Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SİNEMA • KİTAPLARI SİNEMA EL KİTABI (Sinema tarihi, sanatj ve tekniği, her yönüyle ainsma) NİJAT ÖZÖN, 15 TL. • SENAKYO TEKNİĞİ (İyl bir »mtuyo yazmanın yollan, Smekler) OEHAN KEMAL, 4 TL. • ÜNLÜ SİNEMA REJİSÖRLERİ (Otua ünlü rejisörün sanatlan ve yarattıklan filimler) T. KAKINÇ, 5 TL. Kitapçüarda araymız. Ödemeli toteyink. İsteme ve dağıtım adresi: Elif Kitebevi, Sahaflar Çarşısı No. 4, Beyazıt, İstanbuL (Parasız kataloğlarınıızdan isteyiniz.) 41. yıl sayı 14420 u m h u ri yet KTJRÜCUSU: YUNUS NADI Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbıtf No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 224299 Sosyal Sigorta ve Iş mevzuatı FEVZİ ILGAZ İşçi Sigortalan Kurumu Müfettişi KANUNLAR, NİZAMNAMELER. KARARNAMELER. TALİMATNAMELER, GENELGELER, İÇTİHAT KARARLARI Bez Ciltli 346 Sayfa 20 LİRA Toptan ve ödemeli satıslar için: P. K. 57 Bakırköy İ s t da Perakende Satışlar: Üniversite Kitabevi Ankara Caddesi Tel: 71 67 39 Cumhuriyet 11280 Enson Değişmelerle Çarşombo 23 Eylul 1964 Kıbrıs Türk birliğinin Borış Gücü emrine veril Sanıklar hakkmdaki af kararı bağlı bulundukları cezamesi iıususunda henüz kesin bir karar alınmadı Kıbrıs için yardım pulu çıkarılıyor Anayasa uygulanmazsa Dr. Küçök, Makariosla Giirseİ; Koraltan, Erdelhun nıasaya oturmıyacak Okmen ve Yatafian'ı afl etti ANAYASAIVI1V VERDİĞ1 YETKİYE DAYANARAK evi müdürlüklerine dün geç vakit telgrafla Anksra 22 (CmnhnriyetTeleks) toplantısmda adı geçen hükümlüle Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, rin raporlan incelenmiş ve Kurul Anayasamn kendisine tanımıs ol 4 mahkumun cezaevinde kalmaladuğu özel af yetkisini kullanarak rının «hayatlan bakımından tehli4 Yassıada hukümlüsünü affetmiş keli» gorulduğü sonucuna varmıştir. Yassıada duruşmalan sırasında tır. çeşitlı hapis cezalarına çarptırılan Yassıada hükumlıileri hakkmda Refik Koraltan, Nedim Ökmen, Adli Tıp Kurulunca duzenlenen raRuştu Erdelhun ve Selım Yatağan por daha sonra Cumhurbaşkanı Ce hastalıklarını ileri sürerek bu ko Tnal Gursel'e gonderılmiştır. Gürnuda almış olduklan doktor rapor sel, Anayasamn 97/2 maddesinin lannı Istanbuldaki Adlî Tıp Mues kendisine tanıdığı yetkıye dayanasesesine göndermişlerdir. Adlî Tıp rak Ökmen, Koraltan, Erdelhun ve Kurulunun geçen ay içinde yapılan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) bildirildi Ulaşlş Denizcilik Bankasıyla anlaştı Hükümetin aracılığı ile dün gece saat 23.30 da toplu sözleşme imzalanarak grevden vazgeçildi Ankara 22 (CamhariyetTeleks) Turk Ulaşlş Federasyonu once ki gun Şehır Hatları Işletmeleri hanç olmak üzere Denizcilik Bankasına aıt gemiler personeli hakkında aldığı grev kararı bugun baş kentte yapılan temaslar sonucunda hükümetin aracılığı ile anlaşmaya vanlmıştır. Grev konusunda Ulaşlş adına tam yetkili kılınan Kerim Akyüz başkanlığındaki 3 kişılık bir heyetin yaptığı temaslarda olumlu sonuçlar alınmış ve asgari ücret konusundaki ihtilâf giderilmiştir. Grev konusundaki fhtilâfı gidermek amaciyle hükümet adına görevlendirılen Bayındırlık Bakanı Arıf Hıkmet Onat'la 4 saat süren goruşmelerden sonra Başbakan Yar dımcısı Dr. Kemal Satır tarafından da kabul edılmislerdir. Yapılan göruşmeler sırasında Ulaşlş tarafından yalnız uyeleri için istenen yıllık 250 bin lira tutarındaki ücret ar tışından gemi adamları personelinin yararlanması kabul edilmiştir. Anlaşmaya göre, Ulaştş ve Gemi Adamları Sendikası üyelerine yılda 260 bin lira tutarında ücret ar> Türk Ulaflş Fedfrasyouu İle Oenizcilik Bsnhass tışı saSlanacaktır. toplu sözleşme imzalanırken Hükumet temsilcileri ile yapılan müzakerelerden sonra Ulaşlş tarafından anlaşma hususunda yetkili kılınan Kerim Akyüz, basın mensuplanna «ıhtilâfı hallettık. Uçakla Istanbula gidiyoruz» demekle yetin miştir. öte yandan anlaşma ile ilgili olarak Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğüne bir telgraf çekilmiştir. Ulaştırma Bakanı Ferit Alpisken der ise kendisi ile konusan bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: € Gemi Adamları Sendikası üyelerine yılda 250 bin lira ücret Mınibüsçüler dün de ruhsat har harcı ödemeye mecbur eden miniartışı sağlayan toplu sozleşmeyı cını ödememekte ısrar etmişler, ta büs yönetmeliğinin ekim ayı sonukabul ettik. Yapılan gorusmeler şıtlanna «hususîdir» ibareli levha na kadar yürurlükten kaldırümasısırasında sendıka yoneticileri yeni lar koyarak çalışmak yoluna başvur nı istemışlerdir. Akı, Belediye Meo bir talepte bulunmıyacaklarını ifa muşlardır. Bu arada Minibüsçuler lisinin kabul ettiği yönetmeliğin, VI de ettıler. Boylelikle Deniz Yolla Cemiyeti ve Derneği tdare Kurulu, lâyetin onaylaması ile yürürlUğe rındaki grev karan durdurulmuş Vali Niyazi Akı'yı ziyaret ederek. girdiğini, durdurulmasının imkân Arkası Sa. 7, Sü. 4 te kendilenni yılda 2500 lira ruhsat sız olduğunu izah etmiş, Belediyeye başvurmalannı tstemiştir. Akıtun yanından çıkan minibüsçuler, Belediyeye gelmişler, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Gürsu ile görüşmüşlerdir. Turhan Gürsu da, minibusçülerin isteğinın mümkün olmadığını, iki buçuk saat devam eden toplantıda açıklamış iki aylık harç yatıran minıbüs sahlbine, runsatm verileceğini bildirmiş Bakan bugün Rektörlerle görüşecek, Öğretim (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Türkiyeden gönderilen yiyecek maddeleri Banş Gücü kamyonlan ile Erenköy'e gelirkeu Lefkoşe 22, (a.a.) Kıbns Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fâzal Kü çük, arabulucu Galo Plazza'ya atfen verilen Makarios ile Dr. Küçuğü bir araya getirecek bir toplants fikrini yorumlamış ve «böyle bir top lantıda Kıbns Anayasasınm fiilen uygulanması konusu ele alınmadık ça Makarios ile karşılaşmayı reddediyorum» demiştir. Galo Plaza'nın, «Kıbns meselesi Eşinden aldığı bilgi üzerine Başgil'in çekilmesinne Ada içinde bir çözüm aranması gerektiği> yolundaki sözlerine imâ den sonra liderlik mücadelesinin ArıburnuBilgiç da bulunan Dr. Küçük, arabulucunun bu sözlerle, ilgili hükümetlerin ve Demirel arasında geçeceği bildiriliyor katılmıyacağı bir müzakereyi kasdettiğine ihtimal vermediğini söyli Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) gun görülmemış, nitekım kendisine AP. Genel Başkanlığı için aday yakın çevrelere göre Başgil, duruyerek şöyle demiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) lığını koyduğunu bir gazete aracıh mu yakından öğrenmek için eşini ğı ile açıklıyan Ali Fuat Başgil'in, İsviçreye getirtmiş, aldığı mektupgerek İsvıçreye giden eşinden, gelardan sonra da «Adaylıktan vazrekse partili olmıyan dostlariyle ba geçtiğını» bıldirmiştir. Başgıl'i deszı A.P. li senatör ve milletvekUle tekliyen partililer kendisini bu karinden aldığı haber ve mektuplar ranndan vazgeçirmek için yeniden üzerine, adaylıktan vazçeçtiğini, bu harekete geçmişlerdir. radaki yakınlanna büdırdiği öğreÜç aday nilmıştir. Başgil'in çekilmesiyle A.P. Genel Daha önce de büdirdiğimiz gibi, Başkanlığı için mücadele şimdi A Ankara, 22 (Cumhariyet.Teleks) Uzun bir suredenberı Sıtkı U Başgil, bazı sebepler yüzünden, Tür rıbumu, Bılgiç ve Demirel arasında lay tarafından kuruluş hazırlıkları kiyeye gelmeden Genel Başkan se olacaktır. Taraftarlannca, çok kuvyapılan Sosyal Demokrat Partı, çilmek istememiş bu hal ise kendi vetli olduğu yayılmak istenen Tekin (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) bugun resmen faaliyete geçmış ve sıni destekliyen taraftarlannca uypartı yonetıcilerı tabelâlarını, Kavaklıderede kiraladıklan bir bına. ya asmışlardır. Parti G^nel Başkanlığına Prof. Ali Ülgen getirıl • Kurulu 1 ekimde toplanarak borçlan ele alacak mıstır. Unıversıte Öğretim Kurulu, 1 lıği olarak ne pahasma olursa olSosyal Demokrat Partının tuzü. ğu ve kuruluş dılekçesı bugun Vaekimde toplanarak harçlar mese sun. alman bu kararı iptal ettirlılığe verılmıştır. lesıni yeniden ele alacaktır. mek için gereken her şeyi yapaÖte yandan, bugün kendısıyle Dığer taraftan Ibrahim Öktemle, caklarını, icap ederse, bir sene Fagörüştüğümuz Senator Sıtkı Ulay, bazı Üniversite Rektörlerinin bu kultenin kapısım açmıyacaklannı Sosyal Demokrat partıyı desteklı j gün Ankarada yapacaklan toplan belırtmişlerdir. yorum Fahrî olarak Genel Başkan Nadir DAYI Şehrımızdedun hava ânî olarak bozmuş ve tıda harçlar konusu görüşülecek Bu arada Komite, yeni öğrencilelığını da deruhte ettım» demıstır. | Şehrimizdekı Yunan Başkonsolo zere 7 bin Yunan uyruklu mevcutbir sağanak tir. Bu toplantıdan bir netice alm nn kayıtlarını yaptırmamaları için i t i b a r e n TJlay, partmin kuruluş hazırlıkları su E. Krisantopulos'un ıfadesine tur. Başkonsolos, «Türk hukümetı İçin uzun zamandanberı çalıştığı göre, halen Türkiyede 6 bini Hırıs 4800 Yunanlmın kaldığını soylüyor, halını alan yağmur, sabah guneşi görüp hazırlıksız sokağa çıkan bir madığı takdirde, durum, yeni ku de bazı tedbırler almış ve kayıt çok Istanbullunun ıslanmasına sebep olmuştur. Resimde yağmurda< rulan »Yüksek Öğretim Gençliği yapılacak büroların önüne para nı, parti tüzuğunü tıtizhk'e ve Tur (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de; koşuşan Istanbullular gorülmektedır. Üniversiteler Komitesi» Türk genç yatırılmaması ile ilgili pankartlar kiyenın şartlarma göre hazırlattı. tıyan, bmi de Müsluman olmak üasmışlardır. önceden alınan karağmı söyledikten sonra şoyle dera gore, dün yatmlması gereken miştir: İzmirdeki cinayet tahkikatı derinleştiriliyor harçların, 5 ekım tarihıne bırakıl. « Memlekette sosyal fikirler tnası üzerine Komite, bununla il gelışiyor, program hazırlandı, ku. gili olarak yayınladığı bildirıde rucu arkadaşlar okudular, tartışşoyle demektedir: (Arkası Sa. 7 Sü. 3 de} «Kayıtların 5 ekım tarihine bıra kılmasının gayeleri, imtihanlan. mızın fiilen başladığı günlerde çabamızı durdurmak ve haklanmızı gerçekten elimızden almaktır Mıllî Eğitım Bakanı ise; tam bir po . lıtıkacı hüvıyetı ile önceki Cesetten alınan parçalar Adlî Tıbba gönderildi, Çarşamba Savcılığına gün verdığı demecmde, 3 üncü Arkası Sa, 7, Sü. 4 te Kalamıs koyunda, niçin ve kimin durum bildirilerek daha önce ölen iki çocuk hakkında bilgi istendi tarafından bırakildığı bilinmiyen tzmir, 22 (özel surette giden Habir torba dolusu insan kemiği buluk BESEN büdiriyor) Üvey ablunmuştuT. lası 14 yaşındakı Meryem Şımsek Kendilerine ait şarpi ile koyda tarafından 1,5 ay kadar önce zehir gezmekte olan Alper Eralp ve Fali şeftali yedirilmek suretiyle olruk Tuncer adlı iki genç tarafındürülen 2 yaşında Ayten Şener'm dan, 250 metre açıkta, denizm dımezan bugün Savcı ve Adlî Tabib binde bir torba gönilerek çıkanltarafından açılarak otopsı yapıl nuştır. Taşla denize atilan torbayı mıstır. açan gençler, bir insan iskeletine Küçük kaatilin büyük macerası ait kemikleri göriince durumu poBilindiği gibı geçen perşembe gü lise büdırmişlerdır. İçinde aynca nü Izmırın Selvih Mescıt semtinın şişmiş iki nohut da bulunan kemik polis karakoluna bır ıhbar yapıldolu torba, Savcılığa gönderilmişmış ve 1057 sokakta 38 numarada tir oturan Ahmet Şerterın 5 yaşında Toprak rengini alan kemikleri tnki kızı Nergül Şener'in ölmüş ol. celiyen polis ,dün geç vakte kadar duğu bildırilmiştir. Polis, olaya el esrar perdesini kaldıramamıştır. Sa koymuş, küçuk Nergül'ün cesedi, dece parmak kemikleri noksan oSavcılık emriyle Morga kaldınl lan bir iskelete ait kemiklerin, han mış ve yapılan otopside boynunda gi sebeple denizm dibine atüdığı ikişer santim uzunluğunda ve bida anlaşılmanüştır. rer santim genişliğinde 10 adet İ2 Ancak, torbadaki kemiklerin meç bulunmus, boğulmak suretıyle öl. fcul bir cinayet kurbanına ait oladüğü tesbit edilmiştir. Bunun üzehileceği ihtimali üzerinde de durul ırine Savcı Asım Uslu ile Ikinci Sıaktadır. Zira, muntazam bir tor (Atkaa Sa. 7, Sü. 2 de) Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Öğretmen Veresiye yapamıyacağız artık demek.. Başgil AP Genel Başkanlığı adaylığından vazgeçti Minibüsler "hususiw ibareli levhalar takarak çalışıyorlar Sosyal Demokrat Parti kuruldu Yunaniston Başkonsolosu Türkiyede daha 7 bin Yunanlı bulunduğunu iddia ediyor Üniversite harç konusu yeniden eie alımyor Neden uslanmış? Nnrculann «Nâşiri efkâru olan bir haftahk, «İslâmi, içtimai, Uim ve fikir» gazetesi başka bir yerde çıkan gangster Necdet Hmas'a ait iki haberin klisesini koymuş. KUşenin birinde Necdet E3mas'ın İzmitte Nurculuktan yargılandığı bildirUmektedir. Yarsılama sebebi, gangsterin üzerinde Nurcnlukla ilgili kitap ve risalelerin bulunmasıdır. İkinci haber ise Elmas'ın İzmit Cezaevinin en uslü mahkumn seçildiği ve bunun sebebinin merak edildiği hakkındadır. Bu haberler iki ayn gazetede çıktığı halde yanyana oturtulmuş ve altına haberlerin birbirini tamamladığı yazıldıktan sonra şöyle bir hikmet yumurtlanmış, «Gangster Necdet Elmas hapishanede risalei nunı oknmuş ve hakild imanı elde etmiştir .. Âsayiş ve emniyetin ne şekilde sağlanacağını bilmiyenler bu hâdiseden ibret alsınlar.» Kısacası ilmî, fîkrî, içtimaî Nurcu eazeteye göre 30 milyona birer risalei nur dağıtüırsa ne hırsızhk kalacak, ne ağursuzluk, ne de katil olaylan. Aslında ilmi, fikrî, içtimaî gazetenin yumortladıtı hikmette hata da yok gibi görünür. Zira bilenler anlatırlar ki cümleleri en az bir kitap sahifesinde tamamlanan deli saçmalannı okuyanlar bunlann daha başında sersemlemekte, sonuna kadar dayananlar ise bildiğimiz hale gelmektedirler. Demek ki gangster de nihayet risalei norun korbanı olmuş. Vah vah... Denizde torba içinde bulunan kemiklerin esrarı çözülemiyor Kardeşi larafından öldürülen Aytenin mezarı dün açıldı ••• ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog