Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İktisat ve Ticarel Okulu Üçuncü öğretim yılınj başanyla idrafc etmiştir Mahdut kontenjanına göre öğrenci kaydı başlamıştrr. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibanyle yurdumuzda açılan ikinci Türk ÖzeJ Yüksek Okuludur 41. yıl sayı 14425 u m h u r i yet KÜRÜCUSU: YUNUS NADİ Teigraf v e m e k t u p a d r e s ı : C u m h u n y e t Istanbul Posta K u t u s u : I s t a n b u l No. 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Ö Z E L CALATASARAY » Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu (Akşam Gündüz ) L ve II. sınıflara kayıtlar yapılmaktadır Müracaat: İstiklâl Cad No 311 Tel: 49 52 93 Üâncılık: 2209/11464 Pazortesi 28 Eylu! 1964 | Üniversitelere yedek listeden ««»<»>* Oktem 196465 orta İ alınacaklar için açıklama yapıldı 1 E (Tazm 7 inci Sahifemizde) 2 Son sınıflarda kalanların boş vakilleri değerlendirjlecek niHiııımıııuııııııııııııııııuıııııııııııuıııııııııııııııııııııııuımııııııııııııııııııı^ öğretim yılını açtı Kennedy'nin katli ile ilgili VVarren raporu yayınlandı Raporda, Oswald'ın tek başına hareket ettiği olayda bir iç veya dış komplonun bahis konusv olmadığı belirtiliyor Washington, 27 (a.a.) 29 kasım 1963 te, Başkan Johnson'un emri ile fcurulmuş ve Başkan Kennedy'nin katli olayını aydınlatmakla görevlendirümiş olan özel komisyon, hazırlamış olduğu 300 bin kelimelik raporda katil sanığı Lee Harwey Oswald'ın tek başına hareket ettiği, olayda iç veya dıştan bir komplonun bahis konusu olmadığı sonucuna varmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Başkanı Earl Warren t in başkanhğında çalısan Özel Komisyon, raporun önemli bir bölümünü de Amerikan «Gizli Servisi» nin Başkanın konınması için aldığı tedbirlerin tenkidine ayırmıştır. Warren Komisyonu raporunun başlıca noktalan şunlardır: 1 Başkan Kennedy'yi öldüren ve Texas Valisi Conaüy'yı de ağır yaralıyan kurşunlar, Texas okul kıtapları deposunun altıncı katından atümıştır Bu husus,, aşağıdakı esaslara dayanılarak tesbit edilmıştir a Görgü tanıklannm ıfadele rı, b Başkanın arabasında bulu nan kurşun parçalarının, bmanın altıncı katında ele geçirilen tüfek ten atılmış olduğu, c Aynı yerde bulunan boş kovanların da aynı tüfekle atılmıs olduğu. d Arabanın ön camının ıç ta raftan sıçrıy'an bir parça ile sadece zedelenip delinmemesı, Kennedy'yi öldflren korsnn a Başkanın ve valinın aldığı yaralardan kurşunların yukandan asağıya ve genden atıldığımn anlaşılması Başkan Kennedy, iki kurşunla yaralanmış, bunlardan b> rı, ense&inden gırip boğazından çık mış olup, öldürücü bir yara açmamış. iklncisı ise kafatasının arkasından glrerek ölüme sebep olmuştur. Vall tse sirtından girip (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Borçlu smıf geçme usulünün kaldınlmasına değinen Öktenı «Bunu his ölçüleriyle değil, akıl ve mantık ölçüleriyle değerlendirmek gerekir» dedi = Ankara 37, (CumhurivttTeleks) 19641965 orta oğretım yılının baslaması munasebetıyle radyoda bır konuşma yapan Mıllî Eğıtıra Bakanı Dr. Ibrahım Öktetn. Genıs tartıçmalara sebeb olan borçlu sınıf geçme usulune değınerek «Bunu his ölçüleriyle defil. akıl ve mantık ölçüleriyle değerlendir mek gerekir» demiştır. (Arkası Sa. T, Sü. 3 de) Turizm, Tanıtma Dış Teşkilâtında nakiller Ankara 27, (Camhuriyet Teleks) Turizm ve Tanıtma Bakanhğının yurt dışı bürolarında yeniden bazı tâyin ve yer değiîtirmeler yapümif tır Turizm ve Tanıtma Bakanı tarafın dan Başbakanın onayına sunulan ka rarnameye g8re merkezden Ziya Tu ral Paris Basın Müs.avirliğine, Merkezden Kemal Bağlum yeni açılacak Amsterdam Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğüne, Merkezden Mukadder Sezgin Paris Turizm ve (Arkası Sa. 7, Sii. 3 de) (Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) Seç uçafı TdAvhr Termak hava »lanına mecburi iniş ysptık Un sonra sadece iğrüen iki pervanesi Ue 1 Bir Türk pilotunun I büyük başarısı General Timayya Fazıl Küçük ile görüştü Lefkoşe 27, (a.a.) Birleşmiş' Milletler Barış Gücü Komutanı, Ge neral Timayya, Kıbns Türk lideri Fâ zıl Küçük ile Lefkoşe Girne yolunun trafiğe açılması konusıında görüşmüştur. Bu hususta Birleşmlş Mılletler Genel Sekreteri UThant ile Turkıye arasında geçen hafta an laşmaya vanlmış, iş Kıbns Türk ve Eum mâkamlarırun tasdikine kalmıştır. Timayya, dün Kıbns'taki Türk Maslahatgüzan Faruk Şahinbaş ve Makarios ile aynı konu üzerinde gorüşmüştür. Her iki göruşme hakkında da resmi bir açıklama yapılmamıştır. Kıbnslı Türk liderİerden Osman Orek «Türk goruşünün bugunku toplantıda General Tımayya'ya bıldırıldığıni söylemiştır. Güç şartlar altında mecburi iniş yapan uçağın yolcularının burnu bile kanamadı Kaptan pilot Balkanlı yüzde 99 parçalanma ihtimali bulunan uçağını sadece iki pervanesi iğrilerek yere indirdi TelAviv 27, (Ozel) Türk Hava Yollarına ait bir Viscount uça ğmın havada ânzalanmasından sonra pilotu tarafından muvaffakı^ ^ yetle yere indirilmesi olayı TelAviv'de büyuk bır takdırle karşılan = mıştır. ^E Bilindiği gibi TelAviv'in Termak Hava Alanından Ankara ve ^ = İstanbula gitmek üzere havalanan Seç uçağı bir müddet sonra yere = = mecburi inış yapmak zorunda kalmış, olay sonunda yolculardan ^ ~ hıç birinin burnu büe kanamamıştır. Bilgiç hükümetin Kıbns VVarren rapornna politikasmıtenkidetti Kusların cevabı Sakarya kongresinde konuşan Cevat Önder, 1965 haziranında genel seçim istediklerini söyledi Kastamonu: 27 (a.a.) Adalet Par tisi Genel Başkan Veküı Dr. Sadet tin Bılgıç, bugun Kastamonu İl kongresinde yaptığı konuşmada, Hü kumetin Kıbns politikasını tenkıt etmiş «Zürich ve Londra Antlaşma larının tek taraflı ihlâli sonucu mey dana gelen Kıbns olaylannın halli yonünde Hükumetın ihmalkâr davrandığmı, bu sebeple de işlerın sürüncemede kaldığını ileri sürmüştür. AP nin Hükumeti, Kıbns polıtıka smda, daima enerjık olmaya dâvet ettiğini ifade eden Genel Başkan Vekili Bilgiç, AP nin NATO ittifakına inandığını ve Türkiyenin NATO'ya dahil olmasında menfaati bulunduğunu belırtmiş, «Ancak, Kıbns dâvasmda tâvizkâr hareket edilmeme si icabeder» demlştir. AP nin, özel sektore daha fazla yer verılmesi ve Türkiyenin bu suretle daha çabuk kalkınacağı görüşünde olduğunu belirten Bilgiç, Partinin muhalefet olarak izlediğı politikaya temas ederek, kuvvetlı bır muhalefet partisi olmalanna rağmen devletin itıbarını sarsacak hareketlerde bulunmadıklannı, bulun mak da istemedıklerini söylemiş, an cak, Hükümetin millete yararh olmayan icraatmı tenkid etmekten de kaçınmadıklarını ve kaçınmıyacakla rını sözlerine eklemiştir. Yenimahalle Konçresi Ankara 27, (Cumhuriyet Teleks) Bugun yapılan Yenimahalle AP Ilçe Kongresinde söz alan delegeler özellikle Inonü Hükümetinin izledi ği Kıbns politikasını başarısızlıkla vasıflandırmışlardır. Delegeleıden Naima Tokyüz, Hükümetin Kıbrıs konusunda daha enerjik hareket etmesini belirtmış CHP yöneticilerini suçlayarak I Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) il kongresinde koıııpadı Sosyal Demokrat Partiye Adanadaki zenginler ilgi gösteriyor M.P. Istanbul îl Kongresi dün de çalışmalarma devam etmiş ve II Başkanhğına Abdurrahman Şeref Laç seçilmış tir. Şehrimizde bulunan Osman Bölükbaşı, kongreyi ız!e mıs, rahatsızlığr sebebiyle konuşmamıştır Dilekler kısmında konusan üyeler, CKMP lileri MP safla rına dâvet etmişler, Gene) Ida re Kurulunun daha canlı çalışmasını istemişlerdir. Bu arada Ismail Karabulut adında b'r üye, politikacılan «Çeyrek» olarak isimlendirmiş ve •Türk milletine ıstırap çektırenler poliükacılardır» dernistır. Sosyal Demokrat Parti\c Adanada ilgi Adana 27 «Guney tlleri Merkez BürosuTeleks) Yenı ku rulan Sosyal Demokrat Partiye şehrimizden bazı zenginierin ilgi gösterdikleri bildiril(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Moskova, 2" ,a^.) «Komsomolskaya Pravda» adındaki Sovyet gençlik gazetesi eski başkan Kennedy'nin öldürülmesinde en bUyüi rolü Amerikan petrol kırallannııı oynadığını ileri sürmektedir Amenkan gazetecilerinın, Warren komisyonu rapo.unun bütün suçu Lee Harvey Oswald uzerine yüklemesini beklediklennı belirten Sovyet gazetesi şoyle devam etmektedir: (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) Donanma günü törenle kutlandı Preveze Denız Zafennın 426. yıldonümu, dun şehnmızde törenle kutlanmıştır Denız Kuvvetlerı tarafından «Donanma günü» olarak ılân edılen «27 Eylül Preveze Zaferı» Ue ılgılı tören saat 9 00 da Taksım Cumhuriyet Anıtına konu lan çelenkle başlamıştır Daha son ra Dolmabahçe yoluyla Beşıktaş Barbaros Anıtına gidilmış ve burada yapılan resmı geçıtle, törene son venlmıstır Törende, Kuzey Denız Saha Komutanı Tümşeneral Celâl tjıcıoğlu, Belediye Baskanı tsçan ile yüksek rütbeli subaylarla bır şeref kıt'ası ve ban do hazır bulunmuştur. Donanma Günü diğer illerde de törenle kutlanmıştır, ' 18 günde 18 soygun yapan çete yakalandı 18 gun içinde şehrın muhtelif semtlerinde 18 araba çalan «Kara Hançer» ısmıyle tanınmış azılı bır hırsız çetesı, dun Sışli Emnıyet âmırlığı ekıplerı tarafından güçlukle yakalanmıştır 18 gun once Sultanahmet Cezaevinden çıkan Hayrettın İşçiler admdakl sabıkalının başkanlık yaptuğ bu çetenm, ayrıca 18 buyuk soygun yaptığı da tesbit edılmıştir. Olay nasıl cereyan etti • 23 eylül çarşamba günu 11 volcu ve 4 kışıük mürettebatı ile, ^ = akşam uzari Termak Hava Alanından havalanan Seç uçağı bır müdSSS det sonra telsizle motorlarmda ZZZ. vukubulan bır ârıza sebebi ile ^ • geri dönmek zorunda olduğu""fy$k SSS nu bildirmiştir. "~~ Bunun uzerine hava alanı SE: derhal alârm haline getirümış İSS ve yangın söndürme vâsıtalan •^Z. ile doktor ve ilkyardım ekiple^ = ri pıstm etrafmda yer almışlar = dır. Tana bu sırada Seç uçağı ile îSS telsiz irtibaU da kesılmiş îakat ZSZ bır muddet sonra uçak, hava alanmın üstüne gelmiştir. Yer~ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kaptan pilot Balkanlı İşçi Partisi Ankara Kongresinde herkese ve herşeye çatıldı Ankara 27, (Cumhuriyet Teleks) Türkiye Işçi Partisi II Kongresi bugun yapılmış ve Amerikanın ızlediğj politikaya şiddetle çatılmıştır. Kongreye sunulan 21 sayfalık çahşma raporunda, bloklar arasında çatısnıaya, süâhlanmaya, dış yardun lara, komçu Lübnanın durumuna ge niş yer verilmiş, aynca Türkiyenin ıç meselelen, sıkı yönetimın uygulan ması, üniversıte harçları gıbi konuîara dokunvılmuştuı. Amerikanın fcapıtahst sıyabetinın, az gelişmiş ülkelerdekı politikasının, »maksatlı. yardımlannm şiddetle yenldıği kongrede aynca Ame rika, birçok ülkede istemediği hükümetleri askeri darbelerle devirmekle suçlandınlmış, bu arada ithalâtçılar, ihracatçılar ve geniş top rak sahipleri itham edılmiştir. Köçükköyde Belediye Başkanlığı seçimi Gazıosmanpaşa'ja bagh Kuçüickoyde Belediye Başkanının ıstıfası uzerine dün yeniden seçım vapıl mış. CHP adayı eskı Vnlilerden Seracettm Saraç 1118 oyla Beiedıye Başkanhğına seçümıştır. 4592 secmeni olan Küçukkoyde Başkanlık seçtmine seçmenlerm yuzde kırkı katılmış ve AP a4ayı 558 oy, MP adayı da 43 oy almıştır. Ahmet Tarık Tekçe bir kazada ağır yaralandı Karabük 27 (Telefonla) Beyaz perdenın «Kotu Adamı» Ahmet Tânk Tekçe, Çıftlıkkısık mevkıinde bır trafık kazası geçırmiş ve koma, halınde hastahaneye kaldınlmıştır. Geç saatlere kadar Tekçe komadan çıkmamıştır. Ahmet Tânk Tekçe ile eşı, filim rejisörü Türker İnanoğlu ve eşı Filiz Akm çevirdikleri filmin galasında bulunmak üzere tstanbuldan Karabuk'e gelirken otomobillennın lâstıği patlarmştır. Bir anda şoforun râkimiyetinden çıkan otomobil, onde bulunan kamyona bındirmışur Şoför derhal ölmüş, Tekçe başmdan yaralanmış, eşinın de kürek kemigi kınlmıştır Türker İnanoğlu ve eşı Filız Akına bir şey olmamıştır. 1965 yafırım programının kamu ve özel sektörler arasındaki dağiıişı belli oldu Ankara, 27 (Cumhuriyet • Teleks) Beş yülık Kalkmma Plânının uçüncü uygulama yılı olan 1965 de pragramlaştınlan 12.7 mılyar liralık yatırun hacminin kamu ve özel sektörü arasındaki dağılışı belli olmuştur. Onumuzdekı hafta ıçınde Bakanlar Kurulundan geçmesı beklenen 1965 programınm ongördüğu yatıtımlann dağılışı şoyledır: (Mılyon TL. olarak) tenel ve katma bütçeler 3.900 fctisadi Devlet TeşekküUeri 2.925 Kahalli Idareler 575 Illllllllllllllllllllllllllllli General Mac Arlhur'un Nei* York 27, (AP) 5 nisanda ölmüş bulunan Koredeki Birleşmis Mületler Kuvvetlerinin eski Başkumandanı General Douglas Mac Arthur tarafından kaleme alınan ve çeşitli konularla ilgili hâtıralarını ihtiva eden kitap. pazar günu vayınlanmıştır. . Mac Arthur. bu kitabında. Başkan ITruman tarafmdan vazifestnden azj tedilmesinden 6 ay kadar evvel, heJ 1 men istifa etmiş bulunduğunu bilı i dirmiştir. Mac Arthur, bir bombar.itiıman uçağının pilotunun, ölmeden 300 Doner Sermayeh Kuruluşlar 5.000 Özel sektör 13.700 Toplam Gorüldüğü gıbı 1965 yılı yatınmlannın 7.7 müyar lıralık kısmı kamu ve 5 milyar lıralık kısmı da özel sektör tarafından yapılmasına çahşılacaktır. 1965 programında yer alan kamu sektörü harcamalannın dağıhşı ise şu şekilde tesbit edılmiştir: (Milyon TL. olarak) 8.490 Câri harcamalar Sermaye ve transfer ödemeleri 2.935 (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de; hatıratı yayınlandı evvel söylediği sözleri işitince, he•nen istifa mekrubunu kaleme aldı ?ını, sonradan vazgeçtiğini belirtmektedir. Mac Arthur, vazifesinden azledılmesıyle sona eren. Başkan Truman1la anlaşmazlıkları konusuna genıs tafsilât vermiştir. General, • Bana zorla kabul ettirilen suni tahdidlerle, bu savaşı kazanmamız önlendı». demektedir. Mac Arthur'un azlinde • Itaatsizlik« suçu ileri sürülmüştü Mac Arthur, konmuş bulunan tah Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Toprak altında kaldı Beyazıt Eczacüık Okulu bahçesindeki ek ınşaatta çalışan Bemzi Yayla adında bır amele, dün 2,5 sa at toprak altında kaldıktan sonra kurtanlmıştır. Temel için kazdığı toprağm, uzerine yıkılması ile top rak altında kalan Remzı, kendısini kurtaran itfaiyecılerin sevmçle boy nuna sanlmış ve derin bir «ohh» çektikten sonra. «Yaşamak çok gü •e şey. Ölümle burun buruna gel;l dim Yeniden doğmuş gibiyim» demiştir. Gövde uzerine inen Seç uçap pistin janındaki tarla içinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog