Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Prrf. Dr. Fahrl Hali) Ö n Yönetiıniııd* ÖZEL ANKARA tkfisadi ve Tirari ilimler Yüksek IHıiılu'ııılii Birinci ve ikinci smıflara kayıtlar devam etmektedir. Müracaat: Ankara Ulua Kraner Işhaıu kat; 1 Telefon: 16 61 37 HAS: 1569/113» 41. yıl sayı 14422 u m hu r i yet KURUCUSU: TÜNÜS NADÎ Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumfauriyet İstanbul Poste K u t u s u : İstanbul N o . 2 4 * Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 0 \ MEVLÂNÂ CELÂLCDDİN RUBAILER Büyük şâir ve mütesavvıf bu rubailerinde, bütün eaerlerlnde olduğu gibi hayatm yankılanle hümanist bir dünya görüşünü kaynaşttmustır Bütün nesir ve şiirlerinde d e olduğır^ gibi bu rubailerinde de aşka, hayata, yenihğe inancın özü «rar ABDÜLBÂKİ GCŞLPINARLI Ceviren ve hatırhyan : Cumo 25 EylOf 1964 REMZİ KİTABEVf Cütli F. 15. Ûâncıhk: 2148/11407 ııııııııtıııınfnır"i»"»m«n«<ı»'>>"«m»ın««U""»«"«>" I """ ll " >1> " lllII " lll " lllt>I>llIIIII "" MI111111 " 1 "" 11 Vludağda kar yağıyor, Samsunda m 32 derece •••••••> ıIıiMiıııııııııııınıııııııınnııııt»ııııtnıınnnnnnıımıı«««tnınnt«ınımıımnım«fnnıtıııııınıııııımnıııı»nnııııınMiM YURT'ta Sahil yolunda bir fazino bir geeede bu hale «eldi == Yurt Haberlcri Servisl ^~* Iki günden beri Marmara, =EE Ege v e Trakya bölgesinds • yağmur v e fırtma, bütun şidş ; detiyle devam ederken, KaSS; EEE ^^ î ^ ^= 5SS ZZZ ~EEE ^S radeniz, Doğu Akdeniz, Guneydoğu v e Orta Anadoluda bulunanlar yazın zevkini almağa d e v a m etmişlerdir. Yağışın v e rüzgârın dunnaması, mahsuldeki z a r a n artırmıştır. Hava durumu ile ilgili yurttan gelen haberler şoyledir : Eskişehir ~ Ovanm çeşitll kesimlerinde yağış devam et FIRTIM 111*111 YAPT1 Selâhattın Güler NATO manevralanna aitfilm kayboldu Filmlerin Norveçten, Parise gönderildiği bildiriliyor Oslo 24, (Özel) Dün Norveç v« tzlanda açıklarında yapılan NATO manevralannın esrarengiz sekilde be liren Rus gemileri tarafmdan izlenmesi ilgili çevrelerde birçok sonı ijaretlerinin doğmasına veslle olmuş tu. Bilindiği gibi Norveç'e hayali bir nükleer hücumunu defetmek gayesiyle yapılan hareket şimdiye kadar yapılan en realist ve büyük NATO manevrası olarak vasıflandı nlmıştı. Halbuki açık denizlerde yapılan bu manevralarda Rus gemilerinin NATO gemilerini ellerfyle koy muş gibi tesbit etmeleri ve onlan ya kından tâkip ederek haklannda bllgi edinmeye çalışmalan NATO kararRâhmda casnsluk olduğn fikirlerlnl daha da beyinlerde yerlestirmi^ oluyordo. Nitekim bundan bir müddet önce de bir Fransız subayı Paris'de çalıijtığı NATO karargâhından Ruslara sır satmak suçuyla yat gılanmıs ve müebbet hapse mahkum edilmistL (Arkası Sa. 7, Sfi. 6 da) Limanda üç gemi sahile vurdu, yüzlerce evin camı kırıldı, bütün vapur seferleri iptal edildi, ağaçlar devrildi, Kadıköy rıhtımı çöktü EEE (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Pllll! r ISTANBUL'da S aatte 75 kilometre hızla esen lodos, limanı, altiist etmiş, şehirde hasarlara sebep olmuştur. Karada, denızde trafik aksamış, şehrin bir çok semtlerini su basmış, gecekondulann damlan uçmuş ve iki ev çökmüştür. Açık denizlerde »eyreden küçük tonajh gemiler en yakın limanlara sığınmışlardır. Limanda üç jçemi demir taranmtır.. Bunlardan biri Cankurtaran sahillerine, tkincisi Ortaköy camii nhtımına, diğeri Büyfikdere »ahillerine vurmuştur. Aynca dört gemi de demir taramak üzere iken makinelerini fayrap ederek tam yolla sahilden açılmıştır. Fırtmanm tesiri i!e 130 ye yakın sandal parçalanmış ve hasara uğramıştır. Sahil boylanndaki gazinoların masalan ve sandalyelerini deniz alıp götürmüştür. Askerî Yargıtayda yeni bir daire daha kuruldu Ankara 24, (Cnmhariyet • Teleks) • Aakerl Yargıtay Kanununun mev cut hükmüne gSre Yargıtayda yeni bir daire kurulmuştur. (3. daire) olarak faaliyete geçea reni daire. 5 üyeden teşekkül etmisr. Üyeler sunlardır: Hâkim Yarbay Ahraet Akça, Hâkim Albay Kemal Ener. Deniz Hâkim Albay Asım Ajrral, Hava Kd. Binbaşısı Hikmet Tavukcuoğlu, beFİnci âzâ Cumhurbaşkanmca seçilece |inden üç aday gösterilmiştir Aday lar ise şunlardır: Hâkim Sabn Kuşruoğlu, Hâkim Yarbay Asım Ulgo. aer, Hâkim (Deniz) Yarbay Said icar. Said Acann en kuvvetli nam set oldugunu söylenmektedir. Florya sahil jolu son iki giinde devam eden «iddetli lodostan ;uık*nda görüldüğü hale gehnistir. Gaıinolar harap olmuş, sandalye v e masalar parçalanarak denize sürüklenmiştir. Resimde Florya sahil İki gün önee yağmurla beraber baş byan lodos fırtması sebebiyle, Gülyolunun bir kısmı güriilmektadir. tepe, Kuştepe, Zeytinburnu, Eyüp, Kemiklidere «emtlerindeki gecekonduların bazılarmın damlan uçmustur. Fatih, Horhor, Küçükpazar, Nuruosmaniye, Divanyolu, Kasunpaşayı yağmur suları basmış, bazı evlerin bodrum katlarına dolan sular, itfaiye motopomplarmm seferber edilmesi sayesinde boşalülmıştır. Florya sahil yolundaki rıhtımlarda bulunan açık gazinolann sandalyeleri parçalanmış, bir kıstnını lodos dalgaları alıp sürüklemiştir. Karşı sahillerde de su baskınları olmuştur. Bostancı, Ankara yolu. Üsküdar, Kurbağalıdere, Kadıköy ıskele caddesi, tbrahimağa semtleri sular altında kalmıştır. Devamlı olarak yagan yağmur dolayısiyle inşa halinde bulunan yeraltı geçitlerini sular basmıştır. Bılhassa Saraçhanebaşı ve Unkapanın daki yeraltı geçitleri su ile dolmuş, çahşıltnası imkânsız bir hale gelmiştir. Suların motopomplarla boşaltümasına başlanılmıştır. Vatandaşlann su birikintisine düşmemesi için inşaat sahasında gereken tedFırtma şiddetiyle Nijantaşında bir bahçenin duvarı çökmüştür. Çö birler alınmıştır. Su boskınları Sahil yolunun Sarayburnana yakın kısmında karaya oturan Demirel silepi Yedi ıııil>oıı liralık ısahle oto permisi ele geçirıldi Şebekeye mensup 10 kişi yakalanarak tevkif edildi Gövenlik Konseyinde dün uzlaşimcı bir formül bulundu ken duvarın hemen yanında duran otomobil resimde görüldüğü gibi tuğlalarm altında kalarak ezilmistir. •ııınıı ıııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII« Yol kenanndaki ızgaralar ve kanallar kum ve topraklarla dolmuş ve sulann birikmesine sebebiyet vermıştir Jîelediye Fen İşleri ve TemMik İşleri ekipleri tıkanan ızgaralan açmak için geç saatlere ka dar çalışmışlardır. Ekıpler, dün 209 ızgarayı temizliyebilmışlerdir. Beledıyede geçen kış olduğu gibi vatandaş isteklerini cevaplandıracak bir buro kurulmuştur. Büroya dün Dış politikada yenilik eğilimi gittikçe gelisiyor. Mamafih. buna jj yüze yakın telefon gelmiştir. İstefc yenilik eğilimi yerine gerçeklere uyan bir dıs politika eğilimi 2 ler, motörlü ekiplerle cevaplandınldemek daha dogru olacaktır. E mıştır. Dıs politikanm yeni bir anlayıs ıçiııde yeniden düzenlenmesi, z jabul gerçeklere uygun olması artık tartısılması bile fazla E Kadıköy Rıhtım boyu sabahın erğörülen husnslardandır. Hemen herkes bir değişikliğin yapıl E masında müttetik. Ancak, mesele simdi gerceğin sınırlannı E ken saatlerinden itibaren tamamen tâyin edebilmek, milli çıkarlarla gercekler arasında muvaze = dalgalann tehdidi aîtına girmiştir. neyi kurabilmektir. Bu konuda tartısmalar sürüp çidiyor, ve = Bu sebeple Kadıköyden Üsküdara git tnek isieyenler geç saatlere tartışıldıkça, görüsler, düsünceler kümeleşiyor. Hattâ, denile = bölgeden geçememişler, bir kadar bu kısım abilir ki tartısmalar, düşünce aynlıklan artık bir belli seviye = raçlar tbrahiroağa yolunu ız'iyerek ııin malı olmaktan çıkmağa ve halka dogrn yayılmağa başla E Üsküdara inebilmişlerdir. mıstır ki, bu. Türkiye'nin kısa zamanda aldı^ı mesafeyî gös jj Kadıköy iskelesi Ue Arabalı vapur termesi bakımından önemlidir. Bir zamanlar sadece idare = iskelesi arasmdaki rıhtım, şiddetu edenlerin takdirine, hattâ keyfine bağlı olan dıs politikada = dalgalara dayanamamış ve dün sabnçtin halkoyunun henüz çok fazla olmasa da baskısını = bah çökmüştür. Yolun parkeleri deşörmemeğe imkân yok. Yakın şünlere kadar sadece hissî plân = nize sürüklenmiştir. Sahil yolundan bir | da kalan dostloklar >a da düsmanlıklar, yerini. yavaş yavaş = gelen araçlarrn yollan ikinci daba aklî dostluklara ya da düsmanlıklara bırakmaktadır. = çökmede vukua gelecek kaza ıçin değiştirilmiştir. Karaköy yolcu saSüphesiz bu gelismede Kıbrıs olaylan önemli rol oynamıştır ve = lonu önündeki rıhtımda da çökme oynamaktadır. Meselâ eskiden Türkiye, kendisini, Amerikanm = tesbit edilmiştir. en sevgili dostu sanır ve büyük müttefikinın ne olursa olsun = daima Türkiyenin yanında bulunacagına inanırdı. Oysa, mü = letlerarası alana aktanlan Kıbns olayları bir gerçeği Türk s Yine sabahın erkek saatlerinde Fın milletine açıkça göstermistir ki, dostluklar, çıkarlar mnva z zenesi içinde derecelenmekte hattâ bn movazenede dostumn z dıklı Dümen Sokaktaki bir inşaatın iskeleleri yıkılnuştır. Kalaslar, inzun yalnız mülî de^il, ic politikadaki bişisel çıkarlan bile = şaatın önünde duran 34AL952, 34dnemli yer tutmaktadır. Ynnanistan veya Türkiye tercihinde = (Arkasi Sa. 7. Sü. 4 de) Amerika'nın tutumn bunun tipik ömeğidir. Yine öğrenUmiş z tir ki, bütün vatan sathı Amerikan üssü haline getirilse, bü z tün stratejik noktalar Amerika'nın tesisleriyle bezenmis olsa z da, bu, sadece genel muvazene içinde deŞer ifade ediyor. ; 'vıbns olaylannuı ortaya çıkardığı bir başka gerçek daha şüp = hesiz Türkiye'nin bugüne kadar, millî yerine «üs» lü misak = hudutlan içinde pek gözü kapalı bir diiveli nraazzama politi z kası takip ettiğidir. tsmet tnönü, Amerika'ya ilk olarak kız E dığı zaraan yeni bir dünyamn fcurulacağmdan ve Türkiye'nin E bu dünyada yerini bulacağından bahsetmisti. tfadedeki yeni E l Su kanalları tıkandı Kadıköy rıhtımı Yıkılan iskele Ecvet GÜRESlN 5 (Arkası Sa. 7, Sü. 7 delŞ HiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımınHiıııııiMiıııınıııııııııııııııın Saj^nak ve fırtınaya ait diğer resimler 6. sahifemizde Birleşmis Milletler (New York) A (a.a.) lyi haber alan kaynaklardan sızan haberlere göre, Gü.•enlık Konseyi üyelen bugün araarında yaptıklan özel görüşmeler e kuhs faaliyetleri sonucunda Cıbrısta görevli Birleşmiş MilletBT Barış Gücünün görev süresinin !7 aralık tarihine kadar uzatılmast* nı öngören bir karar tasansı üzfr rinde mutabakata varmışlardır. Konseyin yarın Türkiye saatiyle Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) 22 00 de yapacağı toplantıda karar Maliye Bakanlığı Hazine v e suretinin resmen onaylanacağı ha» Kambiyo Kontrolörleri ile Mali Po ber verilmektedir. lisin işbirliği sonucunda Merkez Bankası ile Konsolosluklann mü hürlerini taklit etmek suretiyle piyasaya büyük mıktarda sahte o tomobil permisi satan on kişı ya kalanarak tevkif edilmişlerdir Şe Moskova 24 ( a j . ) Moskovaya bekeye dahil olan iki kişı hakkın gıden Kıbns Rum heyetinin Bas> da da giyabî tevkif karan alınmış kanı, Ticaret Bakanı Arauzos, Kıbve aranmalarına başlanmıştır. Ma rısa Sovyet silâhlannın verilmeliye Bakanlığı kontrolleri ile Masini sağlayacak anlaşmanın dört, Iî Polis ilgilileri satışa hazır vazi beş güne kadar imzalanacağını beyette yedi milyon tutannda sahte lirtmiş ve bu yardımm cbedelsiz, çıkarsız, hiç bir şarta ve karşıhğa permi e l e geçirmişlerdir. bağlı olmaksızın» yapılacağını ileŞebeke mensuplan önce çeşitl ri sürmüştür. Konsolosluklann, noterlerin mühürlerini taklit etmek suretiyle Merkez Bankasından bedelsiz araç ithal müsaadesi almışlar ve yurt İsmet tnönü 81 yaşısa glrdl Gaaeteler dışındaki hayalî şahıslar adına BİR YAŞEVIA DAHA BASTIM! düzenledikleri permüeri piyasada Birleşmiş Milletler 24 (AP) Türsatmaya başlamıslardır. Şimdiye kadar şebeke mensuplannın yüz kiyenin B. M. M. Daimi Delegesi Büyükelçı Orhan Eralp, çarşamba den fazla sahte permi sattıklan günü Genel Sekreter UThanfa B. tesbit edilmiştır M. Kıbns Barış Gücüne malî yarBin sahte permi dım için 100.000 dolârlık bir çek verŞebekeye dahil olan 12 kişi bu miştir. usuJün muhtemel tehlikelerini nazara alarak Merkez Bankasının Ankara, 24 (Cumhuriyet mühürünü de taklit etmek su Teleks) Bugun 81 yaşına Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) j söyiemıştır. Gınş beyannameleri tiyle düzenledikleri permileri sat basan Başbakan İsmet İnönü CHP'ne katılan 6 bağımsız mil İnönü ve Dr. Kemal Satır tarafın maya başlamışlardır. Malî Poii sabah saat 9 da Başbakanlık letvekiline bugün saat 9^0 da «Şe dan imzalanan yeni CHP milletve ile Maliye kontrolleri basılmış v Ankara 24 ( a ^ . ) Kıbns konubinasına gelerek yaş gününü (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) refimıze şeref kattınız. Bize kuv(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da sunda bazı yabancı devletlerin tudevamlı olarak çalışma ile ge vet verdiniz. Memleket kazandı tumunu protesto etmek amaciyle çirmiştir. sizleri» diyen CHP Genel Başkanı izinsiz gösterilerde bulundukları Başkenttekı Başbakanlık muBaşbakan İsmet İnönü, 6 milletveiddıa olunan bir kısım sanıkların habirleri bugün 81. yaşını idkilinin partıye gins belgelerinı ımdurusmasına, bugün saat 1 O 0 da râk eden Başbakan İsmet zalamış ve »Bu bana doğum günü Çankaya 1 inci Asliye Ceza mahİnönü'yü makammda zıyaret hediyesi oldu» sözleriyle memnunikemesinde devam edilmiştir Duederek «Daha uzun yıllar yayetını bildirmıştır. ruşmada, Savcı esas hakkındaki şaması» dıleğiyle kendisıne be mütaleasmı bildirmek üzere mehil Parlâmentodaki 181 CHP sandalyaz karanfüerden örülü bir istemiştir. yesini 187 ye çıkaran Ankara Milbuket vermişlerdir. letvekili Muhlis Ete, İstanbul MilAnkara, 34 (CumhuriyetTeleks) larını ise, «Şimdılik bir şey söylıGazetecileri makammda kaletvekili Fahrettin Kerim Gökay, Millî Savunma Bakanı llhami yemem Daha sonra bu konuda bi bul eden Başbakan İnönü bir Samsun Milletveküi Kâmuran Ev Sancar bugün, Yedek Subaylık hiz açıklama yapacağım» sözleriyle cebayan gazeteci tarafından veliyaoğlu, Ankara Milletvekili Ab met süresinin 6 ay uzatıldığı yo vaplandırmıştır. rılen buketi aidıktan sonra: 1 dülhak Kemal Yörük, Kastamonu lunda çıkan haberlen yalanlamış Sancar'ın bu beyanına rağme «Beyaz karanfiller hangi yaşa Milletvekili Ihsan Şeref Dura v e ve «Böyle bir şey yok Esasen Ye daha önce de bildirdiğimiz gibi orAnkara, 34 (CumhuriyetTeleks) girmenin terainatı. Biz bir neMuğla Milletvekili Cevat Oskay dek Subaylık hizmet süresinin uza dudaki izinlerin kaldınlmasına pa Sanayı sektörüne ucuz faızle dasilden sayıhrız. Onun için birbu sabah saat 9.30 da Basbakanlık tılması için biT kanun hazırlanma ralel olarak hizmet süreleri tamam ha fazla kredı sağlamak amaciyle birimizin yaş iünü ile alâkabta Başbakan İnönü tarafından ka sı gerekir. Bu konuda ne kanun lanmış olan yedek subaylann ter bankalar tarafından Merke? Bannz» dedikten sonra duyduğu bul edilmişlerdir Bu kabulde Dr tasansı ve ne de bir kanun teklifi hıs işlemleri memnuniyeti «Tesekkür edeşimdilik durduru kasına yapılacak reeskont mürarim. Çok makbule seçti» söz Kemal Satır ve Tanm Bakanı Tur hazırlanmamıştır» demiştir. muş, yeni mezun olan subaylan caatlanna uvgulanacak faız oran leriyle belirtmiştir. han Şahin de hazır bulunmustur. Sancar, basın mensuplannın, tâyinlennin yapılmıyarak okulla ve reeskont hadleri banka kredileÜzerinde şık spor bir «osİnönü, yeni katılmalan büyük «Kıbns olaylan ile ilgili olarak nnda bekletilmeleri uygun görü rini tanzim komitesince tesbit e(Arkası Sa. 7, Sü. « da) bir memnuniyetle karşılamıs, CHP yede*" subay ve erlerin terhisleri müştür. Okul devresini tamaml dilmiş ve faiz oranı vüzde 10,5 t a a yüzd* 9 • indirilmiyUr. kuvv«tl«ndiğini g«eiktiril«e«k mi?» »aklindeki iorunia h«r Kıbrısa Rus yardımı karşılıksızmış Eralp, UThant'a 100 bin dolar verdi Inonu 81 yaşına bastı 8' leıden 6 sı CHP ye girdi İzinsiz gösteri yapanlar yargılandı Yedek Subaylık süresinin 6 ay uzatıldığı yalanlandı Sadece terhisler kısa bir süre ıçın gerı bırakıldı Reeskont kredisinde, faiz oranı indirildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog