Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Ö ZEL GALATASARAY Yüksek İktisat ve TicaretOkulu (Akşam Gündüz) L ve II. sınıflara kayıtlar yapümaktadır. Müracaat: İstiklâl Cad. No. 311 Tel: 49 52 95 İlâncılık: 2209 11241 41. yıl sayı 14419 u m h u r i yet KURDCUSU: FUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 OSMAN FELSEFE PAZARLl TARİHİ Metinlerle Bu eser, Lise felsefe öğretmenlerinin büyük ilgi ve takdirini kazamtuşbr. Kitap, başlangıcmdan bugüne kadar bütun felsefe okullarmı, ana çizgileriyle açıklamakta ve her oknlu temsil edilen filozoflardan parçalar verilmektedir lâte öğrencilerine olduğu kadar, Üniversite öğrendlerine ve kültürünu genişletmek isteyen her aydmın faydalanacağı bir eserdir. Fıatı 10 Lira BEMZİ KİTABEVİ Salı 22 Eylul 1964 Yedi aylık dış ticaret açıjjı 152 milyon dolar • EEÎ! Pakistanda Hükümet aleyhtan nümayişler Üniversite ve okullar kapatıldı, devletin kurucusu Cinnahın kardeşi, Eyüp Han'a karşı Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını koydu ıVazısı ı nci sahıteüeı Şehir Hatları hariç Denizcilik Bankası gemilerinde bu Dün yapılan son toplantıda bir anlaşmaya vanlamadı. Greve 4500 işçi iştirak edecek ilibaren grev başlıyor gece yarısından Ithalâtta daraltma yapılmıyacağını söyliyen Fenni İslimyeli, dış ticaret açığının ihracattaki önemli azalmalardan ileri geldiğini dün belirtti Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) Ticaret Bakanı Fennî İsllmyeli bugiin Ankara Gazetecüer Cemlyetinde düzenlenen bir basm toplantısında Türkiyenin ekonorrük durumu ile çeşitli ticari ilişkileri hakkında bilgi vermiş ve sorulan soruları cevaplandırmıştır. Bakanın cevaplan özetle şu noktalarda toplanmaktadır: 1 Dış ödemelerimizde dengeye ulaşılması kalkınma plânında öngörülen zammın içinde ve tedbirler dairesinde mümkün olacaktır. 2 Ithalât alanında bir daraltmaya gidilmiyecek ve ithalât dar boğazlarla karşüanmadan gerçekleşecektir. 3 Liberasyon listesinde transfer imkânsızlığı mevcut değildir. Yalruz işlemlerin fazla olduğu zamanlarda Merkez Bankasındaki günlük gecikmelerin artan iş hacmi karşısında normal sayılması gerekir. 4 Sanayicilerin ithalâtın finanse amacı ile Merkez Bankasınca ek olarak 600 milyon liralık bir kredi sağlanmıştır. 5 Özel sektör sanayünin âcil ihtiyaçlan için 400 bin dolar, Sanayl Bakanhğı için 400 bin dolar olmak üzere 800 bin dolarlık bir pay 13 üncü kotadan ayrılmıştır. Bugüne kadar bu miktar henüz dağıtılmamıştır. 6 thracatta geniş serbestiye gidilmesini fırsat büen sayılan sınırlı, macera anyan bazı firmalar tarafmdan özellikle güney sınırlanndan düşük fiyatlarla ihracat yapıldığının tesbit edümesi üzerine yeni tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler, kaçakçıhğa âlet edilen paravan ihracatçılann ortaya çıkmalarını önlemek amacı ile ihracatçı ruhsatlarının verilmesinde idart sınırlamalara ve aynca gümrüklerde fiyat kon(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Türk Ulaşlş Federasyonu ile Denizcilik Bankası arasında asgar! ücret konusunda çıkan anlaşmazlık dün yapılan iki özel toplantı ile de halledilemediği için, Federasyon bu gece saat 00.01 den itibaren kesin olarak greve başlamaya karar vermiştir. 4500 işçiyi kapsamına alacak olan grev, Denizcilik Bankası işlefc melerine ait (Şehir Hatları hariç) bütün gemılerde tatbık edilecektir. Bu gece yarısını 1 geçe başhyacak olan greve göre, Denizcilik Bankası işletmelerinin Türk limanlarına bağlı hiçbir gemısi hareket edemiyecek, seyir halinde olan gemilerdeki işçiler ise grev yapamıyacaklan için. yurda dönüşlerinde uğnyacaklan ilk Türk limanında demir atıp greve başlıyacaklardır Denizcilik Bankası C3enel Müdüflüğü ve Türkiye Ulaşİş Federasyonu temsilcileri, bu gece başlaya cak grevin önlenmesi amacı ile bugün saat 11 de Denizcilik Bankasında 4.5 saat süren bir toplantı yapmışlardır. Ulaştırma Bakanı Perit Alpiskender'in aracüığı ile ya(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Bir Yunan gemisi Kıbrısa yeniden harb malzemesi getirdi Belediye Medisi tarafmdan kabul edilen ve yürfirlüge giren Minibü» Kararnunesi jeregince alınraası kararlaştınlan 2500 lira harca itiraz eden minibüs sahipleri dün arabalart ile bir yürüyüş yaparak kararı protesto etmişlerdlr. Bine yakın vasıtanın katıldığı gösteri hâdisesiz geçmiştir. Resimlerde (ynkarıda) dünkü gösteriye katılan minibüsler Saraçhanebaşında top1D halde ve (aşağida) herhangi bir olaya mâni olmak için Belediye Sarayının önünde bekliyen Emniyet kuvvetleri. Öktem, "ilimde borç olmaz,, dedi Millî Eğitim Bakanı Üni versite harçlan konusundaki beyanlan dün Bursada cevaplandırdı Bursa, 21 (Telefonla) Gençlik Teşkilâtları Genel Başkanlarann üniversite harçlarının arttınlması dolayısiyle basına verdikleri demeç üzerine kendisi Ue görüştüğümüz Milli Eğitim Bakanı Dr. tbrahim Öktem şunlan söylemiştir: « Üniversiteler muhtar müesseselerdir. MUU Eğitim Bakanlığının bu müesseselerin yönetim ve denetiminde herhangi bir hakkı yoktur. Bakanlığın üniversitelerle olan münasebetleri, devletin üniversite politikası üzerinde görüşlerini duyurmak ve onlann görevlerine yardım(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Bine yakın minibüs dün şehirde gösteri yaplı Minibüscüler gösteri sırasında 2500 liralık Belediye harcının kaldırılmasını istediler Yürürlüğe giren yeni minibüs yönetmeliğine göre, 2500 lira ruh. sat harcını ödemeden çalışmak istiyen minibüscüler, dün taşıtları ile bir güsteri yürüyüşü yapmışlar, harcın indirilmesini istemişlerdir. Polis ve askeri birliklerin aldıklan sıkı emniyet tedbirleriyle iki saat devam eden yürüyüş, başladığı gibi hâdisesiz sona ermiş, bü . yük ölçüde bir trafik aksaması bile olmamıştır. Taşıtlann, «bir koyundan iki post çıkmaz» cOlur mu tşcan olur mu. minibüsler durdurulur mu?», «Belediye kan emen sülük mü . dür?«, «Ucuzdur, rahattır, halkın sevgilisidir» ibareleri bulunan pan kartlar yapıştiran minibüsler, Be(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Yunan Kırabnın Kıbnsı ziyaret edeceği bir gazete tarafmdan bildirildi Lefkofe 21 ( M . ) Makarios idaresi Adaya silâh ve harb malzemesi ithalitvs devara etmektedlr 19 eylu) cumarteu jünü karanlık bastıktan sonra Limasol ümanına giren Dimitrios isimli Yunan ge. misinden külliyetli miktarda silâh ve mühimmat boşaltıldığı tesbit edilmiştir. Gemiden çıkarılan harb malzemesi, 29 kamyona yüklene. rek tpsona yolu ile Trodos bölgesine sevkedilmiştir. Geminin gelişi ve boşaltma ameliyesi sırasında liman, Rum polis ve askerleri ta. rafından kontrol altına alınmı? barış gücü mensuplan bu bölgeye sokulmamıştır. Güvenlik Konseyi müzakereleri devam ediyor Birleşmiş Milletler 21, (ajı. AP Radyo) Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili müzakerelerine devam etmek üzere Türkiye saatiyle bu gece 22.30 da toplanmıştır. îlk sözü Brezilya Delegesi Darvalho Siles alarak Kıbrıs Barvf (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7. Sü. S te) Kardeş kaatili Meryemin knrbanları çoğalıyor İzmirli küçük kızm iki k ardeşinin daha Samsunda birer yıl ara ile evvelc e öldüğü meydana çıktı tzmir, 21 (Telefonla) İki kardeşini öldürmekten sanık 13 yaşında Meryem Şimşek'in, Samsunda da birer yıl ara ile diğer iki kardeşinin kaatili olduğundan şüphe edilmektedir. 40 gün önce iki yaşındaki üvey kardeşi Ayten'i haşarat ilâcı ile zehirlediğinı ve 3 gün önce 5 yaşındaki kız kardeşi Nergül'ü, kolyesiııi almak için boğduğunu itiraf eden Meryem'in, Samsundaki kardeşlerini de zehirlediği iddia edilmektedir. Bununla beraber Meryem, Samsundaki kardeşlerinin ecelleriyle öldüğünü söylemiş, »Benım onlann ölümünde hiçbir günahım yok. tki kardeşim de üvey annemin sütünden zehirlenmişlerdi» demiştir. öte yandan Ayten'in ölümü ile ilgili tahkikat ilerlemektedir. 2 yaşındaki çocuğun cesedinin çıkartılarak otopsiye tâbi tutulması için teşebbüse geçilmiştir. Yunan uyruklu Rumlara dünden itibaren tebligat yapılmağa başlandı Türkıyede kalma sürelen sona çren Yunan uyruklu Rumlara dün den itibaren tebligat yapümaya başlanmıştır. llgililerce verilen bilgiye göre, bir ay içinde memleketimizi t»r ketmeleri gereken 1596 Yunan uyruklu Rum bulunmaktadır. Bu arada, 214 Yunan uyruklu Rumun da, Türkıyeyi terkettiği tesbit e . dilmiştir Bilindiği gibi, 1930 tarihli TürkYunan «ikamet, ticaret ve seyrisefain» anlaşmasının 16 eylül t a r i . hinde sona ermesı üzerins, memle ketimizde bulunan Rumların oturmalarında hiç bir hukuki dayanak kalmadığından; yurt dışı edilmelerine başlanılmıştır. Sultanahmet Cezaevinde dün sabah çocuklar, gece de kadınlar koğuşundaki mahkumlar tarafmdan iki ayaklanma hareketi olmuştur. Sabah saat 9 da bir kısım mahkum çocuklann Cezaevi bahçesin(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Cezaevinde mahkumlar ayaklandı Pul sahtekârhğı olayı ile ilgili olarak arası lıiri\ Sınavı Komisyonunuıı . iirılıiiiııiiiM Ankara 21 (a.a.) Vniversitelerarası Giriş Sınavı Komisyonu Başkanlığı, bugün yayımladığı bir bildiride, sonuçları 17 eylülde açıklanan sınavlar konusunda bazı açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamada şu hususlar yer almaktadır: «Bazı adaylar puvan durumlanm «ana liste» lerden öğrenmekte, fakat daha sonra kazananlar listesin(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Arkadan gelen ak.l Dünyanııı dört bucağıııa iyi niyet heyetleri gönderiyormuşuz. Heyetler orada çeşitli alanda yetkili kişilerle temaslar yapacaklar, böylece bn memleketlerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki müzakerelerde bizim tarafımızı tutmaları, hiç değilse taralsız kalmalan saflanacak.. Fikir aslında tena değil, ama yeni de değil. Meselâ daha önce Afrika'ya iki iyi niyet heyeti göndermiş ve niyetlerimizin iyiliğini bildirmiştik. Sonra bn heyetler döndüler, raporlar verdiler, evvelâ 3 üncü Dünyanın insanlannı adam yerine koyalım, onlarla siyasi, iktisadi. kültürel ilişkilere şirişelim, dediler. Ne oldu sonra?.. Raporlar dolaplarcla kuluçkaya yatınldı. Oysa küçücük Israel kısa zamanda hemen bütün Afrikaya el atmış ve kabilelikten yeni kurtulan devletçiklerle bile yalnus siyasi değil, aynı zamanda iktisadi ilişkiler de kurmuştnr. Bugiin tsrael, Afrika'da nüfuzn olan ülkelerdendir. Şimdi biz saat 12 ye beş kala heyetler gönderiyornz. Biraz geç değil mi? Karşı taraf doğrudan doğruya veya siyasi davramşlarla Oçüncü Dünyayı kendisine öylesine çekti ki, biz daha niyetimizin iyi oldnğunu anlatmağa vakit kalmadan, korkanz, mesele Genel Kurnlda görüşülmüş olacak ve iyi niyet heyetlerimiz, iyi birer turistik hevet halinde yurda dönecek. Hero aklımıza gelmisken hatırlatahm: Şn heyetlerden birini hiç olmazsa göndermekten vazgeçsek de, onun yerine Birleşmiş Milletlerdeki delegasyonumuznn Ankarayla irtibatmı sağlamak için telsizle konnşma meselesini balletsek.. Bn, iyi niyetten ötede, iyi bir iştir. Sahteletinin tengi tam olatak tesbit edildikten sonra yeni 10 liralık pnllarm bastırılacağı bildiriliyor Pul sahtekârhğı olayımn ortaya çıkması üzerine Londra'da bastırılmak üzere bulunan 10 liralık damga pullarının baskısı bir süre için durdurulacaktır. Verilen bilgiye göre, 20 milyonîuk daha bastırılacak olan yeni 10 TL. pulların ren gi mevcutlardan farklı olacaktır. İstanbul Defterdarhğının ilgili(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Londrada bastırılacak pulların baskısı bir siire için durduruluyor Yurdumuzun muhtelif bölgelerinde depremler oldu Dün akşam yurdumuzun batı ve kuzey kesimlerinde kısa süren zararsrz depremler kaydedilmiştir. İstanbulda Dün gece saat 18.22 de yaklaşık olarak 4 saniye süren bir deprem kaydedilmiştir. Depremin merkez (Azkan Sa. T, Sü. T d«> ••• ESKİCİ Biı de kannca karannca memleket irfanına hizmet ediyoruz.. Üniverslte önünde Bltpazan Gftseteler BİB AY DAHA VAE Ortaköy Bebek yolunun inşaatı iki aydır devam etmektedir. Yolun geliş istikameti trafiğe kapatılıruştır. Gidiş istikameti ise, tahditli olarak yapılmaktadır. Hâlen yolun kanalizasyon tertibatınuı tamamlanmasma çalışılmaktadır. Yol, önümüzdeki ayın sonlarına doğru asfaltlanmış olarak trafiğe açılacaktu. Resimde yolda açılan hendeklerin üzerındeki kalasların yardımı ile çocuğunu kar§ı tarafa geçirmeye çalısan bir İstanbullu görüluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog