Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Ticaret Liseleri II. Sınıfı için TÎCARET HUKUKU DERSLERİ I. Ticaret Hukuku Öğretmeni AV GÜNDOĞDU TURAY Bu kitap, 1964 1965 öğretim yıhndan itibaren uygulanacak yeni müfredat programına tamamen uygundur. Konu başlarına bir ders Dİânı ile, sonlanna da ödev ve sorularla özet eklenmiştır. Okullara örnek gönderümiş olup, almıyanlara istediğmizde hemen gdnderilir. ÎNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ (îlâncıhk: 2147/11366) 41. yı! sayı 14421 u m h u r i yet KURDCUSD: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusv tstanbul Ko 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İklisat ve Ticarel Okulu Perşembe 24 Eylul (964 Üçüncü öğretim yılııu başanyla idrak etmiştir Mahdut kontenjanma göre öğrenci kaydı başlamtştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 02 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yurdumiBda açılan ikind Türk ÖzeJ Yüksek Okuludur. I Değiştirme Birliğine " Hazırol „ emri verildi. 30 milyon liralık Kıbrıs Yardım Pulu I ekimde tedavüle çıkarıhyor Ankara, 23 (Curahnriyet.Teleks) Dışışlen Bakanı Ferıdun Cemal Erkın, bugün basın mensuplarına, Kıbrıs konusunda yumuşamanın ancak meselenin çözümlenmesi ile mumkün olabıleceğıni soylemıştır. Basın mensuplarının «Kıbrıs olaylarında bir ynmuşama var mı?a sekhnde yonelttıkleri soruyu Erkın, şoyle revaplandırmıştır: «Kıbrıs meselesinde yumuşama sncak, bizi tatmin edecek kati bir hal şekli ile olnr. Neticeye nlaş. madan ynmusama olduğunn sovli yemevizj» "Yumuşama, tatmin edici kesin bir hal şekli ile olabilir,, IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııımı Uçaklarımızın semalarını ihlâl ettiğini iddia eden Yunanistan Türkiyeyi NATO'ya şikâyet ediyor Kostopulos, Türkiyenin Yunan smırı boyunca askerî birliklerini takviye etmekte olduğunu söyledi Atina, 23 (a.a.) Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos Türk uçaklannın dün Trakya bölgesinde Yunan semalarını ihlâl ettiğini iddia etmiştir. Bakan, olayın NATO Daimî Konseyine aksettirileceğini söylemiştir. Kostopulos, Türkiyenin Yunan sının boyunca askeri birliklerini takviye etmekte olduğunu da söyliyerek bunun Kıbnstaki Türk Birliğinin bir kısmınm değiştirilmesi meselesi ile ilgili olabileceğini söylemiş ve demiştir ki: «Bu meseleyle şimdi New York'ta Birleşmiş MiUetler Genel Sekreteri meşgul olduğuna göre dâvanın hal yoluna girdiği düşüncesindeyiz.» Diğer taraftan Atinada çıkan bugünkü iktidar ve muhalefet organı butun gazeteler, bugun, Kıbrıs konusunda »ışlenn duzene gırdığini, Turk değistırme bırliğı Ue Lefkose Gırne yolunun serbest bırakılması meselesinin hal yolunda olduğunu» yazmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri VThant JVIakarios"un mesajına cevap verdi Lefkose. 23 (aJi.) Birleşmiş Miletlerln Lefkoşedekl merkezinden haber alındığına gore, Birleşmiş Mılletler Genel Sekreteri üThant Makarios'un Kıbnstaki gerginliği gıderecek bütün tedbirlerı almaya hazır olduğunu bildiren 15 eylul ta(Arkası Sa. 7. Sii. 4 de) BAŞKAN GÜRSEL'in YETKİSİNİ kullanmasından sonra Tahliye hazırlığı başladı Ethem Menderes, Mehmet Akın, Hiiseyin Fırat, Miinif Islâmoğlu, Selâhattin Inan, Kenan Akmanlar ve Sefer Etonat da af editmelerı için Cumhurbaşkanına müracaat ettiler Ankara, 23 (Cnmhnrlyet • Teleks) Dün, ha*talıklannın devamı ve bu yoldaki müracaatlan üzerine Cumhurbaşkanınca affedılen Koraltan, Ökmen, Yatağan ve eski Genel Kurmay Başkanı Erdelhundan sonra bugun de Kemal Aygün aynı sekilde Cumhurbaşkanı tarafından affedil miştir. Kemal Aygün hakkmdaki dosya dün, Adalet Bakanlığınca tekemmül ettirilerek Cumhurbaşkanlıına gönderilmişti. Cumhurbaşkaru Gürsel bugün Cğleden sonra Aygün'ün af talebini, Anayasanın 97 nci maddesinin 2 nci bendindeki hükme dayanarak uygun bulmuş ve aıfetmtştir Aygün hakkındaki dosya tahliye muamelesinin tamam anması için derhal Adalet Bakanığına iade edılmıştır. Dığer taraftan, dün Cumhurbaşkanınca hastalıklannın devamı sebebiyle affedilenlerden Koraltan, ökmen. Yatağan ve Erdelhun hakkındaki dosya da Adalet Bakanlığına iade edilmiş, tahliye için gerekli formalitelerin tamamlanmasına başlanmıştır. Cumhurbaşkanınca affedilenler Cumhurbaşkanı. Başbakan ve Adalet Bakanınca imzalanan bir üçlü kararnameye dayanılarak serbest bırakılacaklardır. Teni mâracaatlar Ankarada bulunup da hasta olan lardan Ethem Menderes, Mehmet (Arkası Sa. 7 Sü. 3 de) Erdelhun SUHUNET13 DERECE DUŞTU Dışişleri Bakanı Ferıdun Cemal Erkin bugün basın mensuplarına, Değiştirme Birliğımız konusundaki müzakerelerin devam ettiğini söylemiş ve meselenin Adadakı kuvvetimizin Barış Gucüne katılması ile ilgili olduğunu ifade etmıstir. Oteyandan, Dışişleri Bakanlığı (Arkası Sa. 7, Sü. ( da) Değiştirme Birliği ile ilgili şartlanmız Londra 33 ( a x ) Bildirildiğine gore, Kıbrıs anlaşmazlığını halletmek için yeni bir barış plânı orEdirne, 33 (Telefonla) Gumülcine Radyosu, bu akşamki vayınıntaya atılmıştır. da Türk uçaklanmn bugün Batı Yunanıstarun hazırladığı söyleTrakya üzerinde ve alç&lc irtifadan nen bu plâna gore, Adada daımt uçtuklannı bildirmiştir. bir Birleşmiş Mılletler ve NATO Radyo sözcüsü Türk uçaklanmn kuvveti bulunacak, aynca, KıbnYunan semalarını ihlal etmesinin sın Yunanistana bağlanıp bağlanAnkara nezdinde protesto edildigini mıyacağına karar vermek için de soyledikten sonra Yunan Hükümebir plebisıt yapılacaktır. tınin, olayin tekerrürü halinde Türk Aynı plânda, Kıbrıstaki Türkler uçaklannın düşürüleceğıni ihtar etıçın bir genel af çıkarılması ve tiğini açıklamıştır. Turk azınlığın haklarını tanıyacak Yüksek rnıımııııiMMiııııııııııııııııımııııııııııııımıımııııiMiıııııııııııııiıııııÇ ersıteler Oğretım Gençhğı: Unı yeni bir Anayasa yapılması öngoKomıtesi, dun saat 12 rulmektedır. de Ünıversıte bahçesinde; harçPlânda Kıbrısın Birleşmiş Millarla ilgili bir mıtıng yapmıştır. letlerde daimi olarak temsil edilHava muhalefeti ve zamanında hamesinin Türklerin haklarının kober alamadıkları ıçın; 30,000 Ürunmasına yardımcı olacağı ileri nıversıtelıye karşılık ancak 15ü kıının katıldığı mıtıngde, gençlerin sürülmektedir. Adada daha sonra ellerınde şu pankartlar goze çarp da Türk, tngiliz ve Yunanhlann katıldığı bir NATO üssü kurulamaktaydı. «Darulfunun, reform yaparak caktır. Üniversite ol!», «Üniversite, asıl • Londradaki dıplomatik çevreler, Z L'niversite'de öğretim kadrosiyle öğrenciler arasındaki münase E zadeler Ünıversıtesı olamaz», «Ça Kıbrıs Barıs Kuvvetının Adada uç Z betler gün geçtikçe gerginleşiyor. Bu sadece bir harç veya Z ğı geçmış duşunceye paydos», «115 ay daha kalması sağlandığı takdirde Kıbrıs buhramna daımî bir siZ merasımlerde öğrenci kurumlanna hak verilmemesi meselesi Z sayıh kanun tatbık edılmelidır, Baskalarına değil, oğrencme eğıl», vasî çozum yolu bulmak için derE değildir. Bu, gerçekten bir aniayışın toplumun gidisine ayak Z tlmî eser vermıyen hoca, maze hal harekete geçilmesi gerektiğıni Z uyduramaması meselesi ve genç kusaklarla bocalar arasın Z retin ne?», «Harç mı, haraç mı?» belirtmektedirler. E daki davranış farkhlığımn neticesidir. Ancak hemen söyleme Z Mıting, Ata'.urk ve şehıtler ıçın E liyiz ki, farklılığm böyle tezabürler göstermesindeki suçu Z yapılan uç dakıkalık saygı duruE herhaide genç kusaklara yükleyemeyiz. Z şundan sonra Yuksel Çengel'ın Z Şurası bir gerçektir ki, dünyanın her yanında, ister Demirperde Z açış konuşması ile başlamıstır. Bu Z memleketleri olsun, ister diğerleri, genç kuşaklann duygulan Z konuda Yuksel Çengel şoyle de Sağnaktan sonra İstanbul E ve davranısları birbirlerinden kesin hatlarla aynlmıs değil = miştır • Birlesmis Milletler 23 (A.P. a. « Bugün burada yaptığımız top E dir. Dıs âlemle münasebetler arttıkça, radyo, televizyon, sine Z a. Radyo) Güvenlik Konseyi E ma yoliyle, kuşaklar arasındaki temaslar kendiliğinden sık E lantı; ileridekı fıkri davranısları buşunku oturumda soz alan olmamızın başlangıcıdır. Bız, burada E lastıkça batlar büsbütün yumusuyor ve bu yumusamayı dur z efendıce ozgurluk savaşı yapıyo dığı ıçın perşembe gunu Turkiye E durmağa çalısmak gülünç olmaktan başka netice vermiyor. = ruz. Fakat durum, butun bu ısrar saatiyle 17.30 da yenıden toplanE Nitekim, bütiin reaksiyoner didinmelere rağmen, Doğu Blo E lara rağmen, değısmezse: daha baş mak uzere dağılmıştır. E kuna dahil memleketlerde bile gençliği bir muhafazakâr an E ka türlu de hareket pdeceğız. Güvenlik Konseyi toplantılannın E layısa getirmek mümkün olamamaktadır. Buna rağmen hâlâ E Bu konuda; sonuna kadar 10 kısı karara varmadan uzaması, sıyasi le de kalsak, mucadele etmeğe çevrelerce su sebeplere bağlanbizde, hoca • talebe münasebetlerini bir müderrıs • molla mü Z Bu ılım yuvasını yık maktadır: Z nasebetinin sınırı içinde görmek istiyenlerin, ve davranışlarını Z nıyetlıyız ıstemıyoruz... Ancak, daha E bu anlayışa göre devam ettirenlerin sayısı az değildir. Z mak Barıs Gücunun görev süresini üç E Vıllar önce Almanya'dan gelen bir profesörün sınav uygulaması = güçlü bir savasa hazırlanıyoruz ve ay uzatmakta herkes fikir birliği kazanacağız.. E o zaman üniversitede âdetâ bir ihtilâl gibı görülmüş ve adam = (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) Arkası Sa. 7, Sü. 4 te E kürsüsünü bırakıp gitmeğe mecbur olmustu. Oysa Alman ho z z canın yaptığı, sadece, münasebetleri iyi duruma getirmek için = z sinirleri yumuşatmak ve meselâ öğrenciye sınavda olduğunu E z ımkân nispetinde hissettirmeden bilgi derecesini ölçmekti. Bu E z gün dünyada yüksek öğretimde bu usul büsbütün geliştiril E r rois, mesafelı, ve aynı zamanda belirli kurallara bağlanmış 5 E öğretmen • öğrenci arkadaslığınm hattâ lise derecesindeki E okullardaki uygulanması ileri memleketlerin eğitim sistemine Z E girnıistir. Bizdeki bocalamanın asıl sebebi işte bu noktadadır Z Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) Bu durum, önümüzdeld ikl gün z ve medrese yahut papaz okulu anlayısı devam ettikçe boca E Bu sabah şehrimizde hava bir daha devam edecektir. denbire bozmuş sağnak halinde baş z lama artacaktır. = Meteoroloji Genel Müdürlüğü dulıyan yağmur bir saat kadar devam rumu iki gün önceden tesbit etmış Simdi bir barç meselesi var ortada. Öğrenci kurumlan harçlann E etmiştir. ve kuvvetli rüzgâr ile sagnağın başZ artmasına karşı durmağa çalısıyorlar, Oniversite tdaresi ise E Halen yurdumuzun Trakya, Mar hyacağını Liman ve Meydan MüE kararında ısrar ediyor. Cniversite yetkililerine göre, barçları E mara, Orta Anadolu ile Akdeniz ve dürlüklerine büdinniştır. E artırmanın sebebi, fakültelerdeki müzmin tembelleri tasfiye = Şehrimizde yağış Karadenizin batı kesimlermde hü~ etmektir. Zira üniversiteye gelen gençlerden bir kısmı yalnız Z küm süren gök gürültülü sagnak Şehrimizde önceld gün başlıyan E askerlikten kurtulmak. ya da büyük sehirde yaşamak için yıl = yağışlı ve fırtına şeklindeki tesirli yağmur dün de aralıksız olarak deE larca fakülte kadrolarını tutmakta, bu yüzden arkadan gelen = sahalar doğuya Ilerlemektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) E lerin yolları tıkanmaktadır. Meseleye sadece bu açıdan ba = E karsak, üniversite idarelerinin haksız olmadığını görürüz. z E Gerçekten devletin her öğrenci için yılda 40 bin liradan fazla z = sarfettiği bir fakir memlekette artan nüfusa göre mahdut E z olan kadroların birtakım aylaklar tarafından bas hesabiyle z z doldurulması ne sosyal adalete sığar, ne baska adalete.. Ve E = bunun Anayasa maddeleriyle savunmasını yapmağa da im E E kân yoktur. Cniversite öğrencisinin sadece «dersini yapan» = E bir usln ilkokul öğrencisi gibi olması için yazıtar döktürmek Z E ne kadar saçma ise, aylaklar sınıfının her yıl milletin binler Z E ce lırasını yemesini istemek o kadar saçmadır. Şu var ki, = Ankara 23, (CumhuriyetTeleks) Çeşitli partüerden farklı seE harçlar konusu yalnız o biçim Bğrencileri değil, gerçekten z beblerle muhtelif zamanlarda aynlan ve yasama görevlerine Bağımsız E okumak, kafasını gelistirmek istiyen fakat, ya dışarda çalıs z olarak devam eden 8 milletvekilinin yann CHP ne girecekleri bugün E mak lorunluğu, ya da mide gurultusunu dinlemek yüzünden z açıklanmıştır. E başan gösteremiyen büyük bir kitleyi de kapsamaktadır. Iıl z Yann sabah saat 9 da Başbakan İsmet İnönü ile göruşerek CHP E da devletin verdiği bnrs'a yakın harç, ister kayıtta, ister vi z ye geçtiklerini bildirecek olan milletvekUleri şunlardır: Z zeler sırasında alınmış olsun, Türkiye'deki gelir standardına E Fahrettin Kerim Gökay, Kâmuran Evliyaoğlu, Muhlis Ete, Abdül= göre fazladır, âdil değildir. Artıs belki kadrolan tasfiye ede E hak Kemâl Yörük, Ata Topaloğlu, İhsan Şeref Dura, Yusuf Ziya YüE cektir ama. bu tasfiyeden standardın üzerinde geliri bulunan Z cebilgin ve Cevdet Özkay. z bir azınlık yine yakasını kurtaracaktır. E Bu transferlerden sonra CHP 'nin Millet Meclisindeki sandalye saE İşte sosyal adaletsizlik buradadır ve şikâyet edilmesi gereken = yısı 182 ye çıkmaktadır. Bağımsızlar 30 a inmektedir. AP 'nin sandalZ bu uygulamadır. E yesi ise 166 dır | Galata Kulesl Turlstlk Tesls oluyor CHP ye geçecekleri bildirilen milletvekillerinin giriş beyanname = Ecvet GÜRESÎN = G<zetcler lerini Başbakan İsmet İnönü Ue Basbakan Yardımcısı Kpmaı Satııl imzalıyacakJardır. ' İlllllllllllllillllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlfî Haydi seyri 25 kuruş.. Turistik Galata Kulesi Gençler Üniversite bahçesinde Yunanistan, Türk uçaklarına ateş açılacağmı bildirdi Yunanistan, yeni bir Kıbrıs Plânı ortaya attı Gençlerin Mitingi 'Harcfar artmamalıdır, Yuhsek Ogreliın i lınrrliir VE „ Türkiyede 16 milyon kişi okuma ve yazma bilmiyor Ankara 23, (a^.) tlk öğretim haftası münasebetiyle Milll Eğitim Bakanlığında bir yetkili, Dünya mil letleri arasında okur yazar nispeti bakımından sondan dördüncü olduğumuzu söylemiş. bizden daha çeri olan mem'eketlerin sırası ile Guatemala, Hipdistan ve Afganistan olduğunu sözlerine ilâve etmiştir. Verilen tamamlayıci bilgiye göre, ilk öğretim çağı dışında olup da oku» ma yazma bilmivenlerin nispeti bugün °'o 612 dir. Bu, genel nüfusumu» zun 16 milyonunu teşkil etmektedir. Halk dershaneleri tesislerinin genijletilmesiyle bu nispetin azaltılmasına çalışılmaktadır. j İ Güvenlik Konseyi gene karara varamadı Fotograı: ibraMm KÖSEOĞLO Kaatil kızın babası hakkında takibat İzmh 23, (Telefonla) Izmir Savcılığı kardeşlerini öldürmekten sanık olarak hakkında takibat açuan Meryem Şimçek'in hâlen Samsuna bağlı Çarşamba ilçesinde bulunan üvey babası ile lzmirdeki üvey baba sı hakkında da takibat açıldığuu ve bu konuda Çarşamba Savcılığına yazı yazıldığmj bildirmiştir. tzmir Sav cısı Rifat Arslanoğlunun ifade etti» ğine göre, Meryem hakkındaki dâva ya önümüzdeki birkaç gün içinde başlanacaktır. Meteoroloji Müdürlüğüne göre Yurtta yatjmur ve fırtına iki gün daha devam edecek şilebini karaya vurdn, şehirde deniz seferleri aksadı "SEC,, yolcu uçağı Saatte 65 kilometre sür'atle esen rüzgâr " 27 Mayıs,, Telaviv'de arızalandı Telaviv 23, (Radyo) Türk Hava Yollanna aıt SEC uçağı dün akşam Telavivdeki Lydda havaalamna mecburi iniş yapmıştır. İstanbul • Ankara Telaviv sef erinl yapmakta olan uçağın içinde bulunan 11 yolcusundan yaralanan olmamıştır. Şebinkarahisar ormanlorı yanıyor Şebinkarahisar 23, (a.a.) Şebinkarahısar İlçesınin Üçköprü orman larında bugun saat 12'de başlıyan yangın kısa zamanda gelişerek Koyulhisar ormanlanna da sirayet etmiştir. İlgüilerden alman bilgiye göre, yangın söndürmek için teşkil edilen ekipler, arazinin bozuk olması dolayısiyle güçlüklerle karşüaşmıştır. Bağımsız 8 milletvekili C.H.P.'ye katılıyor Yaz saati I Ekimde Kuzey Vietnamda iki sona eriyor Amerikan pilotu duştu Ankara 23, (Cumhuriyet • Teleks) 6 aydan beri devam etmekte olan yaz saati eytül sonunda bitecek ve saatler biı saat geri alınacaktır. 30 eylülü 1 ekime bağlayan gece saat 24 de saat lerin biı saat geri alınmasiyle yaz saati rejimi bitmiş olacaktır. Saygon 23, (a^.) Saygon'daki bir Amerikan askeri sözcüsü, Amerikalı pilotlann kullancbğı iki avcı bombardıman uçağmm Saygon yakınlannda düşürüldüğünü açıklamıştır. Komunistlerin saldırdığı bölgeleri koruyan her iki uçak da parçalanmıştır. Amerikalı pilotlardan birisinin kayıp olduğu büdirilmekteclir»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog