Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

OZEL Yenişehir Koleji ANKARA Orta re Lise sınıflarına YatılıGündüzlu oğrenci kaydma devam etmektedir. (Bu yıla mahsus giriş imtihansızdır.) Mahdut kontenian dolmak üzeredır. Miiracaat: Karanfil Sok. 53 Teleion: 120371. Cumhuriyet 10319 41. yıl sayı 14400 u m h u r i yet KURUCUSU:tfUNUSNAD1 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 «9 H HC Hüseyin Rahmi Yüzüneü doğura yıldönümü kutlanan ünlü romancımi2 Hüseyin Rahmi Gürpmar'm hayat ve eserleriru inceliyerek başlıca romanlanndan en seçkin parçaları örnek olarak sunan bu değerli eser Varlık Türk Klâsikleri serisinde ikincj defa ( basümıştır. Fiat: 2 liradrr. t ÜâncUık: 2128/10327 Perşembe 3 Eylul 1964 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfltllltlflllllllllllllllltlllflllllllllllllllllillllllllllllll Kıbrısla ilgili gelişmeler sebebiyle Ankarada siyasi faaliyet arttı Senato ve Millet Oturumun açık olması için önerge verilecek Millî koalisyon konusu da tartışılacak !•• ••* Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyet Senatosu ıle Millet Jleclısinm yarın ayrı ayn yapaeakları olağanüstü toplantılarda Kıbrıs olayları konusunda hükümetçe izlenen politika hakkında Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından bılgı verilecektır. Yarın saat 15 te toplanacak Millet Meclısinde Başbakan Ismet Inönü, aynı saatte toplanacak Cumhuriyet Senatosunda ıse Başbakar Yardımcısı Dr. Kemal Satır Kıbrıs konusunda Hukümetin izledı£ı politika hakkında açıklamada bulunacaklardır. Her ıki Meclısm gunderaı «Kıbrıs olayları hakkında Hukumet tarafından bılgı verılmesı» seklınde tek madde olarak tesbit edılmıştır. Verilecek bılgının mahıyetı CHP Ortak Yonetim Kurullan ile Başbakan îsmet Inonü ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın katıldığı toplantı sonunda tesbit edilmıştir. Inönü Kıbrıs konusunda çoğu gitti an kaldı „ dedi AP cjerekirse yalnız veya CHP ile kabine ün Toplanıyor Hükümef temsilcileri CHP Grup toplaniısı Sabah saat 10 da toplanan CHP Ortak Yönetim Kurulunda Hukumet temsilcileri ile yapılacak gorüşmelerin esasları tesbit edümıstır. Grup Yonetim Kurulu, toplantının gızli yapılmaması kararına varmıstır. Saat 16.20 de Başbakan îsmet Inönü, Başbakan Yarduneısı Kenıal Satır ile CHP Ortak Yönetim Kurulu üyelerinin kat»ldıklar> toplantıda Inönü, hukümetin Kıbrıs konusundaki tutumunu etraflı kumetı tarafından istenen Enosis'in karşısında olduğunu ve bu konuda hıç bır devlete tâviz verilmiyeceğıni açıklamıştır. Görüşmelerde ayrıca her ıki Meclis toplantılarının gizli yapılmaması, gundemın yalnız «Hukümetin Kıbrıs konusunda bilgi vermesi» şeklinde tesbit edılmesi bu konudaki müzakere istemlerinin pazartesi günu gorusulmesi temenni edilmiştir. Saat 17,35 te Meclisten ayrılan înönü, gazetecilerin sorularını «Ne soruyorsunuz"»» şeklinde cevaplandırdıktan sonra sınırlı bır şekılde arabasına bınmiştir. Daha sonra kendisiyle konuştuğumuz Yönetim Kurulundan bır yetkili. «gorüşmelerin seyrine göre Hukümetin güvenoyu isteminde bulunabıleceğini» belirtmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) SIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIUIHHIIIIIIIIIIIIIIIII: Koalisyoıı için leralar yapiı MP Genel Başkanı: «Parti didişmeleri mem leketi harice karşı zayıf gösteriyor» dedi. AnLara, 2 (CumhuriyetTeleks) kurmak karannda Dr. Bilgiç Kıbrıs konusunda Hukümetin yanlış politika tâkip ettiğini, fakat konuya bitmiş nazarı ile bakmadıklarını söyledi Ankara, 2 Cumhurijet Teleks) Adalet Partisi yöneticileri yarın öğleden sonra toplanacak olan Millet Meclisi ile Senatoda, Kıbrıs konusunda cerevan edecek müzakereler sonunda, «zuhur edecek muhtemel durumlara kaışı tedbirli olacaklarıru*. Hukümetin dü.şmesı veya istifa etmesi hallerinde takınılacak tavn tesbit ettik \ Giivenoyu meselesi millî koalisyon hukumetı kurmak yolunda temaslara geçen M.P. Ge neiiâşkanrCteman ¥öiukbaşîyı ka 20 dakika buj e t m j ş v e kendisiyle gorüşmuştür. Bolukbaşı, iç ve dış polıtıkada değişiklik yapılması gerektıginı ıle ri sürerek bır «mılli koalisyon hu kumetı» kurulmasını teklıf etmıs ve bu yoldakı ilk temasını bu sa (Arkası Sa. 7. Sü. 3 del AP Genel Başkan Vekilinin sö'zleri Hııyiiıılıii toplantı Kıbrıs, görUşülürken Konseye Rus delegesi başkanlık edecek İngiltere yeni bir siyasi teşebbüsün başarı ihtimalini araştırıyor Muğla yolunda 12 vasıtayı durdurup soyanlar bulunamadı İnönü, Sıuiayla birlikte Genel Kurmaydan çıkarken Meclis bugün toplanıyor. Çoğu \ornnılara ve yaygın fcanaate gö = re, bn toplantı dananın kuyruğunu koparacaktır. Yayçın ka = New York 2 (a.a. A.P. Radyo) dezya gibi mılletlerarası anlasnaat, Hukümetin çüven oyu istiyeceği hakkındaki haberlere E Birleşmış Mılletler Genel Sekre mazhklara yol açabılecek kadar ve güven istendigi takdirde düşecegi hesaplanna dayanıyor. = teri U Thant dün gece Cenevre onemli meselelerın müzakere edıŞn satırlan yazdı^ımız sırada henüz Hukümetin giiven oyu i d e n N e w y o r k a donmüştur. Ieceği Guvenlık Konseyı toplantıisteyip istemiyeceği belli olmnş değildir. Bn bakımdan konu = Hava alanında gazetecilerle yap larına bu av Sovyet delegesi Nız yn iki hal'in, yani güven istenmesi veya istenmemesi halleri = = tığı konuşmada Kıbrıs'takı son du kolaı Federenko baskanhk edecek z nin muhtemel neticelerine göre incelemek yerinde olacaktır. : rum hakkındaki ön raporlann on tır. = Hemen söylemek gerekir ki, güven istefi olduğu takdirde, Hü = gun içersinde elinde olacağını açık Gü\enlık Konseyı baskanlığı her = kümet'in derhal düsecefini sanmak hatalıdır. Daha doğrnsu, : layan U Thant, Güvenlik Konseyı ay sıra ile yapılmakta olduğundan Muğla. 2 (Tetefoma) Dün ak z Hukümetin alacagı oylar konusundakî düşüncesini bilmeden = nin de Kıbrıs meselesini müzakegeçen av baskanhk etmış bulunan şam Milâs Yatagan yolu üzerinde, = muhakkak düsecektir hükmünü çıkaramayız. Zira, ortada z re etmek üzere muhtemelen 14 Ey Norveç delegesı Sıevert N'ielsen «Müştak çeşmesi» mevkiinde meyE E Anayasanın 104 üncii maddesi vardır. Maddeye göre, hükü E lulde toplanacağını söylemıştır. dun gorevını Fedorenko'ya devret dıına gelen soygun olayı ile ilgili Z meti düsürebilmek icin üye tam savısı salt çoğunluiunun iti E rahkikata devarn edümektedir. Kıbrıs, Vietnam, ve Güney Ro mıstır E matsızlık oyu vermeleri gerekir, ki bu sayı 226 dır. Acaba E Bu arada Makarıos hukümetının Bu arada durumları şüpheli göE kırmızı oyların toplamı 226 yı bulabilir mi? E lırleşmış Mılle'lerdekı femsilcısı rulen 3 kişi nezaret altına alınmıştır E Gerçi son günlerde tnönü Hükümetine karsı muhalefet artmış, = Zenon Rosıdes dün Guvenlık KonMuğla Vali Muavini, soygunculasevıne bu ay baskanhk edecek o nn 12 vasıtayı durdurarak soydıikE düsüriilmesi gerektiğinden bahsedenler çoğalmıştır. Ancak E lan Sovyet delegesıne bır mek lannı ve yolculardan 25 bin lira, E bu kritik noktada partilerin iktidara geçmek istemedikleri de E tupla muracaat ederek Turk uçak 7 8 bilezik ve 3 kol saati gasbet Z davranıslariyle belli olmaktadır. tktidann kaderinde rol oy E larının Kions ^emalarını ihlâl et tiklerini söylemış, Milâs'ta durumE nıyabilecek olan A.P., tenkidlerini ve hücumlarıııı, Hüküme = mekte olduğunu tierı surmus ve lar şüphe uyandıran 3 kişinin ne= tı düsürmek değil, daha çok yıpratraak ve biraz daha prim = «Turkiyenın Guvenlık KonseMnın zarete alındığını sözlenne ılâve etz almak sınırına kadar şötürecek bir yolda gibi görünüyor. A.P. = kararlarına uymasını sağlamak ıcın miştir. E nin bu sekildeki akıllıca davranışı süpbesiz güven oyu Isten z tedbirler alınmasını sağlamak mak Ayrıca soygunculann dağhk \e Z se dahi neticeye büyük ölçüde etki yapacaktır. Diğer parti : sadı ile Guvenlık Konseyim toplan ormanlık bölgelerde, Denizli, Aydın E lere gelinee, onlann tutumu topyekun raenfi bile olsa fazla z tıya çağırtna hakkmın mahfuz tu ve Muğla hudutları içerisinde bin E önemli sayılmaz. Bir an için C.H.P. karsısındaki bütün parti E tulmasını» istemıştir kadar jandarma, bir o kadar köylü E lerin birlestiklerini düsünürsek yine de toplanacak kırmızı oy E = sayısının 225 ı çececeği pek şüphelidir. Bittabi bu neticeye = (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)' (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) = Hukümetin 104 üncü maddeye dayanma hakkını kullanacağı = : ihtimaline şöre \anyoruz. E|er Başbakan bundan önceki gü = 100 kilo biber için müstahsile 70 kuruş ödeyen : ven ıstemlcrinde olduğu gibi, sayı ne olursa olsun, menfi oy Z E fazlalığını güvensizlik Uabul ederse, o zaman iş değişir ve : E Hukümetin düşmesi ihtimalı de artar. Zira Hükümetten ge z z lecek bir çıiven isteminde A.P. nin topyekun beyaz oy kara ; ~ rına çidebileceçı düsünütemez. Muhakkak A.P. Grupu kırmı 5 = zı oy kararı verecek ve ciıjunluk oylamaya katılacaktır. Diğer ş = partilerle birlikte A.P. nin \erecefi kırmızı oylann ise beyaı Ş E oy toplamını asma«ı ibtimali za>ıf deçil. aksine kuvvetlidir. = E Simdi bir de mesele\e süven o i s istenmemesi açısından bakma = I E ğa eahsalım.. E Meseleyi önemle tahkik ettiren Vali Akı, müstahsilin1 A.P. Grupu. Hükümet ızalıat vermeden bnce. güven oyun» bağ Halden acı acı şikâyet ettiğini, anlatılan bazı misalle' = lanacak bir müzakereye isteksiz şörünüyor. Diğer partile* Ş rin yüz kızartıcı oJduğunu söyledi E ise Hükümete karsı olmakla beraber, henüz zorlama yolunda : 100 kilo biber ıçın müstahsüe kı lo bıber getıren bır müstahsile kıE değillerdir. Öyle anlasılıvor ki Bölükbası, «Millî Koalisyon» = losu 28 paradan 70 kuruş ödeyen losu 10 kuruştan 10 lira tahakkuk E meselesini bir teklif olarak ortaya atacak ve eğer Hükümet Z ARTK KAFASI BÜTtJMİYECEK: Sahip Kumluk admdaki kabzımal ettırmış ve bunun da 930 kuruşuz de bu teklife \anasıp istifa ederse güven meselesi bahis ko z Geçenlerde Almanyadan gönderile hakkında tahkikat açılmıştır. nu masraf göstererek 70 kuruş ödeE nusu dahi nlmıvacaktır. Ancak Hukümetin izah.it verdikten z cek bir âletle kaia tasının büvümesi Bazı kabzımalların müstahsilden miştır. Müstahsılin şıkâyetı üzerıE sonra kfndilişinden istifa edfhilecejini düsünmek de biraz z önleneceğini yazdığımız 4 avlık be yok pahasına satın aldıkları mey ne kabzımalın satıs defterıne el ko= fazla fantezî olur. Zira o\le talımin ederiz ki, tnönü Kabine = beğe dün adı geçen âlet lakılmış va ve sebzeleri, naylon faturalar nulmuş ve Savcılığa verilmıştir. E si, istifa halinde, Kıbrıs meselesinin neticede bütün hatala Ş tır. tsmail Nöbetçi isimli dött ayhk düzenliyerek yüksek fiatla halka Kabzımalın biberın fiatına 10 kuE riyle omuzlanna yükleneceğini bilmektedir. Bu bakımdan 2 bebeğe Cerrahpaşa Hastahanesinde intikal ettirdiklerı yolunda yıllar rus değer biçtığı günlerde ortaladün sabah yapılan birbuçuk saatlik E aciz ifadesi kabul edilerek bir istifa, ihtimal olarak dahi, akla = ameliyattan sonra «püdenz» ismi ve dır devam edegelen şikâyetlerin ti ma toptan biber fiatının 60 kuruş E şelemez. O zaman eeriye partilerin çüven oynna gidecek yol = rilen tüp, bir ucu kalbe, bir ucu da pik bir örneği olan hâdiseye bizzat cıvarında olduğu anlasılmıştır. E lara basvnrması kalıyor. Bu çesitli sekillerde olabilir. Ama Z beyine bağlanmak suretiyle kafata Vali Niyazi Akı el koymuş ve Vi Niyazi Akı bu konuda sunlan YALINAYAK TURİSTLER Bu yaz A\rupa nuı çeşitlı köşelerinde j ayguı bir hale gelen «YalınE sonunda Hukümetin düsmesı veya düsmemesi, yukarda kısaca z sma yerleştirilmiş ve böylece kafa lâyet Hukuk Işlen Müdürlüğü ka söylemıştır • ayak» modası, fehrimizde de rağbet görmeğe başla mıştır. Ancak, Avrupanın mükemmel asfalt caddeE izah etmefe çalıstığımız gibi, Hukümetin 104 üncü maddenin z tasının anormal şekilde büyümesi naliyle durumu Savcılığa intikal «tl Genel Meclısı u>elerımızle Z verdiei hakkı kullanıp kullanmamasına bağlı kalacaktır. i önlenmistir. Resimde amehyattan ettirmiştır. mülhak ılçelere yaptığımız tetkik lerinde yalınayak gezmeğe alışrmş olanların parke ve arnavut kaldırımı vollarda aynı raiı;ıtlığı duyasonra kafatası küçülmeye başlıyan Verilen bilgiye göre: kabzıma! şezilerinde, müstahsılin arasuida | Ecvet GÜRESIN = Hal'den madıklan farkedilmektedir. Resim, dün Sultanahmat meydanında halkın garıpseyen bakıgları bebek görülüyor. Sahip Kumluk, Valova'dan lOt! l.i(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) çıplak ayakla gezen üç turisti göstermektedir. rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ Müzakereler sonunda Hukümetin düşmesi veya istifası halinde A.P. nin ne gibi bir tavır takmacağı yolunda kendisiyle görüştüğüAnkara 3 (CumhuriyetTeleks) müz A.P. Genel Başkanvekili Dr. Sadettin Bilgiç şunları söylemiştir. Kasım ayının üçüncu haftasında (ı Kıbrıs konusunda yapılacak müzakereler sonunda Hukümetin Adalet Partisi düşmesi veya istifa etmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa her türlü Düyük~kongr7s7 yaklaş ılcça parti tedbiri deniyeceğiz. Bu, Adalet Partisinin doğrudan doğruya bir hü 3 in(j e o.nel Başkanlık seçımleri ikümet kurması veya CHP ile bir koalisyona gitmesi şekJinde olabi çin kulis faalıyetlen artmıştır. leceği gibi parlâmentoda grupları olan bütün partilerle oranlan nisAdalet Partüı mılletvekılleri tle petinde bir millî koalisyon kurmak yolunda da neticelenebilir.» senatörlerden bir grup Alı Fuat „.., . „ „ BaşgU'in Genel Başkanlıga getirilBılgıç bu arada, Hukümetin Kıb m e s j i ç i n ç a b a g ö s t e r r n 3 k t e d i r l e r . ns konusunda çoğu zaman yanlış bır politika takıbettığim, Kıbns ı e n r K ierf e Dirimn alt^kat konusuna bıtmış nazanyle bakma l o n l a r m d a t o p l a n a n b a z l dıklanm, fakat «çıkmaza gırmış l e m ju e t\ekıllen Alı Fuat Başgüın bır konu» olarak kabul ettiklerinı Genel Başkan seçılmesı ıçin bir ıfade etmistır. takım çarelenn aranmasına fcarar A.P. Genel Başkanvekili ayrıca, vermişlerdır. Millet Partisi Genel Başkanı Os BaşgU'in Genel Başkanlığmı ıstiman Bölükbaşının bır «Millî Koa yenler arasında Tahsin Demıray, lısyon» kurulması yolundaki temas Muhlttln Güven, Saım Sangöllü ılarınm ne netıce vereceğı yolunda le Paruk Kınaytürkün bulunduğu şımdıden bir şeyler söylemenin er söylenmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Bazı A. P. liler Başgil'i Başkan yapmak istiyor Bir kabzımalın satış defterine el kondu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog