saat 12.00 de, tesadüfen mey ta olan 14 yaşında Nazlı Ayvaz nik niteliği ve Türk ekonomisi Keban Barajı projesi zakereler başlamamış, yarın Bü ken kömür tozları, 6 kız çocuğu lana çıkarılan facia şu şekilde ce Fikriye Küp, 8 yaşında Bahrıye unluk dolayısiyle devlet gelirleiçin öneminin yanısıra Suriye ve Irinde özellikle vergilerin hasıla(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)nun feci şekilde ölümüyle sonuç reyan etmiştir: Tak hükümeti ile yapılan temaslar Gözer; 17 yaşında Kadriye Çahtında azalma olmuştur. yer almıştır. oğlu, Feriha Yorgun ile 18 yaşında Kıbrıs olaylannın bütçe dışındaGülten Dalkıran, önceki gün köVerilen bilgiye göre Suriye ile kı etkileri ise daha büyük olmuş mür tozu toplamak üzere evleringörüş birliğinin mutlak olduğu îden çıkmışlardır. Ancak aradan ve kalkınma hızının yüzde 3.7 cirak ile bazı noktalarda farklı görüş saatler geçtiği halde çocuklann ev vannda teşekkül etmesi sonucunu lerin bulunduğu ifade edilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) erine dönmediğini gören aileleri (Arkası Sa. 7, Sü. 2 dc) dün heyecanla polise başvurarak îstanbul Ünıversitesı Rektörü Ö.NIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMMMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ aranmalarını istemişlerdir. er Celâl Sarç ve Harçlar komisCesetler bulunuyor •onu ilgilileri, tstanbul Üniversiesi Talebe Birliği Başkanı Osman Aramadan artık ümit kesildiği îeki Telciyi, bu konuda görüşmek Edirne, 29 (Telefonla) M J Ebir sırada, Ortaklar caddesinde zere Rektörlüğe dâvet etmiştir. Hanefi Saygılı'ya ait briket ima airne ü kongresinde bugün bir Görüşme sırasında ilgililer, harç lâthanesinde, çöken kömür tozlan konusma yapan Parti Genel Başarın kademeli olarak arttırılması arasında 8 yaşındaki Bahriyenin kam Osman Bölükbaşı: «Kıbrıs buh ıı teklif etmişlerdir. Teklife göre (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de ranından ve yarattığı dıs tehlikeu sene harçlar, °o 20 oramnda arİerden kurtulmak için. evvelâ hasta ırılacak. bunu tâkıp eden senelerolan iç bünyeyi tedavi etmeliyiz. E Ticaret Bakanı geçen gün dış tîcaret açığının arttığından yakı = e ise bu artış °o 40, °o fO oranıni Kıbrıs meselesi bizce Makarios'= nıyordu. Bakanın verdifi bilgiye göre 1964 yılı ilk yedi ay = a kademeli olarak ahnacaktır. tan ziyade Türkiyenin iç poütika E lık açık 152 milyon küsur dolardır. Bu rakam geçen yılın = Birlik Başkanı, bu teklifi kabıı zaaflannın dir eseridiri) demiştir. ~ aynı devresine nazaran düşfik ise de bunu 1963 ün ithalât ve = tmemiştir. Türk Yüksek Öğretım Kuvayi Milliye ruhunur bütün göE ihracat hacmindeki yüksekliğe hağlamak daha doğm olacak = îençliği Üniversiteler Komitesm nüllerde bir fcere daha ateşlenme e durura yeniden görüşülmüş ve İ tır. Bu arada Ticaret Bakanı. Ortak Pazar ülkelerine yapı = zamanınm çoktan geldigınl açıklıün Senatoya son bir teklif gön E lan ihracvatuı azaldığını söylemektedir. = yan Bölükbaşı. «Aksi takdirde şunu erümiştir. Bu teklifç göre' E Uerçekten görülmektedir ki Türkiyenin dıs ticaret bilânçosu z Atina, 39 (AJ*.) Atinada yayın büelim ki, Kıbrıs bu devlet için E çün geçtikçe perişanlığını arttırmakta ve gelecek bakımın z 1) Sınıfını normal geçen ber lanan hükümet aleyhtan «İmera eaile ve felâketlerin sonu değil, baş E dan hiç te ümit vermemektedir. îerli üretimin yeteri kadar z öğrenciden harç ahnmıyacak gazetesi bugünkü baskısında çıkar langıcı olacaktır. tç ve dıs gaileler E arttırılamadığı Türkiyede tüketim malları ithalâtının kısıl z tır. dığı bir yazıda Kıral Konstantin'in birbirini takip edecektir» demiştir. = ması mümkün olsa bile ki bunun bir siyasal demokraside z balayını yanda keserek bir haftaya 2) Burs işleri, krediler cihi, kadar başkente geri dönecegini yaz= neticeleri bilinmektedir plânın öngördüğn yatınm malla = öğrenime mâni olmıyacak işyer maktadır. Gazeteye ~öre Kıral Kons (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de n ithalâtı ve zaruri ihtiyaç maddelerinin getirtilmesi artan Z tantin ile Ana Kıraliçe Frederik E ııüfusla birlikte normal olarak yükselecek, kısacası olumsuz = arasında çıkan bir anlaşmazlık bı E tark azalmıyacaktır. Bu durumda ne yapabiliriz?. Bugünkü = Küba'dan Rusyanın Novorosisk neticeyi doğurmaktadır. Diğer taE statüko içinde bemen söyliyelim ki hiç bir şey. Zira Türki z raftan basuı mensuplariyle konuşar limamna 10 bin kilo şeker götürE vede ihracat mekanizması hâlâ Birinci Dünya Harbi sonu z saraym «yetkili kaynakları» haberi mekte olan 7124 gros tonluk îngiliz Z ııun metodları içinde çalışmaktadır ve yine Türkiyede ihra ş asılsız olduğunu ileri sürmüşler bandıralı «Sycamore Hill» şilepi, E cat. belirli ellerde kümelenmiş, belirli maddelere inhisar et z dün sabah saat 9 sıralarında Kadıdir. Z mektedir. Z Arkası Sa. 7, Sü. 4 te köy, Fenerbahçe açıklarında karaZ Bırakınız yeni nıaddeler ihracatını, bizim çogunluğu. doymuş z ya oturmuştur E ihracatçılanmız satısı azalmış mallar yerine baıı mallan ika z Kaptan, Marmara denizinden BotVashington 29 (A.P.) Dışişler; E me yoluna bile gitmek çabasını göstermemektedirler. tstatis E ğaza girişi sırasında rotayı şaşıraBakanı Dean Rusk buşün. Komü E tikleri karıstırdıŞımsz zaman görüyoroz ki bizim ihraç ka E rak şilepin karaya oturmasına seE lemlerimiz yıllardanberi pek önemli değişiklik göstermiş de = nist Çinin yakın bir gelecekte bi bep olduğunu söylemiştir. E ğildir. Mahdut birkaç kzlem. tabiî mahdut bir döviz geliri | atom bombası patlatabileceğini v «Bumerang» acentasına ait olan E ve neticede dış ticaret açığmda daima artış. ^ E bu olduğu takdirde Birleşik Ameri şilep, •İmroz» tarafından kurtarılka tarafından bunun dünyaya du E Oysa çölde patates yetiştirmeyi beceren küçük lsrael'in ihraç = maya çalışılmaktadır. E malı çeşitleri bizimkinin en az dört katından fazladır. Bu = yurulacagını söylemiştir. Birleşik Amerika makamlar E vüzdendir ki Israel bugün dünyanın dört bucağına mal gön Z Ankara 29 (Cumhuriyet • Teleks) Karabükte E derebiliyor. Afrikada büyük nütuz elde edebiliyor. Z muhtelif kaynakların. muhtemele ,tçırdiği bir trafik kazasından sonra Ankara istihbarat kaynaklarının, Komü = (s adamlarımız bugünkü krizi Türkiyenin hâlen içinde bulundu = cettepe Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğine E ğu anormal şartlara başlıyorlar. Meseleleri uzaktan ya da ya Enist Çinin her an ilk atom bomba nakledilen fılim artisti Ahmet Tarık Tekçe'nin îleri saat rejimi bu gece yarısı E kından bilmiyenler karsısında bu kolay bir izah tarzıdır. Me = sını patlatmaya hazır olduğunu b •ıhhî durumunun çok kritik olduğu bildirilmiştir lirten bilgiler vermiş oldukların sona erecek ve saatler' 24 te bir E selâ ihracat düşüklüğünii Kıbrıs ihtilâfına bağlavıp işin için = Dün Ankaraya nakledilen A. Tarık Tekçe'ye saat geri alınacaktır. tlgililer 15 E den sıyrılabiliriz. Oysa dış satısın Kıbns meselesiyle hiç ilgi = söylemişlerdir. i'yin Cerrahisi Kliniğinde Dr. Nurhan Avman tamayıstan itibaren tatbikine başE si voktur. Bu bizatihî özel sektörün keyfine bırakılmış bir dış = Fakat resmi şahsiyetler, Çinin ıfından gerekli müdahale yapılmış ve klinik tetlanmış olan ileri saat rejimi ile 10 E ticaret sisteminin neticesidir, ve Türkiye aslında pek iptidai = atom başlıklannı hedefleıine ula 'vleri tamamlanmıstır. milyon kilowatt saatlik bir elekE bır alıs • veriş anlayışıyla bugünkü noktaya gelmiştir. = tıracak vasıtalara sahip olmas Tekçeye şahdamarlarından boyalı bir madde trik enerjisi sağlandığım ifade etE Vanlış anlaşılmasın, hâlen yürürlükte olan dış ticaret rejimi ş için daha yıllar geçmesi gerektiğ: ıkedilmiş ve beyin damarları boyanmak suretiyle mişlerdir. E değildir ilkel olan. Kotalama sistemi, ihracatı teşvik edici E ni de ilâve etmişlerdir.' Tepebaşında, dün gece, randev ılmi alınmıştır. Bu sırada beyinde ameliyatı icap Uzun zamandanberi bir atom y E tedbirler için elbette ilkeldir diyemeyiz. Ancak pek eski usul jj ttirecek herhangi bir kan pıhtısının olmadığı tes evi haline getirilmiş bir meyhaney E lere bağlı olan ihracat mekanizmamız, milletlerarası alışve Ş ğınağı yapmaya çalıştığı biline: it edildiğinden ameliyata lüzum olmadığı kanaa polis tarafmdan yapılan baskın s E riş anlayışımızın ilkel olmadığmı da herhalde ileri sürmek | Çinin son durumu hakkında h ine varılmıştır. Ancak beynin şişmesine mâni olun rasında, bazı kadınlarla birlikte berler gelmesi üzerine Dışişleri = ır imkün değildir. •ıak üzere Tekçe'nin vücudünün soğutulmasına cinsiyeti belirsiz bir şahıs da flört Bakanı bir beyanat yaınlayarak halinde yakalanmıştır. E Şimdi zannediyoruz ki sadece ihracatımızın bünyesinde yapıla = Birleşik Amerikanın böyle bir ih•rar verilmiş ve kendisi buzlarla sarılmıştır. Altı aydanberi Yunanistandan Saçlarını sarıya boyamış, ayakla Kıbrısa asker ve silâh taşıyan PeE cak bir değişiklik dış ticaretimizin kaderini de değiştirecek, s timali her zaman gözönünde tutTabip Dr. Nurhan Avman, Tekçe'nin şiddetli ır beyin sarsıntısı geçirdiğini, ameliyata şimdilik rma kırmızı toplu ayakkabı giy gasus isimli Yunan vapuru bu defa = Ecvet GÜRESIN | muş olduğunu ve atom silâhları iüzum olmadığını, fakat hastanın komadan çıkma miş, kadın görünüşlü bu şahıs, ke da turistik bir sefer için İstanbula E (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)E programını ona göre hazırlamış (Arkası Sa. 7, Sü. 2 dej Tekçe Hacettepe Hastanesinde dığını, durumun kritik olduğunu söylemiştir. bulunduğunu belirtmiştir. dış finansmana ihtiyaç var Kıbrıs olaylannın butçeye getirdiği yük yarım milyar 6 kız kttmttr yııjıııı altında kalarak öltlü Olay evvelki gün cereyan etti ve yağmur sebebiyle çöken kömüryığmı altmdan çocukların cesedi ancak dün çıkarıldı Harçlar konusunda yeni bir formöl aramyor Ihraeat ıneselesi «Kıbrıs meselesi iç politikanın zaafıdır» Yunan Kıraliyet ailesinde anlaşmazlık Bir şilep karaya oturdu Kızıl Çin her an atom bombası patlatmaya hazır Doktorlar buzlaria sarılı olan artistin sıhhi durumunun cok kritık olduğunu söyiediier A. Tarık Tekçe hâlâ komada Bu gece saatınızı geri almayı unutmayın KADIN Ml, ERKEK Ml ? Kıbrısa asker taşıyan Yunan gemisi rıllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIMNIIIIIIIIII llllllllllllllll"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog