Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

ANSİKLOPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK Kemal DEMİRAY Ruşen ALAiTIOĞLU Eski kelimeler açıklanmış fakat kullanılmalarını önlemek için eksikliklerine işaret olunmuştur. Eşanlamlı ve zıtanlamlı kelimrterden açıklamalar sırasında faydalanılmıştır. Okul kitaplarında rastlanan terimlerin anlamı belirtilmiştir. Açıklamalarda a n dil kullanılmıştır. Nefis ciltli, çift sütunlu 590 ortaboy sayfada 25.000 kelime ve deyim. 15 LİRA İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ 41. yıl sayı 14426 u m h u r i yet KURÜCUSU: YVNVS NADİ Teigraf ve m e k t u p adresi: C u m h u n y e t İgtanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Prol Dr Fahri Halil Örs Yönetiminde ÖZEL ANKARA Ihrisadl ve Tiıari lliınler Yiksek Okılı'ria HAS: 1569/11598 Blrinci ve ikinci sınıflara kayıtlar devam etmektedir Müracaat: Ankara Ulua Kraner İşhanı kat: 1 Telefon: 10 61 37 Salı 29 Eylul 1964 Pendikte 500 ev sular altında, îrakyada yüılerce hayvan öldü Dört bin varil yağ denize sürüklendi Ankara, 28 (Cumhuriyet Teleks) Dündenberi Kuzey Ege, Trakya, Marmara bölgesiyle Batı Karadenia ve iç Anadoluda devamh yağmur yağmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin bugün bildirdiğine göre, hâlen Zonguldak, Ankara, Isoarta ve Dikili hatttmn batısında kalan bölge devamlı yağmur almaktadır. Bugün kendileriyle konuştuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri yağmur durumu konusunda şu açıklamayı yapmışlardır. 21 Eylül 1964 günündenber.i bilhassa Kuzey Ege, Trakya, Marmara bölgesi ile Baü Karadeniz ve iç Anadoluda devam etmekte olan futına ile kuvvetli yagış Balkanlardan inen çok soğuk havanın Marmara bölgesine yerleşmesi ile bu bölgede mevcut alçak basınç merkezini hareicetsiz kılması neticesinde meydana gelnüştir. Aynı alçak basınç merkezi 24 eylül günü akşama doğru kuvvetini kaybederek bu bölgede batıya doğru hareket etmiş ve bu suretle bu bölgede mevcut fırtınalar durarak yağış şiddeti azalmışür. Fakat alçak basınç merkezi bugüne kadar bilhassa Marmara bölgesinde hareketsiz kaldığmdan yağışlar devam etmiştir. Mezkur alçak basınç merkezi bugünden itibaren ağır olarak iç Anadolu bölgesine doğru hareket ettiğinden yağışların birkaç gün daha doğu ve güneydoğu Bölgeleri hariç, diğer bölgelerde devam edeceği tahmin edilmektedir. tstsnbnl'da Istanbula bir hafta içinde metrekareye 163 kilo 100 gram su bırakan yağmur, dün sabah sağanak halini alarak şehrin çukur semtlerindeki mahalle, tneydan ve caddelerini göle çevirmiştir. Şiddetli (Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) BURAYA KADAR SÜRÜKLENDİ BURAYA ÇARPTI İngiliz uçağının kanadınm çarptığı iniş pistmin baslanrıç noktası ve sürüklendiei yer. Singapur'a asker ailelerini götüren Russel «VTarren roporuno imzo atonlor utanmuiı» dedi Denize dökülen yağ varilleri toplanırken Bir İngiliz uçoğı dün Yeşiiköy hava alanına inerken düşfü Uçakta bulunan 89 yolcu ve 8 mürettebat kurtarıldı İngiliz «Caledonian The SchotUh Internatıonal Aırlınes» Şırketine ait DC7c tipinde 4 motorlu, Kaptan Pilot Robert Damond idaresindeki uçak, 89 yolcu ve 8 mürettebatiyle dün sabah saat 7,50 de Yeçilköy Hava Alanına inerken, sol kanadı tokalizer antenlere çarparak kopmus ve gövde 200 metre kadar sürüklendikten sonra ate? almıstır. Hava Alanı itfaiyesinin hemen müdahalesiyle alev alan uçak söndürülmüs ve içinde bulunan yolcular ve mürettebat kurtarılmıştır. Doğan KEÇECtOĞLU Değiştirme Birliğimizin askerleri iki gOn sonra Adaya harekel edecek Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) ler hakkında bilgi vermiştir. Kıbrıs olaylannın son gelişimi, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral değiştirme birliğimizin Kıbnsa gön Cevdet Sunay ise, Dışişleri çevrelederilmesi ve Kıbnstaki Türk ala rince bu hafta içinde Kıbrısa gönyının Banş Giicü emrine veriimesi derileceği kesin olarak belirtilen dekonulan ile ilgili olarak bugün Baş ğiştirme Irirliğimiz ile ilgili hazırbakanlıkta Başbakan İsmet İnönü' lıklar hakkında açıklamalarda bunün başkanlığında Başbakan Yar lunmuştur. Erkin'in demeci dımcısı Kemal Satır, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Ge Saat 13.30 da Bakanlığından aynnel Kurmay Başkanı Orgeneral Cev lan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal det Sunay'm katıldığı bir toplantı Erkin, basın mensuplarına, değişyapümıştır. Saat 11 de başlıyan top irme birliğimizin Kıbnsa gönderilİantı, 1,5 saat devam etmiş ve Dış mesi ile ilgili olarak bu sabah Alay işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Kumandanımız Kur. Alb. Hasan Kıbrıstaki alayımızın Banş Giicü Sağlam'ın verilen talimat üzerine emrine verilmesi ile değiştirme bir Banş Giicü Kumandanı General liğimizin Kıbrısa gönderilmesi ko Timaya ile görüşmelerde bulundunusunda Kıbnsta yapılan görüşme ğunu belirterek «Değiştirme birliğimiz bu haJta içinde mutlaka Kıbrısa hareket edecektir. Kıbnstan son bügi alındıktan bir iki gün sonra değiştirme birligimiz Kıbrısa gidecektir» demiştir. Harçlar konusunu görüşmek ü Erkin bu konuda özetle şöyle dezere birkaç gündür şehrimizde bu miştir: lunan Milli Eğitim Bakanı Dr. 1b «Alayımızın Kıbrısa gönderilmesirahim Öktem,, dün bu konuda şöy nin uygulama samasına geçilmesi için Kıbnstaki temsilcimize talimat le demiştir: « Devlet, harçlar için bir forverilmiştir. Bu hafta içinde mutlamül bulacaktır. Bu parayı verenu ka netice almacaktır. Gelecek kayecek durumda olanları muhakkak rara göre, değiştirme birligimiz bir ki zorlamıyacağız. Sonra Ünıversi iki gün içinde, son hazırhklannı tede 6 yıldan fazla okuyaniar tıka tamaınlıyarak Kıbrısa hareket edenıkhk yaratmaktadır. Buna da bir cektir. Değiştirme Birliğimizin Türk alayma gidinceye kadar geçeceği tedbir düşünülecektir.» (Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) Londra 28, Pazar günü açıklanan ve Başkan Kennedy'in kaatili olarak Oswald"ı gösteren \Varren Rapora hakkında, büyük tngiliz dü şünürü Bertrand Russel bir demeç vermiş ve özetle şunları söylemiştir: «Rapor, aîtında imzası bulunanla n utandıracak kadar zayıftır ve bütün imkânlardan faydalanılarak ha zırlanmasına rağmen kaatilin kişiliği ve o'aym niteliği hakkındaki şüphe leri süememiştir.» Buchanaıı da raporu tenkit etti «Kennedy'i Kim Öldürdü. kitxıbının yazarı Thomas G. Buchanan da rapor hakkındaki düşüncelerini belirtmiş ve Warren Konıisyonunun baskı altında bırakıldığını ileri sür müştür. Buchanan'ın rapora karşı ileri sürdüğü itirazlardan başhcaları şunlardu". 1 Daîlas'taki belediye kitap deposunda dürbünlü tüfeği bulan po lis memuru Seymour Weitzman"ın raporunda, bunu 7.65 çapında bir mavzer olarak göstermesi hayret u(Arkası Sa. 7. Sii. 3 de) Uçak kazalan tarihine «mucizevt kurtulu?» çeklinde geçecek olay söyle olmuştur: Gece saat 0.30 da Londra'daki Getwich Hava Alanından Singapur'a asker ailelerini götürmek üzer* havalanan uçak, ikmal yapmak üzere saat 7,30 da Yeşilköy Kontrol Kulesinden aldığı müsaade üzerine, alanın Bakırköy (Arkası Sa. 7. Sü 7 de) Mocizevî kortuluş Yolcular ne diyor? linillllinilllll!lll]|llillillllltllllll!IIIIIIIIIIIIIUIIlllilllill|l|lllHli!inilll!lllill|li[l!llll]|||iJi;iiH Tahmil Tahliyecilerin grevi tehir edildi Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) «Türkiye Liman ve kara Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası» (LİKATİş) nca 2 ekim 1964 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilen grev, Bakanlar Kurulunca 3() gün süreyle geri bırakılmıştır. «Bundan sonra bedava yaşıyoruz» Nadiı DAYI Yolculann hepsinde bir facia sonunun süküneti ve sessizliği vardı. Neye uğradıklannı, ne yapacaklarını saşırmış, jjeçirdikleri 51üm tehlikesinin korkusu hepsinin yfizünde oknnuyordu. Kimisi sınlsıklam elbiseleri içinde soğuktan, kimisi de halen korkudao titriyordu. Vaşlan birle 11 arasında değişen 33 kadar çocuk, geçirdikleri kazayı idrâkten âciz, oynamalanna, sağa sola koşuşma* lanna devam ediyorlardı. Görgü şahitlerinden biri olan Yeşilköy Hava Alanı Tekel pavyonu memurlanndan Erol Gürsoy, yolculann kurtarılışlannı şöyle anlatıyor: «Duman ve alevler içindeki uçağı uzaktan seyrediyor fakat yanına yaklaşamıyorduk. Her an da uçağm infilâk etmesini bekliyorduk. Oktem "harçSar için formül bulunacak,, dedi Gürsel Erozanı affetti Ankara 2«, (ajı.) Ögrenildiğine göre, Cumhurbaşkam Cemal Gürsel. Yüksek Adalet Divanında müebbet hapse mahkum edilmiş bulunan eski Bursa mületvekili Agâh Erozan'ın ceza=ını afıetmiştir. Cumhurbaşkam Gürsel, Agâh Erozan'ın sürekli hastahğına ait raporları inceledikten sonra, Anayasanın 97. maddesinin 2. fıkrası i!e kendisine tanmmış af yetkisini kullanmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Yardıma geliyorlar Nihayet kamyonetler ve diğer vasıtalarla uçağın yolcuları Terminal binasına getirilmeye başlanmıştı. Hepsi de sağnak halinde yağan yağmurdan sınlsıklam olmuşlar, tirtir titriyor, çocuklarla kadırüann bir çoğu ağlıyordu. Bu feci sahneye dayanamıyan bizler de hem ağlıyor, hem çocuklan soyup masa örtüleriyle kurulamaya ve sırtlanna kuru bir şeyler giydirmeye çalışıyorduk. Türk Hava yollanndan temln ettigimiz battaniyelere bir kaç çocuğu bir arada sanyorduk. Transit salonundaki bütün memurlar seferber olmuş, kimisi caketini, kimisi çorabını verıyordu Hostesler de kadın yolcularla meşgul oluj'or ve on lann elbiselerini değiştiriyor. Bu arada her gelen arabadan ha şimdl ölü çıktı, ha çıkacak diye bekliyorduk. Çok şükür bir kişiden başka varalanan olmamıştı.» Çınar otelinin salonuna dolmus kazazedeler durmadan AUaha şükrediyor, bu kazayı hem bir talihsizlik, hem de böyle neticelendiği için büyük bir talih diyorlar. Kucağında iki aylık bebeği ve diğer iki çocuğu ile bir köşeye çekilmiş sessiz oturan Mrs. Briand, konuşmak istemiyor, heyecan ve korkusunu hâlâ yenememiş, üstü başı çamur içinde: «Bir daha uçağa biner misiniz?» diPiste yaklaşırken kanadı tellere takılarak kopan, inis yolu iizerinde ye soruyorum, «Bilmiyorum» diyor, «•ürüklenen İngiliz uçağı gövde iizerinde kaymış. bir müddet son çaresizlifi aklına gehniş olacak t i ra durnıui ve yannııştır. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Edip Çiçekli öldürüldü Uçak yandıktan sonra iç kısmımn görünüşii Rio de Jaııeiro, 2S lAP) Suriye'nin Eski Cumhuıbaşkanı Edip Çiçekli, pazar günü tabanca ile vurularak öldürüimüşıür. Edip Çiçekli, Goias eyâletinde. bir çiftiikte, bir kaç yıldanberi yaşamakta idi. Devlet Emniyet Poiis Genel Sek reteri Javiro Rocha, cinayetin. siyasî bir cinayet olduğunu sandıginı belirtmiştir. Edip Çiçekli, 1953 yıhnda Suriye Cumhurbaşkam idi. Edip Çiçekli, Goias Eyaletine bağlı Geres şehrinde, sokakta gezerken vurulmuştur. Katil hâdisesi hakmda tafsilât veTilmemiştir. Kozo ile ilgili tahkikala başlandı ülayla ilgili kovuşturma y,,, nıak üzere DevJet Hava Meydaı:ian Genel Müdürlüğü ve Sivil Hs vacılık uzmanlarından S kişilik bir heyet teşkil edilmiştir. Heyet üyelerinden dördü dün öğleden sonra uçakla Ankaradan şehrimize gelerek incelemelere başlamıştır. Ayrıca uçak şirketinden de bir heyetin bugün gelmesi beklenmektedir. flk tahminlere göre. püotaj hatasından ileri geldiği büdirilen kazanın tahkikatına esas olmak üz: re. kule ile uçak ara^ında yapıla telsiz konuşmalannı fefbit ede bandlar, emniyet altıns almmıştıYeşiiköy Hava Alanındaki uça '<azası ile ilgili olarak Bakırkö; Savcısı tarafından görevlendirileiı üç kişilik bilirkişi heyeti raporunu vermiftir. Ahmet Tarık Tekçe Ankaraya nakledildi Ankara 28, (a.a.) Dün Kaıabükte vukubulan bir trafik kazasmda ağır surette yaralanan £ilm artistlerinden Ahmet Taıık Tekçe, bugün saat 18.30.da, Türk Hava Kuvevtlerine ait bir helikopterle Ankara'ya getirilmiştir. Etimesgut Hava alanından bir ambulansla nakledilen Ahmet Tarık Tekçe, Hacettepe Hastanesi Şaban Şifa kliniğine yatırılmıştır. Ilgililer, sanatkârın sıhhi durumunun hâlen ağır bulunduğunu bildirmislerdir, L'çağın yolcularuıd»n • lan cocuklar etelde hiç bir şeyden habersiz oj ıidrUrkea kapalı olduğunun bildirilmesin* rağmen parajut kuilanarak piste inen SAS ıi(ağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog