Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

ö ZE L GÂLATÂSÂRÂY Yüksek İktisat ve Ticaret OkuVu (Akşam Gündüz) L re IL smıflara kayıtlar yapılznaktadır. Müracaat: tstiklâl Cad. No. 311 Tel: 49 52 95 İlânalık: 2209/U464 41. yıl sayı 14423 u m h u ri yet KÜRÜCUSU: rüNUS NADt Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u n y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul N o . 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 BİR ÇUVAL İNCIR (The Apple Cart) BERNARD SHAW Çeviren: Orfaan fahsi» Günden Millj Eğitim Bakanlığıncs yayunlanan Modern Tıyatro Eserlen serisinde çıkan bu kitap Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 310 kuruş fiyatla satılmaktadır (Basın 17461/11437) Cumartesi 26 Eylul 1964 Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu hazırlandı ıııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııımıııımıııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııı Ordudaki sivil memurlar yeni 1965 yılı bütçesi fasarının dışında bırakılıyor 15,3 milyar lira Terfilerde bekleme süresi içinde alınan bütün sicillerin ortalaması esas tutulacak assubaylann terfi, tâyin, yetiştirme ve kıta hizmetleriyle Maliye Bakanlıgı yeni yıl bütçe hazıriıgına başladı civarında olacak Harcamalar : Cân harcamalar ......MM..... 7J00 Yatınmlar 3500 M Sermaye harcamalan ve transfer ödemeleri 3.6O0 Toplam 15300 Gelirler : Vergı gelirleri 10.800 Vergı dışı bütçe gelirleri... 1.700 Karşılık paralar ve proje finansmam 17 0 . 0 Ek fınansman ihtiyacı 1.100 Toplam 15.300 Bu esaslar dahilinde hazırlanmakta olan 1965 bütçesi ile ilgili Bakanlık bütçelen Maliye Bakanlığına verilmektedir Maliye Bakan lığınca yapılan çahşmalar ekım ayı (Arkası Sa. 7. Sü 7 de) FIRTENANIN HASARLARI GÎDERİLÎYOR 3 gündenberi İstanbul ve Marmara bölgesinde hüküm süren lodos fırtınası ve sağanak Subay, yarsubay ve dun dinmiş ve meteoroloji istasyonundan bildirildiğine göre Karaderız bölgesine kaymıştır. Resimde fırtmadan hasara uğrayan Kadıkoy kendilerine verilecfek oRıhtım caddesi tamir edilirken gorülmektedir. Ankara' 25 (Cumhuriyet Teleks) Millî Savunma Bakanlığınca, Devlet Personel Kanununun genel prensiplerine paralel olarak hazırlanan «Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel (subay ve assubay) kanunu tasansı son şeklini almış ve diğer Bakanhklann mütalâalan alınmak üzere Baş bakanhğa sevkedilmiştir. Gerekli mütalâalar gelince, tasarı Meclisin önümüzdeki devresinde görüşülüp kabul olunmak üzere T.B.M.M. ne sevkolunacaktır. taltifleri ve ^S Hükümet yetkililerine göre I96S de yeni tergi getinlmiyecek V9 mevcutlara zom yapıimıyacak Ankara, 25 (CnmhuriyetTeleks) Maliye Bakanlığınca 1965 bütçesinin hazırlıklarına başlanmıştır. 1965 programına göre bütçenin 15.3 milyar lira civarında olacağj öğrenilmişbr. Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan ve Yüksek Plânlama Kurulunda yeniden düzenJenen 1965 kamu sektörü harcamaları ve gelirleri ile ilgili rakamlar şöyle düzenlenmiştir (Milyon TL. olarak): Amasyada bir jet uçağının gürültüsü faciaya sebeb oldu Sinemada seyirciler paniğe kapıldı, iki üniversile çocuk öldii, on liiinl.ırı kişi ağır yaralandı bir miktar Yozgatta uçuruma düşen kamyonun 10 yolcusu öldü lan muhtelif cins madalyalan tâyin ve tesbit eden tasarı 218 esas vel6 geçici maddeden ibarettir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de} BERLÎN DUVARINDAN Orttya çıkışı: I M I Gayasi: De|ı Bariin halkımn haçışını önltmtk Brtaya çıkışı: 1964 fiaytsi: T«rk Rım ' eenulhri ayımtak ' YEŞİL HATTA Bütçe açığını azaltmak için yuzde 10 nispetinde tasarrufa giditdi Ankara, 25 (CvmbariyetTeleks) Son yıllarda bir jelenek halingelen bütçelenn cari narcamalann da mecburi tasarrufa gıdılmesı karanna 1964 malt yılı bütçesi için de yüzde 10 oranında basvurulmuş ur Bakanlaı Kuruiunun bu kara* nna 1964 bütçesinin 12 milyar lianın üstünde bir açık vermesı seıep teşkil etmektedir Bakanlar Kurulu, yüzde 10 iuk tasarruf kararını alırken bunun nazari alan. da kalacağını fiil! olarak tasarruun yüzde 7 civarında olacağı hu;usunu gözönünde bulundurmusur Amuya SS (TelefonU) Bugün Harçlar, 1 eşehrimizde bir jet uçağının gürülkımde toplanatiilü uçuşu faciaya sebep olmuştur. cak olan ÜniYeni Sinemada oynanan bir filrai versite Senatoieyreden müşteriler, jet uçağmdan sunda yeniden çıkan ses yüzünden paniğe kapılele almacak ve mışlar, sinema yıkıhyor zannı ile ılgililerin açıkbalkondan atlamışlar, bu arada ladığına gore, ezilenlerin çıkardığı feryatlar ortayapılan zamdan lığı daha da çok karıştırmıştır. Tebır miktar indı lâşm yatıştınlmasından sonra iki rilecektir. çocuğun ezilerek öldüğü, 10 kadar Bu hususta kadın ve çocuğun ağır yaralı oldukendileri ile gö ğu gorulmuştur. Yarahlardan 6 sırüştuğumüz İsnın durumu ağırdır. ölen çocuklartanbul Üniversı dan birinin kimliği belli olmuştur. tesı Rektöni Bu 6 yasında Beyhan Aktürk adlı Ord. Prof. Öbir çocuktur. Yaralılann kaldırılI l mer Celâl Sarç, dığı Devlet Hastanesinin önü ana 1 şöyle demiştir : baba günü gibidir. Olay Amasya«Harçların ar DUVARI» ile Lefkoşede Türk ve Rum cemaatlerini ayıran «YEŞÎL HAT» ın bir hudut olması dışında hiç bir benzerlikleri yok. Birincisi yı mateme boğmuştur. tırılması teşeb Doğu Berlinlilerin Batıya kaçmalannı önlemek için 1961 yılı ortalannda komünıst âlem tarafından ihdas edilmiş ve binlere varan hürriUçuruma yuvarlanan kamyonda büsü Üniversı yetsever Berlinlinin ölümüne sebep olduğu için «UTANÇ DUVARI» adını almıştır. tkincisi ise, Birlesmiş Milletler tarafından Lefkoşede 10 kişi öldü teden Yozgat, 25 (Telefonla) Sorgun gelmış yaşayan Türkleri ölüm ve tedhişten korumak için ihdas edilmıştir. Yukandaki iki resim, Utanç Duvan arkasında ve Yeşıl Hat gerisinde pazarından evlerine dönmekte odeğıldir. Bu hu oynayan çocuklan göstermektedir. Ancak birincisinin gerisinde bir ıstırap karası, ikincisinin arkasında ise kurtuluş neşesi vardır. lan kbylünün bindiği üstü açık sus 5 Yılhk Kal kamyon, yolda 46 metre uçuruma kınma Plânında yuvarlanmıştır. Kaza sırasında 1 0 öngorulmüş buyolcu derhal ölmuş,, 9 kişi de kobiri lunmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) İJniversitelilerin harçlarla ilgili dövizlerden Büyük Millet Mechsi ve Maliye Bakanlığınca bu tedbınn uygulanZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIU ması talep edilmıştir. Mesele Üniversitelerarası Kurulda gorüşülmüş, kararlaştırılan esaslara göre yeni harç tarifesi tesbit edilmistır.» Rektör, harçlardan takriben 2 milyon lira gelir sağlandığını, yeni Ankara 25, (Cumhuriyet Teleks) harçlarla gehrın aşağı yukan 5 mıl Dışişleri Bakanı Feridun Cemal yona iblâğ edilebileçeğini açıkla Erkin Değiştirme Birliğjmirin Kıbmıştır. rısa gönderilmesiyle ilgili olarak Diğer taraftan Meclıse veriimiş yapılmakta olan temaslar hakkında E Barış Gücü'nün üç ay daha Adada kalması konusundaki karar E (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) «Kıbrısta Barış Gücü Kumandanı Ti E bu gece (dün) çıkmıs olacak. Tabiî son dakikada karsı taraf = Z mızıkçılık etmez ve Kurul Baskanı birtakım besaplarla kara E maya ile değiştirme Birliği konusunda yapılan müzakerelerde tam E rı geciktirmeğe çalısmazsa. Zaten eğer karar çıkmamış olursa, E bir anlaşma oldu, birlik bugün, ya E Adadaki Birlesmiş Milletler Kuvvetlerinin görev süresi dola Z rın gidebilir» demiştir. E cak. Gerci Barıs Gücü simdiye kadar olumlu bir davranış Z Erkin Değiştirme Birliği konusunE göstermedı \e aksine, olaylara seyirci kalmakla, hattâ zaman Z da yapılan müzakere sonuçlannın E zaman Kumlar lehine davranıslarda da bulundu, bu bakıtn z Birlesmiş Milletler Genel Sekreteri Z dan, Adada kalmasa ne olur? seklinde düşünülebilir. Şu var z UThant'a intikal ettiıildiğini, MakaZ ki, yetkisiz dahi olsa Birlesmiş Milletleri temsil eden bir kuv E Ankara 25, (A~A.) Şehrimiz Ce rios tarafından ileri sürülen 5 şarta 2 vetin Adada bulunması zararlı değil, aksine faydalıdır. Kal E zaevinde bulunan eski iktidar men itiraz ettiğimızi belirtmiş ve bu şart r dıki, Barıs Gücü'nün buçünkü tutumu özellikle General Ti E suplannm bir kısmının daha tahliye lar altında Kıbrıstaki Türk cemaati E maya'nın tutumn herhalde önceki General Giyani'nin tutu E edilmeleri beklenmektedir. Başkanı Dr. Fazıl Küçüğün bildirisi New Sork, 23 (özel) Kıbnslı Rumların seu E mundan hayli farklıdır. N'itekim, Generalin Erenköy'deki yi E Bir yetkilinin verdiği bilgij*e gö nin de müzakere konusu yapılmasıE yecek sıkıntısı konusundaki da\ranısları ve sözleri, meselenin Z re, bunlardan 10 ar yıla mahkum e nın zorunlu olduğunu ifade etmiştir. determination konusundaki propagandalan gittikçt artmakta ve yogunlaşmaktadır. Bu arada Rumlaı E daha çabuk hallolmasını sağladığı gibi, aynı zamanda Bir = dilmiş Ethem Menderes, Mehmet Dışişleri Bakanı Feridun Cemal ErE lesmis Milletlerde ve dünya halkoyunda Türkiye'nin tezini 2 Akm hakkında. Anayasanın 97 nci kin, basın mensuplannın «Makarios Washington idarecilerini baskı altında tutabümek için özellikle Senatdrler ve Temsilciler Meclisi üye (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) E kuvvetlendirmis ve Makarios'un gerilemesinde etkili olmustur. ; leri üzerinde E Valnız Barıs Gücüne yetki veril memesinin Kıbns dâvasının kısa Z çal ışmaktadır lar. Z zamanda bir neticeye ulasması ihtimallerini ortadan kaldır z Ayrıca Yunan Z dığı ve Rumların ilerde yapacaklan tahmin edilen emrivâki r Hükümetinin ve E seklindeki hareketlere bu kuvvetlerin yine seyirci kalacakları E Amerikada yerZ bir gercektir. E leşmis Rumların ve kiliselerin E Güvenlik Konseyi müzakerelerinde görülmüstür ki, Ruralar, Ba E ilân seklinde ~ rıs Gücü yetkilerinin artırılması konusundaki tekliflere sid E verdikleri paraE detle muhalefet etmisler ve Makarios'un delegeleri bn konu z îarla gazetelere da yalnız diğer üvelere değil, yetkilerin artınlmasını istiyen z propaganda yaE Genel Sekreter lTThant'a da karsı olmuslardır. Kıbrıslı Rum E zılan yazdınlE lar süpbesiz bu direnmeyi Doğu Blokunun desteğinden almak E maktadır E tadırlar ve Birlesmiş Milletler aidatını dahi vermiyen Sov E Z yetler, bir taraftan Kıbrıs Hükümetine yardım için Rum he E (Arkası Sa. 7, E yetiyle müzakere masasına oturnrken. öte taraftan Barıs Gü E Sü. 6 da) E cü vetkilerinin artırılmaması için ısrarlı bir çaba eöstermek E «The New Tork Times» ın bir = tedirler. = sayfasını kaplıyan «Kıbns = Kıbrıs konusunda simdiki balde diğer bir önemli mesele süphe = Halkı tçin Self Determinas= siz Değiştirme Birliğimizin Ada'ya gönderilmesidir. 2 yon» başlığı (yukarıda) The Z Gazetecilerle konusan Dışişleri Bakanı Erkin, dün, Birliğin git E .Vew York Times'ın bir sayE mesi için Kıbrıs Maslahatfüzanmızla. General Timaya ara E fasını satın alabilecek kadar E sında bir anlasmaya vanldığını ve bu anlaşmanın t'Thant'a E RUSLAR DA NATO TATBİKATINA KATILDI Geçenlerde Noveç açıklannda yapılan NATO ma zensin olan AHEBA'nın, A E duyurnlduçunu söylemistir.. E nevralarına Rus savaş gemilerinin de seyirci olarak katıldıkları görülmüştür. Resimde, görülen Rus merika'da 760 tane şubesi olE Ankara'nın tahminlerine göre, Birliğimiz kısa bir süre içinde yo E gemisi, 1.280 tonluk Riga sınıfınd an bir destroyerdir. Amiral R.L. Towsendin de söyledıği gibi Rusladnğn bildiriliyor (ortada) = Ecvet GÜREStN = nn manevralara katılmaları, hâdisesiz geçmiş ve her iki taraf da karşılıklı fotoğraflar almakla iktifa Robert Kennedy'nin mektur (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)= etmişlerdir. Amerıkan «Independence» uçak gemisinin güvertesinde görülen uçaklar ise, A4 Skyhawk bundan alınmış güzler (solda) • ••••••MUIIIIİIIIIIIIIItllilltllIIIIIU? ^•llllllllllllllııııılııılııııııııııııııııııııııııııııınııımnımııııııııııııııııın tipi avcı uçakl^ndır. indiriliyor Her iki duvarın gerisinde çocuklar neşe içinde oynuyorlar amma t z , ;:;,;:;. „ Barış Gücü j ve değiştirme î birliği î Değiştirme birliğimiz Kıbrıs'a hareket ediyor Amerikada Rum propagandası gittikçe genişliyor Birlesmiş Milletler 25 (a*.) Güvenlik Konseyi Kıbns Bany ücünün görev «üresinin uzatüması ile ilgili tasanyı bugün oybirliği ile kabul etmiştir. Oylamadan sonra Genel Sekreter UThant, Kıbrıstaki Türk Birliğfc nin bir kısmının değiştirilmesi hususunda Türkiye ile Kıbns Runv ları arasında anlasmaya vanldığı» nı bildirmiştir. Barış Gücönun görev süresi üç ay uzatıldı Batı Almanya silâh yardımına devam ediyor Benn 25, (»a) Batı Almanya Başbakanı Ludwıg Erhard, Bati Almanyanın NATO çerçevesınde Türkıye ve Yunanıstana silâh yardımına devam ettığinı açıklamıstır Bonn'da yaptığı basın toplan. tısında bir soruyu cevaplandıran Erhard, bu iki ülkeye daha fazla silâh yardımı yapılması teklıfl»rini gen çevırdikleri cevabını vermiş ve Batı Almanyanın Türkıye ile Yunanistan arasında taraf tutmak tan kaçındığını belirtmıştir. Yeni tnhliyeler bekleniyor TrOH FOR THE PEOPLE OF CYPRUS Kuzguncuk önünde bir motör infilâk etti Dün akşam saat 18^0 da Kuzguncuk önlerınde infilâk eden bir motör, Anadolu yakasında oturanlara korkulu dakikalar yaşatmıştır. Motörde bulunan bütan gazı tüplerinden birinin patlaması sonucu dnce motör tutuşmuş, daha sonra gaz tüpleri teker teker infilâk etmeye başlamıştır. Motörün sahile yakm seyretraesi ve her gaz tüpünün patlaması sırasında meydana gelen gürültü ve kuvvetlı ışık bütün sahil halkını ayağa kaldırmış İki kral birbirine girdi! Kendi çevreiermde ltibar gören «Dolandıncılar KuaU» tshak Kohen, dün gece Cihangirde 500 liralık bir alacak yüzünden «Yankesiciler Şatu» olarak bilinen A DagüU mışı sahte tabanca Ue başından ağır surette varalaınıştır. Aralannda büvük bir geçlmsizlilE bulunan bu iki azılı sabıkalı daha sonra tedavi tçin götürüldükleri tlkyaMım Hastanesmde de büyük; bir kavga çıkarmıslardır Donanma günö Tarsus, 25 (Güney tUeri Merfcez BürosuTeleks) Donanma Günü ilk defa olarak Tarsusta merasimu tmuanacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog